clan names πŸ’› clan history πŸ’―

izithakazelo

Tag: Sibuyi

Izithakazelo zakwa Sibuyi

Sibuyi
Mabhungane
Mehlo engwe wena lonhlitiyo iqunga sibindzi futsi longcodvo ibukhali,
Mbata phikwa ngunina ngoba akutale ngetimbambo
Njilane lebovu lenelibala lelintima enhloko njilane ledla yodvwa idlanaletinye ngekugezana kwetandla
Mbanjwa
wena lowa banjwa ngesibongo lekungasiso sakho sagcina sesi sakho

wena lowacedza tingalo taka Ndebele netebe sutfu ngekuhamba usitsita kancane uya eluphondvweni lemhlaba ngaphandle kwekutfuka ngoba ufuna kuba yindvodza wena lowabuya sebefungile kutsi ngeke usabuya Mfungi libhubhesi, Wena wetilimi tonkhe.

Sibongo lesingabitwa kubitwa Mathongo lamadzala boMdiki naboMndawe neMinono ninelenisetintsabeni nasemifuleni bomavulakuvaliwe emitini yalamanye madvodza tishingishane temoya nine lenibona lokungabonwa ngumuntfu ngemehlo

Sihlahla kasonelwa wena longacoli kepha uyatentisa ulindze sakho sikhatsi sekuhlasela, Mafunga imvula ne nkungu, wena lohloma lokuhle elutsini wentela emanguni, Mjami weli dvondvolo lakho wena awucedvwa longacedza wena angabe asikhombe imihlola
Mabhungane!!
Mnguni!!!

Tinanatelo taka Sibuyi

Sibuyi
Mabhungane
Mehlo engwe wena lonhlitiyo iqunga sibindzi futsi longcodvo ibukhali,
Mbata phikwa ngunina ngoba akutale ngetimbambo
Njilane lebovu lenelibala lelintima enhloko njilane ledla yodvwa idlanaletinye ngekugezana kwetandla
Mbanjwa
wena lowa banjwa ngesibongo lekungasiso sakho sagcina sesi sakho

wena lowacedza tingalo taka Ndebele netebe sutfu ngekuhamba usitsita kancane uya eluphondvweni lemhlaba ngaphandle kwekutfuka ngoba ufuna kuba yindvodza wena lowabuya sebefungile kutsi ngeke usabuya Mfungi libhubhesi, Wena wetilimi tonkhe.

Sibongo lesingabitwa kubitwa Mathongo lamadzala boMdiki naboMndawe neMinono ninelenisetintsabeni nasemifuleni bomavulakuvaliwe emitini yalamanye madvodza tishingishane temoya nine lenibona lokungabonwa ngumuntfu ngemehlo

Sihlahla kasonelwa wena longacoli kepha uyatentisa ulindze sakho sikhatsi sekuhlasela, Mafunga imvula ne nkungu, wena lohloma lokuhle elutsini wentela emanguni, Mjami weli dvondvolo lakho wena awucedvwa longacedza wena angabe asikhombe imihlola
Mabhungane!!
Mnguni!!!

Sibuyi Clan Praises

SIBUYI
Mthundzi Omunhle,
Mbingadzi,
Sirheni,
Minga rimeni vava sati hitadya vongwe,
Mthundzi ophumuza amacici namajongosi,
vavasati vaku xonga iva hina lava nwan hi siyela nwina,
wena sbongo esinhle njhe nga mafitha oku thambisa,
Mthundzi !

Sibuyi Mandebele Clan

Sibuyi Mthunzi omuhle ophumuza amatjitji nama njongosi hlakaza abofokazabe baphuma ngenyawo Thina siphuma nge Nkomo sakhamba sabuya singakanethwa mhla izulu Lina amatjhatjha yinkungu yezulu Mthunzi

Sibuyi Clan Names

Sibuyi mthunzi omuhle ophumuza amacici namajongosi vaka tlhava khumbi vatshika wansati vaka byala avaniki munhu va nikana chichi yi nga tela swona, vaka mbingatsi nkuwa wotswala hi timintsu ephalaborwa xihlangi hambi xo kasa kunene xo tijela makuwa-mthunzi omuuuuuuuuuuuuuhleeeeee – sibuyi!!!

Ukungapholisi amaseko

Ukungapholisi amaseko

Lokhu kusho ukungabe usakwaz ukulinda uvele wenze nje into

Amaseko amatshe okuseka ibhodwe eziko ukuth lingawi, uma kuqedwa kupheka asuke esashisa, kufanele alindwe aphole bese ayasuswa(loko ukuwalinda yikho ukuwapholisa)

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: