Imvelaphi yama Sikobi

Ngithanda ukuveza umlando umncane kwama Sikobi.
USikobi kwabe kuyigama elaqanjwa umfana owabe ezalwa u Madikizela ku ma Mavundla ngaphambi kokubalekela emaMpondweni asuka endaweni ebizwa Izotsha eSayidi, wayishiya lendodana yakhe endaweni ebizwa nge Ntsimbini manje esibizwa nge Gamalakhe, kuyavela futhi ukuthi Madikizela lona uvela ozalweni luka Ngutshana owabe eyiwele lika Ntshangase bona bezalwa u Msuthu owabe ezalwa uNtamonde yena uNtamonde wabe edabuka e Northen Transvaal lapho wayebizwa ngoMphila noma Mphela, yena ezalwa u Sabela, uSabela ezalwa u Henge, uHenge ezalwa uHohoho noma Huhuhu.

U Sikobi wazala indodana wayiqamba igama lokuthi uMbheshu.

UMbheshu wazala amadodana awo Mjabile , Bhabile, Nkanjeni, Mcikeli and Ntshontsho kwathi kamuva wabe esethola indodana eyabizwa uGwedu.

U Gama kutholakala ukuthi yigama lomunye wamadodana ka Sikobi eyalithola ofudukweni lwayo efudukele e Bizana esuka e Sayidi(Port Shepstone)

Wazala amadidana awo Zingathi nabafowabo nezigemegeme azenza ke lawo madodana nokuyilapho kuvela khona izithakazelo.

Ngokusobala nje uGama uSikobi.

Izithakazelo zika Sikobi ziyafana kodwa umehluko, abanye bagcina ngo Nkanjeni
Abanye bafake Mjabile; Bhabile; Mcikeli; Ntshontsho noma u Gwedu.

Uma ngingakhetha okunye kwalokhu singathi:

Sikobi
Bhucane
Mcheke
Ndleb’ezincane
Zibay’ezinkulu
Rhoya
Ngweny’edl’abawezi
Madikizela
Msuthu kaNtamonde
Ntshontsho
Mbheshu
Gama
Zingathi

Dlamini Praise Name – Sinanatelo saka Dlamini

Nkhosi.

Dlamini.

Wena wekunene.

Wena umuhle kakhulu.

Wena weluhlanga lwakangwane.

Hlubi lomuhle umlangeni.

Sidlubuladlede sakalobamba,

Lesitsi sibadla sibe sibadlubulisa.

Wena lowabophela lokuhle emfuntini,

Watsi mfati ubotala.

Sidvwabasilutfuli,

Singaba ncwaba seta nemlandzakati.

Gwalagwala lelihle lemakhosi.

Nyatsi lemphondvo timakhenkhenene,

Yadla umuntfu kwanga bamhlabe ngelihloka.

Vuso leladla umuntfu asesiswini,

Watsi longephandle wasindza ngekutibalekela.

Mahlala elukhandzeni lwenyatsi,

Wentela benyatsini khona batekubalekela.

Mangcwangu.

Samuketi sinembovu kumalangeni.

Wena longayidli imvu lemnyama,

Wesaba emafinyila nemcondvo.

Mamba leluhlata levuka etihosheni telubhalule.

Wena lowacedza lubombo ngekuhlehletela.

Mlangeni longanatsi emanti,

Unatsa ingati yemadvodza.

Hlubi wakucala.

Gwalagwala.

Shumi lekutsenga.

Awucedvwa nkhosi.

izithakazelo zakwa Mafuyanduna zitlolwe ngu July Mafuyanduna iNduna yakwa Mnyakeni

Ndunaka Mnyakeni cuba no Vundla no Gininda no Chachacha bayelamana balamana ngembeleko emhlana bathi nababuya kwa Nzunza babuya botha ilanga ngomhlana bathi Manguni amnyama na Mathombeni nifunani na bathi sifuna i Kosi sathi i Kosi nasiya ematsheni amhlophe kosomahlambana wako Dingane emakgalawumbeni komfazi omnyama wamabele amade owanyisa umndwna ngale kweligwa Mafuyanduna Mnyakeni