Mweli  Clan:

Jili,
Msingawuthi,
Ngqambela,
Sibakhulu,
Ntlangwini’s enebathat yaseMakhuzeni!