Amazizi Chiefs

Amazizi Chiefs 1.    Inkosi Zwelixolile Pokwana of Ngqutura, kwaZangashe eNgcobo; 2.    Inkosi Ngubesizwe Njemla of Trust Farms eMthatha; 3.    Inkosi Jonguxolo ka Xabadiya of eMbholompo eMthatha – ixhanti lamaZizi ewonke eMazantsi we-Afrika; 4.    Inkosi Mavana Dlamini of Kroemhoek, eMzimkhulu 5.    Inkosi Zanoxolo Nombewu of Gqaqhala kuTsolo 6.    Inkosi Zanokhanyo Bikitsha

Nkosi Dlamini Swaziland

Nkosi Dlamini ESwatini Nkhosi, Dlamini, Wena wekunene ! Wena umuhle kakhulu, Wena weluhlanga lwakangwane, Hlubi lomuhle umlangeni, Sidlubuladlede sakalobamba, Lesitsi sibadla sibe sibadlubulisa, Wena lowabophela lokuhle emfuntini, Watsi mfati ubotala, Sidvwabasilutfuli, Singaba ncwaba seta nemlandzakati, Gwalagwala lelihle lemakhosi, Nyatsi lemphondvo timakhenkhenene, Yadla umuntfu kwanga bamhlabe ngelihloka, Vuso leladla umuntfu asesiswini,

Mpondo clan names 😍 Mpondo Kings 😍 Mpondomise clan names

Mpondo clan names 😍 Mpondomise clan names 😍 Mpondo Kings The genealogy of Mpondo kings in order Mpondo Sihula Mthwa Santsabe Mkhondwane Sukude Hlambangobubende Ziqelekazi Hlamandana Thobe Msiza Ncindisi Cabe Gangatha Bhala Chithwayo Ndayini Thahle Nyawuza Ngqungqushe Faku Mqikela Sigcau Marelane Mandlonke Bhota Mpondombini

Izibongo zoMntwana uZibhebhu kaMaphitha

Izibongo zoMntwana uZibhebhu kaMaphitha: INyosi :UGwebisa kaMandondo wakwaDlamini: UMsongi wensimbi Ayibek’ekhanda Athi yikhona Amagwal’ezakumbalekela Usima ngandonga bangamhlabi Bahlab’umbhantaka Intak’eduke nabalandakazi Ngoba iduke naBaqulusi UMagwaz’ayiqhube Ayis’ekhakonina kwaSothondose UMngun’uyathentesa Ufana nabasiki bebunda Umfishan’ongubo ziyanyathela Ingan’ezabade Ziyalubuth’udaka Umabatshazwa yimvubu yaseMzinyathi Kwath’izingwenya zayikhex’imilomo Umhlang’oshaya Izinkomo zikaMaphitha Usiyephuyephu siyimbube yakwaSekane Emakhal’avuth ‘umlilo Usinikiniki silishoba lenkunzi

UMLANDO OMFISHANE WENKOSI uSHAKA ZULU

UMLANDO OMFISHANE WENKOSI uSHAKA ZULU According to our sources, this is the only portrayal of king Shaka Zulu that survived history, however we could not get sufficient information to confirm its degree of his real life resemblance. INkosi uShaka kaSenzangakhona kwakuyiNkosi yesizwe saMazulu yodumo ngokuthi uShaka Zulu. INkosi uShaka yazalwa

Impi yaseSandlwana

Uma sikhuluma ngempi yaseSandlwana kudingeka sazi ukuthi inhlosonqangi yabahlaseli kwakungukuqeda uMbuso woBukhosi bukaZulu owawusasele eNyakatho yoThukela noMzinyathi, ngaphansi kweNgonyama uCetshwayo eyaqala ukubusa kusukela ngowe-1872 kuya kowe-1879. Ukuhlasela uMbuso wamaNgisi wakwenza ngokusebenzisa amasu kangqondongqondo wezempi eChina, uSun Tzu, oncwadi yakhe yashicilelwa ngowama-400 singakaFiki isiKhathi sikaKrestu [BCE]. Le ncwadi ethi: The Art

Abakwa Mkhize 😍 Umlando wabakwa Mkhize

Mkhize AbakwaMkhize baluzalo luka Langa Samuketi, okusho ukuthi bahlobene kakhulu nabakwaDlamini nabakwaNdwandwe. Kuthathe eside isikhathi babizwa ngokuthi abaseMbo, okusho ukuthi bangabaMbo-Nguni. Umuntu ongukhokho noma okubizwa ngaye abaseMbo kwabe kunguMumbo owayeluzalo lukaNguni owayengowase kabazwe lena koCameroon-Congo. UMumbo wathatha abantu bakayise wabheka nabo ngasempumalanga nezwekazi iAfrika okuseKenya namuhla. Wafike wahlala endaweni eyaqanjwa

AbakwaDUBE

AbakwaDUBE Abantu bakwaDube ngokomdabu bayinzalo kaNdzinisa obeyindodana kaNgwane wesithatu okusho baluzalo lwaseMbo kwaDlamini kuMalangeni. UNdzinisa lona esendeni lakhe kwavela izibongo ezinjengo Dube, Dludlu,Tsela noNdzinisa zonke lezibongo ngamaZomba. Abantu bakwaDube bahambe nomholi wabo uKhushwayo ukuya kwaZulu bafike bakhonza kuGodongwane(Dingiswayo) baliqhamukisa eSwazini. Kwathi esesocongiwe uDingiswayo sekubusa uShaka kaSenzangakhona bazinikela kuya babangaphansi kombuso kaZulu