clan names 💛 clan history 💯

izithakazelo

Category: Sereto Page 1 of 2

Sereto saga Mojela

Ke Mojela tlaikakwena.
Monya shepa le nhlana..
shepa le ntloutlwana..
Bare baga Mojela ge ba eya ntle ba rwala mphashana
ba tshaba go gata shepa a ditlogolwana
Ke motho wabo Nkipidi a diplaas,
abo morwa Koto le setsi mokereng la pape ledile le nchoba..
Ke motho aba matsobane a moloi….
Wabo seokolomela dikgokolo motho ga okameli dikgokolo..
Bare le sekwele naa sea kibakiba kgokolo sabo kgwadi.?
Ase bashimane fela o gona mosetsana pai ya malomo naa mathakeng ketla feta ka?
ke sehlana yabo nkone sahla lere mosehla botlolla nkabe lere pudi yabo ramokone wa mogodumo.
Ke motho wabo mmaseemelo, wabo morwa phetha di robile motho dinoka, bare ase tsa moroba dia moswanela..
Ke motho wabo seborela dipholo,
dipholo nkgogeng bare ke tshaba goya lepasheng
Ageee hlanhlagane nonyane e hlapile mahlo meetsi e gele ka diphego…
Bare mosetsana ge o ota o ija o otisa keng mathaka a otisa ke
mpulele bosego ke tsene?
Ke motho wabo khukhuna mokgotheng mosadi ga khukhune
boshego ese monna maswika otla bona nah?
Mokone weeeeh!! Hlanhlagane! tshaba baditi

Rantao Clan Praises 😍 Rantao surname

Sereto sa Rantao

Morwa

Ntao wa mare a majaga a Matebele

Morwa kobo ya Tau

O go tilweng kgomo e lla e okometse Lepele

E lla e okame BitsweE lla e potile Tswenyane morago

Badisa le  e Bokolotseng

Lo e Bokolotseng

Lo be lo e gogeng ka Melodi banna Ngwana wa ga le masa-masa wa moloi

O re bolelela a Matebe o aka

O re pitse di fula kwa Tlhabelang

Ngwana wa ga leropolotso le le Maoto a mane

Le Maoto matlhano le a  tabogaKa le sale le   tlhola le faloutsa  lotsatsa

Le duma jaaka ntshwe wa motsetsi le rekana felo fa go swetseng rremogolo-golwaneke ago itse

Go Matubako

Go Maoto a batho.

Ebile go Makgolela a Marumo o motho!

Mongatana.

Yo go tweng motho montsho mongaparela batho

O ne a betsa motho ka letswele a feta

A bowa a betsa o mongwe ka letswele a feta

Batho ba gagwe ba sala ba sule ba ntse dikgora

Ba sala ba sule ba ntse dithotho

Ba sala ba sule ba ntse dikgogora botlhe

Noga e ntsho ya bo  MmaMarenyane

E ntse e itoga semelemethe

E itoga semelemethe le maje a Botlo we etswa kwa mosimeng e ise etswe yotlhe

Basadi bale ba -a-Rantao ba kae

Bo Seaomeng le Maitato

Ba kae ba sa tle go mpokisa Tshwene

Ba bona tshwene e galefile Matlho a yona a talafetse

A talafetse o ka re bolele jwa noka ya kolone!

Morongwe Clan Praises , Moringwe surname

Sereto sa Morongwe

(Batshweneng)

Bo Morongwe ke Batlharo ka Setswana(Batshweneng sesothong)

Leboko la bone

Ke Mmamogatiti wa lewaTshwene ke naiwa mmele

Makopong ga ke naiweKe tshirelediwa ke seribaTshwene fa di ya masimong

Go eta tshwenegadi peleRotwe a sa kwa morao

A sale a diretolola

Ke ne ke fudile ka tlatsaKa gupiwa

Ka relela ka wa Papalo tsa ya le maritse

Ma tlapa esho a borethe

E na ke tshwenwe ya ga Malope -a- Masiloya ga Sebogodi -a- menwe a Moilwa

Ke Ngwana ntswe la Tshwenyane !

Lekaba Clan Praises , Lekaba surname

Sereto sa Lekaba

Morwa Boikanyo

Morwa Lekaba

Pelesa e mogala ga re eje re etaka ka madila patlheng re e belese ka makuka re eise gae

Kana wena o Morwa letsholo o menwe ke raya ya mabogo le maoto

O kana ka photshana motho aka go akgola ago tshwantsha le ngwedi le naledi

Kana setlhare se mo kgotlheng

Motlhogapele Makolwane ba se nna moriti se nnwa ke Thekiso le Boikanyo okile wa ikangwa ke morafe le kgosi ka okile wa tlhabanela Marena .

Okile wa supa ka tshaka wa itaya ka thebe fa fatshe

Ke ale Matebele ba wele le noka ya ngotwane ka ba tshabile wena !

Mutle Clan Praises

Sereto sa Mutle

Diholokwane tsa kgomo e tilodi kgabo Mokgatla e namela setlhare e jeboreko.

Kengwana wa Malata a selope a moriti o le mong

Malaka malekane sebeso

Ba Rasuhu le letse lesa kokonwa.

Ngwana wakgosi ya diholokwane o bonwa ka sefaga sa thaga mo Molaleng

Lebelo Clan Names

Sereto sa Matebele a ga Lebelo

Ke Letebele la duka-kgomo lebelo

Ke Ngwetjana mashia-shika

O buile aetswa bogwe ba gagwe atla a tshwere ngwetjie ka letsogo

Rena basadi re nyala ga Matlala

Basadi ba Matlala o ba bona ka dipitsi le ka dikgokong

Wena Lekalakala la moletjie,la modula-thoko

Ipoloke thoko go dula rena dikokotla

Kekana motlhapeng wa ditlou re bona ka wena.

Duka -Kgomo wee! Lebelo wee!

Lekalakala Clan

Sereto sa Bakone ba ga Lekalakala

Ke Bakone ba Ntshi dikgolo

Ba Lekalakala le Moletsi

Modula thoko oe poloke,

Thoko ho nna dikokotla

Ke ba mashianoka a dilwana

Se aga ntlo ka bodutu a busha a kona molomo,

Ke bana ba Mamphunyaa molapo wa bo seripana sa lefielo,

Ha a bolo hoja mabele Mpunyana a lema Diroroma

Digole wee, digolokwane tsa kgomo!

The Lekalakala People are Divided Into Different Clans namely:

1. Moshira Clan
2. Maruta Clan
3. Gwenane Clan
4. Mongapi Clan
5. Masodi Clan
6. Ramapono Clan
7. Mangoedi Clan
8. Ramatau Clan
9. Thikitha Clan
10. Mochichi Clan

Mabitsela Clan Praises

Sereto baTau ba ga Mabitsela

Kgomo  e  a tshwa!
E  Kgangwa    ke  mang ? E  Kgangwa   ke Motsomele  wa Meriti menga  mebedi maloba, tau  ya  Tsomela.
Ke Motho wa bo Mabitsela a bo di kgosi,
Tau  se jela Leopeng,
Se gakantšha  diphukubje le magokobu.
Ditau ge di e ja di a bopa tša  etša  maloba  ge dibola.
O se bone Madidimalo  go didimala ,
Pelo bohloko e bokwele.
Batho ba Motsomele o Mohwibidu.
Ke rena Batho ba Morua kgomo a Tsomele,
Ke rena batho ba go phušumana dithaba,

Mathabatha a bo Mosima.
Batho ba  bo-Tšhika makatse wa Tsomele.
Retlogile  Tsomele re phumegile,
Batho ba ka re bona ba re sega.
Ba dia  methito yela ye mentši e ile  kae?

Re šetše  re  seba  ka  fore mmammaswi.   Batau weee

Ba bina šoro wee!

Kapa*

DiTau
Matsumela a ma hwibidu Rita wee la morokobala la itšwe le mahufa gobedi

Ke Mabitsela wa ramme Tau sejela leopeng.

Le ge o ka e jela leopeng, magokobu a go bona.

Ke batho ba bo tlhatla phokeng,

Motho wa Mokgoshi wa mosegare.

Ke batho ba bo tshikamatsepe ramano.

Kgwading se kokotela lebitsi mokgotheng.

Ko tsumele e tshwetse ka mosela Ke Rita la mmaMokgadi le Rita selemo,

Lehlabula e be mehudi ya phoka-noka.

Ba re o se bone Rita go ifala bonanana bja yona e bo humane.

Ke ba sekurumane sa ya lla se se rego nkaba Matome a Rita ka opela koma borethe le macheru a motlapema e mothata modula maeba.

Banye bja lefe Matome bja nkgahla ka ya kumula ka leba nabjo;

Sekuruwe se se makgolo se se marotholodi a pula ke batlogolo ba Mathupi a di kgwetšwe seketane.

Yo a thapetšego manthata di tswetše o mošweu a šala  a lla tšiu o yo montšhi a šitwa ke go nkgatoga ge a tia lekgopolotše, ke letlankana o papa Ngwakoana Mabitsela. Ke batlogolo ba Matebe kgomomothoan’ e monnyane a mmalekakana bare Matebe a gabo ba mmitša. Moka o bitšwa ke mmamaropene a boile leeto o re  e tla o khunele bana dithokgolo.

Monna ke thopi mmaMošibudi a ramme…. Tsumele wee!

Ke tjhaba baDiti

Inama se go tshele!

Kapa*

DiTau

Ke bo Mabitsela a bo Dikgoši,

Tau sejela leopeng

Se gakantšha magaka le magokobu a mahlaka Rampuwele ke a tloga,

Motau wa bo dikatana.

Motau o lebelo go lwa ka thipa o se lahle,

Maremela wa bo Masai,

Tlou remela o sepela,

Kabu-kabu lenyama le fe ya batho Le loma la kgora ya bo mosela yo mošweu.

O thitsa a fiwa ke mang Mmasekgotse a ile badimong,

Pula ya mola wa kgomo ke seotše Marothobolong,

Pula ya bosasa a Mabitsela,

Ke Batho ba boyago lefa-laolo la mpata a kgori leotla dipororo,

Ke Motsomele o mohwibidu wa Machika a Matsepe

Katane Clan Praises

Sereto sa Katane

Kgosi Mmusa Morafe le baloi sehlapa nokeng,

Motho wa go phatsima marete motshegare le bosigo –

Go phatsima ga rena ke go imisa mosadi a re tsalele Kgosi.

Katane ga a rete Motshegare bana ba le teng, sereto re se reta bosigo ba isitse marapo go beng !

Matome Clan Praises

Sereto sa Matome

Ke Masipa,

Sipa la kgobe ke bodiba,

Ke hlako ya mahladi taolela kgole,

Ke Matome thata ya seepe kerema gatee kalesa.

Ke Mochidi wa mmasekgopene.

Wasare chidi boela sekgopene sa  Mailula sa  Mamotlhaka Seleko,

Letlabula ya ba kowane ya marega.

Ke Bachidi ba Mmasekgope re kgopa mmata maswi a kgomo ga  re kgope.

Ke setlokgolo sa  Mathunya keke salla maforong.

Ditlokgolo tsa  Makena sekoting ke mpowene,

Makena wa betsa lerumo godimo mapantiti a tshaba ba petlepetlisa melomo bagale ya ba le madi  kobone Motshwana.

Ke babo Morwafi a Mmatshidi tshwana Bonnyenyane le Moloto.

Ke ba bo  Mapudi Tsaka tsa  Matsapola pudi tsaka difula dikankane Seumone sa  bo  Maphenya Ngwakwana,

Ke ba bo  Ntsiki abo  Dithipa eja oba gomele nama ga  tseno,

Ke tsabo Nakedi La mafata fase  La fata  ga  le boe feela.

Bachoroma wee!!

Page 1 of 2

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: