Surname Meaning, History, Clan Names & Latest News

Izithakazelo Umlando Clan names Iziduko

Category: History Page 1 of 11

AMANTLANE HISTORY

AMANTLANE HISTORY Amantlane athe bhazalala kulo lonke eliloMzantsi Afrika naphesheya kolwandle esuka emampondweni ngokuzalwa. Ukufika kwamabhulu nokugxuphuleka kwawo kulawulo lweNkosi neziKumkani ze umhlaba weenkosi wasikwa ngokwee dolophi iLusikisiki, Flagstaff neNtabankulu ngowamaNtlane umhlaba.

Imilambo emithathu iNxuze, uMzintlava, noMzimvubu yiyo eyahlula umhlaba wamaNtlane ngokwezi dolopi zintatu

IZIDUKO ZAMANTLANE ZEZI la amantlane angundlunkulu awo onke amantlane uValela noGcuda afumaneka emantlaneni eLusikisiki, eMcelu, eMneketshe, Bizana, Flagstaff, Nyokweni kuNtabankulu nase Bomvini kuNtabankulu xa bebonga kutiwa ooNtlane, uSukude (Mkodwana), Mthwa ka Sihula ozala uSantsabe, uVambane, uMahlahla, uGxara, Mwowo, uBhengu, uMalitshe, uSiyoyo, uMjusana, uGxididi, uGcegce, uMadikizela, uTshengu, uMalebomvu, uDedela, uNqabaneamantlane akwa Qiba – izibaya zika qibe, zika ntlane, zika sukude mkondwana, zika santsabe, zika mthwa zika sihula, zika sitho, zika mpofu, izibaya zika malitshe, zika siyoyo, zika bhengu, zika gxarha, omthi ogawulwe wayekwa pesheya komlambo kuba udinga abathezi benkuni.amantlane akwa Nodwengu – la amantlane afumaneka emampondweni Ntlane, Sukude, Mkodwane, Gxarha elipezulu, nodwengu, sikhalaze, mathe, nxuvathe, njeya, lugongqo.

Amantlane akwaNamba – la amantlane apha kwaBhaca kuNtabankulu bangamampondo ngemveli namantlane okwenyani. lingwevu ziphata ilivo loba kwathi kuhlinzwe inkomo xa kusabiwa inyama ngezithebe ze abantu babelwa isithebe sabo enyameni zebayoyityela pantsi komthi kutiwa bathi besatya njalo kwawa inyoka iNamba apha emthini ba baleka bashiya inyama leyo kuthiwa ukususela ngalo mini azikheta lamantlane esithi akafunwa yaye akamkelekanga yaye lenamba leyo iwileyo ibiyinto yangabomi nebihleliyo. ukususela ngoko lamantlane abizwa ngoba ngamantlane akwa Namba. kuyasolakala ukuba uninzi lwamntlane ahamba nama bhaca nge xhesha lemfazwe yama bhaca kuba efumaneka kakulu kumhlaba wama bhaca naku ntabankulu.

Batsoeneng Clan History & Meaning

Bats'oeneng clan meaning: Motsoeneng means "a diamond of God". Brief history: Bats'oeneng are the descendants of Bakoena. They venerate the Read more

Dlamini Sibalukhulu history

Dlamini Sibalukhulu history Ngenxa yokuthi umlando wawungabhalwa kodwa udluliselwa ezizukulwaneni ngomlomo nangezithakazela asinalo ulwazi olugcwele ngomlando wakwaDlamini. Okuningi kwalahleka, kodwa Read more

Batsoeneng Clan History & Meaning

Bats’oeneng clan meaning:

Motsoeneng means “a diamond of God”.

Brief history:

Bats’oeneng are the descendants of Bakoena. They venerate the monkey. This is largely based on the circumstances of how Mots’oene conceived. As the story goes, Mots’oene’s mother, who was a barren, was helped to conceive by using herbal medicine abd being in physical contact with the body or skin of a monkey.

i) Mots’oeneng oa ha khiba, leleme le lets’o, le lets’o joalo ke ho koma litlhare! Ngoana ‘Makhiba kokosa srthunya, Motho oa ‘Mashooa!
ii) Mots’oeneng oa ha khiba, leleme le lets’o, le lets’o joalo ke ho koma litlhare! Ahlama, mantsoe a Mantsimane, ahlama ka hanong, re bone, re bone moo u jellang litho tsa batho!
Motho oa ‘Mashooa
iii) Leme le lets’o ke ho koma litlhare. Molula-qhooa oa ma-Tsimane motho oa Khamali
iv) Mots’oeneng oa ma-Tlapa-le-halime! Le halima ke ho sheba thabeng. Ts’oene e rita thabeng, tlapa le lets’o ke ho koma litlhare.
v) Mots’oeneng oa ha khiba le khamali leleme le lets’o ke eng? Leme le lets’o ke ho koma litlhare.

Mosase Surname Meaning, Mosase Origin, Mosase History

Mosase Surname Meaning, Mosase Origin, Mosase HistoryThe meaning, origin and hisory of Mosase surname is not listed. Click to add info about this surname

Khongoana  Surname Meaning & Origin

Khongoana is a surname of Ndebele people living in the Mountain Kingdom of Lesotho. They are related to the Zulus. However, they migrated to Lesotho Read more

Dlamini Sibalukhulu history

Dlamini Sibalukhulu history

Ngenxa yokuthi umlando wawungabhalwa kodwa udluliselwa ezizukulwaneni ngomlomo nangezithakazela asinalo ulwazi olugcwele ngomlando wakwaDlamini. Okuningi kwalahleka, kodwa kukhona okwagcineka okuncani esikwaziyo ngabakwaDlamini.

Abantu bakwa Dlamini baningi kakhulu futhi basebenzisa izibongo ezehlukene akumangazi-ke ngoba ngesinye isikhathi uthola beganene bodwa. AbakwaDlamini bayatholakala kulolonke leli laseNingizimu ye-Afrika.

Ababhali abaningi bayaphikisa ngalomlando ngoba emuva le akusacaci kahle ukuthi umlando wabakwaDlamini uhamba kanjani…

Ngokuka Prince Zuko Pokwana bazalana kanje:
Ludiwu, Sidwaba, Lufelelwenja, Mini, Fulathelilanga, Nguni, Mzimkhulu, Masoka, Mhuhu, Nqubeni, Mhlanga, Musi, Mntungwa, Ndlovu, Dlamini, Ludonga, Mswati, Ngwane, Dlamini, Nkosi, Mavuso, Magudulela, Ludvonga, Dlamini, Ngwane, Ndungunye, Sobhuza, Mswati, Ludonga, Mbazeni, Ngwane, Sobhuza, Mswati iii.

Bakhona ke nabanye ababhali abawulanda ku MuMbo. Kuyacaca-ke lapha ukuthi ngokuhamba kwesikhathi babe sebehlukana ngokwezindlu babe sebeyofuna amadlelo aluhlaza ezindaweni ezehlukene. Ilelo nalelo qembu labe liholwa inkosi yalo. OoDlamini abehlukananga, bonke umnyombo wabo uqala ku Dlamini wokuqala. Babe sebezibiza ngezindlela ezehlukene: amaSwazi, amaZizi, amaKhuze, Inhlangwini, Fodo, Tolo, Soshenge…

Omunye wababhali balomlando wakwaDlamini, u Siyabonga Jama Mviko ubhala kanje:

“Sengiyibhekisise kahle indaba yakwaDlamini, cha! Abantu bakwaDlamini bonke bazalwa ndawonye. Bakhona esingabatholi kahle umlando wabo kodwa bonke ekugcineni basuka esendeni elilodwa.

Behlukaniswa ipolitiki yomndeni nokuhlakazeka ngokwanda kwabo kanye nezigameko ezithile. Abanye kubonakala ukuba abazange balandwe oyise ababazalayo basala ezizweni kanti abanye bazalwa amadoda akhishwa ekhayeni ngebanga lemikhuba thizeni!

Abantu bakwaDlamini ngokwezizwe zabo:

AmaZizi
EmaLangeni
abakwaSibalukhulu
UDlamini-Latha
AbeNtungwa

 

source: zuluculture dot co dot za


Izithakazelo zakwa Vumase❤️Vumase Clan


Vumase Clan Skhumbane sengwe neNgonyama Esahlula abeshuki, Mathula, Mboma ka Mqhele, Wena waseMadelakobha, (Musaba bakukhabutha bakujishukela bakukhampametha) shangan.


Izithakazelo zakwa Sambo


Izithakazelo zakwa Sambo Kwazulu-Natal Sambo Nomleti kamaDinane Zonk'izizwe zithi Mlete nina baka Nyoka Eyakhwel' emthini IngenaziNyawo Mcangcanyana. Nina baka Nyathela Read more

History of Mthembu surname

History of Mthembu surname

Uma unolwazi ngabantu bakwaMthembu, sicela ubhale kwi-comment ngezansi.


Batsoeneng Clan History & Meaning


Bats'oeneng clan meaning: Motsoeneng means "a diamond of God". Brief history: Bats'oeneng are the descendants of Bakoena. They venerate the Read more


Dlamini Sibalukhulu history


Dlamini Sibalukhulu history Ngenxa yokuthi umlando wawungabhalwa kodwa udluliselwa ezizukulwaneni ngomlomo nangezithakazela asinalo ulwazi olugcwele ngomlando wakwaDlamini. Okuningi kwalahleka, kodwa Read more

Amawushe history

Amawushe history

Uma unolwazi lomlando luka ‘Amawushe’, sicela ulifake kuma-comments.

User 1:

My name is Noluvuyo Mjoli and I am of the isiBhaca speaking people of South Africa. I was born in a Village of Lourdes, Mzimkhulu. Umzimkhulu is also a famous land where amaBhaca are found in large Numbers. Neighbouring towns such as,iXopo, Tsolo, Mount’ ferere, Flegstaf, Matatiele, Hlane, Mgungundlovu, Lulangeni, Mpendle, Qumbu, Lutateni, Cabazi, Mhlotsheni, Tshikini, Mvuzi, Nkungwini, are all former Transkie and territory which was shared between amaMpondo and amaBhaca.

My father is of the Mjoli clan, house of Sondzaba. His name was S’hlabane, his father was Mandiza. We are the descendant of amaWushe who joined forces with amaZelemu against the domination of king Shaka who wanted to expand the Zulu kingdom by taking independant nations like amaWushe, amaQwabe, etc under him as Zulus. Others have argued that Wushe is related to Zulus by the virture of Zulu giving birth to two sons, Wushe and Didi (Zelemu).

However, this is a late encounter when amaWushe had already lost their autonomy after amaZelemu took charge. Nonetheless, Lufulwenja founded the surname Mjoli. His sons inherited it and passed it on. He was given birth by Mageba kaGumede kaZulu. Khalimeshe is a grandson of Didi, he was the one who gave birth to Madzikane. King Madzikane is important for amaBhaca. He is the one who fled for safety with his people during the wars of Umfecane during the late 1800s.

My genetics are traced from all the specimen but I pay homage to uNtu; the ancestors of all Bantu People.
Sonke siyisizwe sakwaNtu sizalwa nguye uMvelingqangi. uNtu uzele uMnguni yena wazala uNkosinkulu yena wazala uMdlani yena wazala uLuzumane yena wazala uMalandela Kodwa uMalandela wabhubha enganabo abantwana kwanyanzeleka ukuba uNtombela kaLuzumane ongumntakubo Malandela makandise umzi womntakwabo ngoku Ngena umamekhaya kaMalandela kwazalwa uZulu noQwabe ngesende likaNtombela uZulu yena uzele uGumede endlini enkulu ze wazala uDidi endlini yasekunene uDidi wema sizwe sakhe kuthiwa ngaba ngabakwaZelemu uDidi yena wazala uVebi yena wazala uWabana yena wazala uKhalimeshe yena wazala uMadzikane yena wazala uSonyangwe endlini yasekunene nguNcaphayi. uNcaphayi lona uzele uDiko yena wazala uQoza yena wazala uMathakathi yena wazala uMabhijela yena wazala uDingumhlaba yena wazala uDilizantaba yena wazala uThandisizwe oyinkosi yakwaBhaca

My Mother is of the Dlamini royalty, they are the children of Mazinywana, ka Sibal’khulu. I am also a grandchild to umzi wakwa Jali and Ndzimande. You see we were kings and queens back then before Mfecane, but today the soil has seen better days.


Batsoeneng Clan History & Meaning


Bats'oeneng clan meaning: Motsoeneng means "a diamond of God". Brief history: Bats'oeneng are the descendants of Bakoena. They venerate the Read more


Dlamini Sibalukhulu history


Dlamini Sibalukhulu history Ngenxa yokuthi umlando wawungabhalwa kodwa udluliselwa ezizukulwaneni ngomlomo nangezithakazela asinalo ulwazi olugcwele ngomlando wakwaDlamini. Okuningi kwalahleka, kodwa Read more

Page 1 of 11

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: