clan names πŸ’› clan history πŸ’―

izithakazelo

Tag: Mofokeng

Motsoane Clan names

Motsoane,
Mofokeng,
Phuka,
Mmutlanyana ariwuji rewuhlahlatha ditsebeng fela !

Ke Mofokeng wa Tshele | Mofokeng Clan Praises

ke motho wa ha lekotoana ,

Motho wa monyele -nyele Rapitso

ke ja mmutla o le tala

Ke phuphura ditsebe tsa mmutla ke ditshwele fatshe

ke motho ya mathang thota ele tala .

ke ne ke le teng !

Mofokeng Clan Names

Ke mofokeng yo motlatla,

Wa ha matodi masana suping,

Ha baya dijong,

ha ba hadimane,

Ke mahadimana ntweng,

Heee!!

Le idirileng phoka ha e lela pharahaneng ha majwe,

Ha eke e lela e sa utlwa a maholo,

Ke motho wa,

Thabethe Selalome,

Ke Phoka !!

Mofokeng CLAN NAMES

Mofokeng CLAN NAMES : If you know Mofokeng CLAN NAMES or their history, please add it by leaving a REPLY below or by clicking this button + ADD CLAN NAMES

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Mofokeng Clan Praises , Mofokeng Meaning & History

Mofokeng Clan Praises πŸ’›

Ke mofokeng yo motlatla πŸ™Œ
Wa ha matodi masana suping
Ha baya dijong, ha ba hadimane
Ke mahadimana ntweng

Heee!! Le idirileng phoka
ha e lela pharahaneng ha majwe
Ha eke e lela e sa utlwa a maholo
Ke motho wa Thabethe Selalome
Ke Phoka πŸ‘

Abakwa Mbhele 😍 Imvelaphi yakwa Mbhele

Abantu bakwaMbhele bazalana kanye nabakwaNtuli kanye nabakwaShabangu. Banobuhlobo nabaseMaHlutshini. UMbhele wayelamana noZingili noNkosi II (wesibili) ogcine ezala abantu baseMaHlutshini. UZingili ugcine ezala isizwe samaZingili, uMbhele uzale isizwe saMaBhele.

Bobathathu bebezalwa nguDlamini II (wesibili) obebusa eSwaziland okusibeka ekutheni baphume kwaDlamini. Lababantu basemigedeni ngabasentabeni yaseLenge, ngasemfuleni iWasbank ngaseMnambithi. Ngabantu laba abebefuyile, imfuyo yabo idla eduze nemigede yabo.

Ngesikhathi besemigedeni, kubhoke indlala badlana bodwa nabanye abebezidlulela ngendlela kwagcina sebaziwa ngamazimuzimu. Okunamhlanje abantu bakwaMbhele babizwa ngamazimuzimu. INkosi uSenzangakhona yabacela ukuba baphume emigedeni yabo. Ngaleso sikhathi bebebuswa nguMahlaphahlapha wakhona eMaBheleni.

Umuntu ogqame kakhulu kulababantu, nguSompisi kaGuqa Msalela kaNontshingila. USompisi ubengahambisani nokudla abantu. Usuke nabanye abebengahambisani nalowo mkhuba, behla nezwe bazokhonza KwaZulu kuSenzangakhona kaJama.

Ngesikhathi beza KwaZulu, bebeqhuba izinkomo zabo sekubonakala ngezintuli ebezisuswa yizinkomo. Phakathi kwezingane zikaSompisi ayehamba nazo singabala inkosana yakhe, uGwatshaza, uNdlela, uMahawule noBhibhi indodakazi. UNdwane uzalelwe KwaZulu. Kuthe besanda ukufika KwaZulu inkosana uGwatshaza yashona.

Ekufikeni kukaSompisi KwaZulu, uzakhele igama eNkosini uSenzangakhona. Ngesikhathi ezocela indawo ezokhonza enkosini, imbuze ukuthi ungubani, zayichazela izinduna zayo inkosi ukuthi ungumholi walaba bantu ababonakele ngezintuli ngesikhathi behla ezintabeni nezinkomo zabo. Inkosi uSenzangakhona ithe β€œO! NingabakwaNtuli zankomo.”

Kusukela lapho ke kwabe sekuthiwa ngabakwaNtuli. Njengoba kushiwo ukuthi uSompisi uzakhele igama eNdlunkulu kwazise wayenobuciko bokupheka izinkobe nenyama. Ugcine esephekela iNkosi uSenzangakhona lapho wazithola esebizwa ngoNkobe. UBhibhi indodakazi kaSompisi, igcine igana inkosi uSenzangakhona, yazala uSigujana nendod

Modise Clan Names 😍 Izithakazelo zakwa Modise

Izithakazelo zakwa Modise

  • Ke Mofokeng wa ha Modise
  • Wa ha Molatswana
  • Motho wa ha Kgetsi ya Maleke
  • Motho wa ha Sekono, seholokela noto
  • Ke Mofokeng, Mokomane wa ha Modise
  • Motho wa Matika a Lesawana
  • Motho wa ha Nyomenyome
  • Motho wa Matlapa ha le ribollwe
  • Motho wa Mahlono ha e phβ€Žome
  • Wa ha Kgono e matha ka lebelo thoteng

Izithakazelo nezibongo nemvelaphi yabakwaKubheka

Bavelaphi oKubheka

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: