Izinkondlo ELABO

ELABO leli izwe lawo BABAMKHULU,
izwe lawo KHOKHO bethu,
nami ngazalelwa kulo leli,
kwelamakhehla nezinkehli,
ngivumeleni ngibubule
ngidedeleni ngisukume,
ngibabongele,
ngibahayel’ emnand’ ebhalwe umzukulu,
ze ngishushuzel’ amanxeb’ aneminjunju,
LEL’ ELOBABA, LEL’ ELOKHOKHO,
masinambithisis’ impil’ enoju lawoKHOKHO .