Want a t-shirt with your clans? click here to make your order

Wandza njalo MNGAYI FAKUDZE nemndeni wakhe, sekunguye losingatse BUKHOSI BA’MSWATI’. Sonke sive sa MNTOLO, salandzelela loMdzala, bantfwana bakhe nabo beba tingwazi letesabekako embutfweni walomdzala ‘MNGAYI’.

Sasabalala lapho ke sive sase MaNtolweni saba emakhandzembili kuphundla sive saMswati. Lijaha laloMdzala FUSI MUZI FAKUDZE kwaba ngilo lelaba nguphuma silwe lawahlaba umjeko eMphakeni kulungiselela kuta kweBUKHOSI BENKHOSI /KA-LOMSHIYA .

Kwaba ngilapho sive sase MANTOLWENI neBukhosi baso sasabalaliswa kungena kwebelumbi batsatsa emapulazi takhamuti taba tisebenti tema plazi ebelungu bagaholi kodwa babanika lisaka lemphuphu.

Ngifuna isikibha esihle esibhalwe igama lami See pictures here