Mkhwemte Clan:
Dabane,
Sgadi,
Mekhi,
Ntswentswe,
Fulashe,
Nojaholo,
Ncibane,
Qhanqolo,
Ntlokwenyathi,
Ngququ venge !

Iziduko Nzotho 
Iziduko Nzotho 

Nzotho 😍 Iziduko: Nzotho 😍 Nzotho Clan ooNyelenzi, ooMaphango, ooMagatyana, ooGxugxa, oo Nabelemntwini, ooWele

Iziduko AmaJwarha 😍 Iziduko zakwa Jwarha 
Iziduko AmaJwarha 😍 Iziduko zakwa Jwarha 

AmaJwarha 😍 Iziduko zakwa Jwarha AmaJwarha  Mtika, Mazaleni, Jotela, Khatiti, Mnangwe, Mayarha, Mbelu, Ndabase, Bantw’abahle noba Read more