Maduna Clan Names

Maduna,

Msuthu,

Gubevu,

Nokhala,

Jiyane,

Mpungushe,

Mandl’amakhulu,

Sivunguvung’ esawis’ indoda emahlangeni,

imamba kandidini ngoba ngimesabile,

uNokhala owawela ngempalazo eyaphalazwa ngamadoda,

Maduna omuhle ngekhala lakhe, isilo esinamadevu emlonyeni,

Ngaculende emabalabala njenge ngwe,

Inkomo ezingqukuva azibuyi emzini xa bekulotyolwe ngazo,

Ngub’engcuka aaahhh!!!!!!

Amakhosi akwaMkhize

Ukuzalana kwaMkhize:

ULanga wazala

UNdlozela owazala

USidweba owazala

UMdladla owazala

USibiside/Gubhela owazala

UMavovo owazala

UKhabazela owazala

UGcwabe owazala

UZihlandlo owazala

USiyengela owazala

UNgunezi owazala

UTilongo owazala

UNkasa.

Izithakazelo zakwaMkhize

Gcwabe!

Khabazela kaMavovo kaZihlandlo!

Mumbo omhlophe,

Wena waseMbo

Wena okhanya amasi esiswini,

Singela,

Ngunezi, mumbo ombulazi,

Sibiside esimaphandla esaphandla abeNguni bavungama,

Ni bengwazi emabhudle ethi isabhudla yabuye yaphinda yabhudla,

Malala amahle,

Nina enalala nomunwe navuka nakhwifilanga.

Nzalo kaSambela

Nzalo kaLuzalo

Zalankomo!

Chewa | Chewa tribe

The Chewa are a Bantu people of central and southern Africa and the largest ethnic group in Malawi.

The Chewa are closely related to people in surrounding regions such as the Tumbuka and Nsenga. They are historically also related to the Bemba, with whom they share a similar origin in the Democratic Republic of the Congo.

As with the Nsenga and Tumbuka, a small part of Chewa territory came under the influence of the Ngoni, who were of Zulu or Natal/Transvaal origin. An alternative name, often used interchangeably with Chewa, is Nyanja.

Their language is called Chichewa. Internationally, the Chewa are mainly known for their masks and their secret societies, called Nyau, as well as their agricultural techniques.

Chewa

Oral records of the Chewa may be interpreted to refer to origins in Malambo, a region in the Luba area of the Democratic Republic of the Congo, from where they emigrated into northern Zambia, and then south and east into the highlands of Malawi. This settlement occurred sometime before the end of the first millennium. After conquering land from other Bantu peoples, they regrouped at Choma, a place associated with a mountain in northern Malawi, and the plateau of northeastern Zambia.

This is one of a number of different interpretations of the early oral records of the Chewa. The first Chewa kingdom was established some time before or after 1480, and by the 16th century there were two systems of government, one maintained by the Banda clan at Mankhamba (near Nthakataka), and the other by the Phiri clan at Manthimba. The Phiri are associated with the Malawian mountain Kaphirintiwa.

By the 17th century, when the ‘Malawi’ state had been unified, the Portuguese had made some contact with the Chewa. Although the Portuguese did not reach the heartland of the chiefdom, there are well documented records of contacts between 1608 and 1667. By 1750, several ‘Malawi’ dynasties had consolidated their positions in different parts of central Malawi, however the Chewa had managed to distinguish themselves from their neighbours through language, by having special tattoo marks (mphini), and by the possession of a religious system based on the nyau secret societies.

The Phiri aristocrats later owned most of Malawi’s tea estates which was repossessed by the Malawian government in the early 1980s. This is a fable made up by people wanting to ingratiate themselves politically with Dr Bakili Muluzi, the truth is that Tea was brought to Malawi by an English family who planted it at the foot of Mulanje Mountain, and still to date own the same Tea Estate, The Dorington Family. Then came other European families, namely the Conforzi’s (Italian), Cathcart-Kays (English), Barrows (English).

The first Malawian owned Tea Estate was a Government Estate, Established by Dr Hastings Kamuzu Banda, under the Tea Growers Association in the early 1970s.[citation needed]

Chichewa can also be classed as a Shona dialect as some scholars in the region point out. This forms a strong historic link of the Nyanja, Bemba and Yao people, to the ancient Shona empire, who can point their earlier origins to Mashonaland. The ancient Shonas who temporarily dwelt in Malambo, now in the DRC, eventually shifted into northern Zambia, and then into Malawi.

The Chinyanja language, ChiChewa or Chewa, emerged as a distinct tongue in the 16th century, according to scholars. In the 21st century, Chewa vocabulary and grammar is similar to Shona dialects spoken in Zimbabwe, especially ChiZezuru and ChiManyika.

uMlando wakwaMbambo | Imvelaphi yabakwaMbambo

uMlando wakwaMbambo

ABANTU bakwaMbambo ba-phuma kwabakwaMthethwa, okusho ukuthi bangama-

Lala-Nguni ngokwesigaba sabeNguni. Baziwa

ngoMbambo owabe eyindodana kaJangaza

kaJobe kaKhayi wakwaMthethwa. Le ndodana

kaJangaza yayizacile, inezimbambo ezihleli

obala, yingakho yagcina isibizwa ngoMbambo.

Kuthiwa uMbambo lona wayengaganiwe futhi

engakufuni sidalo. Wayezikholisa ngabafazi

babafowabo ngesikhathi besempini. Kwathi

angabanjwa ukuthi ugila lo mkhuba, wabizelwa ecaleni kodwa akayanga lapho.

Wavele wazigibelela injomane yakhe. Ngaleso senzosakhe wabe esebizwa ngokuthi nguNjomia okwagcina sekungesinye sezithakazelo zakwaMbambo.

AbakwaMthethwa banquma ukuba bamhlasele

ebusuku engazelele. Sebemkakile, wavele

waphuma nezinkomo zakhe wagoba walingana

nazo futhi wagobisa izandla njenge-zimpondo.

Wahambake nemfuyo yakhe wayozinza

ngaseMvoti. Lapho ke wafika wakha umuzi

wathi kukwaMbambo. Ngenkathi elapho

uMbambo, waqala wakhumbula ukuthi

kufanele aganwe ma-nje ngoba babengasekho

abafazi babafowabo njengenkathi

esekwaMthethwa. Waganwa ngamakhosikazi

amane.

Wazala kakhulu, uzalo lwakhe kwaze kwathiwa

ngolwakwaMbambo. Inkosana yakhe kwaba

nguZikhohlwana. Nayeke uZikhohlwana

waganwa. Inkosikazi yakhe yayengelwa iNdiya

elabe lakhe eduzane kwabo, wagcina ezale

ingane yomfana igama layo okwabe

kunguNkobezemfe. Naye uNkobezemfe wazala

inkosana yakhe uLusongo okwagcina exabana

nomndeni ngoba umsola ngokuthakatha.

Wabaleka wayokwakha eThekwini. Nethuna

lakhe lilaphaya eZimbuzini, ngaKwaMashu.

Kunabanye abakwaMbambo abalaphaya

eNdwedwe, bonake abazibiza ngoGoba.

Bakanye nabo laba abaphuma kwaMbambo

ngoba kuthe sebehambe kakhulu, base begoba

amadolo.

Bakhona abanye abahamba bayokwakha

eMthwalume naseBulwer. Kuthe uma abelungu

sebenikeza uMqundane kaMaboyi wakwaMlaba

eMahlabathini indawo, abakwaMbambo

nabakwaVilakazi bahamba nabo okwagcina

abakwaMbambo beba ngondunankulu

bakwaMlaba. KunabakwaMbambo

abaseDundee bona abazibiza ngoChiliza kanti

uma uya eMkhambathini, kunabakwaMbambo

abazibiza ngoMdunge. Kuyavela futhi

emlandweni ukuthi endlini encane yakhona

eMaDungeni amaDunge abuye athakazelwe

ngoMageza ngobisi lwenqu….. yabafazi ba-

manye amadoda.

OMbambo baseMvoti belamana kanje: UKhayi

wazala uJangaza, uJangaza wazala uMbambo,

uMbambo wazala uZikhohlwa-na, yena wazala

uNkobezemfe yena owazala uLusongo, uLu-

songo wazala u-Isaac ozala uJotham.

OMbambo abaKwaMaphu-mulo bazalana

kanje: USikana (uNjongolozemikhonto) waza-

la uSambane (onguMavalane ibutho lakhe)

yena wazala uNtinti.

OMbambo baseNhlungwane eMahlabathini

bazalana kanje: UNdaba uzala uBhubhu

(owakha umuzi wasoDondolo) wazala

uMahawule, uSikhulumi noNomalenje.

UMahawule wakha umuzi waseNkalangiphethe

nethuna lakhe likhona lapho.

USikhulumi wakhe umuzi wakwaDingumphathi.

UNomalenje uzalo lwakhe luseNjampela

KwaNongoma. UNomalenje uzale uNdindindi

noMbhali owaphuma nomuzi wasoDondolo.

USikhulumi wazala uChwasha (uShayitshe) no

Madolo.

IZITHAKAZELO ZOMBAMBO

Mageza ngobisi lwenqu… yabafazi bamanye

amadoda, abafakozana begeza ngamanzi,

Ubambo kaludliwa ngabafokazana, ludliwa

umlandokazi, Mbiko, Mkhemezela, khethwayo,

Jangaza, Bhubhu kaNdaba, Goba ngokugoba

amadolo, Mbambo kaLushozi kaMomoyi ka

Mandlovu.

Imvelaphi yabakwa Ntshangase| Ntshangase History

Ntshangase History & origin

Abantu bakwaNtshangase kanye nabakwaBiyela bavela emzini wenkosi uNdaba indodana kaMageba kaZulu kaMalandela kaLuzumane kaMnguni kaGumede. BangaMantungwa Nguni, njengabo abantu bakwaZulu(isibongo).

UNdaba wayenemizi yakhe eminingi, kodwa ngemibili eyagqama kakhulu. Owokuqala kuseMqekwini. Lona kwakuyiwona muzi omkhulu. Yilapho kwavela khona inkosi uJama(uyise kaSenzangakhona owazala iLembe) nabafowabo oNkwelo noMhana ababebalulekile embusweni wakhe uJama kaNdaba.

Umuzi wesibili kwakuseGazini. Ukuze kuthiwe kuseGazini kulo muzi yingoba yiwona okwakuthi uma kunemincimbi yakomkhulu kuhlatshwe khona.

Ngakho kwakungumuzi obaluleke kakhulu esizweni sonke senkosi uNdaba. Lapha eMqekwini kwakukhona uShankweni umfowabo kaXhoko kanye noMgutshwa nabanye.

Kwavela esikhulu isigemegeme ngesikhathi abantwana baseMqekweni sebefuna ukuganwa ngabantwana baseGazini. Abakuthandanga abaseGazini lokhu ngoba bethi laba ngabafowabo.

Ngenxa yokuphikelela kwalaba baseMqekwini laba abaseGazini baze bashintsha kungentando yabo kwase kuthiwa bangabaseMgazini. Kwaqhutshekwa nokuganana kwezingane, kodwa abaseMgazini noma sebebizwa kanjalo abakubusisanga lokhu kuganana.

AbaseMgazini babiyela umuzi wakubo ngesinqalanqala sothango ukuze kungenzeki lokhu abangakufuni. Base bebhinqwa kuthiwa babiyela umuzi, base bethola isibongo sakwaBiyela.

Kwathi uShwankeni yena wathola esakwaNtshangase, ngoba kuthiwa bantshingiwe. Kunamaqhawe abalulekile kwaNtshangase afana noMdlaka owayeyinduna yenkosi uShaka kanye noMasiphula owayeyinduna yenkosi uMpande kaSenzangakhona. UMdlaka wabulawa nguDingane ngoba wayeyisihlobo saikaShaka. UMasiphula yena wazala uSithambe owazala uMqumusheli. Indlu kaMqumusheli kaSithambe kaMasiphula ingaphesheya koPhongolo endaweni yaseSimdlangentsha. Kanti ekaMdlaka yona iseMagudu..

………………………………….

Ukwelamana kwabantu baseMgazini(abakwaNtshanase)

UNdaba kaMageba kaZulu kaMalandela wazala uNtopho

UNtopho wazala uMamba noNcidi

UMamba wazala uMasiphula

UMasiphula wazala uSithambe

USithambe wazala uMqumusheli

UMqumusheli wazala uMlomokazulu owazala uLandokwakhe.

Kanti uNcidi yena wazala uMdlaka

………………………………

Izithakazelo zakwaNtshangase !

Ntshangase,

Mgazi, Menziwa,

Njezi ka Xhoko!

Ndabezitha!

Mvundlane wasoKhabeni,

Mbeng’osinda abosi.

Abakwa Ntshangase | Ntshangase Clan Names

Ntshangase Clan Names | Ntshangase History

Abantu bakwaNtshangase kanye nabakwaBiyela bavela emzini wenkosi uNdaba indodana kaMageba kaZulu kaMalandela kaLuzumane kaMnguni kaGumede. BangaMantungwa Nguni, njengabo abantu bakwaZulu(isibongo).

UNdaba wayenemizi yakhe eminingi, kodwa ngemibili eyagqama kakhulu. Owokuqala kuseMqekwini. Lona kwakuyiwona muzi omkhulu. Yilapho kwavela khona inkosi uJama(uyise kaSenzangakhona owazala iLembe) nabafowabo oNkwelo noMhana ababebalulekile embusweni wakhe uJama kaNdaba.

Umuzi wesibili kwakuseGazini. Ukuze kuthiwe kuseGazini kulo muzi yingoba yiwona okwakuthi uma kunemincimbi yakomkhulu kuhlatshwe khona.

Ngakho kwakungumuzi obaluleke kakhulu esizweni sonke senkosi uNdaba. Lapha eMqekwini kwakukhona uShankweni umfowabo kaXhoko kanye noMgutshwa nabanye.

Kwavela esikhulu isigemegeme ngesikhathi abantwana baseMqekweni sebefuna ukuganwa ngabantwana baseGazini. Abakuthandanga abaseGazini lokhu ngoba bethi laba ngabafowabo.

Ngenxa yokuphikelela kwalaba baseMqekwini laba abaseGazini baze bashintsha kungentando yabo kwase kuthiwa bangabaseMgazini. Kwaqhutshekwa nokuganana kwezingane, kodwa abaseMgazini noma sebebizwa kanjalo abakubusisanga lokhu kuganana.

AbaseMgazini babiyela umuzi wakubo ngesinqalanqala sothango ukuze kungenzeki lokhu abangakufuni. Base bebhinqwa kuthiwa babiyela umuzi, base bethola isibongo sakwaBiyela.

Kwathi uShwankeni yena wathola esakwaNtshangase, ngoba kuthiwa bantshingiwe. Kunamaqhawe abalulekile kwaNtshangase afana noMdlaka owayeyinduna yenkosi uShaka kanye noMasiphula owayeyinduna yenkosi uMpande kaSenzangakhona. UMdlaka wabulawa nguDingane ngoba wayeyisihlobo saikaShaka. UMasiphula yena wazala uSithambe owazala uMqumusheli. Indlu kaMqumusheli kaSithambe kaMasiphula ingaphesheya koPhongolo endaweni yaseSimdlangentsha. Kanti ekaMdlaka yona iseMagudu..

………………………………….

Ukwelamana kwabantu baseMgazini(abakwaNtshanase)

UNdaba kaMageba kaZulu kaMalandela wazala uNtopho

UNtopho wazala uMamba noNcidi

UMamba wazala uMasiphula

UMasiphula wazala uSithambe

USithambe wazala uMqumusheli

UMqumusheli wazala uMlomokazulu owazala uLandokwakhe.

Kanti uNcidi yena wazala uMdlaka

………………………………

Izithakazelo zakwaNtshangase !

Ntshangase,

Mgazi, Menziwa,

Njezi ka Xhoko!

Ndabezitha!

Mvundlane wasoKhabeni,

Mbeng’osinda abosi.

Goqo Clan Names

Izithakazelo zakwa-Goqo

Ndaba,

Mwelase ongaweli ngazibuko owela ngezimpambosi zomfula,

Nomvikela kaNokulamba kaDelwa,

Sobahle, Dubandlela

Ndongadilika kuphuz’izimpohlo,

Godo olungahlalwa nyoni oluhlalwa amankankane kuphela,

Amalala amahle alalanomunwe endunu avuka awuncinda akhomba ilanga,

Lwembu olumahwatha othi ungaluthinta luhwathabale!

Msiza Clan Names

Msiza

Msiza Liphahla Mrholozi Mswangubo ovela kaMgagadhla epumalanga kwalanga libalele

Somhlawulan’

sihlawula tsweni ilihlo lomsuthu aliboni kubona lika-Somhlawulani Ngumbina komo sazila isikhumba sayo, sazil’ ibisi layo, sadl’ inyama yayo Nguvovu okhal’ inyoni, Ngudzwiri awakhamb’ emagadeni emacatheni weenkomo Mavovo ako-nyoni Marhobejan’ ako-jaji Malil’ angakabethwa BoMsiza, BoSwangubo baphiwa ngu-Ndzundza no-Manala babuza bathi: laba ngibaphi? bathi: maSwangubo avel’ ebunguni. bathi: maSwangubo napu ubukhosi benu buthatheni! uMsiza wathi: ubukhosi bethu sabutjhiya ebunguni bathi: arha, sizakuthi, ungu-Msiza liphahla, owaphahla ikosi namadodana wayo maSwangubo.

Msiza

E! Msiza!

Msiza liphahla

Mrholozi!

Mbina komo yetlhaba.

Mfazi wamabele amade owamunyisa umntwana ngaphetjheya kweligwa niligwana.

Ngumathethela, Lilihlo loMsuthu aliboni libona tlhabalantsweni.

Simavovo akonyoni, Simarhobejani akojaja, Amalila angakabethwa

NguMsiza, owasiza uNdala amadoda alibele.

SingebakwaSomaphengwana.

E! Msiza!

Iimbongo zikaMsiza

Saphuma kuLangalibalele, kuDlomu kaMthimkhulu.

Sikhutjhwe ngezekhaya, sabetha ithango ngemva.

Wazibetha zasuka uSwangubo kaLiphahla,

Wehla ngamathango womabili, wehla ngeKangala, wathi asemithonjaneni yikaSwangubo wazibethela zajama.

Yehla inyoni yesirhodimo

Umoya omumbi owageda iinkomo nabantu.

Abantu sewuqede amatjhumi abunane, Iinkomo uqede amatjhumi alithoba nanye.

Wazibetha zasuka uSwangubo kaLiphahla.

Uthe angaphetjheya kweligwa neligwana, wazibethela zajama.

Kwavela uNdala. Undala uvela ngoNomude.

USwangubo uthi: “ungiliphi?”

UNdala naye uthi kuSwangubo “Ungiliphi?” wathi: “NginguSwangubo”

Uthi:”Ndala wenzani uvuthela igazi ngomlomo”.

UNdala wathi: “Swangubo, ubuza nelibonwako na?”

Usukile uSwangubo kaLiphahla, waya kunina uNangubokazi, wathi: “Mma uyezwa na? Nangu uNdala uphethe amathumbu ngezandla, uvuthela igazi ngomlomo.”

Unina wathi: Mntanami, isifo samanzi ngiyasesaba; Abangani bakho laba, bazakuthi nabakubulalako nawe uzazibulalela.”

UNangubokazi wakwaMnguni, umfazi onamabele amade, uthe: “Ngipha ingubo yedini”

Wayithatha wayimbatha emhlana, enye wamnikela waguqa ngamadolo phezu kwayo, wathi: “Mntanami ngibakhandisile, bazakuthi bakubulala, nawe uzibulalele, lambetha lingaziwa.”

Uthi uKumbuza kaMsiza, ukhumbuza abakhulu ukuhlabana, kandi abancani balibele.

Wahlulukela uGobholibi kaMasanabo,

USotjambunda wabandazela iimbambo zamadoda,

USomatjhiya, indoda eyakhotha ubovu ngomlomo,

USombambo zaya uluhlu zaya amasolokohlo.

Hadebe Clan | Hadebe History

Hadebe origin & history

Hadebe!

bhungane!

bhungane kansele!

zikode!

bhungane wenza ngakuningi!

makhulukhulu!

umkhulu nkulunkulu kodwa awunganga! Bhungane!

unkulunkulu uziqu zintathu, kodwa ubhungane uziqu zingamakhulukhulu!

mthimkhulu!

mashiya amahle, amade anjenge nyamazane!

mafuz’ afulele njengelifu lemvula!

s’goloza esimehlo abomvu esibheka umuntu kubengathi siyamujamela!

ndlubu ezamila ebubini bamadoda!

ndlubu ezamila emthondweni! 

bhungane owehla ezulwini ngesilulu!

inkunzi enezindlu ezamila emthondweni!

bhungane ongumakhulukhulu!

nina enindlebe zinhle zombili!

nina bosiba olude olungakhothami ndlwaneni kodwa kwezinde luyakhothama!

nina omagawula imithi emincane emikhulu ivele iziwele!

mahlubi amahle!

mangelengele amahle!

nina mahlubi anzipho zimnyama ngokuqhwayana!

mashwabade owashwabadela inkomo kanye nezimpondo zayo!

izibongo zengonyama yamahlubi ulangalibalele kamthimkhulu kabhungane.

mdingi kajobe!

sembatha mkhonto njengengungu!

abakwaqili babeza benhliziyo zimnyama!

bemthatha bemhleka bethi kananyongo kanamhlwehlwe!

kanti unomhlwehlwe ubhabhanana!

umqomboli wendlela zokhabonina!

ingani abadala sebazikhohlwa!

kaziwa ukuthi yena uzazi ngani?

ijuba elahlala enkundleni kasibhenya balithela ngezibi laququbala!

isihalahala sezinja zikasibhekane!

ezimlomo ubomvu ngokudla izingazi zamadoda!

umpondo ezamaduna ezamathole!

ezelanga elaphuma endlebeni eyendlovu!

mhlawumbe liyophuma endlebeni yengonyama!

umbalekelwa owabalekelwa zinduna zikayise!

ubalekelwa zinduna zakhe;ubalekelwe umanzulwa owayezalwa umanqamu!

wabalekelwa umpangele owayezalwa usigodlo!

u-sibhamu esidume ekuseni kwanobamba!

bathi unobamba kangibambanga ngani?

izulu elidume ekuseni labuyisa abafazi ekuthezeni!

unobanga izwe akangalifumana, elibanga nosomtsewu!

umbasi wamakloba amabili!

elithe elinye lisavutha le kwaphosihawu, elinye lalivutha esibubulundu!

ufulathele imbali azamfanela!

uthe esewafulathele amangisi, no molapo ka moshoeshoe naye wamfulathela!

ahamba naye amangisi wavalelisa okamthimkhulu wathi: ngithe ngibalekela kozongisiza angifihle kanti ngibalekela esilwaneni esingu molapo ka moshoeshoe!

yasho njalo indlovu kamthimkhulu seyemuka sewehamba nayo amangisi!     kuzwakele baphinda bayishaya indlovu kamthimkhulu emkhunjini sebeyisa eroben island umkhumbi wabhajwa kwacima ilanga!     ulangalibalele kamthimkhulu kabhungane! 

isilo samahlubi! 

siyabusa siyabangiswa!

bholoba obholobe izinkomo zamadoda! 

umsiki wezithotho zabalanda naba landakazi kazi abalanda bayozala ngani! 

ubhoqo walu kusineka usankusane salukumila! ongenjobo ngeyethusi ngeyakithi ephangandlovu!  ongemabala ngawengonyama!   umthimkhulu omuhle ofana nondlanzi wakwa lokothwayo! 

umthimkhulu ubengawuvutheli umlilo ubengafani namakhosana akwabo wona abethi ayawuvuthela kanti ayawubhebhezela! 

umarhogo uyababa njengetshongwe yomlambo! 

inyoni emaphiko made, endiza ezingweni zothukela!

ndlubu ezamila emthondweni!

mafuze afulele okwelifu lemvula! 

umashwabadela izinkomo nezimpondo zazo! 

isilo sikamhlola esilwa impi ngemuva nangamphambili! 

bhucwa obuthakathaka owabhucwa kwaze kwaphuma ilanga! 

nhlabathi yondi nothukela!  

ngifike beyihlenga beyiphalaza, nami ndayihlenga ngaze ngaguzubala! 

ndlanzi enhle yakwamthimkhulu eyawela umlambo impofana nothukela, ingawelwa ngezinyawo, iwelwa izinkonjane nazo ngoba zibhabha phezulu!     ludwadwa lwezinkomo zakwanonqayi ezilala ngetshungu zivuke ngayo!      mphuhlane ophuhle wavelela phezu kwamahlubi! 

hlubi elihle!

bayede silo samahlubi!

inkosi ayiqedwa! 

ibinda mahlubi!

izibongo zakwa hadebe zinde kakhulu, kungashona ilanga zishiwo, abantu bavukwe uhlevane, usinga kanye namadlingozi, kuze kubange abemnyama amafu kune nezulu. khumbula inkosi yamangelengele ayikaze imbelwe ithuna, kodwa iyathathwa isizwe samangelengele uma isikhotheme ayoyibeka emangelengeleni (emadwaleni, emaweni) asabekayo okungafinyeleleki kalula kuwo.

Namanje kuyaziwa ukuthi uma kufuneka kuyocelwa izulu kufanele kuhanjwe kuyiwe enkosini yamangelengele, ngisho nabamhlophe abangabalimi eduzane bayazi ukuthi akugeji uma kungaze kuyiwe enkosini kuyocelwa izulu, ngisho ngemikhosi yamahlubi, noma ikanjani kufanele line izulu noma belingekho kangakanani.

Amangelengele athembele emthandazweni wawo awunikwa umvelinqangi, nozwakalayo kuye ngalesosikhathi. uma ke wena ungafika nowakho umthandazo owawufunda ndawothizeni, angeke nakanjani kwenzeke lutho, noma ungajula kanjani!

Ngizothola ilanga ngizibhale cishe zonke noma ngingeke ngaziqeda ncamashi ngoba zinde futhi zifuna ulwazi olubanzi, umnotho wethu, umthandazo wethu uma ushiwo umvelinqangi ezwe manje aphendulu manje futhi abonise imimangaliso yakhe manje.

Ngiyanxusa izibongo zethu zishiwo njongoba zinjalo, zingacwecwa ndawo ngenxa yokholo, konke okushiwoyo kunomlando omude kanye nezincazelo zakhona.

Alikho ihlazo kanye nezinhlamba ezibongweni zethu. e.g, umkhulu nkulunkulu kodwa awunganga bhungane! ungabhala imiqingo yamabhuku amakhulu najulile nje ngalowomlando kanye nanesisusa salesisibongelelo, lokho kusho mahlubi, akusho ukuthi singabahedeni. khumbula ukuthi amahlubi isizwe esidala (acient tribe which date back from north africa to central africa, to east southern africa to finally southern africa) ukudlula zonke izizwe e southern africa, futhi singabaphembi bezinye izizwe, umlando ngalesosibongelelo siqalisa lapho kufika abamhlophe beqalisa befundisa ngokholo, bechitha futhi beyamanisa konke okwethu nedimoni kanye nosathane.

phela ngesikhathi sikabhungane, kwakusuthwa emahlutshini, nobukhosi babubukhulu futhi bunamandla kakhulu, kuningike okwavela ngalesosikhathi.

qaphela kulokhu, olimini lwabantu abansundu, igama elithi dimoni kanye nelithi sathane asinalo, amagama wokufika lawo olimini lwethu. amahlubi kanye nezinye izizwe ezinsundu, azange abenosathane kanye namadimoni, kepha abamhlophe yibona abafika nabenza lezozinto kanye nalezozenzo ezizweni ezinsundu, izizwe ezinsundu zazinobuntu ikakhulukazi. izinto ezinjengalokhu zenza amahlubi azabalazisane kakhulu nabamhlophe, okwenza ukuthi amahlubi kugcinwe kuthiwe isizwe esinenkani ngendlela eyimangaliso, nesingezwa ukudlula zonke izizwe ezinsundu.

eqinisweni mahlubi amahle, igama elithi nkulunkulu kalikho olimini lwabantu abansundu ngisho nasemlandweni wabantu abansundu, kulibizo elakhiwa ngabamhlophe bezama ukuchaza ukuthi lona abakhuluma ngaye mkhulu kakhulu, nkulu nkulu, lokho kusho singakuyamanisa nolimi olubizwa ngesifanakalo. abamhlophe bafundisa ngokholo lokufika oluno nkulu nkulu oziqu zintathu, (trinity) becacisa phakathi kokholo lwabo kanye nolwamandulo elaliku mvelinqangi, uqamata okwakukholwa kuye.

izibongo ezithi umkhulu nkulunkulu kodwa awunganga bhungane oziqu zingamakhulukhulu zavela ngalesosikhathi, amahlubi awazange abone kahle ngasolinye kanye nabamhlophe ezintweni eziningi, okwaholela ekutheni ekugcineni ngci ngesikhathi senkosi u langalibalele, amangisi anqume kwi proclamation yabo yokuthi akusafuneki kubekhona isizwe okuthiwa amahlubi kanye nobukhosi bawo.

okunye nakhu. inkosi ubhungane la yayithinte khona kwakwanda, yingakho ezibongweni zenkosi ubhungane kuthiwa: bhungane wenza ngakuningi.

(2) ndlubu ezamila emthondweni, abanye ngokubona ihlazo noma inhlamba, bayavama ukujika lokhu bese bethi, ndlubu ezamila kabi, njalonjalo, konke lokho akukho.