clan names 💛 clan history 💯

izithakazelo

Mahlangu Clan Names

Want a t-shirt or hoodie with your clans? click here to see pictures

Izithakazelo zakwa-Mahlangu

Nyongwana,
Mabhoko, Mbili,
Phetha!


More information is available on our YouTube channel


Previous

Izithakazelo zakwa Mahlobo Clan & History

Next

Shezi

27 Comments

 1. Karabo Mahlangu

  I don’t see uMabhuma wakonondlanya

 2. Hi please help me with isithakhazelo sakaMahlangu phetha please any one usaziyo angisize ngaso thanks God bless

 3. Given happy Mahlangu

  Hi guys can someone please assist with isithakazelo sakwa Mahlangu Gembe

 4. Hi guys, can someone please assist with izithakazelo zakwa Mahlangu Dima

  • Thapelo

   Yekheth kwaDima somlembelele,
   Ngumphung’ekomeni abanye baphung,debating.

   Mrhobha Mnghana,
   Yindlovu kaThembani,
   Eyakhwel’intaba isnyovani
   ngokuhlonipha umbok’wayo
   nangokwesaba ukufulathela amadoda

   Amadoda athy akhwela Montana ayayilandela
   Yajikisa ubuso imphahluko
   Badeghezela amadoda bebavevezela
   Ng’Solembelele
   Owathi endile alengelela amathimila
   Namhlazana abethana nethole emlanjeni
   Yayingasimathimila
   Yay’yisiyaya

   • Zanele Mahlangu

    Hi can someone please assist with clan praises zakwa Mahlangu (sob’khali)

 5. Mahlangu Bongwe please

 6. Ngibawa mahlangu mzwezi

 7. Ngibawa isthakazelo sakwa mabhuma

 8. Ngibawa isthakazelo sakwa mabhuma

 9. Ngibawa sakwamahlangu mrube somakhawula mdzugekonyeni.

 10. Jiyane?

 11. Jiyane?

 12. Mahlangu mridili wakondamase ishlangu esekhanyisa edrabeni

 13. Mahlangu mridili wakondamase ishlangu esekhanyisa edrabeni

 14. Lamula Mahlangu pls

 15. MAHLANGU NTWUNGWA MGWEZANE KOSINI, UZA NJANI NO MTUNGWA U KHUMALO

 16. Sifushane kakhulu lesithakazelo, kanti futhi bengithandile ukusazi ngempela

 17. Mgwezane
  Mahlangu, Mntungwa, Mgwezan'akokosi, Rhotjh'elimnyama amanye ayakhanya. Mahlang'ongayingwe sangolonyana.Singhalel'ebesuthwini abanye banghalel'emakhobongweni. Mkhalangana

  Mrhetjha
  Mahlangu
  Ndzundza kaNanase.
  Mrhetjhe mkhulu wakaNdzundza
  Qongo wakaNdzundza
  Mkhalangana.
  UMagodong'omsundulo munye
  UNangu-nangu namtjhana kungasuye bathi nguye.
  Masingilili
  Owangena nokhun'emanzini luvutha
  Waphuma nalo lokha luvutha
  Iklwinti elingenaqhwala
  Umahlaba ziphalane.
  Godong'elimhlophe!
  Owachamel'edwaleni kwanatha nabafokazana
  Rhotjh'elimnyam'amany'ayakhanya
  UMahlang'angayingwe sangalonyana
  Isinghalel'esibuthwini, abanye banghalel'emakhobongweni
  Sihlang'esimnyam'esidabul'uvalo
  Ndlel'ezimazombe zinjengobunyonyo nabuyokudl'inyanga yezulu kosomthimba

  Sodiye
  Mrhetjha mkhul' wakaNzunza
  Qongo wakaNzunza
  Petha owapetha izindaba
  Magobhol'i kaMrhetjha ozigobho ziyagobholana
  Bhorhol'wakoNtombi
  Dima, Somlembelele, mrhobh'amanghana
  Gembe mathunwa ngezakhe
  Bungela kokosi
  Maridil'akoNdamase
  Ndimande,
  Mzwezi
  Mrube…….
  Sodiye, Mrogemvulakoqomile phetha izindaba zibhalela amadoda ebandla, nguzulu lina sambethazana, ngumarhurhuba ngamathumbu sanyokomlambo. ngudindani

  Kotheni
  Kothen'kaNdzundza
  Somkhomb'ithuli
  Somkhomb'udlayedwa
  Somatjangatjanga mazibulo
  Bathi amazibulo wakwa Kotheni mangakhi
  Bathi mathandathu, lobuthandathu ngelokubika
  Mfazi owathundela edwaleni kwaphalala
  Rhotjh'elimnyama amanye ayakhanya.
  Mahlang'ongayingwe sangolonyana
  S'khumba esimabalabala yingwe
  bonyawo bhadubhadu

  Maridili
  Maridili,Mabhoko,Makhosoke,Mdungwa,Ndamase, sibongo esimbi esingabizwa hlanu kwabentwana ngombana siphadlhuka,onzima buhle bezulu liguqubele,sizukulwani sikaNdzundza noManala

  Bungela
  Mtungwa,Bungela, Mbili, Mbil'akoBanjwako, Bungela koKosi, Mlangatshagaze, khoz'elakhasa kabili,uSoMbili wayikhetha eyikhethela ka Mzwankazane uSombili wathi asakhasa kwaphel'ingobhe uMadlazabanye kwadliwezakhe uyajabaja, uMasimola kamaKhanga nguTshokwe.

  Ndimande
  Ndimande kandzundza,
  Ziindimama ezimakgathulela kungasi ndiima zokulima kungezemikhonto
  Sima vutho mabi,simavutha kanikulu kandzundza,ngewadla iinkomo zikaMswazi waqeda amarhwanqa weSwazini.
  Sili zulu elimrhalazana ngeladabula isphagu sesewula
  Yindlovu emawuba kaNdzundza ngeyehla sinyovana entabeni,yayibhada Maseko
  Yingwe emawuba kaNdzuzdza ngeyaweza bantu emazibukweni yabhodla sakunzi kwaphalwalwa
  Mathanga amahle ngangomntaza ,mahle alindelwe kunyotjhwa
  Yingwe yakonomazumani ,ngeyazuma imini nobusuku ingazumi nyamazana yayizum’ umuntu

  • Awu siyabonga Godonga

  • Shadrack Mahlangu

   Ngibawa isinanazelo sakwaMkwiri olahla amathole

  • Bhekinkosi

   Ngthokoze ngbawa kubuza lapha mahlangu bungela ufunga/uzila siphi islwane

  • Bongi Mahlangu

   Love this one, definitely see a lot of what UGogo taught us! Thank you!

  • Theresa

   U Mahlangu wasebukhosini

  • Msizi MAHLANGU

   Sakwa kawule aninaso

 18. nzuza,gondonga elimhlophe

 19. MAHLANGU MGWEZANI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: