History of Ndlovu surname

History of Ndlovu surname

Ndlovu is the most popular surname among African tribes meaning Elephant, one of the huge animal in the land. All African surnames have Praises known as IZITHAKAZELO. Thus Ndlovu praises are as follows; Gatsheni, Boyabenyathi, Buyasonga buyasombuluka. Mpongo kaZingelwayo! Nkomo zidl’ ekhaya, Ngokweswel’ umelusi. Zaze zeluswa intombi uDemazane. Nina bakwakhumbula amagwala. Nina bakwasihlangu sihle. Mthiyane! Ngokuthiy’ amadod’ emazibukweni. Nina bakwaMdubusi! Gambushe! ka Genge elidla umuthi lilodwa, amanye amagenge edla ehlanganyela. Nina baka Silwa ngoswana, Isihlangu sisele eMampeni. Ndlangamanla!

Ndlovu in Venda they say Ndou. is Sotho, Tlou. Shona-Zhou. You also find it in Swahili, in east an west Africa. So all these are Ndlovu yakwaMthombeni tribe which falls under kalanga tribe within the Ndebele nation. Ndebele is a nation made up of various tribes that were incoporated by by King Mzilikazi. INdlovu yakwaGatsheni is part of that tribe.

So through Mfecane various tribes lefr Zululand and headed for central Africa. Some settled in Malawi, Zambia, Mozambique, Mthwakazi etc. All these tribes carried elements of the original Ndlovu but due to circumstances changed their surnames to suit local conditions, eg Ndou (indlovu in Venda).

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.