Izibongo zeSilo uBhekuzulu kaSolomon

Izibongo zeSilo uBhekuzulu kaSolomon INkunzi elukhanda lubanzi YakokaMathathela Evimbel’uNgenetsheni Yavalel’uButhelezi Kwathiwa ivimbeleni bafana Ingangen’ekhaya Ngoba iyoth’ingangen’ekhaya Ifik’zone izithole INsingisi kaNdaba Ebanga izul’ukuphendula UMnguni wakithi Itshe elehle phezulu Kubo eNengeni Libonwe ngoNdwandwe Kanye nabaThembu ONdwadwe bakithi eGudu Balinomomozelela AbaThembu bakithi eSandleni Balinkwezela Ngoba babeshaywa yisazelo Kwakungeseziqaku lezinkomo zeNkosi ISilo limaphandu Yebo