clan names 💙 clan history 💯

izithakazelo

Tag: Fakudze

FAKUDZE CHIEFTAINSHIP/ eMANTOLWENI TRIBAL HOUSE

Wandza njalo MNGAYI FAKUDZE nemndeni wakhe, sekunguye losingatse BUKHOSI BA’MSWATI’. Sonke sive sa MNTOLO, salandzelela loMdzala, bantfwana bakhe nabo beba tingwazi letesabekako embutfweni walomdzala ‘MNGAYI’.

Sasabalala lapho ke sive sase MaNtolweni saba emakhandzembili kuphundla sive saMswati. Lijaha laloMdzala FUSI MUZI FAKUDZE kwaba ngilo lelaba nguphuma silwe lawahlaba umjeko eMphakeni kulungiselela kuta kweBUKHOSI BENKHOSI /KA-LOMSHIYA .

Kwaba ngilapho sive sase MANTOLWENI neBukhosi baso sasabalaliswa kungena kwebelumbi batsatsa emapulazi takhamuti taba tisebenti tema plazi ebelungu bagaholi kodwa babanika lisaka lemphuphu.

Fakudze Clan 😍 Fakudze Surname Meaning, Fakudze Origin, Fakudze History

Fakudze Clan 😍 Fakudze Surname Meaning, Fakudze Origin, Fakudze History
The meaning, origin and history of Fakudze surname is not listed.

This surname is prevalent in South Africa.

Click to add info about this surname

Mbanjwa Khathini clan

Izithakazelo zakwa-Mbanjwa:

Sokhela,

Nyon’emyama,

Eyabizwa ngekhwela yasabela yathi tshiyo,

Gqabela kavezi,

Wena ozalisa abafazi baliwe amadoda abo,

Mzukuzeli ulwandle aluwelwa luwelwa zinkonjane ezindizela phezulu,

Mpazela,

Sisho wena nkanyezi yezulu,

Mzekwa,

Galaza,

Magujwa,

Dindela!

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: