Surname Meaning, History, Clan Names & Latest News

Izithakazelo Umlando Clan names Iziduko

Tag: Manci Page 1 of 2

Swana Clan Names

Izithakazelo zakwa Swana
Manci,
Mbali,
Maqholo,
Tshitshis’intaba.
Dludla ka Bekiso.
Umthi omkhulu owawa oThukela wabhekisa amesebe ezantsi. 
Zinde zinemiqala!

Iziduko zakwa Manci

Manci Clan:Mbali, Wabane, Tshitshis’intaba, Mdludla ka Bekiso, Zinde Zinde Zinemiqala !

Umlando neZithakazelo zakwa Njilo❤️

Njilo Clan Names Njilo Xolo Dunywa ka Fayisa Mdlovu Bambisa Jiba ongadliwa Zinyoni zimudla ngoba zimsaba Mtshalala, Mzwelanga, Mbali, Nondabula, Read more

Manci Clan Names

Iziduko zako Manci

Manci
Mkhonde
iS’khonde esikrakrayo
iNdlovu esikwa ihambha
Vela bethetha
Njilo
Balisa
Debule
Msokweni
Silwa nenkunzi mbini
Kubhej’umsobomvu
Wabane
Tyani
Bhekiso
Ndlov’edli goduka
Mbali
Mdludla odludl’amthambek’ebhek’othukela
Qolo
Zotsho
Mabandla kamaqolo
Maqolo engqelezintabeni
Tshitshis’intaba,
Mdludla ka Bekiso,
Zinde
Zinde
Zinemiqala engenamqala sisilimaNoZulu, MpafaneNozulu,
uThukela,
Mchumane,
Mbanguba,
uKheswa,
Mpangazitha,
Macocobela yena onempundu ezincinci ezifuna uncanyiswa
Qhudeni,
uMvelase,

uMathibane
uNgoza,
uSonyangashe,
uMakhonz’ egoduka,
oMfazi uncancisa usana ngebele elinye,
uThukela umlambo ongawelwayo uwelwa ziinkonjane zodwa zona zidlisela ngamaphiko,
uKheswa kaNozulu,
Umthembu owanfenguza kwaXhosa.Maduna,
Msuthu Nokhala
Maduna
Nokhala,
Msuthu,
Gubevu,
Jiyane,
Mpungushe,
Mandl’amakhulu,
Sivunguvung’ esawis’ indoda emahlangeni,
imamba kandidini ngoba ngimesabile,
uNokhala owawela ngempalazo eyaphalazwa ngamadoda,
Maduna omuhle ngekhala lakhe,
isilo esinamadevu emlonyeni,
Ngaculende emabalabala njenge ngwe,
iinkomo ezingqukuva azibuyi emzini xa bekulotyolwe ngazo,
Ngub’engcuka,
Tiba, Mvelase,
Salathiso,
Novikothek’ukuthetha,
Mlamb’unqolintaba,
UMaduna owaqengqeleka kwiintaba zoLundi wawela umlambo
Ithukela ebhinqe izikhakha.
Madun’edakeniiii!!!!
Malobola ngez’ngadane osaba ezine’mpondo zahlaba abakhwekazi.
Laduma izulu uMagqakaza ubengasekho ekhaya!!!
Miya,
uGcwanini uSbewuMiyauGcwanini,
uSbewu,
uSjekula,
uMal’abomvu,
uVezi,
inkonjan’emnyama edlal’emafiniusala kulandela,
uMancoba!

Swana Clan Names

Izithakazelo zakwa Swana Manci, Mbali, Maqholo, Tshitshis'intaba. Dludla ka Bekiso. Umthi omkhulu owawa oThukela wabhekisa amesebe ezantsi.  Zinde zinemiqala!

Iziduko zako Manci

Manci Clan Names Mbali, Wabane, Tshitshis’intaba, Mdludla ka Bekiso, Zinde Zinde Zinemiqala!

Iziduko zako Manci

Manci Clan Names 
Mbali,
Wabane,
Tshitshis’intaba,
Mdludla ka Bekiso,
Zinde Zinde Zinemiqala!

Iziduko zakwa Manci

Manci Clan:Mbali, Wabane, Tshitshis’intaba, Mdludla ka Bekiso, Zinde Zinde Zinemiqala !

Umlando wakwaQwabe | Imvelaphi yabakwaQwabe

Imvelaphi yabakwaQwabe | Qwabe surname origin Okokuqala okumele sikulungise wukuthi uQwabe akaze aphume kwaMnguni.Kukhona emlandweni oQwabe ababili, owokuqala kanye nowesibili. Read more

Iziduko zakwa Manci

Manci Clan:
Mbali,
Wabane,
Tshitshis’intaba,
Mdludla ka Bekiso,
Zinde Zinde Zinemiqala !

Iziduko zako Manci

Manci Clan Names Mbali, Wabane, Tshitshis’intaba, Mdludla ka Bekiso, Zinde Zinde Zinemiqala!

Umlando neZithakazelo zakwa Njilo❤️

Njilo Clan Names Njilo Xolo Dunywa ka Fayisa Mdlovu Bambisa Jiba ongadliwa Zinyoni zimudla ngoba zimsaba Mtshalala, Mzwelanga, Mbali, Nondabula, Read more

Umlando wakwaQwabe | Imvelaphi yabakwaQwabe

Imvelaphi yabakwaQwabe | Qwabe surname origin

Okokuqala okumele sikulungise wukuthi uQwabe akaze aphume kwaMnguni.Kukhona emlandweni oQwabe ababili, owokuqala kanye nowesibili. Ngokunjalo naboGumede babili. Ngicabanga-ke ukuthi we a ubuza ngoQwabe wesibili ozalwa nguMalandela kaLuzumane kaMnguni. Njengamanjena buhlukene ka-5 ukukhosi bakwaQwabe; abaseMthandeni, abase-Waterfall, abaseNkanini, uQwabe-P noQwabe-N(labs ababili batholakala ogwini lweKZN).

Amanye amaQwabe afudukela ogwini oluseningizima ngabakwaMakhanya. AbakwaMakhanya babehambisana namanye amaQwabe kuyiqembu elilodwa beta emcimbini omkhulu wesizwe. Uma sebrfike oThukela, lwangenisa abanye nasals ngaphesheya, bahlukana kanjaloke. Ekunqotshweni kukaPhakathwayo nguShaka, kwaba nombango esizweni phakathi kwendodana kaPhakathwayo kanyr naboyise abancane.

Ekugcineni uShaka wabeka uNqetho kaKhondlo, owabe engumnaka Phakathwayo kodwa ezalwa endlini encane. Lutheran ekukhathameni kukaShaka, uNqetho wanqaba ukukhonza kuDingane. Wafuduka njalo elibangise eMampondweni. UDingane wamlandela ngempi eyahlangana amahlandla amathathu, kuwona wonke uDingane ubeshaywa abhulelwe amahlahla.

Enye impi abatholane kuyo kwanzima, bekukwaNgcolosi ngakwaNyuswa. Nakalokhu kunendawo lapho okuthiwa kukwaNqetho eqanjwe ngalo igama laleqhawe. Umlando made mfethu, kodwa ngizoma lapho ngoba ngiyethemba ukuthi kukhona osukucoshile. Uhambo lukaNqetho nalo lwalunezigigaba eziningi esobuye sikhuluma ngazo.

UQwabe-N engiphuma kuye mina, bayinzalo kaMteli kaPhakathwayo. UMtheli uzale uNgcukuca hyena ozale uNdunge. UNdunge uzale Stephen noShiyane. UShiyane wazala uNhlanhleni(Fortunatus). UNhlenhleni uzale ubaba ongizalayo. Uma kuba esidingo siyokwenaba ngemvelaphi yazozonke lezindlu zamaQwabe engizibalile, kuhlanganisa nabakwaMakhanya.


Haleni Clan, Haleni Umlando


Haleni: If you know any information about this surname, such as its meaning, origin, history or clan names, please add Read more


Ngaleka Clan History, Umlando, Meaning & Origin


Ngaleka Clan History, Umlando, Meaning & OriginThe meaning, origin and history of Ngaleka surname is not yet listed. This surname Read more

Page 1 of 2

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: