Mshabile
Mashishi nkomonala
Msindazwe wasenyakatho
Gwegwe olagwegwa uhlanjana lwawela uphongolo
Muthi obomvu othezwa amatshitshi namajongosi