Want a t-shirt with your clans? click here to see pictures

Iziduko zako Manci

Manci
Mkhonde
iS’khonde esikrakrayo
iNdlovu esikwa ihambha
Vela bethetha
Njilo
Balisa
Debule
Msokweni
Silwa nenkunzi mbini
Kubhej’umsobomvu
Wabane
Tyani
Bhekiso
Ndlov’edli goduka
Mbali
Mdludla odludl’amthambek’ebhek’othukela
Qolo
Zotsho
Mabandla kamaqolo
Maqolo engqelezintabeni
Tshitshis’intaba,
Mdludla ka Bekiso,
Zinde
Zinde
Zinemiqala engenamqala sisilimaNoZulu, MpafaneNozulu,
uThukela,
Mchumane,
Mbanguba,
uKheswa,
Mpangazitha,
Macocobela yena onempundu ezincinci ezifuna uncanyiswa
Qhudeni,
uMvelase,

uMathibane
uNgoza,
uSonyangashe,
uMakhonz’ egoduka,
oMfazi uncancisa usana ngebele elinye,
uThukela umlambo ongawelwayo uwelwa ziinkonjane zodwa zona zidlisela ngamaphiko,
uKheswa kaNozulu,
Umthembu owanfenguza kwaXhosa.Maduna,
Msuthu Nokhala
Maduna
Nokhala,
Msuthu,
Gubevu,
Jiyane,
Mpungushe,
Mandl’amakhulu,
Sivunguvung’ esawis’ indoda emahlangeni,
imamba kandidini ngoba ngimesabile,
uNokhala owawela ngempalazo eyaphalazwa ngamadoda,
Maduna omuhle ngekhala lakhe,
isilo esinamadevu emlonyeni,
Ngaculende emabalabala njenge ngwe,
iinkomo ezingqukuva azibuyi emzini xa bekulotyolwe ngazo,
Ngub’engcuka,
Tiba, Mvelase,
Salathiso,
Novikothek’ukuthetha,
Mlamb’unqolintaba,
UMaduna owaqengqeleka kwiintaba zoLundi wawela umlambo
Ithukela ebhinqe izikhakha.
Madun’edakeniiii!!!!
Malobola ngez’ngadane osaba ezine’mpondo zahlaba abakhwekazi.
Laduma izulu uMagqakaza ubengasekho ekhaya!!!
Miya,
uGcwanini uSbewuMiyauGcwanini,
uSbewu,
uSjekula,
uMal’abomvu,
uVezi,
inkonjan’emnyama edlal’emafiniusala kulandela,
uMancoba!