clan names πŸ’™ clan history πŸ’―

izithakazelo

Izinhlobo zokukhuluma 😍 IZINGCEZU ZENKULUMO

IZINGCEZU ZENKULUMO:

1. Usobizo

2. Isichasiso

3. Isilandiso

4. Isikhanyiso

5. Isibabazo

6. Isihlanganiso

Asiyicubungule kahle-ke lento (Analysis by revealing sub-headings):

1. Usobizo Β = igama elisebenza njengomenzi noma umenziwa emshweni.

* Ibizo Β  (noun)

* Isabizwana

– sokubala Β  Β  Β  Β  (zonke, bonke, ngedwa, sonke etc.)

– sokukhomba Β  (lo, loya, loyaya)

– soqobo Β  Β  Β  Β  Β  Β (yena, bona, zona, thina)

2. Isichasiso Β = igama eisichazela ngobunjalo buka sobizo / describes uSobizo

* Isiphawulo : adjectives isib. Β -ncane, -khulu, -fushane, -de, -ningi, -hle, -mbi etc.

* Isibaluli : (usually colours) isib. elimhlophe, elimnyama, Β elimnandi, ezimbalwa

* Ongumnini : Lisitshela ngokuthi into ingekabani/yakhiwe ngani/ isetshenziselwani noma kuphi

* Inani : (-ni, -nye, -phi, -mbe)

isibonelo: Muntu muni ofike la?

Munye umuntu okhulume nami.

3. Isilandiso Β = yigama elisilandisa ngokwenziwa uSobizo:

* Isenzo (verb) : lisitshela ngokwenziwa usobizo

isibonelo: Umama uthethise umfowethu.

* Isibanjalo : lisitshela ngobunjalo bento.

Kusetshenziswa iziqalo: yi-, wu-, ng-

isibonelo: Ubaba yibhubesi.

4. Isikhanyiso Β = igama elisikhanyisela ngokuthi isilandiso senziwe kanjani

* Isandiso : sendawo, senkathi nesesimo

* Isenzukuthi

isibonelo: UNonjie uhleli dekle akenzi lutho.

5. Isibabazo Β = igama elikhombisa ukubabaza.

Kungaba ukubabaza okuveza:

– Injabulo (Halala! Ngcingci!)

– Ukunengwa/Ukudinwa (Nxa!)

– Ukunxesezela (Nxese! Phephisa!)

– Ezokulwa (Ashila! Maluju!)

-Ezokwenqaba (Cha! Chabo! Chabobo! Qhabo!)

…etc

6. Isihlanganiso (conjunction) Β = lihlanganisa imisho emibili

isibonelo: Geza izitsha anduba uyolala.

Qoqa izimpahla bese ukhipha izibi


More information is available on our YouTube channel


Previous

Imvelaphi Yakwa Hlatshwayo

Next

Amagama amqondofana

11 Comments

 1. Thank you for helping me with this names

 2. Sabelo Malusi Dludla

  Thank you very much for helping us with your school work

 3. Lihle Gumede

  Thank you so much, this has really helped me as it is my first time teaching isiZulu. If you may please add ‘ Ukuhluzwa kwezinkondlo nedrama’

 4. Mam Nonhlanhla Ndlovu

  Im a new zulu teacher thanks a lot

  • Thank you so much, this is very helpful ❀️

 5. I’m Wandile in gr6 first time Zulu learning this helps alot

 6. Akwande

  I don’t even know isizulu but it really helped me and now I know isizulu

 7. Alwande Tusiion

  Wow this really helped me πŸ™‚

 8. kisha ncube

  kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk wow yhooooo shame

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: