Sibeko Maziye Gembe lomudze Mkhabela owakhabela emakhosi wemaswati watsi tinyawo teNkhosi toniwe kanti tinyawo teNkhosi tonile Mcusi wendlunkulu Mcusi omhlophe titandla netinyawo wena wenjiki lemnyama yasoHlelo eyabonakala ngekudungeka kwemanti ukutsi injiki isiwelile kwaMacusi amahle Amazombe neMasibekela Ndloloti Gembe lomagamagama babethi uSibeko akabe munye abengowaka Mkhabela wena weKunene owangipha ugaba zaba mbili saphulelana. Ndloloti!!!
KwaNkhosi kayicedvwa Ashidze wena weKunene


More information is available on our YouTube channel