izithakazelo

clan names 💙 clan history 💯

izithakazelo

Moni clan names

Moni,
Ntlathi,
Bhelesi,
Nceda,
Makhesi,
Nyepha,
Tshomayo !

Dala clan name

Dala, Dwangu, Ntshoko, Zele, Yendi, Qqwarhu onguMatshaya ngenqaw’ ende abanye betshaya ngemfutshane, Tshakufi’tshane bama Dala, Otshakufitshane bama Dwangu……

Ngomani clan

Ngomani

Mnganu khulu
Wena Joko ra ntoma lero tsandza tihavi ku yi tshova
Wena Mabihani, wo biha masira hi mipfimbi lava va bihaka hi swinwani va kholela ku hanya
Ya duma nanga leyitsongo yo karhata letikulu ku pfuma
Msindazi
Wena Zimba ra ndlopfu malwela lwandle va dlaya nyoka va lwela twasa

Chokoe | Chokwe clan praises

SERETO SA GA CHOKOE

Ke Matebele Makwangkwane a hloka kgomo a ja Motho;
Ke Magadima ntweng, ge ba eja ga bagadimane.
Ke Matebele maisa mmele pele, makubu a
Tshaba go bolawa!

Ke Ba ga marua tona – letebele, Chokoe o rua tona fela ge ele tse tshadi di a mogana.
Ke ba maloma ke Nkwe sefahlego; Baga
Mmamolamo a kgathola, Molamo mmolaya
Kwena, Kwena e sahlwe e bolawa!

Ke Matebele makubu a marumo a Moshoeu; ke batho ba tshemo e kgolo ya legala serapela mashabashaba.

Re rapetse bo Lamola, bo Matlou le bo
Semenya sa Mmamasai.

Ke batho ba go tswa sehlabeng sa ga
ramodikwa – Sa ga mphenyasilo mmoyele
Lesilo ga le na maano.

Ageee Matebele Weeeh

Mbulu clan Names

Izibongo zakwaMbulu:
Mduma
Tshane
Bude
Bongamel’iziziba
Sfuba sedikazi
Nozikhonza
Hlanga
Manjeya

Nyongwana clan names

Gambu
Memela
Msuthu
Ngwekazi
Nontuli
Usiba lomkholwana, elingathwalwanga ngaba fokazi zithwala zinkosi zodwa

Sibuyi Clan Praises

SIBUYI
Mthundzi Omunhle,
Mbingadzi,
Sirheni,
Minga rimeni vava sati hitadya vongwe,
Mthundzi ophumuza amacici namajongosi,
vavasati vaku xonga iva hina lava nwan hi siyela nwina,
wena sbongo esinhle njhe nga mafitha oku thambisa,
Mthundzi !

MAHUNGELA CLAN NAMES

MAHUNGELA SURNAME | MAHUNGELA CLAN PRAISES

MAHUNGELA,
MONA, DLAZI, MKHAKHAYILA KABANZULA TSIKITSIKI WENA NYONI EYAKHELA PHEZULU NGOBA ISABA UBUXHAKA MASWENKA DLATI WAMBANGINI WAMANTSETSE WAJOKO RAMAKUMBA AHLOTA VHANU WAMAKANDZA WANTSEMBENENE WEKHULANI KATSONGO XIKAMU XAKU HETA NSUKU HIKU RIMA NYAKA WEXILUVA XAVUHLARHI XAKU TSAKISA TINTOMBI NAMAJAHA KUHUNGELA TUVA XINGANA VUTOYA WEMANINA WEMKHAXAYILA MEYEDO !

Iziduko zakwa Stofile

Ngicela iziduko zakwa Stofile.

Tibongelelo taMswati

THE CHILDREN OF MSWATI (MOSES)
TIBONGELELO TA-MSWATI
Wen’omhle kakhulu
Wena weluhlanga
MSwaz’omnyama kulabaluthuli
Ngiyesaba ekhabo’MSwati ngob’ekhaboMSwati bayabulalana
Ekhabo,MSwati akuvalwa ngemahlahla kuvalwa ngetinhloko temadvodza
Wena lowa shikashikana nendvodza es’hlahlleni
Kufa kwendvodza kungumshikashika
Kufa kwe muntfu kungumtamo
Lwandlel’khulu lwandlel’bovu, lwandle ludvungene
Waze wal’khuta lwandle lwakubalekela
Lwandlel’makhenekhene
Umagwazegijima
’Gebhula ngejozi kukhaphak’igazi ngamakhala amadoda
Luvuso lolwadla umuntfu aseswiswini
Kwatsi longephandle wasindza ngokutibalekela
Lifu lelimnyama lalihace leyo tsab’uMdzimba
Kwasa ngitfutfumele mine muntfu’wanyana
Mlomo longacali manga
Mashosha phansi ngezandla nangezinyawo
MSwati uyedzelela sibili
Uchamela kumuntfu uphindze uchamele enkhomeni
Sidlukeladledle sakitsi sale kaLobamba
Lesitsi sibapha sibe sibadlukutisa
Gwalagwala
Wachakaza ’keMswati wabanje Ngemhlambi wemagwalagwala
Mphandleni lokhanya njengelilanga
Ulilanga
Uyimbube uyingwenyama uyabalekelwa
Uyesabeka Wena Waphakathi
Bayethe Mbhangezitha. Bayethe Wena waphakathi

Page 1 of 1135

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: