Ukuthukuthela ugane unwabu

loku kusho ukuthukuthela kodwa ungabonakalisi.

Lokhu kufaniswe umuntu nonwabu lona olushintsha imibala.

Kungaba umuntu ozihlekisayo kodwa ngaphakathi ebe ediniwe