Matsaba 💛
Ncitseni
Sihlase
Mavunkanti
Mageza ngobisi emanti akhona matsanyela inkhukhuma uyibeka emnyango utsembe kutsi indvodza itokutsanyelela
mawela ngeskhala semkhomazi
Msutfu
Mswati ! 🙌🙌🙌