clan names 💛 clan history 💯

izithakazelo

Nkosi Dlamini Swaziland

Nkosi Dlamini ESwatini

Nkhosi,

Dlamini,

Wena wekunene !

Wena umuhle kakhulu,

Wena weluhlanga lwakangwane,

Hlubi lomuhle umlangeni,

Sidlubuladlede sakalobamba,

Lesitsi sibadla sibe sibadlubulisa,

Wena lowabophela lokuhle emfuntini,

Watsi mfati ubotala,

Sidvwabasilutfuli,

Singaba ncwaba seta nemlandzakati,

Gwalagwala lelihle lemakhosi,

Nyatsi lemphondvo timakhenkhenene,

Yadla umuntfu kwanga bamhlabe ngelihloka,

Vuso leladla umuntfu asesiswini,

Watsi longephandle wasindza ngekutibalekela,

Mahlala elukhandzeni lwenyatsi,

Wentela benyatsini khona batekubalekela,

Mangcwangu,

Samuketi sinembovu kumalangeni,

Wena longayidli imvu lemnyama,

Wesaba emafinyila nemcondvo,

Mamba leluhlata levuka etihosheni telubhalule,

Wena lowacedza lubombo ngekuhlehletela,

Mlangeni longanatsi emanti,

Unatsa ingati yemadvodza,

Hlubi wakucala.

Gwalagwala !

Shumi lekutsenga,

Awucedvwa nkhosi !!!


More information is available on our YouTube channel


Previous

AMAZIZI DLAMINI

Next

Dlamini Zizi Jama

21 Comments

 1. Avumile Dlamini

  Yoooh guys like ngi proud shem ngale surname yamii🥺🧸
  Amahlubi lamahle😻

 2. Bafana Dlamini

  Sanibonani boNgwane. Ngisizeni bo! Ngifuna kwenta umshado wesintu ngendlela yamaSwati.
  Igama lami ngu Bafana Dlamini Nkosi. Ngashada isilungu kuphela, manje kufuneka umgcagco, izinto ziyabheda empilweni. Wentiwa kanjani umgcagco ngesiSwati?

 3. Nomfundo 4

  Izibongo zakwa Dlamini eswatini yizo lezaka nkosi ?

 4. PraiseGod

  Bo Sdlubula abamfaki

 5. Nelisiwe

  Hi Mina ngumama uswati Dlamini kunene the way nibhala ngakhona igama Lika mama Xoliswa Lizzy Ndlangamandla please help me I want meet my uncle’s

 6. Sandile

  Ng’cela kwati kutsi tinanatelo takwa Nkosi tiyamfaka uSibalukhulu na? I plead you.

  • Bandile Dlamini

   Yeah you can include Sibalukhulu

   • Kenneth nkosi

    No , Sibalkhulu is Dlamini from Kwazulu

  • Lerato Nkosi

   No

 7. I want them pronouncing in Zulu but they belong in Swaziland

 8. Dr. Vusumuzi Nkosi

  Nkosi Dlamini is everywhere in Africa and the world not only in Swaziland. Our Kingdom has its royal kraal and place eSwatini but we are African siSwati speaking Africans. We are proud of being multilingual in nature.
  Myself I speak English Afrikaans, Portuguese, SiZulu, seSotho, and able to read and write in all these languages.
  Thank you, obrigadoetc

 9. Nonhlanhla Nkosi

  I’m proud ? ukuba yisdlubuladledle??

 10. Qhawekazi

  Hi. Bendicela ukwazi inland i wakwa Sibal’khulu. My father says we are Swati but I don’t know much because I was raised emaxhoseni. Starting from my Great-great Grand parents, they all grew up in the Xhosa area. All I know about my clan names is Sibal’khulu, Ndlovu, Khuze, Magaduzela, ntlangwini.

 11. Tshidiso Lewane

  I just found out that I’m Nkosi Dlamini, I think I’m still lost cause I lost my father, may his soul rest in peace.

 12. Bengicela ukwazi izithakazelo zakwa nkosi dlamini olanagalibalele ondlebe zikhanyilanga kodwa ankhoni ukuqedelela

  • Thabo

   Nkosi Dlamini
   Wena wekunene
   Lowacedza Lubombo ngokuhlehletela
   Lowahlokolota timbila emgedzeni
   Taphuma ubusabalala
   Sidlubuladledle sikaLobamba
   Sona sitsi sibapha sibe sibadlubulisa
   Lokotfwayo ludvonga lukaMavuso
   Losdvwaba silutfuli
   Sitsi singangcwaba sibuye noMlandzakati
   Sibhahuza sikaMawawa
   Ndlovu tidlekhaya ngekuswela belusi
   Mlangeni, Sobhuza, Mntungwa, Wawawa, Kunene

   Sisho kuwe wena lomkhon’omudze longafinyeleli ezulwini lofinyelela etinkhomeni temadvodza
   Wena Gobho olungadliwa nyoni
   Nkhosi ulilanga, phuma sikothe
   Wena wokutalwa njengenkhomo
   Wen’owagidzeludzakeni kwabhunya lutfuli
   Wen’owabona emehlo engonyama evutsa umlilo watsi ubone ingonyama
   kanti ubone inkhosi
   Sisho kuwe wenambilini kaMswati
   Mswati onjengemanti
   Singabentolo efute khabonina
   Ngwane waseMavaneni
   Luhlanga loluhle lakaNgwane
   Wen’owabophela lokuhle emfuntini wentela abafati batokuhawukela
   Wena lomuhle kakhulu longadli imvu emnyama ngokwesaba amafinyela nemincondvo
   Hlubi lomuhle uMlangeni
   Gwalagwala lelihle lemakhosi

   Samketi, sinembovu emaLangeni
   Nyatsi etimpondvo timakhenkhenene
   Yadlumuntfu kwabasengatsi bamhlabe ngelihloka
   Vuso eladla umuntfu asesiswini, kwatsi longaphandle wasindza ngekutibalekela
   Mahlala okhandzeni lwenyatsi wentela abasenyatsini betokubalekela
   Mamba leluhlata evuk’etihosheni telubhalule
   Mlangeni longanatsi emanti
   Onatsa ingati yemadvodza

   Nine besidvwaba somhlaba
   Nine bakaLazidze
   Nine belijikijela elimkhono umatima
   Nina ebayeMbo bebuyelela
   Nine beNkhosi, boDlamini
   Nine MaHlubi lamahle
   Inkosi kayicedvwa Nine beKunene!
   Ngiyabonga!

 13. Morning i just like to know about history of swatis. i don`t know anything about my history i was in Secunda mpumalanga your help will be highly appreciated Thank you in advance

  • Pumeza Zembe

   Hello my name is Pumeza from the Eastern Cape I’m looking for my Dad Moses Nkosi wayezalwa ngu Makhumalo , that’s the only information I have ngo Baba wam wayesebenza e JHB ukuhlangana kwakhe no Mama uthi waye Driver i Motor yayi Green ngo 1993 ukuhlangana kwabo

 14. moses

  Bengicela ukwazingomlando nendabuko Ngo Nkosi dlamini swaziland

  • Dr. Vusumuzi Nkosi

   Wena wekunene sidlubuladledle sakwaLobamba Dlamini lomnyama longadli imbumba lowacedza i Lebombo (mountain) ngokuhlehletela ( So)Bhuza lomuhle Mswati lomuhle mholi we MaLangeni oKunene emaKhosi awacedwa Gwalagwala nyoni lenhle. We are pure South Africans divided by our former colonial masters forgetting that blood is thicker than water the imposition of artificial borders do not differentiate same language and culture. You can be in South Africa or England but emaSwati remains a MaLangeni okunene boDlamini boHlubi boKunene bo Ngwane.

  • Thabo

   Check Ligwalagwala FM website I found it there. They even have the family tree.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: