clan names 💛 clan history 💯

izithakazelo

Category: Imilolozelo

Imilolozelo: Yebuya hobhe

Imilolozelo: Yebuya hobheYebuya hobhe
Uyob‘ uphetheni?
Ngiyobe ngipheth‘ inja.
Uyob‘ uyiyisaphi?
Ngiyobe ngiyes‘ endle!
Ekhaya kunani?
Ngesab‘ obaba

Bazongephuca Besul‘
izindevu Zomuntu Omkhulu
Ohlez‘ efusini
Eqatha amabele
Ethi Maye! Maye!
Kazi ngizoshonaphi?
Ngizoshona kobaba
EMgungundlovu

Bangiphe ucwephe
Lwemvu endala
YakwaMasasana
Masasana vuka
Ngivuke kanjani
Ngibulewe njena
Abafana bakwaThabethe Thabethe muphi?
Yena lona osenhla
Shay‘ inkabi Injunjuthe
Msila wenja
Uyanuka uthi Phu! Phu! Phu! 

Imilolozelo: Umzanyana Uthi

Imilolozelo: Umzanyana Uthi

We Nokuthela:
Wu, wu, wu!
Igula lomntwana:
Wu, wu, wu!
Zaqheqhe zengane:
Wu, wu, wu!
We Nomsutho:
Wu, wu, wu!
Woz’ uthule;
Nca, nca, nca bo!

Eminye imilolozelo: 

Imilolozelo We Nomathemba

We Nomathemba:

We Nomathemba 

Ushaywe ngubani ?

Yiyo lendonda.Ibiz’ ize lapha;

O, Hhayi Ngiyesaba!

Gibela nant’ ihhashi:O, 

Hhayi ngiyenqena.

Ehl’ amathamb’Ebhek’ enzansi,

Enyuk’ amathamb’Ebheke phezulu!

Ebheke phezulu!

Ebheke phezulu!


Eminye imilolozelo: 

Imilolozelo: Thula Mntwana

Imilolozelo: Thula MntwanaThula Mntwana
Thula thu,
Thula mntwana,
Thula sana,
Mam’ akekho,
Uzobuya ekuseni,
Owa mntwana!

Owa mntwana!


Eminye imilolozelo: 

Umzanyana uthi  

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: