Bhengu Clan Praises | Izithakazelo zakwaBhengu

Bhengu: Ngcolosi! Wena wakwaDlabazane,KaNgwane, KaNephu kaLamula, Nyawo zigezwa ngamazolo, Nina enivuka nixubhe ngelala, Shongololo, Wathi uyalithinta lahwaqabala, Ngabe siyakudla sesab’imilenzelenze, Nyawo zeshongololo kaziphumuli, Sigampu, Ngwane, ingwani ngwadi, Abayibone ngesond’ukuthi iwelile, Jali, Nina enilala nomunwe, Nivuke nikhwif’ilanga, Mmemezi kaHlangabeza, Ngcolosi!

Umlando wamaSwati

Swati people (Swaziland now known as eSwatini)

Ngwane

Kanti yini ukuba yiNgwane? Ingabe sihlobene? Singumdeni? Nazi izibongo ziyanda abantu bathing bangamaNgwane, lokhu kusho ukuthi ngeke usashada?

Singaba AmaNgwane sonke kodwa lokho akusho ukuthi sihlobene sonke. AmaNgisi awahlobene wonke, abaSotho abahlobene bonke, amaPedi amaHlobene wonke ngakhoke AmaNgwane awahlobene wonke.

AmaNgwane ayisizwe hhayi umndeni noma iqembu lezihlobo. Uma ungaya eCameroon uzofica abantu abasebenzisa uNgwane njengesibongo sabo. Lokhu kusipha isithombe sokuthi uNgwane akaqalanga lapha emzansi ne Afrika kodwa thina sifike naye sisuka enhla me Afrika.

Umlando wamaNguni ngiyathemba sawufunda kancane esikoleni ochaza ngokufuduka kwabantu abamnyama be za ngapha emzansi. Ngwane akasuki ezweni elibizwa ngeSwaziland noma kaNgwane. Mswazi/Mswati igama leNkosi, ukhokho wakhe uNgwane ingakho kuthiwa ikaNgwane. Igama lesizwe engakabusi uMswati bekuthiwa ngamaNgwane kodwake kugcine kunezimpi kwasungulwa ubukhosi Even if you are right, lack of confidence in your responses gives your audience uncertainty; easily dismissible as false or inaccurate. #Learnt2day kwabakhona ubukhosi bukaMswati kwathiwa abantu ngabakaMswati bazibiza ngamaSwati.

Amanye amaNgwane akazange Abe ingxenye yokusungulwa kwesizwe samaSwazi baqhubeka bezibiza ngamaNgwane.

Izimpi ezidume ngokuthi uMfecane zadala ukuthi abantu balahlekelwe ubuzwe babo abanye abaningi ulwazi. Kwagcina abantu ubezwa bethi bangamaZulu kodwa ngokwemvelo bengawonye. Abaningi badidwa ukukhonza kwamaKhosi abo KwaZulu kwaphela kanjalo ngomlando.

Ukufika kwamabhunu akusizanga, walahleka kakhulu umlando namasiko. Ukubuya kwamandla kuhulumeni omnyama kwenza abantu bafune amasiko zabo ingakho silapha.

Ukhuluma ulimi olubizwa ngesiZulu kodwa awuyena uMzulu. Uma uphikisa noma udideka ngizohlaziya kancane.

The Zulu nation is named after the founding father Zulu son of Malandela.

Malandela spoke a particular language which was not named after his sons nation? So a language existed before it was named. When the English came, the interaction was more with people of Zulu therefore they could not describe what language those people spoke but rather say “the language of the Zulu” thus Zulu Language. The people Mswati thus Swati Language. The people of Basotho thus Sotho language, had the Ngwane been prominent it would have been “the Ngwane Language”

Ngizodlula…….

Engizama ukukuchaza ukuthi AmaNgwane ayisizwe, akubona bonke abantu abahlobene ngoba ngokwesintu ubuhlobo buhamba bunqamuke. Lining I ucwaningo kulesigaba oludingekayo ukuze kuphume incazelo eqondile kokuphela kobuhlobo.

Ake ngenze umzekelo. UHlongwane uyahamba ayocela ubuhlobo kwaMhlongo, kuchithwa igazi bahlobane. Ingabe lokhu kusho ukuthi angeke asashada omunye uHlongwane nelunga lomndeni wakwaMhlongo? Cha..ngoba lobo buhlobo kukhona lapho buphela khona.

Ukhokhokazi wami umaHadebe kodwa ngiyathatha kwaMthimkhulu.

AmaNgwane awahlobene ngoba ayisizwe, ukuhlukana kwezinye izibongo kuba nomthelela. Ezinye zibiza uNgwane zihlonipha ubuzwe nobukhosi hhayi ngoba zihlobe kuNgwane.

Kukhona abakwaDlamini abahlonipha ubukhosi bamaNgwane ngokuzithakazela kodwa bathathe kwaSangweni. Why? Ngoba amaNgwane yisizwe hhayi umndeni.

Siyaqaphelisa ukuthi nikhulume nabadala ukubheka ukuthi iziphi izibongo ongeke wathatha noma waqoma kuzo.

Ngiyema lapho

Umlobi: Sizwe Hlongwane

Izithakazelo zakwa-Hlongwane

Izithakazelo zakwa-Hlongwane

Ngwane,
Masumpa,
Masenga sileka,
Nduku Zinobulongwe,
Zikhali ezingalingani nezamaxhegwana,
Nina bakaSangweni elingawelwa abafokazana liwelwa izinkonjane zasemaNgwaneni,
Sang’elibanzi elingavulwa abantukazana ngoba livalwe ngezihlangu zamadoda,
Nina bakaMatiwane,
Abaqhobosha ithole elintanga zimashumi,
Ligwalagwala lakithi elimadolo abomvu!

Imvelaphi yesingo sakwaHlongwane

Youtube link: https://www.youtube.com/watch?v=gLEWisaal1Q

Izithakazelo zakwa Khanyile

Izithakazelo zakwa-Khanyile

Sothole,
S’tshopo,othi udl’inkomo kanti udl’impisi,
Umashaya umuntu aphindele lapho aphuma khona,
Odl’isinkwa esinothotho,
Mahamba kancane Sogodi,
Phondo olukhulu elavuma kwavuma amadoda,
Shalashala elihle elithukuvuma ukulandula,
Ntunjwa kaLanga,
Mthiyane,
Ndwandwe,
Zikode, Mabhuqa,
Ngwane,
ULanga ongenandlebe angaba nendlebe weza nonina,
Inhliziyo eyasala ezaleni kwasa bayicosha ngakusasa!

Izithakazelo zakwa-Bhengu

Izithakazelo zakwa-Bhengu

Ngcolosi!
Wena wakwaDlabazane,KaNgwane,
KaNephu kaLamula,
Nyawo zigezwa ngamazolo,
Nina enivuka nixubhe ngelala,
Shongololo,
Wathi uyalithinta lahwaqabala,
Ngabe siyakudla sesab’imilenzelenze,
Nyawo zeshongololo kaziphumuli,
Sigampu,
Ngwane, ingwani ngwadi,
Abayibone ngesond’ukuthi iwelile,
Jali,
Nina enilala nomunwe,
Nivuke nikhwif’ilanga,
Mmemezi kaHlangabeza,
Ngcolosi!

Izithakazelo zakwa-Bhengu

Izithakazelo zakwa-Bhengu

Ngcolosi!
Wena wakwaDlabazane,KaNgwane,
KaNephu kaLamula,
Nyawo zigezwa ngamazolo,
Nina enivuka nixubhe ngelala,
Shongololo,
Wathi uyalithinta lahwaqabala,
Ngabe siyakudla sesab’imilenzelenze,
Nyawo zeshongololo kaziphumuli,
Sigampu,
Ngwane, ingwani ngwadi,
Abayibone ngesond’ukuthi iwelile,
Jali,
Nina enilala nomunwe,
Nivuke nikhwif’ilanga,
Mmemezi kaHlangabeza,
Ngcolosi!

Buthelezi Clan | Umlando

Abantu bakwa Buthelezi Shenge

Umlando esinawo wabantu bakwa Buthelezi uqala ku Shenge futhi okunye esikutholayo ukuthi bangaba Ntungwa singazi noma bukhona ubuhlobo naba Ntungwa bakwa Khumalo.
U Shenge uzale uMageba (hhayi uMageba Zulu), yena wazala u Qwangubana no Nyathikazi, u Qwangubana wazala u Mevana no Cole, u Cole wazala u Lubisi, Mtshubhane kanye no Msicwa.
U Mtshubhane wazala u Malahle, u Msicwa wazala u Mandulo.
U Nyathi (Nyathikazi) ka Shenge uzale u Nduvane no Mlambo, uMlambo wazala u Mvulane ozale u Ngqengelele ozale u Mnyamana, ozale u Tshanibezwe no Mkhandumba.
U Tshanibezwe wazala u Mathole, uMathole wazala u Mangosuthu oyinkosi yakwa Phindangene eNkonjeni, Mahlabathino, oLundi.

Izithakazelo zakwa Buthelezi

Buthelezi, Shenge, Ndaba, Ngwane, Mvulane, Ngqengelele oyivalo zibili, uthi uvala lesi avule lesi;
Wena owadliwa yiNdlovu,
Zimudla Zimlabalabela,
Mbangambi;
Inyathematheza, eyatheza lapho kungathezi khona muntu,
Gibisizungu, Mthandeni, Sokwalisa, Mnyamane ka Ngqengelele,
Sondiya, Somkhabase;
Nina bezinyawo ezimahhele,
Enaganisa izintombi, nanganye nangambili!

Bophela, Bhengu, Dlangalala, Gcwensa, Hlatshwayo

Bophela
Hlomuka, Mgidi

Dzanibe
Nqolo, Gaba, Mahlambetsha

Dlangalala
Galu, Nyamenja

Gcwensa
Mzulwini, Ndimande

Gwacela
Mbili, Mhlanga

Gininda
Nyembezi, Shamase

Hlela
Madlala, Hangala, Kunene

Bhengu
Ngcolosi, Jali, Dlabazane, Ngwadi, Shongololo, Nondela, Cibane, Ngwane

Goba
Jangaza, Mbambo, Magoza

Hlengwa
Mashasha

Biyase
Ziqubu, Khathini

Hlabisa
Songiya, Ngotsha, Mdinwa, Vilakazi, Somfula

Hlatshwayo
Mhayise, Langa, Godongwane, Cebisa, Mabhengela, Mgogodlana