AMANTLANE HISTORY Amantlane athe bhazalala kulo lonke eliloMzantsi Afrika naphesheya kolwandle esuka emampondweni ngokuzalwa. Ukufika kwamabhulu nokugxuphuleka kwawo kulawulo lweNkosi neziKumkani ze umhlaba weenkosi wasikwa ngokwee dolophi iLusikisiki, Flagstaff neNtabankulu ngowamaNtlane umhlaba.

Imilambo emithathu iNxuze, uMzintlava, noMzimvubu yiyo eyahlula umhlaba wamaNtlane ngokwezi dolopi zintatu

IZIDUKO ZAMANTLANE ZEZI la amantlane angundlunkulu awo onke amantlane uValela noGcuda afumaneka emantlaneni eLusikisiki, eMcelu, eMneketshe, Bizana, Flagstaff, Nyokweni kuNtabankulu nase Bomvini kuNtabankulu xa bebonga kutiwa ooNtlane, uSukude (Mkodwana), Mthwa ka Sihula ozala uSantsabe, uVambane, uMahlahla, uGxara, Mwowo, uBhengu, uMalitshe, uSiyoyo, uMjusana, uGxididi, uGcegce, uMadikizela, uTshengu, uMalebomvu, uDedela, uNqabaneamantlane akwa Qiba – izibaya zika qibe, zika ntlane, zika sukude mkondwana, zika santsabe, zika mthwa zika sihula, zika sitho, zika mpofu, izibaya zika malitshe, zika siyoyo, zika bhengu, zika gxarha, omthi ogawulwe wayekwa pesheya komlambo kuba udinga abathezi benkuni.amantlane akwa Nodwengu – la amantlane afumaneka emampondweni Ntlane, Sukude, Mkodwane, Gxarha elipezulu, nodwengu, sikhalaze, mathe, nxuvathe, njeya, lugongqo.

Amantlane akwaNamba – la amantlane apha kwaBhaca kuNtabankulu bangamampondo ngemveli namantlane okwenyani. lingwevu ziphata ilivo loba kwathi kuhlinzwe inkomo xa kusabiwa inyama ngezithebe ze abantu babelwa isithebe sabo enyameni zebayoyityela pantsi komthi kutiwa bathi besatya njalo kwawa inyoka iNamba apha emthini ba baleka bashiya inyama leyo kuthiwa ukususela ngalo mini azikheta lamantlane esithi akafunwa yaye akamkelekanga yaye lenamba leyo iwileyo ibiyinto yangabomi nebihleliyo. ukususela ngoko lamantlane abizwa ngoba ngamantlane akwa Namba. kuyasolakala ukuba uninzi lwamntlane ahamba nama bhaca nge xhesha lemfazwe yama bhaca kuba efumaneka kakulu kumhlaba wama bhaca naku ntabankulu.

Batsoeneng Clan History & Meaning

Bats'oeneng clan meaning: Motsoeneng means "a diamond of God". Brief history: Bats'oeneng are the descendants of Bakoena. They venerate the Read more

Dlamini Sibalukhulu history

Dlamini Sibalukhulu history Ngenxa yokuthi umlando wawungabhalwa kodwa udluliselwa ezizukulwaneni ngomlomo nangezithakazela asinalo ulwazi olugcwele ngomlando wakwaDlamini. Okuningi kwalahleka, kodwa Read more