Want a t-shirt with your clans? click here to see pictures

by Chris Malala

Malala, Mkhonto, nhlanga ziyandinda, wena wesbongo lesihle lesaduma eNgilandi, Mkhonto uyahlaba uhlaba emagwala, wena lowamba bhatata wahluleka kumnisela, wena wetindlebe letinkhulu temagwabhugwabhu, Mshika, wena wesibumbu leskhulu, lesadzabula makhosi !!


More information is available on our YouTube channel