Izithakazelo zaka Mbokane

Izithakazelo zaka Mbokane

Gama, Mdluli, Maphalala
Titfo Timbhobho, Timgcilibele
Mbuya lendze kamyabane
Mphephethwa, Manyoni
Ludvonga laMavuso
Samkete singambova malangeni
Wena weluhlanga lwa kaNgwane
Wen’ umhle kakhulu
Wena lowacedza Lubombo ngekuhlehletela
Niphophele lokumnandzi emnfuntini
Sidlukula dledle sakalobamba
hambe basidlukulisa bafati nema dvodza
awucedvwa mlangeni
Mswati kaSobhuza kaSomhlolo
Nina beNgwane
Wena weKunene

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.