Surname Meaning, History, Clan Names & Latest News

Izithakazelo Umlando Clan names Iziduko

Amawushe history

Amawushe history

Uma unolwazi lomlando luka ‘Amawushe’, sicela ulifake kuma-comments.

User 1:

My name is Noluvuyo Mjoli and I am of the isiBhaca speaking people of South Africa. I was born in a Village of Lourdes, Mzimkhulu. Umzimkhulu is also a famous land where amaBhaca are found in large Numbers. Neighbouring towns such as,iXopo, Tsolo, Mount’ ferere, Flegstaf, Matatiele, Hlane, Mgungundlovu, Lulangeni, Mpendle, Qumbu, Lutateni, Cabazi, Mhlotsheni, Tshikini, Mvuzi, Nkungwini, are all former Transkie and territory which was shared between amaMpondo and amaBhaca.

My father is of the Mjoli clan, house of Sondzaba. His name was S’hlabane, his father was Mandiza. We are the descendant of amaWushe who joined forces with amaZelemu against the domination of king Shaka who wanted to expand the Zulu kingdom by taking independant nations like amaWushe, amaQwabe, etc under him as Zulus. Others have argued that Wushe is related to Zulus by the virture of Zulu giving birth to two sons, Wushe and Didi (Zelemu).

However, this is a late encounter when amaWushe had already lost their autonomy after amaZelemu took charge. Nonetheless, Lufulwenja founded the surname Mjoli. His sons inherited it and passed it on. He was given birth by Mageba kaGumede kaZulu. Khalimeshe is a grandson of Didi, he was the one who gave birth to Madzikane. King Madzikane is important for amaBhaca. He is the one who fled for safety with his people during the wars of Umfecane during the late 1800s.

My genetics are traced from all the specimen but I pay homage to uNtu; the ancestors of all Bantu People.
Sonke siyisizwe sakwaNtu sizalwa nguye uMvelingqangi. uNtu uzele uMnguni yena wazala uNkosinkulu yena wazala uMdlani yena wazala uLuzumane yena wazala uMalandela Kodwa uMalandela wabhubha enganabo abantwana kwanyanzeleka ukuba uNtombela kaLuzumane ongumntakubo Malandela makandise umzi womntakwabo ngoku Ngena umamekhaya kaMalandela kwazalwa uZulu noQwabe ngesende likaNtombela uZulu yena uzele uGumede endlini enkulu ze wazala uDidi endlini yasekunene uDidi wema sizwe sakhe kuthiwa ngaba ngabakwaZelemu uDidi yena wazala uVebi yena wazala uWabana yena wazala uKhalimeshe yena wazala uMadzikane yena wazala uSonyangwe endlini yasekunene nguNcaphayi. uNcaphayi lona uzele uDiko yena wazala uQoza yena wazala uMathakathi yena wazala uMabhijela yena wazala uDingumhlaba yena wazala uDilizantaba yena wazala uThandisizwe oyinkosi yakwaBhaca

My Mother is of the Dlamini royalty, they are the children of Mazinywana, ka Sibal’khulu. I am also a grandchild to umzi wakwa Jali and Ndzimande. You see we were kings and queens back then before Mfecane, but today the soil has seen better days.

Batsoeneng Clan History & Meaning

Bats'oeneng clan meaning: Motsoeneng means "a diamond of God". Brief history: Bats'oeneng are the descendants of Bakoena. They venerate the Read more

Dlamini Sibalukhulu history

Dlamini Sibalukhulu history Ngenxa yokuthi umlando wawungabhalwa kodwa udluliselwa ezizukulwaneni ngomlomo nangezithakazela asinalo ulwazi olugcwele ngomlando wakwaDlamini. Okuningi kwalahleka, kodwa Read more

Previous

Thandisizwe Diko

Next

Izithakazelo zakwa Xesibe

3 Comments

  1. Can anyone still interested in this topic email me “nhlakanhlaka1@gmail.com”

    I want to consolidate the Bhaca history.

  2. +Bethlehem Nopece (Retired Anglican Bishop)

    I am also very interested in the history of AmaBhaca in the clan of Pungela. However, chief Mjoli of Ingwavuma, whose sons are said to be Wushe and Vezi ( would Vezi be Zelemu or Didi?). Wushe then is followed by Ndobe, then Pungela, a traditional healer from Mbolompo in Mthatha near the Moravian Mission at Baziya with six sonos namely, Songwevu, Ndaleni, Manqina, Ntungwana, Mkheti and Sobalisa. They had sons who gave birth to our different surnames at Ngcobo, Lady Frere and Fort Beaufort. When I have time I need to post this oral tradition as given to me by my father.

  3. Nombulelo Innocentia Monoana

    There is a belief amongst abantu bakwaMjoli ukuba ubukhosi bakwaBaca bakwaMjoli originally. Kuthe ngexesha kwakufanele ukuba kuphathe lowo W kwaMjoli kwabe kungekho mntu mdala kwaze KWABANJISWSA uZulu. Ihamba iphele le phi loo mnxeba?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: