Sinanatelo saka-Dlamini

Nkosi

Dlamini

Wena wekunene

Samkete singambova malangeni

Wena lowacedza Lubombo ngekuhlehletela

Wena lobophela lokumnandzi emnfuntini utsi ingcamu utawudla ngendlela

Sidlukula dledle sakalobamba

Lesitsi sibapha sibe sidlukulisa

bafati nema dvodza

awucedvwa mlangeni

Nkosi Dlamini Swaziland

Nkosi Dlamini ESwatini Nkhosi, Dlamini, Wena wekunene ! Wena umuhle kakhulu, Wena weluhlanga lwakangwane, Hlubi lomuhle umlangeni, Sidlubuladlede sakalobamba, Lesitsi Read more

Izithakazelo zakwa-Dlamini [Zulu]

Izithakazelo zakwa-Dlamini [Zulu] Sibalukhulu, Mdlovu, Magaduzela, Magaga kaNsele, Wena owashisa umuntu ngesikhuni esibunjini kwaze kwasa eyobayoba, Mgoqo ovimb'esangweni nansi impi, Read more