Surname Meaning, History, Clan Names & Latest News

Izithakazelo🔥Umlando💙Clan names💯Iziduko🙌🏾

Category: History Page 1 of 18

AMANTLANE HISTORY

AMANTLANE HISTORY Amantlane athe bhazalala kulo lonke eliloMzantsi Afrika naphesheya kolwandle esuka emampondweni ngokuzalwa. Ukufika kwamabhulu nokugxuphuleka kwawo kulawulo lweNkosi neziKumkani ze umhlaba weenkosi wasikwa ngokwee dolophi iLusikisiki, Flagstaff neNtabankulu ngowamaNtlane umhlaba.

Imilambo emithathu iNxuze, uMzintlava, noMzimvubu yiyo eyahlula umhlaba wamaNtlane ngokwezi dolopi zintatu

IZIDUKO ZAMANTLANE ZEZI la amantlane angundlunkulu awo onke amantlane uValela noGcuda afumaneka emantlaneni eLusikisiki, eMcelu, eMneketshe, Bizana, Flagstaff, Nyokweni kuNtabankulu nase Bomvini kuNtabankulu xa bebonga kutiwa ooNtlane, uSukude (Mkodwana), Mthwa ka Sihula ozala uSantsabe, uVambane, uMahlahla, uGxara, Mwowo, uBhengu, uMalitshe, uSiyoyo, uMjusana, uGxididi, uGcegce, uMadikizela, uTshengu, uMalebomvu, uDedela, uNqabaneamantlane akwa Qiba – izibaya zika qibe, zika ntlane, zika sukude mkondwana, zika santsabe, zika mthwa zika sihula, zika sitho, zika mpofu, izibaya zika malitshe, zika siyoyo, zika bhengu, zika gxarha, omthi ogawulwe wayekwa pesheya komlambo kuba udinga abathezi benkuni.amantlane akwa Nodwengu – la amantlane afumaneka emampondweni Ntlane, Sukude, Mkodwane, Gxarha elipezulu, nodwengu, sikhalaze, mathe, nxuvathe, njeya, lugongqo.

Amantlane akwaNamba – la amantlane apha kwaBhaca kuNtabankulu bangamampondo ngemveli namantlane okwenyani. lingwevu ziphata ilivo loba kwathi kuhlinzwe inkomo xa kusabiwa inyama ngezithebe ze abantu babelwa isithebe sabo enyameni zebayoyityela pantsi komthi kutiwa bathi besatya njalo kwawa inyoka iNamba apha emthini ba baleka bashiya inyama leyo kuthiwa ukususela ngalo mini azikheta lamantlane esithi akafunwa yaye akamkelekanga yaye lenamba leyo iwileyo ibiyinto yangabomi nebihleliyo. ukususela ngoko lamantlane abizwa ngoba ngamantlane akwa Namba. kuyasolakala ukuba uninzi lwamntlane ahamba nama bhaca nge xhesha lemfazwe yama bhaca kuba efumaneka kakulu kumhlaba wama bhaca naku ntabankulu.

AmaGcaleka
AmaGcaleka

Amadoda esizwe sakwaXhosa amaGcaleka ngeminyaka yo1900, evunule isintu

Izithakazelo zakaShabane
Izithakazelo zakaShabane

Izithakazelo zakaShabane 😍 Shabane clan names AbakaShabane abakaDwala kaPhingoshe kaSphaph'esihle kaLinda mkhonto uMkhont'usandulo Nolinda oCabaja kaMgoji Read more

Batsoeneng Clan History & Meaning

Bats’oeneng clan meaning:

Motsoeneng means “a diamond of God”.

Brief history:

Bats’oeneng are the descendants of Bakoena. They venerate the monkey. This is largely based on the circumstances of how Mots’oene conceived. As the story goes, Mots’oene’s mother, who was a barren, was helped to conceive by using herbal medicine abd being in physical contact with the body or skin of a monkey.

i) Mots’oeneng oa ha khiba, leleme le lets’o, le lets’o joalo ke ho koma litlhare! Ngoana ‘Makhiba kokosa srthunya, Motho oa ‘Mashooa!
ii) Mots’oeneng oa ha khiba, leleme le lets’o, le lets’o joalo ke ho koma litlhare! Ahlama, mantsoe a Mantsimane, ahlama ka hanong, re bone, re bone moo u jellang litho tsa batho!
Motho oa ‘Mashooa
iii) Leme le lets’o ke ho koma litlhare. Molula-qhooa oa ma-Tsimane motho oa Khamali
iv) Mots’oeneng oa ma-Tlapa-le-halime! Le halima ke ho sheba thabeng. Ts’oene e rita thabeng, tlapa le lets’o ke ho koma litlhare.
v) Mots’oeneng oa ha khiba le khamali leleme le lets’o ke eng? Leme le lets’o ke ho koma litlhare.

Ntshembeni Surname Meaning & Origin
Ntshembeni Surname Meaning & Origin

Ntshembeni Surname Meaning The Khumalo clan was divided into three sub clans. Chief Donda governed Read more

Umlando wabantu bakwa Bhengu 😍 Izithakazelo zakwa Bhengu
Umlando wabantu bakwa Bhengu 😍 Izithakazelo zakwa Bhengu

AbakakwaNgcolosi/ Bhengu Umlando wabantu bakwa Bhengu 😍 Izithakazelo zakwa Bhengu Umuntu ongukhokho wabantu bakwaBhengu uNgcolosi Read more

Dlamini Sibalukhulu history

Dlamini Sibalukhulu history

Ngenxa yokuthi umlando wawungabhalwa kodwa udluliselwa ezizukulwaneni ngomlomo nangezithakazela asinalo ulwazi olugcwele ngomlando wakwaDlamini. Okuningi kwalahleka, kodwa kukhona okwagcineka okuncani esikwaziyo ngabakwaDlamini.

Abantu bakwa Dlamini baningi kakhulu futhi basebenzisa izibongo ezehlukene akumangazi-ke ngoba ngesinye isikhathi uthola beganene bodwa. AbakwaDlamini bayatholakala kulolonke leli laseNingizimu ye-Afrika.

Ababhali abaningi bayaphikisa ngalomlando ngoba emuva le akusacaci kahle ukuthi umlando wabakwaDlamini uhamba kanjani…

Ngokuka Prince Zuko Pokwana bazalana kanje:
Ludiwu, Sidwaba, Lufelelwenja, Mini, Fulathelilanga, Nguni, Mzimkhulu, Masoka, Mhuhu, Nqubeni, Mhlanga, Musi, Mntungwa, Ndlovu, Dlamini, Ludonga, Mswati, Ngwane, Dlamini, Nkosi, Mavuso, Magudulela, Ludvonga, Dlamini, Ngwane, Ndungunye, Sobhuza, Mswati, Ludonga, Mbazeni, Ngwane, Sobhuza, Mswati iii.

Bakhona ke nabanye ababhali abawulanda ku MuMbo. Kuyacaca-ke lapha ukuthi ngokuhamba kwesikhathi babe sebehlukana ngokwezindlu babe sebeyofuna amadlelo aluhlaza ezindaweni ezehlukene. Ilelo nalelo qembu labe liholwa inkosi yalo. OoDlamini abehlukananga, bonke umnyombo wabo uqala ku Dlamini wokuqala. Babe sebezibiza ngezindlela ezehlukene: amaSwazi, amaZizi, amaKhuze, Inhlangwini, Fodo, Tolo, Soshenge…

Omunye wababhali balomlando wakwaDlamini, u Siyabonga Jama Mviko ubhala kanje:

“Sengiyibhekisise kahle indaba yakwaDlamini, cha! Abantu bakwaDlamini bonke bazalwa ndawonye. Bakhona esingabatholi kahle umlando wabo kodwa bonke ekugcineni basuka esendeni elilodwa.

Behlukaniswa ipolitiki yomndeni nokuhlakazeka ngokwanda kwabo kanye nezigameko ezithile. Abanye kubonakala ukuba abazange balandwe oyise ababazalayo basala ezizweni kanti abanye bazalwa amadoda akhishwa ekhayeni ngebanga lemikhuba thizeni!

Abantu bakwaDlamini ngokwezizwe zabo:

AmaZizi
EmaLangeni
abakwaSibalukhulu
UDlamini-Latha
AbeNtungwa

 

source: zuluculture dot co dot za


Izithakazelo zakwa-Bhebhe

Izithakazelo zakwa-Bhebhe

Izithakazelo zakwa-Bhebhe Makhedama, Soyengwase, Nina bakaBhebhe kaMthendeka, Nina bakaSoqubele onjengegundane, Nina baseSiweni, KwaMpuku yakwaMselemusi, KwaNogwence Read more


Izithakazelo zakwa Madonsela

Izithakazelo zakwa Madonsela

Madonsela, Kunene Mntimande Bhambolunye Zabambili zeza nonina ekhabonina Amayenge ngamayengetha Athi edl' umuntu ab' eyenga Read more

Page 1 of 18

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: