Want a t-shirt or hoodie with your clans? click here to see pictures

Mbuyane

Mlambo!

Trhaale matute

wena wakgobuya,

LeManamana mkgosana.

Miambo!

Wasalala samlekgalekga;
Sakgolekana sa chupu.
Mlapo wamatolo makgulu,,
Matolo akgokotlakotla,

Sikikinini sangwana.
Wena wakasibupu lesikgulu;
Sakukula hiku hatjahatja,
Wena wamapolo kgulu, Yona yagokgola kagoshohlashosha.

Wena wakamakhuma mphuphu.
Kololo;

Mlambo;

Langawelwa, lowelwa tinkonjane.
Mbuyane lomnyama lowakhula angembatsi

ingubo, ambatsa lugogo Iwengonyama.

Nine bamtsantsalati, Bantsanga talakumila,

Nine wakuhingila kgamatoto.

Mlambo !


More information is available on our YouTube channel