IZINGCEZU ZENKULUMO:

1. Usobizo

2. Isichasiso

3. Isilandiso

4. Isikhanyiso

5. Isibabazo

6. Isihlanganiso

Asiyicubungule kahle-ke lento (Analysis by revealing sub-headings):

1. Usobizo  = igama elisebenza njengomenzi noma umenziwa emshweni.

* Ibizo   (noun)

* Isabizwana

– sokubala         (zonke, bonke, ngedwa, sonke etc.)

– sokukhomba   (lo, loya, loyaya)

– soqobo            (yena, bona, zona, thina)

2. Isichasiso  = igama eisichazela ngobunjalo buka sobizo / describes uSobizo

* Isiphawulo : adjectives isib.  -ncane, -khulu, -fushane, -de, -ningi, -hle, -mbi etc.

* Isibaluli : (usually colours) isib. elimhlophe, elimnyama,  elimnandi, ezimbalwa

* Ongumnini : Lisitshela ngokuthi into ingekabani/yakhiwe ngani/ isetshenziselwani noma                                         kuphi/

* Inani : (-ni, -nye, -phi, -mbe)

isib. Muntu muni ofike la?

Munye umuntu okhulume nami.

3. Isilandiso  = yigama elisilandisa ngokwenziwa uSobizo:

* Isenzo (verb) : lisitshela ngokwenziwa usobizo

isib. Umama uthethise umfowethu.

* Isibanjalo : lisitshela ngobunjalo bento.

Kusetshenziswa iziqalo: yi-, wu-, ng-

isib. Ubaba yibhubesi.

4. Isikhanyiso  = igama elisikhanyisela ngokuthi isilandiso senziwe kanjani

* Isandiso : sendawo, senkathi nesesimo

* Isenzukuthi

isib. UNonjie uhleli dekle akenzi lutho.

5. Isibabazo  = igama elikhombisa ukubabaza.

Kungaba ukubabaza okuveza:

– Injabulo (Halala! Ngcingci!)

– Ukunengwa/Ukudinwa (Nxa!)

– Ukunxesezela (Nxese! Phephisa!)

– Ezokulwa (Ashila! Maluju!)

-Ezokwenqaba (Cha! Chabo! Chabobo! Qhabo!)

…etc

6. Isihlanganiso (conjunction)  = lihlanganisa imisho emibili

isib. Geza izitsha anduba uyolala.

Qoqa izimpahla bese ukhipha izibi

AmaNjuza Clan 😍 Iziduko: Njuza

uNJUZA! nomaKhala! ooJola! impondomise ngohlanga, sthukuthezi, sithandwa mhla kukubi, mfaz' obele 'nye omabele made, oncancisa naphesheya komlambo!

Izithakazelo zakwa Siluma

Shodo Ndimande amacekwa amahle Shiyabantu njengenyamazane. amaNguni Thonga amathefuya enyakatho mpumalanga okwelika Zulu endaweni umhlabuyalingana lapho ekudabuka khona uSiluma wonkana. Read more