Want a t-shirt or hoodie with your clans? click here to see pictures

Sereto baTau ba ga Mabitsela

Kgomo  e  a tshwa!
E  Kgangwa    ke  mang ? E  Kgangwa   ke Motsomele  wa Meriti menga  mebedi maloba, tau  ya  Tsomela.
Ke Motho wa bo Mabitsela a bo di kgosi,
Tau  se jela Leopeng,
Se gakantšha  diphukubje le magokobu.
Ditau ge di e ja di a bopa tša  etša  maloba  ge dibola.
O se bone Madidimalo  go didimala ,
Pelo bohloko e bokwele.
Batho ba Motsomele o Mohwibidu.
Ke rena Batho ba Morua kgomo a Tsomele,
Ke rena batho ba go phušumana dithaba,

Mathabatha a bo Mosima.
Batho ba  bo-Tšhika makatse wa Tsomele.
Retlogile  Tsomele re phumegile,
Batho ba ka re bona ba re sega.
Ba dia  methito yela ye mentši e ile  kae?

Re šetše  re  seba  ka  fore mmammaswi.   Batau weee

Ba bina šoro wee!

Kapa*

DiTau
Matsumela a ma hwibidu Rita wee la morokobala la itšwe le mahufa gobedi

Ke Mabitsela wa ramme Tau sejela leopeng.

Le ge o ka e jela leopeng, magokobu a go bona.

Ke batho ba bo tlhatla phokeng,

Motho wa Mokgoshi wa mosegare.

Ke batho ba bo tshikamatsepe ramano.

Kgwading se kokotela lebitsi mokgotheng.

Ko tsumele e tshwetse ka mosela Ke Rita la mmaMokgadi le Rita selemo,

Lehlabula e be mehudi ya phoka-noka.

Ba re o se bone Rita go ifala bonanana bja yona e bo humane.

Ke ba sekurumane sa ya lla se se rego nkaba Matome a Rita ka opela koma borethe le macheru a motlapema e mothata modula maeba.

Banye bja lefe Matome bja nkgahla ka ya kumula ka leba nabjo;

Sekuruwe se se makgolo se se marotholodi a pula ke batlogolo ba Mathupi a di kgwetšwe seketane.

Yo a thapetšego manthata di tswetše o mošweu a šala  a lla tšiu o yo montšhi a šitwa ke go nkgatoga ge a tia lekgopolotše, ke letlankana o papa Ngwakoana Mabitsela. Ke batlogolo ba Matebe kgomomothoan’ e monnyane a mmalekakana bare Matebe a gabo ba mmitša. Moka o bitšwa ke mmamaropene a boile leeto o re  e tla o khunele bana dithokgolo.

Monna ke thopi mmaMošibudi a ramme…. Tsumele wee!

Ke tjhaba baDiti

Inama se go tshele!

Kapa*

DiTau

Ke bo Mabitsela a bo Dikgoši,

Tau sejela leopeng

Se gakantšha magaka le magokobu a mahlaka Rampuwele ke a tloga,

Motau wa bo dikatana.

Motau o lebelo go lwa ka thipa o se lahle,

Maremela wa bo Masai,

Tlou remela o sepela,

Kabu-kabu lenyama le fe ya batho Le loma la kgora ya bo mosela yo mošweu.

O thitsa a fiwa ke mang Mmasekgotse a ile badimong,

Pula ya mola wa kgomo ke seotše Marothobolong,

Pula ya bosasa a Mabitsela,

Ke Batho ba boyago lefa-laolo la mpata a kgori leotla dipororo,

Ke Motsomele o mohwibidu wa Machika a Matsepe


More information is available on our YouTube channel