Bhekiswayo
Mdluli
Skhandzi
Matalankosi
Gembe
Wena owatala sigodlo saNgwane kwaphuma timbila.
Zachitheka nezwe lonke
Mahlokohla !