Izibongo zeSilo Zwelithini kaBhekuzulu

Izibongo zeSilo Zwelithini kaBhekuzulu INdlondl’enophaphe’ekhanda Ndaba kawulalele lomunt’omemezayo Umemeza sengathi uyakhala Ukhal’isililo Uth’igula likaJama lichithekile Lichithwa yiNgwel’endala Ngeyakithi kwaMalandela Ubesibindi Buthelezi Ngokukhuthazel’umtakaNdaba Bemthuka bemcokofula Bethi uZwelithini kayikubusa Kayikuba Nkosi Kanti bamgcoba ngamafuth’empepho Yakithi kwaMalandela USodidase! INkonyan’encane kaNdaba Edid’imibala Umphikelele wensizwa Ngo,ephekele’amadod’akwaZulu Esephelelwe ngamandla UMaphokophela longay’insizwa Eyisinikinikana Engabubende bezingwe Nobezingonyama Ogijime