• wena sango elingezantsi, lapho besa khona imilomo!
 • wena owangena nesikhuni emanzini sivutha, waphuma naso sivutha!
 • wena kamboma os’hlahla samila edwaleni!
 • wena kasoqhafuza, umlung’ odla izinkobe!
 • wena nyoka eyacaca emthini ingenazinyawo!
 • inkomo esengelwa emeveni ngoba wayisengela ethungeni, iyalikhahlela!
 • wena okhishwa ngenoni emgodini!
 • wena ophatha amakhosi uma esedukuzela!
 • wena owahlabana ngokwehlula izinyanga nezanuse!
 • wasuka lapho waxhoshiswa ngokasenzangakhona, ngezinkomo zekhethelo!
 • wakhushulwa, awabanankosi, ngoba inkosi yakho kungunodumehlezi kamenzi!
 • mboma, wena wase nkandla!!
UHubhu kaBhejane
UHubhu kaBhejane

UHubhu kaBhejane. Lana kusuke kukhulunywa ngomuntu uma eqamba amanga kuthiwa uhubhuza uHubhu kaBhejane Umsuka: uHubhu Read more

Izithakazelo zakwa-Gatsheni
Izithakazelo zakwa-Gatsheni

Izithakazelo zakwa-Gatsheni Ndlovu, Boya benyathi, obusonga busombuluka, Mpongo kaZingelwayo, Nina bakwaNdlovuzidl'ekhaya, ngokweswel'abelusi, Zaze zeluswa intombi Read more