Izisho nezincazelo zazo

Isisho – Abafana boqunga

Incazelo – Imikhovu (omantindane)

Isisho – Amanzi amponjwana

Incazelo – Utshwala besizulu

Isisho – Insakavukela umchilo wesidwaba

Incazelo – Into eyenziwa njalo

Isisho – Izilo zokwelamana

Incazelo – Abantu abazalwa mfazi munye

Isisho – Ugwayi kakholo

Incazelo – Umuntu ongathanga chi

Isisho – Ukubhekwa isambane

Incazelo – Ukuba neshwa lokungaphumeleli

Sibanyoni Clan Name
Sibanyoni Clan Name

Sibanyoni malambule khoozakhulu mhlumane kwanda kwaphangalala inyoni yakhelakabi yabhekisumlomo ezizibeniabanye bathi iyekeni yenza ngokwenzakwayo phuzakwezizinda Read more

Izibongo zakwa Ntshangase
Izibongo zakwa Ntshangase

Ntshangase: Mgazi,Biyela,Menziwa