Want a t-shirt with your clans? click here to see pictures

Magagula Mthombeni Gutjwa, Gutjwa agoduke nemihlambi yakhe; Nkomtwako. Wena lowavutfwela ekhatsi njengelihwabha. Sib*mb* sikhulu umcicinini singaba sincane sifute khabo nyoko. Ngubonene, ingubo lenhle yeMatfombeni lengambatfwa bafokatane imbatfwa makhosi kuphela, Mgongoloti loluhlata njengencoshane longavutfwa netiko. Wena lowaphekwa nelitje kwavutfwa litje kwasala wena. Sibuyane seMatfombeni. Msutfu.