Want a t-shirt with your clans? click here to make your order

Ge bare ke bo Mapeka-a-bosethe, bara gore geo dutje le bona oa iketla wa hwetja borutho le lethabo le botho. Ke batho ba Modimo wa mosegare. Seo se hlalosa gore ke batho ba go se seleke, ba go se loye. Ke batho ba nkase tjhabe botala ke e tlhwa ke retwa ke bo mosima ke retwa ke banenyana mekgotheng.
Nna ke retwa ke dikgaitjedi tjaka. Ke Retwa ke Raisibe le Talika ngwana kgoro, ke diakga melala..Seo se hlalosa gore ke diphoofolo tja go fela di isha hlogo godimo gore di kgone go lebelela kamo le kamo gore di kgone go bona lenaba lesa le kgole. ke Bahurutse batho ba. ke batho bago tjwa Lehurutse kua lefatsheng la Zeerust.
Ge bantje ba sela , ba inyakela naga, ba sepela le noka ya lephalale go fihla fao e gahlanago le ya limpopo , babe ba fihla le Venda. Babangwe ba phatlalala le dinaga tse dingwe tsa go swana lega Lebelo, Ga- Dikgale le Mashashane, le Graasvlei. Ke Maune a ntlo tja go swa ga bo Khopane se nkga Lefetla, bare le ba Maune ba ekwele ge enkga. Ke ditshethla batho. Ke batho ba bo selelekisa phuthi, phuti ya tlaela yaba setlaela. Ke batho babo tsweya yabo Molekwa le Matsobane, bare geo bona Phoku e rethetha e bona ge Mohurutsi a sega – sega.
Ge o bona Phoku e shunya -shunya e gana Mohurutse a bolawa.
AGEE PHOKU ………AGEE TSHEHLA
BAHURUTSE WEE……LEBOWA
PULA NALA BAHURUTSE……

Ngifuna isikibha esihle esibhalwe izithakazelo zami See pictures here