Surname Meaning, History, Clan Names & Latest News

Izithakazelo Umlando Clan names Iziduko

Nkosi Dlamini Swaziland

Nkosi Dlamini ESwatini

Nkhosi,

Dlamini,

Wena wekunene !

Wena umuhle kakhulu,

Wena weluhlanga lwakangwane,

Hlubi lomuhle umlangeni,

Sidlubuladlede sakalobamba,

Lesitsi sibadla sibe sibadlubulisa,

Wena lowabophela lokuhle emfuntini,

Watsi mfati ubotala,

Sidvwabasilutfuli,

Singaba ncwaba seta nemlandzakati,

Gwalagwala lelihle lemakhosi,

Nyatsi lemphondvo timakhenkhenene,

Yadla umuntfu kwanga bamhlabe ngelihloka,

Vuso leladla umuntfu asesiswini,

Watsi longephandle wasindza ngekutibalekela,

Mahlala elukhandzeni lwenyatsi,

Wentela benyatsini khona batekubalekela,

Mangcwangu,

Samuketi sinembovu kumalangeni,

Wena longayidli imvu lemnyama,

Wesaba emafinyila nemcondvo,

Mamba leluhlata levuka etihosheni telubhalule,

Wena lowacedza lubombo ngekuhlehletela,

Mlangeni longanatsi emanti,

Unatsa ingati yemadvodza,

Hlubi wakucala.

Gwalagwala !

Shumi lekutsenga,

Awucedvwa nkhosi !!!

Bhengu Clan Names  👑

Izithakazelo zakwa Bhengu 💛 Clan Praises Bhengu Ngcolosi! Wena wakwaDlabazane,KaNgwane, KaNephu kaLamula, Nyawo zigezwa ngamazolo, Nina enivuka nixubhe ngelala, Shongololo, Read more

Bhebhe Clan Names 😍

Izithakazelo zakwa Bhebhe Bhebhe, Makhedama, Soyengwase, Nina bakaBhebhe kaMthendeka, Nina bakaSoqubele onjengegundane, Nina baseSiweni, KwaMpuku yakwaMselemusi, KwaNogwence webaya, Dlomo weNdl'ende, Read more

Previous

AMAZIZI DLAMINI

Next

Dlamini Zizi Jama

14 Comments

  1. PraiseGod

    Bo Sdlubula abamfaki

  2. Nelisiwe

    Hi Mina ngumama uswati Dlamini kunene the way nibhala ngakhona igama Lika mama Xoliswa Lizzy Ndlangamandla please help me I want meet my uncle’s

  3. Sandile

    Ng’cela kwati kutsi tinanatelo takwa Nkosi tiyamfaka uSibalukhulu na? I plead you.

  4. I want them pronouncing in Zulu but they belong in Swaziland

  5. Dr. Vusumuzi Nkosi

    Nkosi Dlamini is everywhere in Africa and the world not only in Swaziland. Our Kingdom has its royal kraal and place eSwatini but we are African siSwati speaking Africans. We are proud of being multilingual in nature.
    Myself I speak English Afrikaans, Portuguese, SiZulu, seSotho, and able to read and write in all these languages.
    Thank you, obrigadoetc

  6. Nonhlanhla Nkosi

    I’m proud ? ukuba yisdlubuladledle??

  7. Qhawekazi

    Hi. Bendicela ukwazi inland i wakwa Sibal’khulu. My father says we are Swati but I don’t know much because I was raised emaxhoseni. Starting from my Great-great Grand parents, they all grew up in the Xhosa area. All I know about my clan names is Sibal’khulu, Ndlovu, Khuze, Magaduzela, ntlangwini.

  8. Tshidiso Lewane

    I just found out that I’m Nkosi Dlamini, I think I’m still lost cause I lost my father, may his soul rest in peace.

  9. Bengicela ukwazi izithakazelo zakwa nkosi dlamini olanagalibalele ondlebe zikhanyilanga kodwa ankhoni ukuqedelela

    • Thabo

      Nkosi Dlamini
      Wena wekunene
      Lowacedza Lubombo ngokuhlehletela
      Lowahlokolota timbila emgedzeni
      Taphuma ubusabalala
      Sidlubuladledle sikaLobamba
      Sona sitsi sibapha sibe sibadlubulisa
      Lokotfwayo ludvonga lukaMavuso
      Losdvwaba silutfuli
      Sitsi singangcwaba sibuye noMlandzakati
      Sibhahuza sikaMawawa
      Ndlovu tidlekhaya ngekuswela belusi
      Mlangeni, Sobhuza, Mntungwa, Wawawa, Kunene

      Sisho kuwe wena lomkhon’omudze longafinyeleli ezulwini lofinyelela etinkhomeni temadvodza
      Wena Gobho olungadliwa nyoni
      Nkhosi ulilanga, phuma sikothe
      Wena wokutalwa njengenkhomo
      Wen’owagidzeludzakeni kwabhunya lutfuli
      Wen’owabona emehlo engonyama evutsa umlilo watsi ubone ingonyama
      kanti ubone inkhosi
      Sisho kuwe wenambilini kaMswati
      Mswati onjengemanti
      Singabentolo efute khabonina
      Ngwane waseMavaneni
      Luhlanga loluhle lakaNgwane
      Wen’owabophela lokuhle emfuntini wentela abafati batokuhawukela
      Wena lomuhle kakhulu longadli imvu emnyama ngokwesaba amafinyela nemincondvo
      Hlubi lomuhle uMlangeni
      Gwalagwala lelihle lemakhosi

      Samketi, sinembovu emaLangeni
      Nyatsi etimpondvo timakhenkhenene
      Yadlumuntfu kwabasengatsi bamhlabe ngelihloka
      Vuso eladla umuntfu asesiswini, kwatsi longaphandle wasindza ngekutibalekela
      Mahlala okhandzeni lwenyatsi wentela abasenyatsini betokubalekela
      Mamba leluhlata evuk’etihosheni telubhalule
      Mlangeni longanatsi emanti
      Onatsa ingati yemadvodza

      Nine besidvwaba somhlaba
      Nine bakaLazidze
      Nine belijikijela elimkhono umatima
      Nina ebayeMbo bebuyelela
      Nine beNkhosi, boDlamini
      Nine MaHlubi lamahle
      Inkosi kayicedvwa Nine beKunene!
      Ngiyabonga!

  10. Morning i just like to know about history of swatis. i don`t know anything about my history i was in Secunda mpumalanga your help will be highly appreciated Thank you in advance

  11. moses

    Bengicela ukwazingomlando nendabuko Ngo Nkosi dlamini swaziland

    • Dr. Vusumuzi Nkosi

      Wena wekunene sidlubuladledle sakwaLobamba Dlamini lomnyama longadli imbumba lowacedza i Lebombo (mountain) ngokuhlehletela ( So)Bhuza lomuhle Mswati lomuhle mholi we MaLangeni oKunene emaKhosi awacedwa Gwalagwala nyoni lenhle. We are pure South Africans divided by our former colonial masters forgetting that blood is thicker than water the imposition of artificial borders do not differentiate same language and culture. You can be in South Africa or England but emaSwati remains a MaLangeni okunene boDlamini boHlubi boKunene bo Ngwane.

    • Thabo

      Check Ligwalagwala FM website I found it there. They even have the family tree.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: