Dlamini Sibalukhulu history

Dlamini Sibalukhulu history

Ngenxa yokuthi umlando wawungabhalwa kodwa udluliselwa ezizukulwaneni ngomlomo nangezithakazela asinalo ulwazi olugcwele ngomlando wakwaDlamini. Okuningi kwalahleka, kodwa kukhona okwagcineka okuncani esikwaziyo ngabakwaDlamini.

Abantu bakwa Dlamini baningi kakhulu futhi basebenzisa izibongo ezehlukene akumangazi-ke ngoba ngesinye isikhathi uthola beganene bodwa. AbakwaDlamini bayatholakala kulolonke leli laseNingizimu ye-Afrika.

Ababhali abaningi bayaphikisa ngalomlando ngoba emuva le akusacaci kahle ukuthi umlando wabakwaDlamini uhamba kanjani…

Ngokuka Prince Zuko Pokwana bazalana kanje:
Ludiwu, Sidwaba, Lufelelwenja, Mini, Fulathelilanga, Nguni, Mzimkhulu, Masoka, Mhuhu, Nqubeni, Mhlanga, Musi, Mntungwa, Ndlovu, Dlamini, Ludonga, Mswati, Ngwane, Dlamini, Nkosi, Mavuso, Magudulela, Ludvonga, Dlamini, Ngwane, Ndungunye, Sobhuza, Mswati, Ludonga, Mbazeni, Ngwane, Sobhuza, Mswati iii.

Bakhona ke nabanye ababhali abawulanda ku MuMbo. Kuyacaca-ke lapha ukuthi ngokuhamba kwesikhathi babe sebehlukana ngokwezindlu babe sebeyofuna amadlelo aluhlaza ezindaweni ezehlukene. Ilelo nalelo qembu labe liholwa inkosi yalo. OoDlamini abehlukananga, bonke umnyombo wabo uqala ku Dlamini wokuqala. Babe sebezibiza ngezindlela ezehlukene: amaSwazi, amaZizi, amaKhuze, Inhlangwini, Fodo, Tolo, Soshenge…

Omunye wababhali balomlando wakwaDlamini, u Siyabonga Jama Mviko ubhala kanje:

“Sengiyibhekisise kahle indaba yakwaDlamini, cha! Abantu bakwaDlamini bonke bazalwa ndawonye. Bakhona esingabatholi kahle umlando wabo kodwa bonke ekugcineni basuka esendeni elilodwa.

Behlukaniswa ipolitiki yomndeni nokuhlakazeka ngokwanda kwabo kanye nezigameko ezithile. Abanye kubonakala ukuba abazange balandwe oyise ababazalayo basala ezizweni kanti abanye bazalwa amadoda akhishwa ekhayeni ngebanga lemikhuba thizeni!

Abantu bakwaDlamini ngokwezizwe zabo:

AmaZizi
EmaLangeni
abakwaSibalukhulu
UDlamini-Latha
AbeNtungwa

 

source: zuluculture dot co dot za

History of Mthembu surname

History of Mthembu surname

Uma unolwazi ngabantu bakwaMthembu, sicela ubhale kwi-comment ngezansi.

Zikhona izikibha zabakwaMthembu. Whatsapp/call: 061 868 5163

Price: R200 each (white, blue & red colours available)

Amawushe history

Amawushe history

Uma unolwazi lomlando luka ‘Amawushe’, sicela ulifake kuma-comments.

User 1:

My name is Noluvuyo Mjoli and I am of the isiBhaca speaking people of South Africa. I was born in a Village of Lourdes, Mzimkhulu. Umzimkhulu is also a famous land where amaBhaca are found in large Numbers. Neighbouring towns such as,iXopo, Tsolo, Mount’ ferere, Flegstaf, Matatiele, Hlane, Mgungundlovu, Lulangeni, Mpendle, Qumbu, Lutateni, Cabazi, Mhlotsheni, Tshikini, Mvuzi, Nkungwini, are all former Transkie and territory which was shared between amaMpondo and amaBhaca.

My father is of the Mjoli clan, house of Sondzaba. His name was S’hlabane, his father was Mandiza. We are the descendant of amaWushe who joined forces with amaZelemu against the domination of king Shaka who wanted to expand the Zulu kingdom by taking independant nations like amaWushe, amaQwabe, etc under him as Zulus. Others have argued that Wushe is related to Zulus by the virture of Zulu giving birth to two sons, Wushe and Didi (Zelemu).

However, this is a late encounter when amaWushe had already lost their autonomy after amaZelemu took charge. Nonetheless, Lufulwenja founded the surname Mjoli. His sons inherited it and passed it on. He was given birth by Mageba kaGumede kaZulu. Khalimeshe is a grandson of Didi, he was the one who gave birth to Madzikane. King Madzikane is important for amaBhaca. He is the one who fled for safety with his people during the wars of Umfecane during the late 1800s.

My genetics are traced from all the specimen but I pay homage to uNtu; the ancestors of all Bantu People.
Sonke siyisizwe sakwaNtu sizalwa nguye uMvelingqangi. uNtu uzele uMnguni yena wazala uNkosinkulu yena wazala uMdlani yena wazala uLuzumane yena wazala uMalandela Kodwa uMalandela wabhubha enganabo abantwana kwanyanzeleka ukuba uNtombela kaLuzumane ongumntakubo Malandela makandise umzi womntakwabo ngoku Ngena umamekhaya kaMalandela kwazalwa uZulu noQwabe ngesende likaNtombela uZulu yena uzele uGumede endlini enkulu ze wazala uDidi endlini yasekunene uDidi wema sizwe sakhe kuthiwa ngaba ngabakwaZelemu uDidi yena wazala uVebi yena wazala uWabana yena wazala uKhalimeshe yena wazala uMadzikane yena wazala uSonyangwe endlini yasekunene nguNcaphayi. uNcaphayi lona uzele uDiko yena wazala uQoza yena wazala uMathakathi yena wazala uMabhijela yena wazala uDingumhlaba yena wazala uDilizantaba yena wazala uThandisizwe oyinkosi yakwaBhaca

My Mother is of the Dlamini royalty, they are the children of Mazinywana, ka Sibal’khulu. I am also a grandchild to umzi wakwa Jali and Ndzimande. You see we were kings and queens back then before Mfecane, but today the soil has seen better days.

History of Madzikane kaZulu

History of Madzikane kaZulu
Ngonyaka ka 1828, uShaka ka Senzangakhona wahlasela uMadzikane no Faku. uShaka wanduluka ekhokhele umkhosi wakhe buqu. Wathsi mayefika kumlambo uMzimkhulu, wawehlula kabini lomkhosi, omnye wawukhomba ukuthsi uhlasele uMadzikane omnye wawukhomba kuFaku ikhokhelwe tinjengele. UShaka no Henry Francis Fynn bashiyeka etu komlambo uMzimkhulu.

Umkhosi owawuthunyelwe kuMadzikane wahlangatshetwa etu kweentsaba teNunge. UMadzikane wayalela unyana wakhe, uNcaphayi ukuthsi akhokhele umkhosi owawekhiwe amaWushe, AmaChiya, AmaMpovane, AmaNqolo, AmaXesibe, kunye netinye itizwe, ukuba alwe nalomkhosi kaShaka awurhole awujikeletise iintsaba teNunge, lo gama yena ephehla intseleti kwadze kwawa ikhephu.

Waqothola ke lawo umkhosi kaShaka owawukhokhelwe uDingane umninawe kaShaka. Wahlaselwa waphoze waphelela. Le ndzawo yeentsaba teNunge owafela kuyo yadze yabitwa ukuthsi yiNtsizwa, ngoba kulawo IINTSIZWA tomkhosi kaShaka tafela khona. (Le yimbali yeengwevu takeMzimvubu)

THOLA ESAKHO ISIKIBHA ESINESITHAKAZELO SAKHO. ORDER: 061 868 5163 (WHATSAPP OR CALL) PRICE: R200

THOLA I-HOODIE ENEZITHAKAZELO ZAKHO: ORDER: 061 868 5163 PRICE: R400

Source of article: bhaca.co.za

Umlando wamaBhaca

Umlando wamaBhaca

Image result for umlando wamabhaca

“Historically, around 1720’s, we the Bhacas lived in the Northern part of the Pongola River near the Lebombo Hills, in a place that is today the boundary between Mpumalanga and Swaziland. As it is often stated that at about this period, the KwaZulu Natal was occupied by different tribes such as abaMbo and the aMalala, it is suspected that the amaBhaca came from one of these tribes. During this period amaBhaca were Zelemus.

The movement of the Bhacas is estimated to have been visible between 1734 and 1820’s.

Between 1734 and 1800’s the amaZelemu left the land below the Drakensberg Mountains towards the east at times would hide in the forests like Nkandla forest so that they would not be seen. It is suspected that when the amaZelemu fled, they were accompanied by the amaWushe. Some chief that lived along amaBhaca include Chief Nondzaba, Dlepu, Mnginambi and Macingwane.

These tribes lived together without clash amongst each other. The clash started (BIG-Clash) with the then Zulu King Shaka during the Mfecane wars. It was the day King Tshaka sent his troops to attack the amaZelemu tribe. It is believed that in 1820 Madzikane had an argument with Tshaka because the amaZelemu tribe was unified, strong and frightening and that Tshaka did not like this. He thought that this tribe was trying to imitate him. Tshaka, his councillors and his traditional healers therefore plotted to kill Madzikane.

When the battle broke out, tribes spread out and lost some of their members. Some members of amaWushe collected some of their members, however others joined under Madzikane, son of inkosi uKhalimeshe. Madzikane fled in an eastern direction, following the exact same route as the Amachunu tribe that had also moved because of this unrest. He crossed the UMkhomazi River. Other tribes, aMacingwane under chief Cekwane, amaVundla, amaNtunzela and amaWushe Nondzaba in 1821. It is believed that amaVundla and amaNtunzela tribes were attacked and forcefully removed and their livestock taken by amaWushe under inkosi Nondzaba.

AMakhosi, Madzikane and Nondzaba worked together. Nondzaba met with Madzikane and together they went to the land of amaMpondomise. At that time the amaMpondomise lived in the area of Rhode in Mount Ayliff. On their arrival they attacked the amaMpondomise and took their live stock. Nondzaba continued towards Tsolo and this is where he was killed.

Inkosi uMadzikane had decided to stay between Rhode and the uMganu mountains in the Mount Free district. It is here where he built his great place. In August 1830 Tshaka again attempted to attack Madzikane. Inkosi Madzikane, was warned that Tshaka was planning to attack. In preparation for another battle, the children and the live stock were taken into hiding at Umganu and Luyengweni, while the amaBhaca troops were training, waiting to fight when attacked. When the Zulu troops arrived, mighty of inkosi Madzikane defeated them. They were overcome by the cold and many of them were frozen. The Madzikane troops attacked the Zulu troops and the Zulu troops retreated back home. Since that day, the now called Ntsizwa Mountains were named after the death and the killing of the iintsizwa zikaTshaka. The death of the Zulu troops was seen as Madzikane’s magic. It is believed that as he was strong on muthi, and also a traditional healer, Madzikane used his muthi. This also follows his statement as often quoted after he had received the rumours that he was going to be attacked by the Zulu troops, “Umkhosi wakaZulu mina ngowushaya ngesandla esisodwa” (meaning, “I will beat the Zulu army single handedly”). Although there are different stories on the actual performance of Madzikane’s muthis, there is a story that says Madzikane made a big fire and the smoke that came from that fire turned into clouds that produced frost.

Madzikane proceeded with his mission to expand the Bhaca Nation. However, four years later he died. It is suspected that he was killed by the Thembu army at the forest of Gqutyini as he had attacked and attempted to take the cattle of abaThembu.

Madzikane’s son from his first wife, Mdutyane, was still young. INkosi Ncapayi from the right hand house had to rule. The Bhaca nation became strong under the rule of Ncaphayi. In 1835 the amaBhaca built a strong relationship with Inkosi Faku of the Pondoland. AmaBhaca temporarily migrated to Pondoland under the arrangement with iNkosi uFaku. However this relationship did not last long. AmaMpondo quarrelled with amaBhaca. It is suspected that the quarrel had something to do with the number of cows for lobola payment. The story goes on to say that a Bhaca young man was killed when he went to fetch his cattle that he was paid for lobola. On the other hand, it is said that Ncaphayi did not want to combine his army with that of amaMpondo. These troops met at a battle in the land of Lusikisiki. Other Bhacas under Mdutyane fled to Mzimkhulu. It is believed that Ncaphayi tried to attack Faku in 1844. Unfortunately Ncaphayi was killed at an area called Nowalala in Pondoland.

As Mdutyana followers stayed at Mzimkhulu, Ncaphayi’s first son Diko had to take over and rule. Later on the son from the second wife and the younger brother, Makaula took over and ruled. Diko is the Chief of ELundzini Royal Kraal at Lubhacweni in Mount Frere. The district of Mount Frere is built on the land under iNkosi Diko. Makaula is also one of the Chiefs at Elugangeni area under Mount Frere District as well. ”

source: kwabhacakingdom.co.za

User 1
Mina ngithanda ukwazi ngabakwaNdongeni ngoba ezithakazelweni kukhona uQubulashe okuyesinye sezithakazelo zamaWushe. Kanti futhi kukhona emndenini abashade kwaMjoli. EGugulethu lapho ngikhulelel khona ubuye uthi mawuthi unguNdongeni angaziwa loNdongeni ngamaXhosa. Bekuze kubengcono mawuthi uliWushe. Noma bekhona oNdongeni kwaXhosa abahlangene noNdongeni bakwaBhaca EMt. Frere. Kwenzekani kuNdongeni awayephelezela U Dick King. Ngokomlando esawufunda kuthiwa wanxepehzelwa ngamaNgisi ngomhlaba north of Umzimkhulu which is under claimand handled by KZN Land Claims Commission.

User 2
so as ibhaca too I would like to know o nxanda klaus xesibe:mnune doyi bhathane matshaya ngenqawe’nde abanye betshaya ngezimfutshane mbimbi bhelesi umantsaka nondzaba yondzaba kanjani lendzaba ungayati baka tshomela ka matsho. were part of this journey of bhaca people we in maclear and surrounding areas and Suthi singamabhaca are we right xa sisitsho

User 3
Thanks for this little bit forensic history but umlando lo is incomplete and wawulungiselela icala elikaMadzikane kuphela.Amawushe akhonto siyivayo ngawo then I would like you to contact us about isizwe samawushwe abantwana basemthunzini from Lufulwenja to Wushe Bekwa Mjoli ngokuya ke.

Origin of Ndlovu surname

Origin of Ndlovu surname

Ndlovu in Venda they say Ndou. is Sotho, Tlou. Shona-Zhou. You also find it in Swahili, in east an west Africa. So all these are Ndlovu yakwaMthombeni tribe which falls under kalanga tribe within the Ndebele nation.

Ndebele is a nation made up of various tribes that were incoporated by by King Mzilikazi. INdlovu yakwaGatsheni is part of that tribe. So through Mfecane various tribes lefr Zululand and headed for central Africa. Some settled in Malawi, Zambia, Mozambique, Mthwakazi etc.

All these tribes carried elements of the original Ndlovu but due to circumstances changed their surnames to suit local conditions, eg Ndou (indlovu in Venda).

History of Ndlovu surname

History of Ndlovu surname

Ndlovu is the most popular surname among African tribes meaning Elephant, one of the huge animal in the land. All African surnames have Praises known as IZITHAKAZELO. Thus Ndlovu praises are as follows; Gatsheni, Boyabenyathi, Buyasonga buyasombuluka. Mpongo kaZingelwayo! Nkomo zidl’ ekhaya, Ngokweswel’ umelusi. Zaze zeluswa intombi uDemazane. Nina bakwakhumbula amagwala. Nina bakwasihlangu sihle. Mthiyane! Ngokuthiy’ amadod’ emazibukweni. Nina bakwaMdubusi! Gambushe! ka Genge elidla umuthi lilodwa, amanye amagenge edla ehlanganyela. Nina baka Silwa ngoswana, Isihlangu sisele eMampeni. Ndlangamanla!

Ndlovu in Venda they say Ndou. is Sotho, Tlou. Shona-Zhou. You also find it in Swahili, in east an west Africa. So all these are Ndlovu yakwaMthombeni tribe which falls under kalanga tribe within the Ndebele nation. Ndebele is a nation made up of various tribes that were incoporated by by King Mzilikazi. INdlovu yakwaGatsheni is part of that tribe.

So through Mfecane various tribes lefr Zululand and headed for central Africa. Some settled in Malawi, Zambia, Mozambique, Mthwakazi etc. All these tribes carried elements of the original Ndlovu but due to circumstances changed their surnames to suit local conditions, eg Ndou (indlovu in Venda).

Mthimunye origin

Mthimunye origin

There are 3,000 census records available for the last name Mthimunye. Like a window into their day-to-day life, Mthimunye census records can tell you where and how your ancestors worked, their level of education, veteran status, and more.

There are 642 immigration records available for the last name Mthimunye. Passenger lists are your ticket to knowing when your ancestors arrived in the USA, and how they made the journey – from the ship name to ports of arrival and departure.

There are 1,000 military records available for the last name Mthimunye. For the veterans among your Mthimunye ancestors, military collections provide insights into where and when they served, and even physical descriptions.

Dinuzulu kaCetshwayo

King Dinuzulu kaCetshwayo

Dinuzulu kaCetshwayo was the king of the Zulu nation from 20 May 1884 until his death in 1913. He succeeded his father Cetshwayo.

Born: 1868, Babanango
Died: 18 October 1913, Transvaal
Parents: Cetshwayo kaMpande
Children: Solomon kaDinuzulu, Magogo kaDinuzulu
Books: The trial of Dinuzulu on charges of high treason, at Greytown, Natal, 1908-09
Grandchildren: Mangosuthu Buthelezi, Cyprian Bhekuzulu kaSolomon

 

Lobengula kaMzilikazi

This is a very rare picture of king Lobengula kaMzilikazi, the son of Mzilikazi who was Shaka Zulu’s right-hand man.

Lobengula took the reigns of the now Zimbabwen Ndebele people. His father ran away from the Zulu Kingdom all the way to the land now called Zimbabwe.
This piece of history alone, makes us realise that, we Africans are one people.

This is a picture of Lobengula’s youngest daughter

UMLANDO OMFISHANE WENKOSI uSHAKA ZULU

UMLANDO OMFISHANE WENKOSI uSHAKA ZULU

Related image
According to our sources, this is the only portrayal of king Shaka Zulu that survived history, however we could not get sufficient information to confirm its degree of his real life resemblance.

INkosi uShaka kaSenzangakhona kwakuyiNkosi yesizwe saMazulu yodumo ngokuthi uShaka Zulu.

 • INkosi uShaka yazalwa ngonyaka ka 1787 ngase Melmoth enyakatho yesifundazwe saKwazulu-Natal yakhothamangonyaka ka (1828) Kwadukuza eNingizimu yenyakatho,esingakusho kugcwale umlomo ukuthi uShaka uzalelwe esifundazweni saKwazulu-Natal.
 • uShaka waziwa kakhulu ngokuhlanganisa izizwe zamanguni zasenyakatho ikakhulukazi lezo zakwaMthethwa nezakwaNdwandwe wazifaka ngaphansi kombuholi nombuso waKwazulu,lokho kwakuwukuqala kwesizwe esinamandla nenqwaba yomthelela eNingizimu Afrika
 • Umlando umbiza ngokukhalipha kakhulu uShaka ngenxa yobuhlakani bakhe ekuthuthukiseni indlela amabutho aKwazulu ayelwa ngayo kodwa ke abuye futhi emgxeke kakhulu ngenxa yodlame nonya lombuso wakhe.
 • Ezinsukwini zobusha bakhe empini wayengaphansi kobuholi uDingiswayo kanye nesizwe sakwaMthethwa ,nokuyisizwe ngalesosikhathi isizwe saMazulu esisikhothama kuso.
 • Inkosi uShaka wayeyilunga lebutho lakwaMthethwa iminyaka eyishumi, kuthe kusenjalo wakhetha ukuzihlukanisa eningini ngokukhombisa isibindi empini,ikakhulukazi uma kuliwa ezixukwini lapho amabutho esondelene khona,ikhono lakhe labonwa umholi wesizwe sakwaMthethwa uDingiswayo.umholi uDingiswayo wamthanda kakhulu uShaka emuveni kokuthola ukuthi uzalwa ebukhosini, wamunika isikhundla sokuhola amabutho akhe ,uDingiswayo wayedingisiwe ngemuva kokuzama ukuketula umbuso kayise,ngesikhathi inkosi uSenzangakhona uyise kaShaka ekhothama,uSigujana umfowabo kaShaka omncane wagcotshwa njengeNkosi yesizwe saMazulu.
 • UBukhosi buka Sigujana abufikanga ndawo,umlando uthi iNkosi uShaka ngosizo lukaDingiswayo nomfowabo uNgwidi babopha uzungu lokubulala uSigujana,kwaba ukuqala kombuso wenkosi uShaka,nakuba eyinkosi waqhubeka nokuyamela kumholi wesizwe sakwaMthethwa uDingiswayo.
 • UShaka wavumela ondlebe zikhanya ilanga ukuthi bangene Kwazulu Natal okwadala omkhulu umsindo nezingxushungxushu.
 • Ngemuva kokukhothama kukaDingiswayo ebulewe nguZwide wesizwe samaNdwandwe ,inkosi uShaka yafuna ukuziphindiselela kuZwide.
 • Ngesikhathi iNkosi uShaka ikhothama ubukhosi bathathwa uDingane,umfowabo uDingane wathatha isihlalo sobukhosi waqala uhambo lokuqotha bonke ababeyizithenjwa zenkosi ushaka nokuwuhambo olwathatha iminyaka.

UKUGUJWA KWE HERITAGE DAY

 • Ukugujwa usuku lukaShaka oselwaziwa nge Heritage day,izinsizwa nezintombi zisuke zibhikla ingoma lize liyozilahla kunina njengoba kuzobe kwenzeka osukwini lwakusasa kwaDukuza.
 • Lolusuku Kwazulu Natal yilo okukhunjulwa ngalo amagalelo ka shaka ekuhlanganiseni isizwe samazulu.
 • Umhlaka 24 September wawungekho ohlwini lwamaholidi ayeshicilelwe ngaphansi komthetho ipublic holiday bill,nokwavusa imvunge kwiqembu Inkatha Freedom Party nelalinamalunga amaningi angaMazulu,ngalesosikhathi leliqembu lalishaya phansi ngonyawo lithi lolusuku kufanele lihlonishwe.
 • Ukubungazwa kwalolusuku kwagcina sekukapakatele nakwezinye izifundazwe,nalapho khona abantu bekhuthazwa ukuthi beqhakambise amasiko abo.
 • Cishe siyazi sonke ukuthi Amazulu yibona bantu abadume iafrika yonkana ngenxa yamabutho alwa impi agcine esatshwa isikhathi eside.
 • Sonke kusasa zingane zakwethu asiphumeni ngobuningi bethu siyogubha lolusuku Kwadukuza isilo samabandla uGoodwill Zwelithini uGangezwelakhe imbube isibizile sizohlanganyela ndawonye,Bayede Bayede Bayede wena wendlovu inkosi ayiqedwa abazi kangcono bathi okungapheli kuyahlola,ume njalo zulu.

Umlando wesizwe sakwa Zwane

Umlando wesizwe sakwaZwane

MNGWENI, Lindamkhonto, Nsele, Ntshosho, Mafu, Mangethe, Cengesi, Thinta, Dumisa, Nkanyezi, Mhlanganyelwa.

Esizweni sakwaZwane iNkosi yaso eyaduma kakhulu uMangethe. Wayakhe umuzi wakhe ngokuyela ngaseHlobane. Namuhla kunomgwaqo osuka ngasoBivane wedlule eduze kwetshe elikhulu ngasesandleni sokudla. Lelo litshe yiTshe LikaMangethe.

Wayehlala phezu kwalo abuke yonke indawo yesizwe sakwaZwane. Lelo litshe namuhia liheha izihambeli ezisuka kulo lonke elakwaMthaniya namaphethelo. Eduze kwetshe kunethuna lakhe uMangethe ngaphansi kwayo intaba. Ithuna lisendaweni ezenza samgede.

Kuthe ngemuva kokubusa kukaMangethe sekufike noMntwana uMkabayi endaweni, kwagcina indawo isisikelwe nabakwaMthethwa bakaMnyayiza kaMthakathi, abakwaSibiya nabanye.

Izwe bese liqolwe ngabelungu bezenzela umathanda kusukela ngowe-1887 amaBhunu esungula into ayibiza ngeNew Rebublic ezweni lakwaZulu ngesikhathi seNgonyama uDinuzulu. Ngakhoke kusukela eMakhosini oCengesi kuya phansi eNkosini uMhlanganyelwa Zwane isizwe sakwaZwane besesihlakazekile. Iningi bese lingaseNewcastle abanye bengaseMnambithi.

Isizwe samaZulu sinomlando omude osuka eNubia okwakuyi-Ethiopia yasendulo, lapho namuhia sekulizwe laseSudan okukhona nenhlokodolobha okuthiwa yiJuba. Kulapho futhi zonke izizwe zabamnyama e-Afrika zadabuka khona ngowezi-3300 Singakafiki Isikhathi SikaKhrestu.

Kulapho amaZulu ngaphansi kweNgonyama uNtu ozala uMnguni ohlangeni nabo bonke abomdabu ababelapho eNubia asungula khona impucuzeko yokuqala ngqa emhlabeni ebandakanya ulwazi lokubhala iMedu Netcher [Mdw Ntr], ulwazi lwesayensi imathemethiksi, ifiziksi, ubunjiniyela, ulwazi lwemithi, ezolimo, ezenkolo (uMvelinqangi), ikhalenda yokuqala emhlabeni nokunye okuningi ngesikhathi zonke izizwe zomhlaba ngokukaSolwazi uCheik Anta Diop waseSenegal zisahlala emigedeni nasemaweni, zisesebumnyameni obesabekayo.

Ukufudukela eningizimu kwamaZulu nokusakazeka kwezinye izizwe zama-Afrika ne-Afrika yonkana kwabangelwa ukuhlaselwa kwezwekazi lase-Afrika okwakuvela e-Asia okwaqala ngesikhathi kuhlasela amaHyksos ngowe-1600 BCE, abelungu bona bahlasela okokuqala ngqa ngaphansi kweGriki u-Alexander the Great ngowe-332 BCE kwagcina kuhlasele amaPersia ase-Iran nama-Asyria ase-Iraq.

Ngakhoke izizwe zama-Afrika zasakazeka nezwekazi lonke ngokukaDiop othi kodwa kusukela ngowe-14 ekhulwini Singakafiki Isikhathi SikaKhrestu lonke izwekazi i-Afrika lalihlala abaThwa babesakazeke nalo lonke kuze kuyofika lapho sekuseCape Town namuhla. Laba kuthiwa ngamaKhoisan. Ngakhoke bangama-Afrika ngokugcwele kwazise ulimi lwesiZulu o-X, C, Q, (ongwaqabathwa) lwabathatha kubo ngoba kwakuhlalwa ndawonye kwaganiselwana iningi lamaKhoisani lagcina lishabalele. Ngakho-ke alikaze izwekazi kuthiwe lalingahlali muntu ezindaweni ezithile.
Abahlaseli bama-Arab asebazinza e-Egypt, eTunisia, eLibya, eMorocco baqole lezo zindawo ngenkathi ama-Arab ehlasela kusukela ngowama-640 ADE echela inkolo yomphrofethi wawo uMohammed esuka eMiddle East.

Abelungu amaDutch ahlasele ezwenikazini ngowe-1652 amaNgisi ahlasela ngowe-1795 okokuqala abuya okwesibili ngowe-1806 esezoqola amazwe amaningi ase-Afrika.

Izizwe sakwaZulu zasizimele futhi saba ngesokugcina ngesikhathi seNgonyama uCetshwayo ukunqotshwa ngamaNgisi ekuhlaseleni kwawo mhla zingama-22 kuMasingana ngowe-1879.

Kuleyo mpi eSandlwana ngalelo langa amasotsha angama-580 amaNgisi abulawa agwazwa ngemikhonto yimpi yeNgonyama uCetshwayo, amanye abulawa futhi ngalo lelo langa eNyezane naseGingindlovu. AmaNgisi azama ukucoboshisa uZulu empini yakwaCezwa mhla zi-2 kuNhlangulana ngowe-1888 kodwa amabutho eSilo uDinuzulu adla umhlanganiso. Ngawo lowo nyaka abulala anqoba izimaku zamaNgisi ngaphansi kukaZibhebhu kaMaphitha kwaNduna eduze kwakwaNongoma mhla zingama-22 kuNhlangulana ngowe-1888 okwalandelwa ukuboshwa nokudingiselwa eSt. Helena kweNgonyama uDinuzulu sabuyiswa amaNgisi esethi silingana nawo wonke aMakhosi kodwa uZulu wakwenqaba lokho.

Kwaba ngokokuqala ngqa ukuthi iNgonyama yamaZulu iholelwe ngamaNgisi iholo lopondo abangamakhulu ayisihlanu.

Ngaphambi kwalokho zonke iziNgonyama zamaZulu zazinakekelwa ngamaZulu uqobo kwethulwa izinkomo zibulala inyoka kuze kufike eNgonyameni uCetshwayo lapho izinkomo iNyonikayiphumuli zazibulala inyoka zaqolwa ngabahlaseli bamaNgisi.

 • Lo mlando ucashunwe encwadini: Umlando waMakhosi Esifundazweni SakwaZulu, Umqulu 1.

Impi yaseSandlwana

Related image

Uma sikhuluma ngempi yaseSandlwana kudingeka sazi ukuthi inhlosonqangi yabahlaseli kwakungukuqeda uMbuso woBukhosi bukaZulu owawusasele eNyakatho yoThukela noMzinyathi, ngaphansi kweNgonyama uCetshwayo eyaqala ukubusa kusukela ngowe-1872 kuya kowe-1879.

Ukuhlasela uMbuso wamaNgisi wakwenza ngokusebenzisa amasu kangqondongqondo wezempi eChina, uSun Tzu, oncwadi yakhe yashicilelwa ngowama-400 singakaFiki isiKhathi sikaKrestu [BCE]. Le ncwadi ethi: The Art of War yase ihunyushiwe yashicilelwa e-Europe ngowe-1772 sesiFikile isiKhathi sikaKrestu [ADE]. Kuyo uSun Tzu uthi: “one cannot have advantage of topography without the use of local guides.” okuwukuthi ‘ngeke uyinqobe impi ungazange usebenzise abantu obahlaselayo bendawo abazi nabazokuchushisa kuzo zonke izindawo eziyingozi ngenkathi uhlasela’. Ngakho-ke izinhloli zamaNgisi kwakungezamaZulu ezazi yonke imihosha, amawa, imigede namahlathi endawo. uSun Tzu uphinde athi: “those who reach and occupy the battleground early will have time to rest and wait for the enemy.” okuhumusheka ngokuthi ‘abafika kuqala lapho kuzolwelwa khona baba nethuba lokuphumula belinde isitha ukuze badumelane naso benomfutho’.

Lokhu kwenzeka eNcome, eNdondakusuka nakhona eSandlwana lapho impi kaZulu yafika ntambama mhla zingama-21 kuMasingana 1879, kuzoliwa ngakusasa ekuseni. Uyagcizelela uSun Tzu ukuthi ukuze kunqotshwe isitha umhlaseli kudingeka abe nolwazi olugcwele ngesimo sezempi sesitha asihlaselayo kodwa ululeka ngokuthi: “the fore knowledge cannot be elicited from spirits nor from the gods nor by inductive thinking; nor by deductive calculations. It can only be obtained from men who have knowledge on the enemy’s situation.” ulwazi lwesimo sezempi sesitha lungavela kuphela ngezinhloli zabantu bendawo abasaziyo isimo sendawo yabo.

Le mpi yaseSandlwana kudingeka siphinde sazi ukuthi yayilandela eyaseNdondakusuka yamhla zizi-2 kuZibandlela 1856, eyayihlelwe yiyo iNgilandi ngokuzama ukubeka uMntwana uMbuyazwe ukuba yiNgonyama nxa iSilo uMpande sesikhotheme kubangelwa ngukungamethembi uMntwana uCetshwayo owayefuna izinto zihanjiswe njengesikhathi kusabusa iNgonyama uShaka.

Ngakho-ke iNgilandi yayikwazi konke lokhu ngezinhloli zayo. Yanquma ukuthi kwesekwe uMbuyazwe. Lokhu kuzimbandakanya kweNgilandi ukubhuqa uMbuso kaZulu eNdondakusuka kuyavela nasezibongweni zayo iNgonyama uCetshwayo nxa kuthiwa: “uHlamvana bhul’ umlilo eNdulinde, ubaswe ngabamhlophe abelungui ubaswe nguMantshonga uJ. Walmsely benoGgelebana u-E.F. Rathbone.

Ingonyama uCetshwayo isibusa, njengaye uyise uMpande yabusa kuphela ingxenye yoMbuso kaZulu esuka eningizimu yeMaputo, kwaMabhudu, eseNyakatho yemifula uThukela noMzinyathi kusukela ngonyaka w- 1840 kuya kowe-1879. Ingxenye yoMbuso kaZulu eseningizimu yoThukela eyayize iyovinjwa nguMfula uMzimvubu kusabusa iziNgonyama oShaka noDingane yaqolwa ngamaBhunu ayengaphansi kuka-Andries Pretorius ngokwenza umfelandawonye noMntwana uMpande owaqembuka eNgonyameni uDingane ngonyaka we-1839, ngemuva kancane kwempi yaseNcome yamhla zili-16 kuZibandlela 1838 ngokunxenxwa yibo abelungu, hhayi ukuhlaselwa yimpi kaZulu lokho kuyimbudane, imfundisoze nokungahlaziyisisi umlando wethu.

Ngakho-ke amaBhunu aqhuba impi yoMntwana uMpande phambi kweyawo eMaqonqo ngoMasingana 1840, wona eza ngemuva ehlome ngezibhamu kodwa agcina engazisebenzisanga. Impi yonke nxa idumelana kwaba sengathi amaZulu aqedana wodwa kanti ongqondongqondo bamaBhunu bebevele behlose khona lokho, bagcina beqole yonke ingxenye yoMbuso kaZulu eningizimu yoThukela noMzinyathi bayiqamba kabusha bathi iyiRepublic of Natalia (1840-1843) okuligama elasungulwa ngabelungu ngesu lokucisha ikwaZulu bekhumbula ukudlula ogwini komPhutukezi uVasco da Gama mhla zingama-25 kuZibandlela 1497.

Nempela impi yaseMaqonqo yaliwa ngoNozishada kaMaqhoboza Nzuza woDlambedlu owagqama kakhulu kweyeNgonyama uDingane kuvikelwa uMbuso kaZulu noNongalaza Mnyandu owayehola eyoMntwana uMpande nabahlaseli bamaBhunu eyadla umhlanganiso isekelwe yizibhamu. UMntwana uMpande waklonyeliswa ngengxenye esenyakatho yoThukela ngamaBhunu ka-Andries Pretorius aphinde athi ayamgcoba njengeNgonyama. Ngakho-ke kwagcina iziNgonyama oShaka noDingane ukubusa eMbusweni kaZulu obumbene, ohlanganisa iningizimu nenyakatho yoThukela. Lokhu yiyona ngqikithi yokushiwo ngukuGqabuka kweGoda, ngokuqembuka koMntwana uMpande okwakungokokuqala ngqa selokhu sasuka eNkabazwe ngaphansi kweNgonyama uMnguni kaNtu.

iKoloni yamaNgisi aseNatali ngemuva kweminyaka emibili, 1841-1842, uMbuso wamaNgisi wawanqoba amaBhunu ayeqole ingxenye yoMbuso kaZulu eningizimu yoThukela ngowe-1843 kubangwa indawo kaZulu nokubusa phezu kwakhe, indawo ayibhabhadisa ngokuthi iyiKoloni yamaNgisi aseNatali. Zonke izizwe zamaZulu ezazikade zibuswa yiziNgonyama oShaka noDingane eningizimu yoThukela, uSir Theophilus Shepstone, uSomtsewu, uNobhala WeziNdaba ZaBantu, wancoma ukuthi zakhiswe imizi yazo emeveni, ezintabeni nasemigubaneni. Zakhiswa ezindaweni ezazingakulungele neze ukulinywa nemfuyo. Wonke amaZulu enqaba ukuya emeveni adliwa yinhlamvu kwathiwa aduve ngokungemthetho. Odwaladwala bamapulazi avundile nalungele imfuyo ayengamamogeni ayizi-3000 ipulazi lomlungu emunye anikezwa amaNgisi namaBhunu nengxenye yomhlaba kaZulu eyaqolwa yabizwa ngokuthi yindawo kaHulumeni.

Zonke izizwe zaMakhosi eningizimu yoThukela noMzinyathi zaphoqwa ukukhanda ojantshi bezitimela, ukutshala amahlathi, nokukhanda imigwaqo ngaphansi kohlelo lwempoqo olwalwaziwa ngokuthi yiSibhalo. Bonke ababebhalisa abantu ohlelweni IweSibhalo banikezwa ilungelo lokubiza ilobolo lezinkomo ezili-15 nxa amadodakazi abo egana.

Impi yaseSandlwana, zingama-22 kuMasingana ngowe-1879
Impi yaseSandlwana eyalwa mhla zingama 22 kuMasingana ngonyaka we-1879 kudingeka sibe nalesi sithombe ezingqondweni zamaZulu nxa siyixoxa. Yalwa iziwombe ezine ezibalulekile: eSandlwana, eShiyane, kwaKhambula naseHlobane, eGingindlovu nasoNdini (mhla zizi-4 kuNtulikazi 1879). Yaqopha umlando, hhayi nje kuphela eNingizimu Afrika, kodwa emhlabeni jikelele kwazise iNgilandi ngenkathi ihlasela yasebenzisa amasotsha amazwe amaningi ayengamaKoloni ayo ukuzolekelela ukunqoba uMbuso kaZulu. Kwakunamasotsha avela eCanada, eNew Zealand, e-India. Kodwa ingxenye enkulu yamasotsha amaNgisi kwaba ngamabutho kaZulu ezizwe zamaZulu ezazakhe eKoloni yaseNatali eningizimu yoThukela aphoqwa kungekho ayengakwenza ukwenqaba ukuba alwe nabafowawo engasohlangathini lwamaNgisi ngenxa yokuthi ayefana nezigqila zawo amaNgisi aseningizimu yoThukela.

La maZulu ezizwe zaMakhosi aseningizimu yoThukela ayembandakanya amakholwa amaZulu aseDriefontein ngaseMnambithi, e-Edendale, eNdaleni, Rookdale nesizwe sonke sabaTlokwa, esasizinze kwaNobamba okungabeSuthu ababeholwa yiNkosi uHlubi abanikezwa elaseNquthu njengomklomelo ngemuva kwempi yaseSandlwana. Babengabazukulu bakaMantantise owazala uSigonyela bekade bezinze ngaseNtabazwe bazozinziswa kwaNobamba ukuze kuhlaselwe ngabo onke lawo makhosi nezizwe zawo ayesolwa ngamaNgisi ngokuthi awethembekile eMbusweni wawo. Ngakho-ke uMbuso wamaNgisi weKoloni yaseNatali wabalandela ukuzogadla ngabo ngokubahlomisa ngezibhamu ukuhlasela wonke amakhosi amaZulu, ayethathwa njengezephulamthetho, njengesizwe sakwaHadebe esasiholwa yiNkosi uLangalibalele ngowe-1873.

INgilandi yemukela nengxenye yamaBhunu uMengameli wawo uPaul Kruger owaqala ngokunikeza izeluleko zokuthi kusetshenziswe inqaba yezinqola njengoba wona enza mhla zili-16 kuZibandlela 1838 eNcome ehlasela impi kaZulu yeSilo uDingane. Ukusebenzisa inqaba yezinqola njengaseNcome iNgilandi yakuchitha ngephuzu lokuthi yona yayizosebenzisa izikhali ezaziyisimanje manje njengerapid firing needle guns ezazingefani neMartini Henrys eyayisetshenziswa ngamaBhunu eNcome. Iphuzu lesibili lokwenqaba iseluleko labangelwa ngubuningi bempi yawo amaNgisi eyayimbandakanya amabutho kaZulu eNyakatho yoThukela noMzinyathi kanye namaZulu ayezibiza ngamakholwa. Ngakho-ke empeleni nguZulu owayebhekene noZulu kanye naBatlokwa. Leli phuzu osomlando babelungu bayaligodla ukuze kudideke umlando wethu. Empeleni iNgilandi yayazi ngezinhloli zayo ukuthi amaZulu noma amanye awo ayezosebenzisa izibhamu kodwa iningi lamabutho awo lalithembele ezihlangwini, amawisa nemikhonto.

Ngakho-ke abaphathi bezempi yamaNgisi bathi bona bafuna indawo evulekile efanana nayo yaseSandlwana ukuze bazolalisa uyaca emabuthweni kaZulu nxa uZulu esedumelana yedwa amaNgisi ebukela. Kuyasicacela-ke ukuthi iNgilandi yayinamabutho angaphezulu kude kwaweNgonyama uCetshwayo eyayethembele kuphela kuZulu osenyakatho yoThukela noMzinyathi nowayengambandakanyi izizwe zaseManyiseni, kwaNyawo, kwaMtembe nakwaMngomezulu zonke ezingazange zilwe eSandlwana ngoba impi yabahlaseli yaqhamuka njengesinyenyela kwazise kwakukade kunoMkhosi woKweshwama waminyaka yonke eqala ngasekupheleni kukaZibandlela uze uphethwe ngasekupheleni kukaMasingana. Phela iNgilandi yase izocoboshisa okwase kukuphela koMbuso wabaMnyama eNingizimu Afrika owawuzimele gelekeqe ubuswa ngokuphelele ngabantu abamnyama kuyo yonke imikhakha yempilo ngonyaka we-1879. Ngakho-ke amabutho oMbuso kaZulu alwa njengabantu abase bephakathi kwembokodo nesisekelo ukuvikela izwe labo okwase kukuphela kwalo elalisasele.

Amalungiselelo okubhekana nabahlaseli
Ingakadumelani impi kaZulu nabahlaseli bamaNgisi, kwenziwa amalungiselo amaningi uZulu ayewenza nxa kuphuma impi. Njengoba kusukela endulo uMbuso kaZulu wawunezinhloli ezikhaliphe isimangaliso esingabala kuzo uNongila Mabaso, iNgonyama uCetshwayo yase yazi konke ngabahlaseli ngenkathi iNgilandi iphaka amabutho ayo ngemikhakha emithathu: ingxenye eyayizogudla ulwandle iyodlula eGingindlovu ize iyofika oNdini, ingxenye yamasotsha yayizoba phakathi nendawo iyodlula eSandlwana kanye neyesithathu eyayizoqhamuka ngaseHlobane wonke amasotsha agcine ehlangane koMkhulu IweNgonyama uCetshwayo oNdini.

Mayelana namalungiselelo oMbuso kaZulu, okokuqala kwakhishwa isimemezelo ngemuva kokuba iSilo uCetshwayo nesigungu saso sesinaso sonke isiqiniseko sokuthi abahlaseli babecionde oNdini bezohlasela izwe. Isimemezelo senziwa yizinceku ezaziholwa nguBhejane kaNomageje Khoza, abazukulu bakhe nampaya esizweni sakwaKhoza eNseleni. Isimemezelo sasithi: “iNgonyama ithi mayihlome!” Okwesibili, amabutho esefikile oNdini, iNgonyama yafisa ukwazi inani labantu ababenezibhamu. Isibonile ukuthi isibalo sasisincane, yancoma ukuthi kukhishwe izinkomo ukuze uJohn Dunn azothengela amabutho kaZulu izibhamu zokulwa. Yena wayezithenga kumaPhutukezi eMozambique. Lokho akwenzekanga ngoba uJohn Dunn noma iSilo uCetshwayo sasikade simnikeze amanxiwa eMangethe kwaMathaba, eMoyeni kwaNzuza nakwaQhwayinduku eMazimeleni kwathi nxa kuhlaselwa uZulu waqembukela kwabanye abelungu wabanika yonke imininingwane yoMbuso kaZulu ayeyazi.

Okwesithathu, kwaba ngamalungiselelo okuqinisa impi ngezintelezi okwakumbandakanya ukubamba inkunzi emnyama ibulawe ngezandla, ukuqiniswa ngentelezi kwamabutho, ukuphothula emfuleni, ukushunqiselwa kanye nokuchelwa ngazo. Okwesine ukuya eMakhosini nokuhlaba izinkomo zomzimu ezaziqondana namathongo eziNgonyama ezilele eMakhosini nokubongela amakhosi, ukuwazisa ngokuhlaselwa kwezwe lawo. Ebusuku amabutho ayehuba amahubo amadala azo zonke izingonyama zakwaZulu kusuke usinga.

Izinduna nezikhulu ezazibongela eMakhosini ngoMnyamana Buthelezi owayenguNdunankulu weSilo uCetshwayo, Mahlathini kaSojaba Nkwanyana, Ntshingwayo kaMahole Khoza owadidiyela yonke impi eSandlwana. Nguye uMahole owayeluse izinkomo noMntwana uSenzangakhona mhla ehlangana noNandi emadlangaleni kanti sekuzozalwa iLembe, uMbopha kaWolizibi Hlabisa, naziya izizukulwane zakhe kwaHlabisa, uMfusi kaManyala Mdletshe, ukhokho weNkosi uBonga Mdletshe kwaHlabisa, uHhemulana kaMbhangazeli Sibiya, owaphinde wahola eyakwaNdunu sekubusa uDinuzulu, uMvubu kaNgqengelele Buthelezi, uSekethwayo kaNhlaka Mdlalose, ukhokho kaDkt uFrank Mdlalose, uNtuzwa kaNhlaka Mdlalose, uSitshaluza kaMamba Ntshangase, (umfowabo kaMasiphula kaMamba owayenguNdunankulu kaMpande), uSihayo kaXhongo Ngobese, uMpandamana kaNdlela Ntuli, uPhalane kaMdinwa Mkhwanazi, uSigcwelegcwele kaMhlekehleke Ngema, uSomopho kaSikhala Mthembu nabanye.

Ukuxoxa impi
Okwesihlanu kwaba ukuxoxa impi lapho amabutho ayeklolodelana khona ngayezokwenza uma esebhekene nesitha isinyathela awabantwana. INgonyama uCetshwayo yaqala yathi makuxoxe uKhandampemvu neNgobamakhosi. Induna enkulu yeNgobamakhosi kwakunguSigcwelegcwele Mngadi okunguyena owaqala wagiya bamhasha ngezihasho zakhe bethi: “uJi! uJi!” efunga ukuthi iNgobamakhosi iyofika kuqala esitheni uKhandampemvu okunduna yalo kwakunguMkhosana kaMvundlana kaMenziwa Biyela lungakafiki. Naziya izizukulwane zakhe oBuka ngaphansi kweNkosi uChakide. Nezinye izinsizwa zoKhandampemvu zazifunga ngodadewabo ukuthi ziyofinyelela kuqala esitheni. Emaqhaweni nezingwazi ezindala kwakwenzeka zingakaphumeli obala iNgonyama ikhiphe isandla izixhawule ngokuzethemba ukuthi ziyoncamela ukusala enkundleni kunokudedela isitha sithathe izwe IakwaZulu. Nxa kuxoxwa impi ngisho umuntu owone kangakanani wayengabulawa ngoba lokho kwakungeke kuzwakale kahle emathongeni aMakhosi eMakhosini. Ukuxoxa impi kwakungumthandazo ngokwako.

Amahubo ayehutshwa ayenza ngisho igwala lifise ukuthi ngabe isitha sesifikile. Uma amabutho eseshunqiselwe achelwa nangezintelezi ayengavunyelwa ukuphindela emakhaya. Ngaso leso sikhathi abafazi emakhaya babephendulela izidwaba, baphebeze emoyeni ngemishanyelo ngenkolelo yokuthi lokho kwakuzokwenza amabutho abuye engavelelwanga mashwa empini, kusho ukuzila. Sekubikiwe emathongeni ezingonyama eMakhosini impi kaZulu yaphikelela eSandlwana iholwa nguNtshingwayo Khoza okwakunguyena owayezoyiphaka engumdidiyeli wayo omkhulu. Kwakuhutshwa amahubo amaningi empi kuphikelelwe eSandlwana mhla zingama-21 kuMasingana 1879. Elinye lalithi: Oqalayo: ‘Wosuka sihambe! s’hambe! Unosuka s’ hambe! Sihambe![uyaphindaphinda] Abavumayo: Hhe! Hhe! Kush’ uMngwempisi! Hhe! Hhe!Kush’ uMngwempisi!’ [kuyaphindaphindwa] Elinye ihubo layo iNgonyama uCetshwayo elaliqanjwe ngempi yaseNdondakusuka nalo lahutshwa kuyiwa eSandlwana, lalithi: Oqalayo: ‘Wo! Sinik’ abafo!’ [uyaphindaphinda] Abavumayo: ‘Im’khonto, Wena weNdlov’enamandla’ Oqalayo: ‘Ngonyama sinik’ impi! Im’khonto, wena weNdlov’ enamandla’.

Elinye ihubo lempi lalihutshwa ngesikhathi seSilo uDingane, nalo lahutshwa kuphikelelwe eSandlwana. Lalithi: Oqalayo: ‘Woza langa lashona!’ Abavumayo: ‘Lashona!’ Oqalayo: ‘Woza langa lashona!’ Abavumayo: ‘Lashona kuleziya ntaba!’ [kuyaphindwa phindwa]. Wonke amabutho ayeholwa yizinduna zawo namasekela azo. Izinhloli zazihamba phambili zingamakhilomitha alinganiselwa kwali-18. Zaziqeqeshiwe futhi zihlome ziphelele zazi ukuthi nxa kuqhamuka isitha kwakudingeke zikhwele zidilike ezinye ziyobikela impi enkulu emuva. Empini enkulu kwakukhona nezindibi ezazithwalele amaqhawe iziphuku zawo ukhotha nokunye. Zona zazima kude zibukele nxa impi isitholene phezulu kuthi nxa ezimthwalele esala enkundleni, zishiye yonke imithwalo yakhe lapho zazihleli khona. Nxa sekuphindelwa emakhaya kwakubonakala ngokufika kwazo zingasaphethe zimpahla ukuthi abezibathwalele basale empini, bese kwenziwa amalungiselelo okulandwa kwabo. Ngakho-ke amatshe amaningi abekwe phezu kwamathambo eSandlwana ngawabaTlokwa namaZulu ayephoqiwe ukuchema neNgilandi.

Ngakusasa mhla zingama-22 kuMasingana 1879, kwathi nxa amabutho esewabona amatende amasotsha amaNgisi aphikelela khona ekhuza: “uSuthu! uSuthu!” okuyisaga esasiqanjwe eNdondakusuka ngababesekela uMntwana uCetshwayo kodwa esase siyisaga soMbuso kaZulu eseyingonyama. Amasotsha amaNgisi ayevive ngemuva kwabaTlokwa namabutho amaZulu aseningizimu yoThukela noMzinyathi njengoba abelungu babekade benze njalo eMaqonqo naseNdondakusuka ukuze azobhekana noZulu kuqala abantu abamnyama baqedane bodwa. Nempela kwathi nxa impi yeNgonyama uCetshwayo ibona amambuka yawagwaza ngamaklwa agcwala iziganga izindimbane zawo zasala enkundleni kumbandakanya uGabangaye Mchunu namambuka amaningi ayesuka eKoloni yaseNatali amaNgisi ayengazange azihluphe ngisho ukubhala uhla lwamabutho awo emqulwini wamasotsha ayelwa lapho. Kwakuthi nxa insizwa igwaza ibulala isitha ikhumule izingubo zayo izibeke phezu kwesidumbu sesitha yona igqoke ezesitha. Lokhu kwenzeka nasezitheni zamasotsha abelungu ngoba kwabe kuyinkolelo kaZulu evimba ukuthi ogwaziwe angayilandeli.

Amanye amambuka aklonyeliswa nguMbuso wamaNgisi uNjengabantu Ngubane kaSobhuza Ngubane wasemaBomvini wasiza amasotsha amaNgisi amaningi wagcina enikezwe imendlela wanikezwa isikhundla sokuba nguSayitsheni eGreytown, amakholwa maningi oStephen Mini [Edendale] u-Elijah Khambule, uSimeon Khambule nawo aklonyeliswa ngezimendlela ngokudubula abantu bakubo.

Ngemuva kwesikhathi eside isiphelile impi yaseSandlwana kwaba nombango wesikhundla sobukhosi emaChunwini okwakudingeke sithathwe nguZimema kodwa uMbuso weKoloni yamaNgisi wathi makube yindlalifa kaGabanganye ukuze akhunjulwe ngokulwela kwakhe amaNgisi eSandlwana, uZimema wajukujelwa eMzimkhulu nedlanzana labalandeli.

Ngakho-ke uMbuso wamaNgisi awuzange uzihluphe ngisho ukugcina kahle uhla lwabamnyama ababesuka eKoloni yaseNatali ukuze kwaziwe kamhlophe ukuthi bangaki abasala enkundleni nanokuthi nje babengobani ngoba wawungagqizeqakala ngokuthi bayasinda noma bayafa na. Kwathatha isikhathi eside kakhulu nokuthi amathambo amambuka ayesakazeke sonke isiganga saseSandlwana ahlonishwe ngokubeka amatshe phezu kwawo, kwawona agcina ependwe nje ngopende omhlophe ngaphandle kokucacisela izizukulwane esezithatha ngokuthi ngamabutho eNgonyama uCetshwayo.

lngxenye yabaTlokwa eyasala kwababesele enkundleni eSandlwana baklonyeliswa ngendawo kaSihayo Ngobese noSekethwayo Mdlalose eNquthu ababesaphila kwazise babulawa oNdini ngesu lokubhuqa amaqhawe ayesale eSandlwana neSilo uCetshwayo esasisandukubuya ekudingisweni eKapa, mhla zingama-21 kuNtulikazi 1883. Inhloso yokubabeka lapho abaTlokwa kwakungukuqapha ukuthi oSihayo noSekethwayo bangafaki umoya wokuketula amaNgisi enyakatho yoThukela noMzinyathi.

Ngasohlangothini lwempi yeNgonyama uCetshwayo izinkubela eziningi izihlobo zazo zazilanda eSandlwana okungabalwa phakathi kwazo uMagudulwana Mthembu waseMahlabathini woKhandampemvu. Wagwaza abelungu abathathu ekuKhandampemvu isotsha lesithathu walijuqa naye esedubulekile emlenzeni, isidumbu sesotsha sawela phezu kwakhe. lzihlobo sezifika zizobheka izinkubela nezidumbu zezihlobo zazo watholakala esaphila uMagudulwana zamthwala wasiwa ekhaya wanikezwa imihlatshelo waphila.

Kubhekwana nabahlaseli bamasotsha amaNgisi ematendeni esegudluziwe abulawa amambuka, amabutho kaZulu aphikelela ematendeni lapho kwafinyelela khona kuqala uMbonambi ondukuzibomv’igazi, induna yawo enkulu okwakunguNtuzwa Mdlalose noMankulumana kaSomaphunga Ndwandwe owagcina enguNdunankulu weNgonyama uDinuzulu wayeyingxenye yeMbonambi. Amasotsha amaNgisi avulela ngemvula yezinhlamvu eziqondise kulo ibutho leMbonambi kodwa kwanhlanga zimuka nomoya, kuthiwa ‘uyadela wen’usulapho’ bebodwa abasho izibongo zeNgonyama uCetshwayo lagcina lifike qatha ematendeni.

Ngemuva kwalokho kwaphakwa uKhandampemvu olwaluholwa yinduna yalo uMkhosana Biyela, owagijima njengohlanya ephakamise isihlangu sakhe eqonde kubahlaseli. Amasotsha amaNgisi amthela phansi ngenhlamvu wasala enkundleni. Omunye owangena kuKhandampemvu ngoba esejahe ukufika qatha esitheni samaNgisi nguQethuka Magwaza owayeyinduna enkulu yohlangothi loThulwana kwazise isibaya esikhulu soThulwana sasingaphansi kukaMnyamana. Ngakho-ke wakhuzwa uQethuka kaManqondo ngoba kwakungakabi yithuba loThulwana kodwa wangena kuKhandampemvu ukuze abe lapho kwakushisa khona kushunqa intuthu kusetshenziswa izibhamu zohlobo oluphambili. Wagwaza amasotsha amaNgsi amaningi wabuya engenamyocu. Indodakazi yakhe okaQethuka yagcina ibe yiNkosikazi yeSilo uCetshwayo yazala uMntwana uManzolwandle ngemuva kancane kokudliswa ushevu kweSILO uCetshwayo ngamaNgisi ziyisi-8 kuNhlolanja 1884.

Ngemuva koKhandampemvu kwamemeza uSikhizane kaNomageje Buthelezi eqondise kuNgobamakhosi ethi: “Nilalelani phansi? Nathini kuKhandampemvu mhla kuxoxwa impi? Nalo uKhandampemvu luphikelele ematendeni?” iNgobamakhosi yase isibonile ukuthi nxa isibhamu silungiselelwa ukudubula kudingeka ilale phansi iphinde ivuke iphikelele phambili nxa nje siqeda ukudubula kwazise kwabe kunotshani obude eSandlwana.

Ngakho-ke amasotsha amaNgisi ematendeni agcina egwazwe abulawa ucaca kwathathwa nezibhamu zawo. Ngenxa yokuthi lwalukhona uhla Iwamasotsha abelungu, ngemuva nje kwempi yaseSandlwana iNgilandi yakhela amasotsha ayo ayesale enkundleni izakhiwo eziningi zezikhumbuzo zawo okubalwa nawo wonke ayeqhamuka eKoloni yaseNatali kwazise uZulu…

washaya ikhuhle emasotsheni amaNgisi eSandlwana. Okubi kakhulu ngukuthi amaZulu noma esesemandleni ombusazwe awuqikeleli ukuthi amaqhawe awo abekwe ngendlela ehloniphekile, njengokwakha isikhumbuzo esikhulu khona laphaya eSandlwana esithe qekelele sibhalwa phezulu uMkhosana Biyela nawo wonke amaqhawe asala enkundleni kuvikelwa izwe. AmaZulu angabazukulu bamaqhawe aseSandlwana asuke acabange ukuthi isitha singawasiza ukuhlonipha amaqhawe aso okuyinto engakaze yenzeke emhlabeni jikelele. Iningi lalawo masotsha amaNgisi azama ukubaleka aphikelele eShiyane avinjwa agwazwa ngamabutho oVe noNokhenke. USikhobobo Sibiya wayeyingxenye kaNokhenke. Idlanzana elafinyelela eShiyane lasizwa ngukwakha inqaba efana nezinqola zamaBhunu eziseNcome. Leyo nqaba ayakha ngamasaka kwathi nxa uZulu ezama ukucaca adubula amasotsha amaNgisi ecashe ngemuva kwayo. Yanqandwa kanjalo ekaZulu eShiyane.

Ukuhlasela kwamaNgisi kwaKhambula naseHlobane kwaqondana nabaQulusi. Yonke indawo esuka eMahlabathini ize iyofinyelela eSimdlangentsha yayikade inikezwe uNgqengelele yiNgonyama uShaka. Ngakho-ke indlalifa yakhe uMnyamana wayenemizi eNgoje naseMahlabathini. Kwakuyinjwayelo kwaZulu ukuthi impi nxa ilwela endaweni yesikhulu seNgonyama kube yiso esiphaka impi lapho kwazise amabutho amaningi ayengaphansi koholo lwaso. Ngakho-ke impi kwaKhambula, ngaseNqabeni kaHawana, yaphakwa nguMnyamana kaNgqengelele. Ngaleso sikhathi amasotsha amaNgisi ayesevutha uphondo ngemuva kokwehlulwa kwawo eSandlwana. Ayesebulala abalimele eshisa imizi yabantu abafazi basale dengwane. Impi kaZulu yalwa ngokuzinikela okukhulu kwaKhambula naseHlobane kodwa izibhamu zadla umhlanganiso emahawini nasemikhontweni. Ngenyanga kaNdasa 1879, uMntwana uHhamu kaMpande wembukela emaNgisini nengxenye kaZulu eyayingabalandeli bakhe. Lokhu kwacaca ukuthi amaNgisi ayenomshoshaphansi wokunxenxela amaqhawe kaZulu ukuba azimbandakanye nawo.

Impi eyayiqhamuka eGingindlovu neyagcina ilwele eMfuleni iNyezane yatholana phezulu nekaZulu eyayiholwa nguPhalane Mkhwanazi, uSomopho kaSikhala Mthembu, uMavumengwana Ntuli noMajiya Nzuza. Yadumelana ngamawala eNyezane kwafa amasotsha amaNgisi amaningi. Kulapho futhi abaphathi bamasotsha amaNgisi bakhipha isinqumo sokuthi kudutshulwe kubulawe nabalimele okuyinto isivumelwano saseGeneva esiphambene nayo. Yehlulwa kanjalo ekaZulu.

Amasotsha amaNgisi agcina ekwazile ukuphikelela oNdini ukuze abambe iNgonyama uCetshwayo. Amabutho amaningi kaZulu azama ukuvimba amasotsha amaNgisi kodwa mhla zizi-4 kuNtulikazi 1879 agcine efinyelele oNdini afike alushisa ngomlilo. Ingonyama yayingasekho isibhaciswe eNgome emzini kaShoyisa Mbuyisa esizweni sakwaButhelezi. Nokho yagcina itholakele mhla zingama-31 kuNcwaba 1879 yaqhutshwa ngamabutho amaNgisi igqokiswe indwangu yetafula. Kwahanjwa kusukwa oNdini indlela yedlula lapho sekuyiNyuvesi yasoNgoye yedlula ngenhla kwedolobha laseSikhawini kwathi lapho okuthiwa kuseSikhawini Beach khona yathathwa ngumkhumbi wezempi yayiswa ekudingisweni e-Oude Moulen eKapa.

Isiphetho
Impi yaseSandlwana ibhalwe ngemfundisoze nangokubuka umlando ngeso laseNtshonalanga ngosomlando babelungu, yaphendukezelwa. Labo somlando bayakufihla ukuthi amabutho kaZulu avela eNatali nabaTlokwa yiwona ayengaphezulu kude kwaweSilo uCetshwayo enyakatho yoThukela noMzinyathi. Bayakufihla futhi ukuthi ukuba amabutho abaTlokwa namaZulu aseNatali ayenqobile, umbuso wamaNgisi wawungeke uzihluphe ngisho nangokudubula njengoba naseMaqonqo ngowe-1840 amabutho amaBhunu ayeholwa ngu-Andries Pretorius engazange adubule kodwa abukela amaZulu ebulalana wodwa wona eme le kude. NaseNdondakusuka ngowe-1856 amabutho amaNgisi ayeholwa nguJohn Dunn aze azimbandakanya nempi ngoba sekusobala ukuthi ekaMntwana uCetshwayo idla umhlanganiso. Ngakho-ke umlando wamaZulu kudingeka ubhalwe yiwo amaZulu ewubhalela amaZulu ngolimi lwesiZulu njengoba izizwe zenza emhlabeni jikelele.

Umlando wakwa Mbhele

Umlando wakwa Ntuli | Ntuli origin

Abantu bakwaNtuli baziwa njengaMabhele. Batholakala endaweni engaphansi kwentaba iLenge ngaseMhlumayo, eMnambithi. Baziwa kakhulu ngokuthi uma befunga bathi, “Ngiwafunge aMabhele eseLenge!” Amanye aMabhele atholakala ngaseNtabeni yaseNkuzi ngenhla nomfula iNdaka ngaseWashibhange.

Kuthiwa langa limbe iNkosi uShaka izipholele ngaphansi komthunzi nenduna yayo kwabonakala ngefu lothuli liza ngakubona. Kuthiwa kwakukhona amadoda, abantu besifazane nezingane. Kuthiwa bathi uma befika ngasemfuleni uThukela iNkosi uShaka yababuza ukuthi babalekani bathi babaleka amazimuzimu. Kuthiwa iNkosi yayalela induna yayo eyayihleli nayo uMaphitha kaSithole ukuthi akahambe ayohlala nalabobantu ngaphansi kwentaba iLenge abagade bangadliwa amazimuzimu.

Kuthiwa iNkosi uShaka yabahlalisa ngaphansi kukaZihlandlo kaGcwabe Mkhize, endaweni yaseNkandla. Bafika eNkandla babizwa ngokuthi ngabakwaNtuli ngoba kwabonakala izintuli zishunqa bebalekela amazimuzimu. Bahlalisana kahle nabantu baseMbo kwaze kwavela uNdlela indodana kaSompisi Ntuli.

UNdlela wayehlakaniphe kakhulu waze wenziwa uNdunankulu kaZulu ngesikhathi kubusa uDingane kaSenzangakhona. UNdlela kaSompisi wasindisa uMpande ngesikhathi uDingane efuna ukumbulala ukuze athathe ubukhosi, kuthiwa uDingane wapha uMpande izinkomo eziyi 100 ngoba wayazi ukuthi uzohamba ayombonga. USompisi waxwayisa uMpande ukuthi angayi kuDingane ngoba uzombulala. UNdlela wagcina ebulewe uDingane ngoba eseka uMpande. Ngemuva kokubulawa kukaNdlela aMabhele eNkandla abuswa uGodide inkosana yakhe. UGodide wazala uMangati kwathi enye indodana kaNdlela uMavumengwana yena wazakhela ugazi ezikhulwini zezwe ngoba wayekhuthele kakhulu.

UMavumengwana wayeyibutho futhi engumngani omkhulu weSilo uCetshwayo. Ngenxa yobuqotho bakhe izikhulu zamsikele izwe ukusuka eNtumeni, eShowe kwaze kwagcina oThukela. Ufike khona wakha umuzi wawubiza ngokuthi kukwaNhliziyonde. UGodide, uMavumengwana kanye noZinti bakaNdlela Ntuli balwe izimpi zikaCetshwayo. UMavumengwana uzale uMfungelwa ozale uGqokinsimbi ozale uMzungezi ozale uS’thembiso obusayo njengamanje oYaya naseMbongolwane, eShowe. Obunye ubukhosi bakwaNtuli bukwaMkhonto, KwaNgoni endaweni yaKwaMaphumulo.

Amanye aMabhele atholakala ogwini oluseNingizimu neKwaZulu Natal. Abantu bakwaKhuboni bayingxenye yaMabhele. Bakhona nabanye abasesifundazweni saseMpumalanga KwaGuqa eWitbank ngoba uGuqa kwakungesinye sezibonda zakwaNtuli. Abantu bawela umfula uMzimvubu bakhelene nezizwe zamaXesibe eMpumalanga Kapa.

Izithakazelo zakwaNtuli

Mphemba!
Nin’ eniphemba ngamabele
Abafokazana bephemba ngezibi!
Sompisi!
Bhel’ elikhulu!
Khuboni!
Godide!

Izithakazelo zakwa Malimela

Izithakazelo zakwa Malimela | Malimela clan | Malimela origin

Malimela origin | Malimela history | Umlando wabakwa Malimela

It’s been quiet a journey for us, but we have finally managed to gather some important and profound information about our origin.

There is still a lot of research going around behind the scenes, but the team of the representatives of this family are working tirelessly in trying to solve this mystery of our origin.

What saddens me the most is seeing our young stars growing up without any knowledge whatsoever of our praises as this great family. Every time I open any family page on Facebook, on what’s up or any other social network, you hear this generation asking about their praises and wanting clarity of our origin. Hopefully this will help. THE FAMILY TREE.

The family tree is the first place to start and I am absolutely sure that each one of us will be able see their direct line of their forefathers that you’ve heard of, either being mentioned to you by your father in passing or your grandparents praising you using these names, but the sure thing is: THIS IS WHERE WE ALL COME FROM.

This is incomplete as we want to get right down to where you are, where you will even see your name in this family tree.This family tree is not final, any comments, suggestions and even inputs will be highly appreciated.

Umlando wakwa Majozi | Majozi origin | Majozi Clan

Umlando wakwa Majozi e Nkandla ngaphansi komndeni wesende lika Ndasane Majozi.

Thina sisendlini ka mkhonowebhunu owayaziwa ngegama elithi Mshebelele Majozi,owayeganwe (01). nguMakhaba, owazala uMhlikiza owayaziwa ngelikaSam Majozi,owayeganwe ngumaBiyela ozala uFanisani oyinduna yaseMangidini enhlababo isigodi kuward 07.(02).

Kamajola omunye umakoti kaMkhonowebhunu, owayaziwa ngelika Jojo intombi yaseNdinana eMatshenezimpisi kuward05,Yena wazala uGuga intombi eyaganela kwaBiyela yagana uChiphatheka Biyela bona bazala uPhuphu Sipho Biyela benoJabulile umuzi wakubo useSphezi Eshowe. uJojo wabuye wazala Mfanuyazi Phillip Majozi owayganwe intombi yakwa Ntombela eyayizalwa eVungwini, eyayaziwa ngokuthi Sthokozile Elizabeth yena owazala izngane ezingu 06 amagama azo Bhekinkosi ,Khulekani, Harrison, Thabsile, Thamsanqa (Michael) noNkosikhona (Nqa) Majozi.

UJojo wazala Wata owayeganwe nguMalanga umndeni lowo uSemawoti eNanda bona baza uMammane, uGuju kanye noZakhe owayisotsha. UJojo wabuye wazala uMkhetheni ongaganwanga kodwa owazala izingane kuKholekile Biyela amagama ezingane Thulane (Tuva),Phumelele,Mzamseni,Bongumusa Kanye Nontombenhle Majozi.

UJojo wabuye wazala uBhizeni ongaganwanga kodwa owaba nengane nomaMkhize uNtombemhlophe bazala ingane eyodwa igama layo Ncane (Philile)Majozi.Jojo wabuye wazala uBongi owayendodana eyodwa igama layo ngu Sakhiseni owayemzale kwaBiyela.(04)Mabiyela omunye umakoti KaMkhonowebhunu yena owaza UMabandla owaba yinduna yas-Ophindweni isgodi kuwadi 11 emaChubeni.,yena wazala uGada, Tusokwakhe noSbusiso.

UmaBiyela wabuye wazala UmaJuda owayegane kwaMagwaza owazala Phangubude, Ntombizenzani,kanye no Joseph Magwaza. umaBiyela waphinda wazal uElida owayegane kwaMathenjwa owazla uLindiwe,Themba noThandiMathenjwa.Omunye umakoti kaMkhonowebhunu umaNtombela Disa (Dumisukonisa) owazala uNtamoyetshitshi owayeganwe nguMaMkhize Florence ozala uThokozani, Khethiwe kunye NoMpala owamzala kwaMbatha keyena umama. uDisa wabuye wazala Phuthisa oganwe ngumaShezi uSthombe bona baza uSphiwe ,Mjabuliseni,Hloniphile,Mandlenkosi,Tozi,Dumisani kunye Bongi Majozi.Lemindeni itholakala eNkandla kuward 11 Ophindweni ngaphansi kwenduna Mbanndleni Alson Mahaye,inkosi Bhekisabelo Shezi

AbakwaMasuku | Masuku Origin | Masuku Clan | Izithakazelo Zabakwa Masuku | Umlando Wabakwa Masuku

AbakwaMasuku | Masuku Origin | Masuku Clan | Izithakazelo Zabakwa Masuku | Umlando Wabakwa Masuku
Abantu bakwaMasuku kusengabantu bakwaNdwandwe. Abantu bakwaNdwandwe badabuka ngasezintabeni amaGudu.Lezi yizintatshana ezengamele umfula uPhongolo.Ngakho-ke kusashiwo uma kukhulekwa kwaNdwandwe, kwaNxumalo kumbe kwaMasuku kuthiwe ”Ndwandwe waseGudu”noma kuthiwe nina base’Gudunkomo’.iNdlu yaseKhohlo yaMaNdwandwe nokuyindlu yakwaNxumalo yona yazinza ngasentatshaneni iTshaneni enyakatho yomfula uMkhuze nalapho sekulidolobha laseMkhuze khona namuhla.
Indlunkulu yamaNdwandwe yona-ke yakha eMaGudu,iKhohlo lona lakha ngaseTshaneni. Ngakho-ke amathuna okhokho bakwaNdwandwe asemaGudu kuthi awokhokho bakwaNxumalo wona abengaseTshaneni. Abelungu sebaze bakhe iHhotela okuthiwa yiNtaba yeSipoki(Ghost Mountain),ngoba abazukulu bakwaNxumalo kwathi sebakhe kwaGasa(Gazankulu)babuya bezokhuluma nokhokho babo emathuneni ngaseTshaneni.Kodwa-ke abengwadi basebenzisa leli gama ukuheha izivakashi nokusebenzela nje imali.
AbakwaNxumalo babefike noSoshangane kwaGasa(eMozambikwe). Kwathi ngemuva kokunqotshwa kwenkosi uZwide inqotshwa yiLembe uSoshangane waphikelela enyakatho wafika wakha isigodlo sakhe sakwaGasankulu(Gazankulu nomaGazaland) asiqamba ngegama likakhokho wakhe uGasa kaManukuza kaLanga wokuqala.
ENdlunkulu yakwaNdwandwe kwaphuma enye ingxenye eyagcina ibizwe ngabakwaMasuku. Lokhu kwenzeka kanje:Inkosi yakwaNdwandwe uLanga (wokuqala) yakhipha izwi kunomsebenzi.
Le ngxenye yona yapheka ukudla ebusuku yadla yaqeda ukudla iphikisana nesinqumo senkosi. Kwathi uma kuzwakala enkosini ukuthi kukhona abaphikisane nezwi lenkosi lokuthi kungaphekwa,inkosi yakhipha izwi lokuthi kuhle bahambe emzini wakwaNdwandwe,baba ngabakwaMasuku ngokuoheka kwabo ebusuku.
Ngakho-ke ngesikhathi sokubusa kwenkosi uZwide kaLanga isibongo sakwaMasuku sasezivele sesikhona. Iningi labantu bakwaMasuku lahamba nenkosi uMzilikazi, inkosi yakwaSokhumalo.

AMAQHAWE AKWAMASUKU:

Mabili abaqhawe esibongweni sakwaMasuku. Elokuqala nguMadlenya Masuku owabe engumngane omkhulu weqhawe labeNtungwa uMzilikazi kaMashobane. UMadlenya waba ngomunye wezinsizwa ezaqokwa yiLembe ukuba ziyihlasela abeSuthu bakaHanesi.
Lokho kwakuyisu leLembe lokuyobulalisa uMzilikazi ngabeSuthu bakaHanesi ababakhe eNtabazwe(Harrismith).Ngaleso sikhathi uMadlenya kanye nezinye izinsizwa babe sebekade magcina ukulwa izimpi. Lezo zinsizwa uMzilikazi waziqamba igama elithi ‘iMbozisamahlanga’. Wanqotshwa uHanesi kuleyompi, zadliwa izinkomo zakhe.
Kwathi uma kugqabuka igoda phakathi kukaShaka noMzilikazi uMadlenya ukuba ngasohlangothini lukaMzilikazi. UZulu uhlasela amaNtungwa izikhawu ezimbili nje uMadlenya wayelwa ngasohlangothini lwamaNtungwa. Engani uMzilikazi wayezalwa yintombi yakhona kwaNdwandwe uNompethu. UMadlenya wasala empini yaseNtumbane nokuyimpi yesibili amaNtungwa ayilwa noZulu.
UMadlenya wazala uMbiko kaMadlenya owagina eseganwe yindodakazi kaMzilikazi uZinkabi. UMbiko kuthiwa wabe eyinkunzi yeqhawe. Wayehola ibutho elalaziwa ngokuthi ‘uZwangendaba’. Leli butho lagqama kakhulu ngenkathi linqoba amabhunu kaNdaleka Hendrick Potrigieter. Ngemuva kwaleyo mpi uMzilikazi waklomelisa uMbiko ngokumganisela uZinkabi.
Kwabuye kwaqubuka impi yomndeni esizweni sikaMzilikazi ngemuva kokukhothama kwakhe uMzilikazi. Kwathi ngemuva kukukhotha kweSilo uMzilikazi undunankulu wezwe uMncumbatha kanye nezinye izikhulu zombuso kaMzilikazi zaqoka uLobhengula nowayengeyona indlalifa ukuba athabathe izintabo. Inkosana kaMzilikazi kwabe kunguNkulumana owayesadingisiwe ngenkathi kukhotha uyise .uNkulumana wayelamana noZinkabi emhlane.
Kuthiwa ukubekwa kukaLobhengula kwamthukuthelisa kakhulu uMbiko wagcina ngokuphaka impi. Yadumelana-ke ekaMbiko nekaLobhengula kodwa ngeshwa wanqotshwa uMbiko, wafa ebulawa nguDliso kaMkhithika iqhawe likaLobhengula. Leyo mpi yalwelwa endaweni yakwaBulawayo eZimbabwe emfudlaneni owagcina oqanjwe ngayo leyompi kwathiwa umfula INgazini.Kuthiwa ngemva kwempi izinkubela zageza amanxeba azo kuwo lowo mfula.
Ngakho-ke amanzi ashintsha umbala, ngoba ayesexhubene negazi leZinkubela.Inkubela umuntu osinde empini.
Izibongo zikaMbiko kaMadlenya::
Imbongi yakhe kwakunguThuso Msimanga:
Ukhozi lwamafu omkhathi lukaMadlenya
Olumazipho kahlab’esihkabathini somhlaba
Olwakhe emadwaleni ezintaba.
Undabandab’emagudwini’ezindlini nezindlwana
Umdlodloma omnyama wakithi kwaMashobana
Inhlwathi eluhlaza yasesikhotheni
Iphakama lezinyanga elamila ebabeni
Umadlala ngejozi kabuzwanga ngabafokazana
Bethi lo!! Ngumfokabani?
Linzonzobal’elizinz’esiqingweni seSiphilongweni(omunye wemizi yakhe)
Likhulu ngilifanisa noMdlaka eZansi(iqhawe leLembe)
Owapheqa uLangalibalele emaQwabeni
Insali zakhe aziwelanga iMfolozi emnyama ngamazibuko
Zayiwela ngezihlenge zomfula!
Umazi wsmazibuko emifula
Ohamba ethungatha ezibuzis’amazibuko
Yena ewazi!
Impungushe emagegege ngokugegelel’izintaba
Umzila way’ungewulande
Ngumgudwan’ozombazomb’ezihosheni
Umzembazemba wakithi omnyama kaNdaba
Owazemba OJingeni ngomdikadika(iKlwa)
Kwanuka umswane kaNdaleka(ibhunu uHendrick Pottgieter)
Amabala akhona athi gephu umophelo wamaLawu(Amakhaladi)
Owadla iLawu emhlubulweni
Labubulisa okwendlezane yenyathi ifuna ithole
Lakhuza ngaphansi naphezulu
Kwaze kwavela inkambinkambi eluhlaza
Laze lanxambusha amahlwili abomvu!
Usiwelamifula mithathu
Siwel’uMguza siwel’uKhoce siwel’Mbembesi
Sidunga amanzi emazibukweni kusisitheke izingwenya
Zikhumbule imisinga yasemigugwini
Nina baseMazibukweni
Tshelani uMncumbatha ukuthi amanzi awacwebile(undunankulu wezwe)
Kuza igagasi lasolwandle
Kuvunguza isikantulukane saseMampondweni
Lo wancusela amasi phandle
Endlini wesaba abakhwenyana
Ongadelanga ukubusa ngabomo
Wathi Mncumbatha nenzalo yaSwazi gwedlani(inzalo yeSwazi kushiwo uLobhengula ngoba unina uLufulatha wayezalwa kwaShabalala eSwazini)
Akubuse mina
Nina niyawubusa ezizweni!
Umdinankomo nabantu
Enjanj’ingenkomo
Enjanj’ingenyama
Isicwasho siyamanyazela bakaMalandela
Yisicwasho sakoMasuku
Izikode ingangesithando sebibi entwasanyaka(umlilo omkhulukazi)
Sishise isikhotha sasoMabenzela(kushiwo uLobhengula ngoba unina wayezalwa nguMabizela Shabalala)
Sibonga abafoka Mdletsha waseNsindeni(iNsinda kwabe kuyibutho likaMzilikazi lagfina leseke uMbiko)
Sibonga amadodana kaBakakhulu waseLangeni
Abamsingatha ngezihlangu Ojingeni(oJingeni umuzi kaMzilikazi nokuyilapho uMbiko Masuku abulalela khona amabhunu namaLawu)
Imicibisholo yamaLawu yapheca(yanqundeka, yathundubala)
Luqheleleni bo! Ngithi luqheleleni ugiyegiye
Vulan’amasango lungene
Nantu ugiyegiye lukaZwangendaba(ibutho)

Izithakazelo zakwaMasuku:

Sothondose waseGudunkomo
Zwide kaLanga
Nkabahle
Sandla sivika umkhonto kuhle kwehawu
Nina enagunda inkomo nethole layo
Nina baseGudunkomo
Somaphunga
Mkhwatshwa
Inkosi ayiqedwa

AbakwaMdleleni | Mdleleni History | Umlando Mdleleni

AbakwaMdleleni | Mdleleni History | Umlando Mdleleni | Izithakazelo zabakwa  Mdleleni
Mbulazi
Mntungwa
Khumalo
Mkhatshwa
Zikode
Mashobana
Mdleleni
Abantu bakwaMdleleni bangaMantungwa,baphuma kubantu bakwaKhumalo. UMdleleni okwaqanjwa ngaye isibongo wabe engumfowabo Mzilikazi, eyindodana kaMashobana njengabo oNzeni, oMzilikazi, oNgonyama oGquqgu nabanye. Imizi kaMashobana kwakuseNdinaneni kwabo Mzilikazi, eNyandeni kwabo Ngonyama owazala abakwaNyandeni, kanye naseNsingweni kwabo Mdleleni . UMashobana wayezele kakhulu izintombi, esengabala kuzo oNozipholo(uMafungwase), uNtanase, uNozinhlwathi(owagana uSikhunyane Dlamini eSwazini, wayengowaseNsingweni), uNgiyalila, uNozinyanga nabanye.
Lesi sizwe saMantungwa saqanjwa ngokhokho waso uMntungwa kaMbulazi. UMntungwa wazala uMabaso endlunkulu noKhumalo ekhohlo. UMabaso wazala uNyathi emzala nendodakazi kaLudwaba wakwaMajozi.UNyathi wazala uMthiyane. KuMabaso kwaphuma abeNtungwa ‎bakwaMabaso. Kuso lesi sibongo sakwaMabaso kwabuye kwakheka ezinye futhi izibongo ezifana nesakwaHlanguza, esakwaMlilo nezinye.
UKhumalo wazala uMkhatshwa owazala uZikode, uZikode wazala uGasa uMashobana noMagawozi nabanye.UGasa wazala uMagugu, uDonda kanye noSiwela owazala abakwaNkosi Ndlangamandla. UMashobana wazala uMdleleni okwaqanjwa ngaye isibongo sakwaMdleleni, uMakhatha,uNzeni, uMzilikazi, nabanye. Kuthiwa uMdleleni nguyena owayemdala kuwo wonke amadodana kaMashobana. Kuthiwa wayemdala impela kangangokuthi wayengamzala nomnawakhe uMzilikazi. Phela naye uMashobana kuthiwa wayemdala impela, emdala nakoDonda.
Ngesikhathi iLembe lixabane nenkosi uMzilikazi lake lamyeka uMdleleni, langamhlasela. Waze wahlaselwa nguMbomboshe omnyama(iSilo uDingane), selikhotheme iLembe eleqa amanye. Ingxabano phakathi kweLembe nenkosi uMzilikazi yabangwa izinkomo ezazidliwe kubeSuthu bakaHanesi ngaseHarrismith ithunywe yiLembe. Ngaleso sikhathi inkosi uMzilikazi yabe ingenye yezinduna zeNgonyama uShaka, yayingakabi inkosi. Kuyaziwa ukuthi mandulo kwakuthi uma iqhawe leNgonyama lidle izinkomo enkosini ethile lezo nkomo lalizethula zonke kuleyo Ngonyama esuke ilithumile /esuke ibusa. Kwakuba yiNgonyama-ke eklomelisa lelo qhawe elidle izinkomo.
INduna yeLembe uMzilikazi(owagcina naye eseyiNgonyama)wagodla ezinye zezinkomo ayezidle kuBeSuthu wangazethula kokaNdaba. Kanti kuzogijima umnewabo uNzeni kaMashobana ayobikela okaNdaba ukuthi ezinye zezinkomo umnwakhe wedlule nazo waziyisa kubo eNdinaneni.
Kuthiwa wathi uma ebuzwa ukuthi kungani engazethulanga zonke izinkomo wakhombisa okukhulu okwedelela. Laphaka impi iLembe yayohlasela eNgome lapho kwakwakhe khona abakwaKhumalo. Kwaliwa impi eyaliwa iziwombe ezimbili.
Isiwombe sokuqala wakwazi ukusinqoba umfoka Mashobana. Kwesesibili kuthiwa wanqotshwa.Kuyilapho -ke athatha isinqumo sokuthi abhekise amabombo enhla. Kwakuwunyaka ka1821 ngenkathi iNgonyama uMzilikazi isuka kwaZulu.
Yasuka yabheka enyakatho, yakha amadlangala endaweni yaseNtabazwe (Harrismith), yathi uma isuka eNtabazwe yabheka ngaseEmerlo ihamba ihlasela ezinye izizwe ngenhloso yokuzakhela ubungonyama. Yakha umuzi waseKuphumuleni ngasesiphethwini soBhalule(Oliphant River) khona eErmelo okwaqanjwa ngawo ilokishi lakhona i-Pumula.
Yahlala eEmerlo kusukela ngonyaka ka1822 kwaze kwaba unyaka ka1825 lapho eyabhekisa amabombo eMosega (Zeerust) yafika yakha amahlalankosi ayo uMkhwahla (induna kunguMkhaliphi Khumalo), uMncwazi (induna kunguMtotobi Mabaso) kanye neGabeni (induna kunguMaqhekeni Sithole). Yahlala kwelabeTswana yaze yasuswa amabhunu kaHendrick Poitgetier ngoLwezi 1837 ngemuva kokushiswa kweGaba, uMkhwahla, kanye noMncwazi ishiswa ngamabhunu kaPoti.
UMdleleni wahlala kwaZulu waze wadudulwa nguVezi(iSilo uDingane) efela izono zomnawa wakhe uMzilikazi. Impi kaVezi yamdudula uMdleleni yaze yayomuweza umfula uMthamvuna . Kuyileso sizathu-ke abantu bakwaMdleleni bande kakhulu kwaXhosa. Esendeni lakhe uMdleleni kwabuye kwaphuma abakwaNyawose esisazobuye sixoxe ngabo.
Liyavela igama lomuzi waseNsingweni ezibongweni zeSilo uDingane uma kuthiwa
‘ Bantu baseNsingweni ninezindaba!
Gijimani ngazo zonke izindlela
Niyobikela abakwaMashobana’
Ukuthi lukhulu luyeza luyanyelela
Silufanisa noPhunga noMageba’
Kanti nalo elikaMdleleni liyavela uma kuthiwa
‘Omemeze amaNtungwa akwaSokhumalo
Kasabela uMdlleleni kwasabela uMakhatha’
UMakhatha lona wayengowaseNsingweni elama uNozinhlwathi emnhlane. UNzeni wayezalwa yintombi yakwaMkhwanazi okaBebesi, yena-ke wayelanywa nguNoziwawa. Kuthiwa uNzeni naye wayemdala kakhulu kuMzilikazi. Isenzo sakhe sokuceba umnewabo eNgonyameni uShaka yisona esaholela ekutheni agcine eseyiswe kwagoqanyawo ngumnewabo uMzilikazi, efela bona ubumpimpi.
Liyavela igama likaNzeni ezibongweni zeNgonyama uMzilikazi uma kuthiwa
‘Indaba yenziwe nguNzeni kaSokhumalo
Wazingela ngasemoyeni esikhaleni sikaBhejane
UNakane lwamnamathela emhlane lwamanakashela
Lwaze lwayogqebhuza ngophondo iNtubeni
INkomo zabeNtungwa zenza inqaba
Zagqibula inqaba ngezimpondo
Ngoba zavula iNgome ngezimpondo zahamba”
nguMzilikazi lowo!
ONakane wuhlobo lwezibawu oluthi uma lutinyele inkomo noma umuntu lowo muntu noma leyo nkomo ivele iphathwe isifo se’Nagana disease’, isiphetho kuba ukufa ngoba isifo sonakane aselapheki.
INtubeni ngenye yemizi yeNgonyama uMzilikazi, lowo muzi wawakhelwe kwelaseNgome.
Abantu bakwaMdleleni basabazisa kakhulu ubuhlobo babo nabakwaKhumalo kangangokuthi abaganani nokuganana. Nezithakazelo zabo zifana nse nezakwaKhumalo. INgonyama uMzilikazi yaphinde yayivusa futhi imizi kayise iNdinana kanye neNsingo iwuvusela eNtilasifali.Induna yaseNdinaneni kwakunguMbhungwana kaNyanzamakhanda Mashazi, kwathi ngemuva kokufa kukaMbhungwana induna kwaba nguMfangilele kaMbhungwana. AbakwaMashazi bangaMantshali, phela uMashobana wayezalwa isithole sakhona eMantshalini ingakho indodana yakhe uMzilikazi yayiwakhonze kakhulu aMantshali, ayengomzala bayo.
Induna yaseNsingweni ngesikhathi seSilo uMzilikazi kwakunguSomabhulane waseMaHlutshini.
Izibongo ezihlobene nesakwaMdleleni
Mabaso
Hlanguza
Khumalo
Nkomo
Ngubeni
Ntshona
Mahlambi
Khulu
Macozoma
Mvambi
Phukwana
Phenduka
Nkosi Ndlangamandla
Nyandeni
Nyawose
Cosa
Manzana
Mdletye
Nezinye eziningi

AbakwaMtirara | Mtirara Clan History | Mtirara Clan Praises | Izithakazelo zabakwa Mtirara

AbakwaMtirara | Mtirara Clan History | Mtirara Clan Praises | Izithakazelo zabakwa Mtirara
Nina bakaNdaba ngiyameba ngimuke naye, ngimbuke kuze kwehle izinyembezi kube sengathi ngibuka isihlahla somdlebe! Enhla nasezansi ngiyabingelela egameni lomlando wakithi kwaMalandela.
Namuhla sizobheka isibongo sakwaMtirara. Laba bantu bakwaMtirara bangaBathembu baseRhoda, bahlobene nabantu bakwaMvelase, Matanzima, Dal‎ingyebo, nabanye.  NgesiZulu isibongo sakwaMtirara siphinyiswa ngokuthi ‘Mthihaha’. Kukhona nomsakazi wakhona kwaMtirara odlala kuMetro FM, igama lakhe nguPaul Mtirara.
Abantu bakwaMtirara akuwona amaXhosa ngokwendabuko. Imvelaphi yabantu bakwaMtirara ikwaZulu eQhudeni. Laba bantu bakwaMtirara bangabesende lika Ndilo umfowabo omncane kaMvelase. Bobabili babengamadodana kaMthembu owazala bonke aBathembu jikelele. Kuthiwa kwaba khona ukungaboni ngaso linye phakathi kukaMvelase kanye nomnawakhe uNdilo. Leyo ngxabano yaholela ekutheni uNdilo adube ikhaya abhekise amabombo entshonalanga ayokwakha phakathi komfula uMzimkhulu neKoloni yaseKapa.
Ngesikhathi sombuso weLembe abantu bakwaMtirara babebuswa inkosi uNgubengcuka owabe engumzukulu kaNdilo waseBathenjini. Igama lomuzi wakhe kwakuse Mgwali.   Inkosi uNgubengcuka yazala indlalifa yayo ogama layo kwakunguMtirara iyizala kuNdlunkulu wayo uNonesi indodakazi yenkosi uFaku yaseMampondweni. Kwenye indlu inkosi uNgubengcuka yazala uMnqameni.  Inkosi uNgubengcuka yakhothama ngonyaka ka 1830.
Ngaleso sikhathi uMtirara okwaqanjwa ngaye isibongo wayesemncane kakhulu ngakho-ke ubukhosi bathabathwa nguJoyi umnewabo wenkosi uNgubengcuka owabusa njengeBambabukhosi likaMtirara wayesakhula. Ngenxa yezimpi zakwaZulu ezazishisa bhe ngaleso sikhathi uJoyi ebonisana noNonesi unina kaMtirara bakubona kukuhle ukuthi bafuduke babheke ngase ngaseRhodana endaweni eyaziwa manje ngokuthi iseLady Frere,kwakungunyaka ka 1838 ngaleso sikhathi kanti kwaZulu kwabusa uVezi.
Nakhona eLady Frere abahlalanga isikhathi eside ngoba baphinda bafuduka bayokwakha ngase mfuleni iNdwe endaweni eyaziwa manje ngokuthi ikwaGqebenya. Ngaleso sikhathi isizwe sasesiholwa nguNonesi luqobo ngoba uJoyi wayeseshonile, kanti noMtirara wayesemncane engakakulungeli noma engakafiki ezingeni lokubusa.
Kwathi ngonyaka ka 1840 wagcotshwa -ke uMtirara njengenkosi. ‎Ihlalankosi lakhe lalisendaweni yaseRhodana. Inkosi uMtirara yazala amadoda amaningi kodwa kwagqama abathathu nje kuphela. Lawo madodana ngo Ngangelizwe (inkosana), uRhaxoti Mathanzima (ekhohlo) kanye no Mthanta(iqadi).
Inkosi uMtirara yakhothama ngowezi 1855 ngaleso sikhathi indlalifa yayo u Ngangelizwe yayisencane ngakho-ke uGogo wayo uNonesi waphinde wayebambela futhi nayo. UNgangelizwe wagcotshwa ngowezi 1860 nokwathi ngemuva kokugcotshwa kwakhe wakhetha okuyovusa umuzi kayisemkhulu wakhe uNgubengucuka waseMgwali. UGogo uNonesi yena wakhetha ukuqhubeka azihlalele ngase Gqebenya no Mathanzima. KuMathanzima kwabuye kwakheka obunye futhi ubukhosi maBathembu obaziwa ngokuthi ‘amaHala’. Lobo bukhosi namuhla busendaweni yaseCofimvamva.
Kwathi ngemuva kokudliwa kwendawo yaseCofimvamva idliwa ngamaMaGcaleka kwaqokwa inkosi uMathanzima ukuba kube yiyona nkosi yesizukulu sikaMtirara, wachithwa kanjalo uNgangelizwe.
Inkosi uMathanzima yalandelwa indodana yayo inkosi uMhlobo eyalandelwa inkosi uMvuso eyalandelwa umnewabo uDalubuhle owayebambele inkosi uKaizer Mathanzima eyayisakhula. Aah! Daliwonga!
Enye ingxenye yesizwe sakwaMathanzima nansiya endaweni yaseMbembesi ezweni laseZimbabwe. Yona-ke yayifike kuleliya zwe ilethwa nguCecil Rhodes wamaNgisi ngenhloso yokuzophazamisa umbuso weSilo sakwaBulawayo inkosi uLobhengula kaMzilikazi.
Inkosi uKaizer Mathanzima yabekwa ngonyana ka1966, yabusa kwaze kwaba unyaka ka2003 nokuwunyaka eyakhothama ngawo. Aah! Daliwonga!!
 Yona-ke inkosi uKaizer Mathanzima yalandelwa umzukulu wayo uLwandile kaMthetho kaRhaxoti Mathanzima ka Mtirara. Ah! Zwelenkosi!
AbakwaDalindyebo
 ABathembu bakwaDalindyebo nabo baphuma kuNdilo umnawakhe kaMvelase. Bona-ke baphuma endlini encane nokuyindlu kaNtongakazi owalandelwa inkosi uBhomoyi owalandelwa inkosi uCedume owalandelwa inkosi uMnqunti owalandekwa inkosi uNtoyi owalandelwa inkosi uNxeko. UNxeko walandelwa inkosi uDlomo owanqoba umfowabo uHlanga empini yaseMsana kubangwa ubukhosi. Inkosi uDlomo yalandelwa inkosi uHala eyalandelwa inkosi uMadiba eyalandelwa inkosi uTato eyalandelwa inkosi uZondwa eyalandelwa inkosi uNdaba ‎. Inkosi eyayibusa ngonyaka odlule inkosi Buyelekhaya Dalindyebo. Aah!  Zwelibanzi!