Find your Surnames Meaning, History, Origin & Clan Names

Izithakazelo Umlando Clan names Iziduko

Buthelezi Clan | Umlando

Abantu bakwa Buthelezi Shenge

Umlando esinawo wabantu bakwa Buthelezi uqala ku Shenge futhi okunye esikutholayo ukuthi bangaba Ntungwa singazi noma bukhona ubuhlobo naba Ntungwa bakwa Khumalo.
U Shenge uzale uMageba (hhayi uMageba Zulu), yena wazala u Qwangubana no Nyathikazi, u Qwangubana wazala u Mevana no Cole, u Cole wazala u Lubisi, Mtshubhane kanye no Msicwa.
U Mtshubhane wazala u Malahle, u Msicwa wazala u Mandulo.
U Nyathi (Nyathikazi) ka Shenge uzale u Nduvane no Mlambo, uMlambo wazala u Mvulane ozale u Ngqengelele ozale u Mnyamana, ozale u Tshanibezwe no Mkhandumba.
U Tshanibezwe wazala u Mathole, uMathole wazala u Mangosuthu oyinkosi yakwa Phindangene eNkonjeni, Mahlabathino, oLundi.

Izithakazelo zakwa Buthelezi

Buthelezi, Shenge, Ndaba, Ngwane, Mvulane, Ngqengelele oyivalo zibili, uthi uvala lesi avule lesi;
Wena owadliwa yiNdlovu,
Zimudla Zimlabalabela,
Mbangambi;
Inyathematheza, eyatheza lapho kungathezi khona muntu,
Gibisizungu, Mthandeni, Sokwalisa, Mnyamane ka Ngqengelele,
Sondiya, Somkhabase;
Nina bezinyawo ezimahhele,
Enaganisa izintombi, nanganye nangambili!

Ndlovu

Abakwa Ndlovu oGatsheni bangabe Nguni: U-Gatsheni wazala u Lamula, U-Lamula wazala u Zingelwayo, U-Zingelwayo wazala uMpongo, U-Mpongo wazala uNgema, U-Ngema Read more

Mkhwanazi

Abakwa Mkhwanazi (taken from Indabuko Yakho) Abantu bakwa Mkhwanazi babebizwa ngokuthi abakwa Mpukunyoni. Badabuka eSwazini bake bahlala nabakwa Thabethe nabakwa Read more

Previous

Nkosi Ndlangamandla

Next

Ngobese, Mqungebe | Ngobese Izithakazelo noMlando

27 Comments

 1. Malibongwe Buthelezi

  BoShenge ngicela ningicacisela ngeNkosi yakithi UZAMO BUTHELEZI ngibona bengamvezi emlandweni wamaShenge

 2. Jabulani Buthelezi

  Good evening Bomnyamane, I sencerely find it difficult to accept lezithakazelo with a clear conscious or pride, I have a suspicion of distortion and fabrication. I’m doomed to confusion for the West has intoxicated what is seen as a beautiful rich history of my family tree, it’s encouraging though that I see my family participating differently to this platform. I hope those who can truly translate our source of being can invest it to us before it’s too late, I also wish to sustain the names I have found to be associated with my surname. Thank you

 3. Sibusiso Buthelezi

  I’m happy to know zithakazelo zami.shenge sokaliso

 4. banie

  kwenziwa yini umfowabo ka mtwana mangosuthu u Mceleni okungumkhulu wami engafakwa emulandweni.

 5. Malibongwe

  Mashenge ngicela onolwazi angicacisele ngendaba yase Ngome esihlengini kusuke kungujwa umgubho omayelana nani

 6. Johnson Buthelezi

  Good, and it is better for us to know where we are coming from and how ?

 7. Nokukhanya

  Mlom’omnandi wona ungena kanjan?

 8. Mthulisi Augustine Mdluli

  Ngicela ukubuza ukuthi abantu bako Nyathi badabukaphi imvelaphi yabo?

 9. Mphumzeni kaMvulane

  Bahlobo ningadideki kakhulu… Umuntu owayebhala lomlando wakwethu oksiyena owakwabthelezi yingakho efuna sdideke. Makuwkuth uyawaz umlando wethu uMpontshane uPhungashe uMnandingamondi nabanye baphi ngoba nabo bangamakhosana akithi???
  Futhi nj emlandeni wakith uMntwana kaPhindangene esmaziyo not uMageba, angsaphathike ondaba nongwane ai ngyehlulek nokchaza!

  • Singajabula Mvulane uma ngalungisa lapho ubona amaphutha khona. Thina lapha sigcina ulwazi olutholakala esidlangalaleni bese siyaluqoqa silubeke endaweni e yodwa ukuze lutholakale kalula. Uma ubona amaphutha singajabula uma ungalungisa lapho uwabona khona. #Mbathastan

   • Vusumuzi M Buthelezi

    Bekungaba yinto enhle ukuthathelisa ngaphambi kokushicilela ukuze singadidieki. ngisho ukucela nje i-healthy criticism kuy omdala waKwaButhelezi ukuze aniyalele lapho ningaqonda khona, ngiyayithanda indlela okhuluma ngakhona. isikole siyasiza ngoba kawuzizwa unokusongeleka nxa abafundayo bephawula. Ubambe ngakho!

  • Vusumuzi M Buthelezi

   Phungashe! Kufanele sikwazi ukuthi kunezangelo kwaButhelezi ezithathekeka kumanje njezithakazelo. ngoba nje uSowalisa: Inkosi uShenge wathi kungeke sivume ukuba amantombazana akwaButhelezi aqome abafokazana.
   wathi “sowalisa.” kodwa usuyaye uzwe abantu ngisho abakithi imbala bethi “sokalisa” sokwaliswa, etc.

   • Makhosonke Buthelezi

    Shengeeee🙏🙏🙏🙏

 10. Joshua

  Can you please help me, nge sbongo sa ka Mlima,

  • Sandile Buthelezi

   Ngibingelele ngokuzithoba. uSandile Buthelezi eNtendeka(Vryheid) ngaphanzi kwezinyambe okhokho bami. Ngifisa ukwazi ukuthi uLuji uzalwa ngubani Kanti futhi obani amadodana akhe.? Ngyabonga ngosizo.

   • Nguqa kaMpundulwana

    U Luji kaSabobo kaPhungashe kaNgwane kaShenge
    Amadodana kaLuji:Lwandle,Zililo,Madombane,Makhafula,Ntuzwa,Nhlakanhlaka Maphungwane Nzekenzeke Mandlangampisi Bhodwe Lushelana Msindo Mleshe Mgcula Mfuleni Nodwengu Mnwana Mhlawukana Siqa Nkulunkundleni Gubhi Mqangi Khambi Ndudumela Mkhangwana Nondubela Luphondo Shwambakanye Maxakaxaka Mfundekelwa

 11. SL Buthelezi

  let me explain this. we now use surnames which were either names or praise names of our fore fathers or names of their kraals. like taday you find a lot of people with the same name but unrelated. abantungwa-nguni is a section of the nguni people. they speak puro Nguni. these found in kwazulu natal and eastern came now known asndebeles, zulus and xhosas. Another section of ngunis is the Lala-ngunis, these are hlubis and ngwanes. they are found along the drankensburg there is another section called embo-ngunis. embo-ngunis are swazis. mpondos, xesibes, mpondomises, dlaminis, mkhizes. they are found in eastern cape, swazoland, mpumalanga etc. there is also another section called thonga ngunis, these are shangane and all the tribes found along the coast from mozambique to durban, the dubes, the mthethwas, the mkhwanazis, the qadis (ngcobos) etc. buthelezi people are related with the khumalos by common acestor Mnguni. they can marry.

  • bongskhumalo

   Very good. thanks for explaining these differences.

 12. Thandeka

  nam sengyadideka manj guyz ungwane uhlobene no buthelezi kanye nomkhize kanye no mtungwa futhi aii angsazi ke nam kshuthi no mkhize izihlobo zethu phela

 13. Sibonelo Mpontshane

  Ngicela ningisize onolwazi ngesibongo sakwaMpontshane singena kanjani kuButhelezi plz .

 14. Mnikeni Buthelezi

  UNobiya kaNqengelele oMbimbini yena uthini umlando wakhe

 15. Vusimuzi P Buthelezi

  Bengisa cela ukubuza ukuthi behlukana kanjani oButhelezi?

  My email address :
  buthelezivp2@gmail.com

 16. Alson Buthelezi

  Akengicacise nami lapha MaShenge, UNgwane lo ovela kuzithakazelo akusiye owakwaKhanyile, ungowakithi kwaButhelezi, kwaba amagama nje afanayo. Mina ke umkhulu UMshaluza ozalwa ukhokho IMboza. angazi ke ukuthi uvela kuyiphi indlu phakathi kwalezi esezibaliwe

  • Sibonelo

   Ngicela ukubuza isibongo sakwaMpontshane singena kanjani kuBUTHELEZI

   • Alson Buthelezi

    Imvelaphi ngesibongo sakwaMpontshane – emandulo kwakunenkolelo yokuthi uma inkosi esuka ibusa ngalesosikhathi iba nenyanga yayo noma futhi uma ikhothama nenyanga yayo leyo iya kwagoqanyawo, ngoba yayivamise ukuba uhlupho emphakathini ngoba yayingumuntu osondelene kakhulu nenkosi,yayazi izitha zenkosi kanye nezinyathelo ezizothathwa inkosi. ngakho-ke inkosi uShaka yiyo nenyanga yayo eyayibizwa ngo Jeqe Buthelezi.

    UJeqe Buthelezi wayesondelene kakhulu noZulu. Emveni kokudlula kwenkosi uShaka emhlabeni, inkosi eyalandela lapho uDingane,wahlela ukwakha utulo lokuyisa uJeqe kwagoqanyawo, Nokho elingaphumelelanga ngenxa yokufadalala kwamacebo kaDingane. Ngenkathi uJeqe esezwile ukuthi inkosi ikhothamile wabutha okungamasakana akhe ebusuku wathi nyawo zami ngibelethe, ngoba wayazi ukuthi uma epholisa amaseko bazomvimbezela bangene ngendluvu iyangena emzini kaShaka. Hhayi-ke wakhala wemuka umfoka Shenge enqamula amahlathi namahlathikazi,imifula nemifudlana. Waze wafika kamhlaba uyalingana, ngapha emuva uDingane wafika namabutho akhe elawini lika Jeqe itshe selome inhlama. Uma efika kamhlaba uyalingana azithele phezu kwamadoda endowo, embuze athi “wahamba umpontsha, ufohla lapha emahlathini nje mfokazana ulibamgisephi?”
    Wabe esebazekela lonke udaba olwalumumpontshisa ezikhaleni nasemahlathini. Lamadoda endawo amzwela amnika indawo yokulala, badingida udaba lwakhe olwalusezithebeni base bephuma nesu lokumfihla.

    “Lalela lapha-ke mfoka Shenge, ngoba usuzibikile, thina dingabantu abalungile ngakho ke sithe uma sibhunga ngodaba lwakho sabona ukuthi uzoba usizo emphakathini wethu njengoba unomlando omuhle wokuba inyanga yenkosi yethu uShaka” kusho indoda.

    “Njengoba bengandile abantu bakwaButhelezi kulendawo sibona kungakuhle ukuthi ushintshe isibongo ozibiza ngaso okweskhashana kuze kudlule ukuthungathwa kwakho, njengoba wazi nawe mfoka Shenge ukuthi izibongo ziqanjwa ngenxa yezenzo Zomuntu nawe sibone kungaba isu elingcono lokuthi sikubize ngoMpontshane ngenxa yokuthi ubuhamba uMpontshampontsha izwe lonke leli”

 17. Sanibona MaShenge amahle,ngingowakwaButhelezi ngiyawuthanda umlando wakithi ngakho ngfisa ukufunda okuningi ngawo.

 18. Nina beNyathi emhlophe yakithi eMcakwini ebisembethe izikhumba zeziNgwe nezeziNgwenyama🙏

  Mina Mbhekiseni kaShibela Buthelezi eMcakwini ngidabuka eNdlini yaseKhohlwa eSigodlweni eThelezini seNkosi Ngwane kaShenge.

  Akengizichaze ukuthi ngizaleka kanjani.
  INkosi Ngwane izale uShabeni yena wazala uNonkonkela wazala uShibela yena wazala uMandulo wazala uNoxhaka wazala uFanyana wabe esezala mina Mbhekiseni.

  MaShenge amahle ningadideki iNkosi Ngwane yigama lokuzalwa akusisona isibongo.

  Ngilapha ekutheni umlando omuhle oyokhulunywa abakwaButhelezi kepha hhayi oyokhulunywa emgwaqeni ngoba kuningi okuphanjaniswayo.

  AbakwaButhelezi bangesinye seZizwe ezindala kakhulu lapha eZansi neFrika.

  Akesibelamanise ngokuzalana kwabo.

  INkosi Buthelezi
  Mlotshwa
  Ndaba
  Shenge
  Ngwane
  Phungashe
  Mevana

  Lawa amakhosi amakhulu aseNdlunkulu yeSizwe sakwaButhelezi jikelele adabuka abusela khona eMcakwini.

  eBabanango igama le ntaba eNkulu yakhona lapho okwakubusela khona uKhokho OMkhulu uButhelezi Olidlozi labo bonke abantu besibongo sakwaButhelezi.

  Igama elithi “Baba nango” laba isehlakalo noma isenzakalo.

  Umlando esiwaziyo thina eMcakwini uthi , endulo ngenkathi kubusa iNkosi Shenge kwaku kade kunempi eyayiliwa kwabe sekuduka uMntanenkosi uLuzumane kaShenge.

  Ezweni laseMcakwini laziwa noma lidune ngokuthi yizwe eline nkungu eyisimanga.
  iNkosi Shenge yabe isikhipha amabutho ukuba ayothungatha umntanayo.
  Nangempela kwezwakala sekumemeza ibhungwana selithi “Baba nango”

  Labe selichuma lapho igama lentaba kwathi intaba yaseBabanangu , kepha ngenxa yokuthi endulo babe thefuya kanti namhlanje sekwaduma ukuthi kuse Babanango.

  UButhelezi
  Waye ganwe uNdlunkulu OkaMnguni.
  OkaMnguni wazala izingane eziningi esingazazi amagama azo ngenxa yokuduka komlando ,ukusuka kuButhelezi kuya kuMlotshwa.

  UMlotshwa yigama kepha akusisona isibongo.

  UMlotshwa ube esezala uNdaba wabe eselanywa uMinyamanzi okukholelwa ukuthi wafudukela eSwatini.

  UNdaba wabe esezala uShenge (1640) b okusolakala ukuthi uzalwa kuleyo minyaka. USixhobo ,uNtabeni

  UShenge kuNdlunkulu OkaMageba Zulu iNkosazana yeNkosi Mageba Zulu wakwaNobamba eMakhosini wazibula ngo Ngwane , iNyathi ematheza , uMageba.

  Sokhumbula ukuthi umuntu manxa ezelwe akabi negama elilodwa kukhona alethiwa uNina noYise , alethiwa zinsizwa ngokuhlaba ezimpini.
  Igama elithi “Mageba” isidlaliso ayedlaliswa ngalo ngoba efana noYiseMkhulu ezala uNina iNkosi uMageba.

  UShenge wazala ,uQwangubana , uMnandi , uLuzumane.
  UMnandi wazala uSowalisa yena wazala uSondiya wazala uSondaba wazala uNtenetsha owagana iNkosi Senzangakhona Zulu.

  ESigodlweni eMzansini iNkosi Shenge yazala uNgwane.

  INkosi Ngwane yaganwa kakhulu yazala izingane eziningi.

  eMzansini kuNdlunkulu wokuqala yazala uNduvana kanye neNkosazana uMzansi , eyake yaba yiBamba Bukhosi ibambele iNkosana Phungashe isencane.

  KuNdlunkulu OkaMklebhula Khumalo wazibula ngoPhungashe ozalwa yedwa kwabo.

  ESigodlweni eThelezini KuNdlunkulu OkaNtombela yazala uShabeni.

  ESigodlweni kwaNomahhina yazala uMvulana noMpondo ababe ngamaWele.

  ESigodlweni eMakhwatheni wazala uMpundulwana.

  iNkosi Phungashe
  EManqashiyeni izale uMsicwa
  EMpelelamadoda izale uSiklovu
  ESigodlweni eMcakwini wazala iNkosazana Mevana kanye neNkosazana uThelezana
  EZinyambe wazala uSabobo welanywa uLubisi.
  Namanye amadodana amaningi.

  INkosi Mevana kaPhungashe kayibanga nayo inhlahla yokuzala izingane.

  MaShenge amahle bengithi angikho phezulu ngibhale nami ngabhala abambalwa abaningi ngibashiyile kepha ungangilandela ekhasini lika Facebook elithi “iNkosi Phungashe eMcakwini”.

  Kulelo khasi ilapho engichaza kabanzi ngomlando wamaShenge.

  Ngiyathokoza.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: