clan names πŸ’™ clan history πŸ’―

izithakazelo

Buthelezi Clan 😍 Umlando

Want a t-shirt with your clans? click here to see pictures

Abantu bakwa Buthelezi Shenge

Umlando esinawo wabantu bakwa Buthelezi uqala ku Shenge futhi okunye esikutholayo ukuthi bangaba Ntungwa singazi noma bukhona ubuhlobo naba Ntungwa bakwa Khumalo.
U Shenge uzale uMageba (hhayi uMageba Zulu), yena wazala u Qwangubana no Nyathikazi, u Qwangubana wazala u Mevana no Cole, u Cole wazala u Lubisi, Mtshubhane kanye no Msicwa.
U Mtshubhane wazala u Malahle, u Msicwa wazala u Mandulo.
U Nyathi (Nyathikazi) ka Shenge uzale u Nduvane no Mlambo, uMlambo wazala u Mvulane ozale u Ngqengelele ozale u Mnyamana, ozale u Tshanibezwe no Mkhandumba.
U Tshanibezwe wazala u Mathole, uMathole wazala u Mangosuthu oyinkosi yakwa Phindangene eNkonjeni, Mahlabathino, oLundi.

Izithakazelo zakwa Buthelezi

Buthelezi, Shenge, Ndaba, Ngwane, Mvulane, Ngqengelele oyivalo zibili, uthi uvala lesi avule lesi;
Wena owadliwa yiNdlovu,
Zimudla Zimlabalabela,
Mbangambi;
Inyathematheza, eyatheza lapho kungathezi khona muntu,
Gibisizungu, Mthandeni, Sokwalisa, Mnyamane ka Ngqengelele,
Sondiya, Somkhabase;
Nina bezinyawo ezimahhele,
Enaganisa izintombi, nanganye nangambili!

Ngifuna isikibha esihle esibhalwe izithakazelo zami See pictures here

Previous

Nkosi Ndlangamandla

Next

Ngobese, Mqungebe 😍 Ngobese Izithakazelo noMlando

109 Comments

 1. Phumlani Mphumzeni Celimpilo Buthelezi

  Ngiyanibingelela ngokuzithoba maShenge mina nguPhumlani uBaba Fuyezakhe kaNongoloza kaMaxakaxaka kaLuji kaSabobo kaPhungashe kaNgwane kaShenge ngiseMahlabathini endaweni yaseDlebe ngiphethwe iNkosi yeSizwe sakwaButhelezi uMntwana wakwaPhindangene Shenge Sowalisa ngicela ningicobelela ngamlando wozalo lukaLuji Lwezintaba

 2. Mbuyi kaPoni Buthelezi

  Nina baseMcakwini akwenenabe ngoGuda kaNolala kaMsengusebaleni kaMambayimudli,ngiseNquthu kwaMqedlana ngiyabonga onolwazi angiphendule kuwhatsup 0827176044

 3. Nina beNyathi emhlophe yakithi eMcakwini ebisembethe izikhumba zeziNgwe nezeziNgwenyama?

  Mina Mbhekiseni kaShibela Buthelezi eMcakwini ngidabuka eNdlini yaseKhohlwa eSigodlweni eThelezini seNkosi Ngwane kaShenge.

  Akengizichaze ukuthi ngizaleka kanjani.
  INkosi Ngwane izale uShabeni yena wazala uNonkonkela wazala uShibela yena wazala uMandulo wazala uNoxhaka wazala uFanyana wabe esezala mina Mbhekiseni.

  MaShenge amahle ningadideki iNkosi Ngwane yigama lokuzalwa akusisona isibongo.

  Ngilapha ekutheni umlando omuhle oyokhulunywa abakwaButhelezi kepha hhayi oyokhulunywa emgwaqeni ngoba kuningi okuphanjaniswayo.

  AbakwaButhelezi bangesinye seZizwe ezindala kakhulu lapha eZansi neFrika.

  Akesibelamanise ngokuzalana kwabo.

  INkosi Buthelezi
  Mlotshwa
  Ndaba
  Shenge
  Ngwane
  Phungashe
  Mevana

  Lawa amakhosi amakhulu aseNdlunkulu yeSizwe sakwaButhelezi jikelele adabuka abusela khona eMcakwini.

  eBabanango igama le ntaba eNkulu yakhona lapho okwakubusela khona uKhokho OMkhulu uButhelezi Olidlozi labo bonke abantu besibongo sakwaButhelezi.

  Igama elithi “Baba nango” laba isehlakalo noma isenzakalo.

  Umlando esiwaziyo thina eMcakwini uthi , endulo ngenkathi kubusa iNkosi Shenge kwaku kade kunempi eyayiliwa kwabe sekuduka uMntanenkosi uLuzumane kaShenge.

  Ezweni laseMcakwini laziwa noma lidune ngokuthi yizwe eline nkungu eyisimanga.
  iNkosi Shenge yabe isikhipha amabutho ukuba ayothungatha umntanayo.
  Nangempela kwezwakala sekumemeza ibhungwana selithi “Baba nango”

  Labe selichuma lapho igama lentaba kwathi intaba yaseBabanangu , kepha ngenxa yokuthi endulo babe thefuya kanti namhlanje sekwaduma ukuthi kuse Babanango.

  UButhelezi
  Waye ganwe uNdlunkulu OkaMnguni.
  OkaMnguni wazala izingane eziningi esingazazi amagama azo ngenxa yokuduka komlando ,ukusuka kuButhelezi kuya kuMlotshwa.

  UMlotshwa yigama kepha akusisona isibongo.

  UMlotshwa ube esezala uNdaba wabe eselanywa uMinyamanzi okukholelwa ukuthi wafudukela eSwatini.

  UNdaba wabe esezala uShenge (1640) b okusolakala ukuthi uzalwa kuleyo minyaka. USixhobo ,uNtabeni

  UShenge kuNdlunkulu OkaMageba Zulu iNkosazana yeNkosi Mageba Zulu wakwaNobamba eMakhosini wazibula ngo Ngwane , iNyathi ematheza , uMageba.

  Sokhumbula ukuthi umuntu manxa ezelwe akabi negama elilodwa kukhona alethiwa uNina noYise , alethiwa zinsizwa ngokuhlaba ezimpini.
  Igama elithi “Mageba” isidlaliso ayedlaliswa ngalo ngoba efana noYiseMkhulu ezala uNina iNkosi uMageba.

  UShenge wazala ,uQwangubana , uMnandi , uLuzumane.
  UMnandi wazala uSowalisa yena wazala uSondiya wazala uSondaba wazala uNtenetsha owagana iNkosi Senzangakhona Zulu.

  ESigodlweni eMzansini iNkosi Shenge yazala uNgwane.

  INkosi Ngwane yaganwa kakhulu yazala izingane eziningi.

  eMzansini kuNdlunkulu wokuqala yazala uNduvana kanye neNkosazana uMzansi , eyake yaba yiBamba Bukhosi ibambele iNkosana Phungashe isencane.

  KuNdlunkulu OkaMklebhula Khumalo wazibula ngoPhungashe ozalwa yedwa kwabo.

  ESigodlweni eThelezini KuNdlunkulu OkaNtombela yazala uShabeni.

  ESigodlweni kwaNomahhina yazala uMvulana noMpondo ababe ngamaWele.

  ESigodlweni eMakhwatheni wazala uMpundulwana.

  iNkosi Phungashe
  EManqashiyeni izale uMsicwa
  EMpelelamadoda izale uSiklovu
  ESigodlweni eMcakwini wazala iNkosazana Mevana kanye neNkosazana uThelezana
  EZinyambe wazala uSabobo welanywa uLubisi.
  Namanye amadodana amaningi.

  INkosi Mevana kaPhungashe kayibanga nayo inhlahla yokuzala izingane.

  MaShenge amahle bengithi angikho phezulu ngibhale nami ngabhala abambalwa abaningi ngibashiyile kepha ungangilandela ekhasini lika Facebook elithi “iNkosi Phungashe eMcakwini”.

  Kulelo khasi ilapho engichaza kabanzi ngomlando wamaShenge.

  Ngiyathokoza.

  • Nombuso

   Shenge, umkhulu wami uNataniel (Sipho) yena ezalwa uNdinyana (Goli) eNquthu. Engabe unalo ulwazi ukuthi ngidabukaphi

  • Zondo Buthelezi

   Shenge, awusho bafike kanjani Bo Buthelezi e Lesotho.

 4. Sanibona MaShenge amahle,ngingowakwaButhelezi ngiyawuthanda umlando wakithi ngakho ngfisa ukufunda okuningi ngawo.

 5. Alson Buthelezi

  Akengicacise nami lapha MaShenge, UNgwane lo ovela kuzithakazelo akusiye owakwaKhanyile, ungowakithi kwaButhelezi, kwaba amagama nje afanayo. Mina ke umkhulu UMshaluza ozalwa ukhokho IMboza. angazi ke ukuthi uvela kuyiphi indlu phakathi kwalezi esezibaliwe

  • Sibonelo

   Ngicela ukubuza isibongo sakwaMpontshane singena kanjani kuBUTHELEZI

   • Alson Buthelezi

    Imvelaphi ngesibongo sakwaMpontshane – emandulo kwakunenkolelo yokuthi uma inkosi esuka ibusa ngalesosikhathi iba nenyanga yayo noma futhi uma ikhothama nenyanga yayo leyo iya kwagoqanyawo, ngoba yayivamise ukuba uhlupho emphakathini ngoba yayingumuntu osondelene kakhulu nenkosi,yayazi izitha zenkosi kanye nezinyathelo ezizothathwa inkosi. ngakho-ke inkosi uShaka yiyo nenyanga yayo eyayibizwa ngo Jeqe Buthelezi.

    UJeqe Buthelezi wayesondelene kakhulu noZulu. Emveni kokudlula kwenkosi uShaka emhlabeni, inkosi eyalandela lapho uDingane,wahlela ukwakha utulo lokuyisa uJeqe kwagoqanyawo, Nokho elingaphumelelanga ngenxa yokufadalala kwamacebo kaDingane. Ngenkathi uJeqe esezwile ukuthi inkosi ikhothamile wabutha okungamasakana akhe ebusuku wathi nyawo zami ngibelethe, ngoba wayazi ukuthi uma epholisa amaseko bazomvimbezela bangene ngendluvu iyangena emzini kaShaka. Hhayi-ke wakhala wemuka umfoka Shenge enqamula amahlathi namahlathikazi,imifula nemifudlana. Waze wafika kamhlaba uyalingana, ngapha emuva uDingane wafika namabutho akhe elawini lika Jeqe itshe selome inhlama. Uma efika kamhlaba uyalingana azithele phezu kwamadoda endowo, embuze athi “wahamba umpontsha, ufohla lapha emahlathini nje mfokazana ulibamgisephi?”
    Wabe esebazekela lonke udaba olwalumumpontshisa ezikhaleni nasemahlathini. Lamadoda endawo amzwela amnika indawo yokulala, badingida udaba lwakhe olwalusezithebeni base bephuma nesu lokumfihla.

    “Lalela lapha-ke mfoka Shenge, ngoba usuzibikile, thina dingabantu abalungile ngakho ke sithe uma sibhunga ngodaba lwakho sabona ukuthi uzoba usizo emphakathini wethu njengoba unomlando omuhle wokuba inyanga yenkosi yethu uShaka” kusho indoda.

    “Njengoba bengandile abantu bakwaButhelezi kulendawo sibona kungakuhle ukuthi ushintshe isibongo ozibiza ngaso okweskhashana kuze kudlule ukuthungathwa kwakho, njengoba wazi nawe mfoka Shenge ukuthi izibongo ziqanjwa ngenxa yezenzo Zomuntu nawe sibone kungaba isu elingcono lokuthi sikubize ngoMpontshane ngenxa yokuthi ubuhamba uMpontshampontsha izwe lonke leli”

 6. Vusimuzi P Buthelezi

  Bengisa cela ukubuza ukuthi behlukana kanjani oButhelezi?

  My email address :
  [email protected]

 7. Mnikeni Buthelezi

  UNobiya kaNqengelele oMbimbini yena uthini umlando wakhe

 8. Sibonelo Mpontshane

  Ngicela ningisize onolwazi ngesibongo sakwaMpontshane singena kanjani kuButhelezi plz .

 9. Thandeka

  nam sengyadideka manj guyz ungwane uhlobene no buthelezi kanye nomkhize kanye no mtungwa futhi aii angsazi ke nam kshuthi no mkhize izihlobo zethu phela

 10. SL Buthelezi

  let me explain this. we now use surnames which were either names or praise names of our fore fathers or names of their kraals. like taday you find a lot of people with the same name but unrelated. abantungwa-nguni is a section of the nguni people. they speak puro Nguni. these found in kwazulu natal and eastern came now known asndebeles, zulus and xhosas. Another section of ngunis is the Lala-ngunis, these are hlubis and ngwanes. they are found along the drankensburg there is another section called embo-ngunis. embo-ngunis are swazis. mpondos, xesibes, mpondomises, dlaminis, mkhizes. they are found in eastern cape, swazoland, mpumalanga etc. there is also another section called thonga ngunis, these are shangane and all the tribes found along the coast from mozambique to durban, the dubes, the mthethwas, the mkhwanazis, the qadis (ngcobos) etc. buthelezi people are related with the khumalos by common acestor Mnguni. they can marry.

  • bongskhumalo

   Very good. thanks for explaining these differences.

  • Reuben Mdluli

   Awushayi uyagalela lapho Shenge! Mina ngiwuMdluli kaMngoma Wezulu (Mngomezulu), kodwa-ke ngiwazi kanjalo nami lomlando kaJEQE BUTHELEZI (uJeqe Onjengempisi) owagcina esewuMpontshane wakwaMhlabuyalingana. Namanje oMpontshane bazinze khona impela. AbakwaMpontshane kuseyibo oButhelezi abangabuzwa. Kodwa abakwaButhelezi abaningi engibaziyo abathandi ukuzihlanganisa nalokho, engisola ukuthi kungenxa yokungabi nolwazi ngalolando.

   Incazelo yegama UKUMPONTSHA lisho UKUCASHA ngenkulumo yesiThonga. Njengoba sewushilo abantu bendawo bambhadama ezifihlile emahlathini akhona bamemukela bamphatha kahle baze bamvikela ngokumqamba elinye igama lokudukisa umkhono.

   Nina beqhawe!

 11. Joshua

  Can you please help me, nge sbongo sa ka Mlima,

  • Sandile Buthelezi

   Ngibingelele ngokuzithoba. uSandile Buthelezi eNtendeka(Vryheid) ngaphanzi kwezinyambe okhokho bami. Ngifisa ukwazi ukuthi uLuji uzalwa ngubani Kanti futhi obani amadodana akhe.? Ngyabonga ngosizo.

   • Nguqa kaMpundulwana

    U Luji kaSabobo kaPhungashe kaNgwane kaShenge
    Amadodana kaLuji:Lwandle,Zililo,Madombane,Makhafula,Ntuzwa,Nhlakanhlaka Maphungwane Nzekenzeke Mandlangampisi Bhodwe Lushelana Msindo Mleshe Mgcula Mfuleni Nodwengu Mnwana Mhlawukana Siqa Nkulunkundleni Gubhi Mqangi Khambi Ndudumela Mkhangwana Nondubela Luphondo Shwambakanye Maxakaxaka Mfundekelwa

    • Thokozani Buthelezi eDumbe

     NgseDumbe Shenge ngifisa ukwazi ukuthi uJona Ntshayintshayi Buthelezi (ukhokho Kimi)wayezalwa ngubani kodwa kuthiwa basuka eZinyambe

 12. Mphumzeni kaMvulane

  Bahlobo ningadideki kakhulu… Umuntu owayebhala lomlando wakwethu oksiyena owakwabthelezi yingakho efuna sdideke. Makuwkuth uyawaz umlando wethu uMpontshane uPhungashe uMnandingamondi nabanye baphi ngoba nabo bangamakhosana akithi???
  Futhi nj emlandeni wakith uMntwana kaPhindangene esmaziyo not uMageba, angsaphathike ondaba nongwane ai ngyehlulek nokchaza!

  • Singajabula Mvulane uma ngalungisa lapho ubona amaphutha khona. Thina lapha sigcina ulwazi olutholakala esidlangalaleni bese siyaluqoqa silubeke endaweni e yodwa ukuze lutholakale kalula. Uma ubona amaphutha singajabula uma ungalungisa lapho uwabona khona. #Mbathastan

   • Vusumuzi M Buthelezi

    Bekungaba yinto enhle ukuthathelisa ngaphambi kokushicilela ukuze singadidieki. ngisho ukucela nje i-healthy criticism kuy omdala waKwaButhelezi ukuze aniyalele lapho ningaqonda khona, ngiyayithanda indlela okhuluma ngakhona. isikole siyasiza ngoba kawuzizwa unokusongeleka nxa abafundayo bephawula. Ubambe ngakho!

  • Vusumuzi M Buthelezi

   Phungashe! Kufanele sikwazi ukuthi kunezangelo kwaButhelezi ezithathekeka kumanje njezithakazelo. ngoba nje uSowalisa: Inkosi uShenge wathi kungeke sivume ukuba amantombazana akwaButhelezi aqome abafokazana.
   wathi “sowalisa.” kodwa usuyaye uzwe abantu ngisho abakithi imbala bethi “sokalisa” sokwaliswa, etc.

   • Makhosonke Buthelezi

    Shengeeee????

   • Reuben Mdluli

    Ngingakungeni emlonyeni lapho Shenge, kodwa kuyezwakala okuka SOWALISA kanye noSOKWALISA.

    Uma utshela intobi eyodwa uyitshela kwezikabhoqo ungathi SOKWALISA (Siyokwalisa ntomazane), kanti uma ukhuluma ngezintombi zonke ungakhulumi nawo nqgo ungathi SOWALISA (Siyowalisa amantombazane). Kokubili kuyahambisana ngomqondo futhi akuhlebani.

 13. Mthulisi Augustine Mdluli

  Ngicela ukubuza ukuthi abantu bako Nyathi badabukaphi imvelaphi yabo?

 14. Nokukhanya

  Mlom’omnandi wona ungena kanjan?

 15. Johnson Buthelezi

  Good, and it is better for us to know where we are coming from and how ?

 16. Malibongwe

  Mashenge ngicela onolwazi angicacisele ngendaba yase Ngome esihlengini kusuke kungujwa umgubho omayelana nani

 17. banie

  kwenziwa yini umfowabo ka mtwana mangosuthu u Mceleni okungumkhulu wami engafakwa emulandweni.

 18. Sibusiso Buthelezi

  I’m happy to know zithakazelo zami.shenge sokaliso

 19. Jabulani Buthelezi

  Good evening Bomnyamane, I sencerely find it difficult to accept lezithakazelo with a clear conscious or pride, I have a suspicion of distortion and fabrication. I’m doomed to confusion for the West has intoxicated what is seen as a beautiful rich history of my family tree, it’s encouraging though that I see my family participating differently to this platform. I hope those who can truly translate our source of being can invest it to us before it’s too late, I also wish to sustain the names I have found to be associated with my surname. Thank you

 20. Malibongwe Buthelezi

  BoShenge ngicela ningicacisela ngeNkosi yakithi UZAMO BUTHELEZI ngibona bengamvezi emlandweni wamaShenge

 21. Malibongwe Buthelezi

  Khuleka kini boShenge abahle ngiyabonga Zipho Buthelezi ngisala lapha Ndlu kaPhungashe njalo ngonyaka ngizwa kuthiwa isizwe samaShenge ziyahlangana eNgome manje ngiyadideka ukuthi ikuphi okuliGugu lakithi elikhona eNgome ngoba nami ngiyafisa ukuhlangayela nomdeni wam ngazi nokungama Gugu akithi ngoba umlando enginawo omncane owokuthi INKOSI UPHUNGASHE wabaleka wayo bhaca engome ngekathi inkosi ilembe UShaka imuhlasela sizani muzi KaShenge

 22. Sipho J Buthelezi

  Sibonga ulwazi olunzulu boShenge nanokwazi ukuthi asihlobene neze noKhumalo ngoba,ngale kwalokho ukwazi ngemvelaphi ebanzi ngezithakazelo zethu kusho lukhulu

 23. Gatsheni Ndlovu

  Abantu bakwa Buthelezi abahlobene nhlobo nabakwa Khumalo kodwa enye yamakhosi akwa Buthelezi, angazi noma uPhungashe noma uNgqengelele, waganwa amakhosikazi amathathu. Ababili bokuqala kwakungabase MaNtungweni ngoba kwakungu MaKhumalo beno KaMabaso bese kuba ilona-ke wesithathu engingamazi ukuthi wayengumabani. Lamakhosikazi ayehlala enxiweni elilodwa elagcina libizwa ngokuthi kuseMaNtungweni ngenxa yokuthi kwakugane lamakhosikazi amabili angamaNtungwa. Kuvela kanjalo-ke ukuthi bangamaNtungwa abantwana abazalwa kwaButhelezi kulomuzi wasemaNtungweni ngenxa yokugana kwalezintombi zakwaMntungwa ezimbili ezagcina ziqanjelwa umuzi wazo ngokuthi kusemaNtungweni.

  • Angiyizwa leyokuth singongwane ndaba,mina ngine ntombi emangwanini esilotsholwe ai angvum

  • Vusumuzi M Buthelezi

   Boya benyathi obunjengezulu lasebusika obusongana busombuluka!

 24. Nhlanhlo

  Ngiyajabula ukuzwa ngomlando wakithi ko SHENGE ngifisa ukwazi ukuth umlomo omnandi naye owakhona kith yn?

 25. mzamo buthelezi

  Cha akengiphawule nami mayelana noMkhandumba ngokuthi umbhali akaze aphawule ngozalo lukaMkhandumba ungowakithi egcekeni kwaButhelezi kwaMasondo igama lomuzi endaweni yasensukazi kwaCeza eMahlabathini. Mina nje ngingumzukulu kaMashikila kaKona kaMkhandumba kaMnyamane wasekuShumayeleni kaNqengelele wakwaNomahhina. Okunye nathi sidinga izwe lethu eladliwa ngabaseMpithimpithini behlangene namaBhunu ngiyaphela lapho maShenge bantwana bakaMnyamane

 26. Mbongiseni

  UJobe yen a ungena kanjani kwa Buthelezi

 27. ntokozo

  mashenge amahle, mina ngokwami asihlobene nabakwakhumalo ngoba uma uwazi kahle amashenge uzokwazi ukuthi asikho isibongo esigane kakhulu kwabuthelezi ukwedlula esakwakhumalo,bese sihlobana nini ke sganene kangaka?

 28. Ntombifuthi Ngiba uma Buthelezi

  Siyabonga ukucaciseleka ngomlando wakithi kuningi ebesingakwazi. Nathi sesizokwazi ukudlulisa ulwazi kubantwana bethu. Mashenge amahle nikhule nje ngolwazi.

 29. Thandeka Buthelezi

  Kuhle ukwazi imvelaphi yakho. Mina ngingumlanjwane kwa Buthelezi. Kepha sengibe nomlando nabantu abathinteka kulesibongo ( mlambo no khumalo) futhi nginengane yakwa mlambo.so ebengifisa ukwazi kakhulu ubohlobo bakwa khumalo naba kwa buthelezi.

 30. Lethuxolo

  Yaz nami bengingazazi izithakazelo zakwa-BUTHELEZI kod manj sengiyazazi

 31. Cha mina ngi confused ngempela izihlobo ezingaka esinazo

 32. Kwath angingiye mashenge amahle…ngyajabula nje ukwaz ezinye ithakazelo nemvelaphi yam…ngyabonga kakhulu and shout out to all shenges#proudly shenge

 33. Andile Buthelezi

  OkaShenge umtwana lo udinga ukugcwaliselwa ngolwazi lwendabuko yakubo

 34. sidwell buthelezi

  Bengicela ningisize ngokhokho wami uMbhudula ozalwa nguFalaza, AbakwaButhelezi.

 35. nhlahlo

  Naomi ngithukile ukuthi kanti sihlobile kwakhumalo,kuyiqiniso elingakanani lokho ,niqonde ukuthi intombi yakwabuthelezi ngeke igane insizwa yakwakhumalo.

  • Vusumuzi M Buthelezi

   UBUthelezi uzimele gelekeqe Shenge!

 36. thandiwe buthelezi

  syabonga nokho ngididekile umuntu ujola kwa khumalo manje ngabe lokho akuvumelekile ay ay ay lento angiyizwa tu tu tu

  • joseph phumlane

   Ngiyakuzwa nami lokho and my first born dauther from kwaKhumalo so ngangingazi and lokho kusha and futhi sonke emhlabeni sihlobene

   • Vusumuzi M Buthelezi

    Qha kakonakele Phungashe. AmaNtungwa angawakwaSokhumalo. Wena unguMlambo kaNyathi ungkaNqwababa zinezinyembezi. Ganwa nje. Shenge!

 37. Mcebisi Buthelezi

  Ngicela ukudlulisa ukubonga nami…Kuningi ebengingakwazi ngokudabuka koShenge kodwa manje sengiyazi…

 38. Ndukenhle

  Khumbulani. UNdaba ingane yokuqala nqa kaButhelezi ayizale kuKaMnguni. UNgwane uzalwa uShenge

 39. Khulani Buthelezi

  Sanibnani bantu abnlwazi ngomlando wakwa Buthelezi.Engicela ukukuqqonda ukuthi abantu bakwa Buthelezi njengoba isikhathi esiningi kuvame ukuthi umlando wabo ulandelwe ukugcina eMahlabathini nje,ngaphambi kokuba seMahlabathini babekade bevelaphi ngoba angikholwa ukuthi savele saqhibuka eMahlabathini? Ngiyathokoza – KHULANI SIMPHIE BUTHELEZI,eJabacu,eNquthu – KwaZulu-Natal.

  • Vusumuzi M Buthelezi

   Sivela EMcakweni iBabanango leli lakhe enkabeni yethu kanjalo neThelezini.Shenge!

 40. Siyabonga Ndabazamashenge Buthelezi

  its true thanks Mina sengsizakele on my own ubaba akanaskhathi sabantwa so lokhu kungsize kakhulu sjabula khona lapho

 41. Poppy Matekane

  Poppy Buthelezi:
  Cha siyabonga ngezithakazelo zasekhaya. Namuhla sesiyazi ukuthi sidabuka kuphi.

 42. Sakhiwo Buthelezi

  Ngicela usizo uma ningangibalela amadodana kaNgqengelele wakwa Buthelezi kahlehle ngifuna ukwaz ngoNobiya Buthelezi osizukulwane sakhe sizinze Ombimbini eMahlabathini naseThaka.

  • Sandile

   lolo Sakhiwo ngiyabazi laba base Thaka koda angiyena owakhona. mina ngoka Phungashe wase mcakwini. uNobiya owase Ngome la besuka khona 0735885465

 43. Phumlani

  Nokho lendaba yezibongo imunandi uma umuntu eyilandele kahle, inami kukhona lapho bengisala khona njengoba ngingowakwaButhelezi e.g. sekuthiwa Myamana kaNqengele etc. kodwa ngithi kini eseninolwazi phambili nisicushise zintanga zakithi

 44. Masah

  MaShenge nina baka Phungashe. Ngiyajabula ukubona ukuthi kukhona abantu abafana nami. abawukhathalelayo umlando waMaShenge. Ngicela ningadideki ngamagama noma izithakazelo ezifanyo. lento iyenzeka namanje, EG… kungaba khona uSandile kwaKhumalo, aphinde abekhona nakwa Buthelezi. NakwaButhelezi ukhona uMageba hhay owakwa Zulu. Ukhona futhi uNdaba

  • Vusumuzi M Buthelezi

   Wayihlaba esikhonkosini Phungashe!

 45. Malibongwe Buthelezi

  Mashenge amahle ngicela ningicacisela lapha ngenkosi uPhungase Buthelezi eyahlaselwa INkosi UShaka yabaleka EBabanango yayo bhaca eNgome manje angazi kahle ukuthi ubukhosi bayo buphelelaphi

  • Zipho Buthelezi

   Shenge wena waseMcakwini indaba yobukhosi benkosi uPhungashe iyasinda ukukhuluma ngayo, ngoba emva kokuba isilo uShaka eseyehlulile inkosi yakithi eMcakwini kwabe sekusizakala indlu encane uNqengelele wabe esedla ifa lasendlini enkulu. Cha ngiyaye ngithi uma ngicabanga nginosizi ngimncome isincoma kanjani uNqengelele ngithi cha wasebenza futhi wasebenzisisa eqeda ngomlando wase ndlukulu eMcakwini ufakazi walokho umlando wendlu enkulu awuveli kahle, futhi abantu abaningi uma bethakazela umuntu wakwaButhelezi bathi Mnyamane kaNqengelele wena waseKushumayeleni. Indaba yenkosi uPhungashe ayaziwa ngoba yacindezelwa indlu encane. Ngiyaye ngizibuze umbuzo owodwa vooo uma ngijulile ukuthi “KAZI INKOSI UPHUNGASHE UMBHEKA KANJANI UNQENGELELE LAPHO BEKHONA ???????? NGOBA ISIZULU SITHI IFA LAKWENYE INDLU ALIDLIWA KWENYE INDLU!!!!!! Ngiyama lapha wenakaMevana akangakanani ungentende nomkhonto ungahlala ngoba wahlala kuZulu……… Ibinde inkosi ayiqedwa…….

   • Thulani Mevana

    Sibonge ngolwazi olunzulu,nami bengifisa ukwazi kahle ngalesi sakithi uMevana…ngobonga ngosizo

 46. Ngisacela ukwazi ngendabuko yabakwa-Simelane O-Magutshwa

 47. Siphelele Buthelezi

  Ngyabonga ukwazi nje ngendabuko yakwa Shenge, futh kukhona nethakazelo ebengingingazazi. Sibonge kuleyo ndawo

 48. MaShenge amahle ngfisa lokhu kunganiphithanisi amakhanda, kahle kahle nami kunezithakazelo engiqalayo nje ngqa ukuzizwa kithi kodwa ngyakuqonda ukuthi kahlekahle emhlabeni sonke sihlobene, kuphela nje angeke sigananesodwa sisemndenini onobuhlobo obusobala, eg, uma ulalelisisa kahle even uBabamkhul ubuthelezi kwakuyigama lomuntu nazo zonke lezi zithakazelo ngokuzalana kuze kufike kuye uBaba uMangosuthu. so ngyavuma futhi ngyayibonga lencazolo esibhalelwe yona!!!!!

  • Vusumuzi M Buthelezi

   Shenge! UMntwana waKwaPhindangene Inosi kakusiye uBaba nje. Kanti isiNdlunkulu sakaButhelezi sithi nxa kubizwa noma kukhulunywa nobesilisa nabo abesifazane kuduma uShenge eShengeni lelo.
   Sondiya!

 49. Lethiwe

  mina Ngyaye ngizwe kufakwa no Guda makuthakazelwa kwa Buthelezi ngabe sikhona leso or ilezi eszingena nje ngokuhlukana kwezindlu , njengoba kunabase Nhlangano,Nukwa,njll?

 50. oka shenge

  this information is incomplete. one needs to refer to the Buthelezi Family tree to get the full picture. okunye okubhalwe lapha akusho khona. ngicela ukungandi kakhulu

  • Vusumuzi M Buthelezi

   Shenge Sowalisa!
   AmaNtungwa ngawesibongo sakwaKHumalo. Nxa kuthiwa Shenge ka Ndaba, kakushiwo uNdaba wakwaZulu noma emaMbatheni. Shenge isibongo salwaNdabandaba, bangabaKWAButhelezi. Babebulawa laba beNdlu kaNdaba okwaholela ukuthi baze bazibize ngoNdabandaba. UNdaba uzimele gelekeqe. AmaNtungwa lana angawaKwaSokhumalo Shenge.
   Emsinga nje, Shenge ucosha abantu bakwaDlamini. E-Bulwer ucosha oDlamini….E-Winterton usosha oDlamini, etc. yebo baklhona oDlamini bakwaDlamini. Kodwa abanye banga bakwaButhelezi , bangabeNdlu kaBheje kaNdenge kaLudaba kaQwangubana ozalwa yiNkosi uShenge . Baphoqeleka ukulahla isibongo ngoba babebulawa.
   uButhelezi uyedwa vo. Ningaganani. Nxa ubona udadewenu uzibonela nje omunye umfana wakwenu.
   SHENGE! SOWALISA! NKONYANE KAMLAMBO!

  • Vusumuzi M Buthelezi

   Kungakuhle wande Shenge. Akekho okhuluma ngokugogda lapha ukwenza ulwazi lwakwethu kube yi-property yakhe.

   Shenge!

 51. Phumlani

  Hi guys is very good to anyone to know IMVELAPHI YAKUBO

  • Lethiwe Buthelezi

   AmaNtungwa futhi ayangena kwaButhelezi ..mina njengoba ngiqome kwaKhumalo nje into ethiwani? Angena kanjan amaNtungwa la?

   • siphelele buthelezi

    haw cc sale usumshiya loyomuntu phela owakith makunjalo

   • Londiwe Buthelezi

    Ngyamangala nam Shenge ngoba ngiqome kaKhumalo

   • Gatsheni Ndlovu

    Empeleni inkosi endala yakwa Buthelezi, angazi noma uPhungashe noma uNgqengelele yini, lenkosi yayiganwe amakhosikazi amathathu. Kwakungu MaKhumalo noKaMabaso kanye nomunye wesithathu. Lamakhosikazi ayehlala ndawonye enxiweni elilodwa. Lowo muzi wagcina sewubizwa ngokuthi kukwaButhelezi eMaNtungweni bngoba zimbili izintombi zakwa Mntungwa ezazihlala kulowo muzi wenkosi yakwa Buthelezi. Lezo zintombi ilezo-ke ezingu KaMabaso noMaKhumalo ngoba bangamaNtungwa bobabili. Abukho ubuhlobo phakathi kuka Buthelezi noKhumalo noma Mabaso.

   • ntuthukozwane

    AmaTungwa = AmaTau (Ngonyama, Sibande, Mpande, Mathe, Mande, Dawuduna, Mandebele or Bereu Bakolong or Barolong BaRraTlou (Ndlovu or Ndou or Zhou or Sono or Chobi/Jobi) = AmaNdawo (or AbaTswa-Tsonga, lapha abagcina bebuswa nguSoshangane or Shah of the Ngan/Tau/Ngwane/Goane – also called abaTwa or Mpanga/Baka or Bakga.

    Most of us fall under the Ntungwa caste but it does not necessarily show kinship. Kinship, as far as I know, is same surname and the surnames we are told not to touch. Also ask a person all their family tree before you wed them including what they don’t call themselves anymore and the Zulu rule is go back 3 generations and you are safe, uphephe sisi.

    AmaThelezi amaKhafula (not Kaffir – that is a destraction to hide who we are) = AmaKwa/Ngwa + Fula/Mvula/Pula/Bula – UbuFula into esibaningi esiyiyo la eAfrica. Fula = Mbulwa or Mburwa = Borwa (the name of our country ngesiSuthu). Google Fulani people and see that the West Africans dress like Lesotho Sothos when in traditional dress. Lesothos Sothos are Zulu Hlubis – who are Amalala or Mpangalala to be exact or BakgaTla or BakaDla abeKunene or as we have come to know them – AmaSwati/Swazi bephuma kwabakwaSibiya, okunguyena owazala uTsulu owazala oThecua/Thekwa owashada noNala nano Hala kwaphuma amaThembu angaMpondo (Nala Ndebele or Nwa – as in Vanwa’nathi or simply Swati) and Hala Thembu. The = Nde in Mande or Mathe. Mbu = Fu = Pu.

    So, thing to remember is Suthu = Zulu (that’s why kuthiwa uZulu uSuthu) = Xhosa = Ndlovu = Tau = Soka = Sao = Sawo = Bonga = Buka = Phoka = Phalo = Nyika = Nyai = Mchichenda = Mjikenda. All South African people are the same. This tells me OButhelezi bagcwele emaXhoseni – oShenge or Sekwe or Sengwe or Seku or Sengo = Segou = Seko = Sowe = Showe – amaShowe.

    Also, look up the Telezi in Kenya but they come from West Africa amongst the Mande tribes that live there today.

 52. philisiwe

  plz help ngfuna ukwaz about iziduko zakwaMevana,angazi nokuthi ngngaqala ngakephi plz help and nokuthi uhlangana kanjani umevana nomajola

 53. vusi Mbele

  Greetings. Ngithanda indlela eninolwazi ngakhona. Ngicela ukwazi ngabantu bakwa NCOBELA. Umlando noma iz it jalapeΓ±o.

 54. Celukbuza behlukene kanjani o Buthelezi

 55. Sthokozo

  Its really gud to knw your background. Yaz nami ngihlale ngizibuza ukuthi sihlobene yini nabakwa Khumalo ngoba indawo yasekhaya ibizwa ngokuthi iseMantungweni LE phansi kwase KuShumayeleni eMahlabathini

  • Sandile

   sawbona mft. ekushumayeleni igama lomuzi we nkosi umnyamana ka nqengelele

 56. Lungisani Mpongoma

  Ngqenglele oyivalo zibili othi lesi ube uvula lesi

  • Mbozisa

   My understanding,amakhosi amakhulu emlandweni,uButhelezi,uNdwandwe,Mthethwa then uZulu,sasingakhonze kumuntu kusuka eMcakwini.Sesikhonziswa ivukana likaNandi lisizumile.

   • Mbozisa, and his sons

    Mbozisa,ngelekelela nginike amadetails akho

 57. lutho Nduvane

  Could you please provide me more information about Nduvane

 58. zakithi Buthelezi

  can you please give me some information about the late Chief Mathole Buthelezi.I just want to know his backround and history of him please m begging you.

  • Ok I will write more about him soon Phungashe

   • Jabulani Buthelezi

    When are you going to write what you promised 2 years ago

   • Sibonelo Mpntshane

    Can please tel me ukuthi isibongo sakwa MPONTSHANE singena kanjan kaBUTHELEZI please forward to [email protected]

  • banie

   kwasala kancane ukuba ngimfice kulomhlaba umathole khokho wam gqooo

  • Vusumuzi M Buthelezi

   Inkosi Mathole Buthelezi, is your paternal great-Grandfather. He is son to Inkosi Tshanibezwe Buthelezi. He succeeded him to became Inkosi of Isizwe saKwaButhelezi.. He became Prime Minister to His Majesty King Solomon ka Dinuzulu (KwaDlamahlahla Place). Princess Constance Magogo Sibilile Ngangezinye Thombisile ka Dinuzulu married him to give birth to your Grandfather uMntwana waKwaPhindangene: your Father’s Dad.
   We do not chiefs but amamkhosi, Son!
   Your loving uncle

   Vusumuzi M Buthelezi

   • nana buthelezi

    mmm so happy to know my Surname history, Oshenge abahle.

    thank you Vusumuzi M Buthelezi. i did learn more about Buthelezi’s Clan.

   • Luntu

    Luntu

    Siyabonga ngomlando wakwa Buthelezi. I would love to know more about the early 1920s era, same timeframe as ukuzalwa koMntwana kaPhindangene. I would like to know who are Nkosi Mathole’s other sons and daughters.

    Ngibonge ukuphendulwa

 59. khumbulani buthelezi

  Siqhamuka kanjani isthakazelo esithi Ngwane nesithi Ndaba esibongweni sakwabuthelezi?

  • aycha nam ngyadideka ngo Ngwane nonyath bangena kanjan Mina gogo wam ozala ubaba uma Ngwane ay ngeke ngyayiphika ekangwane no nyathi

  • Nami mfe2 iyangixaka eka ngwane ko shenge ngidinga ukuchazeleka kahle cauze ngyadideka no khumalo khona lapho

  • Scendulo

   Sivela kanjan oNGWANE noNDABA

  • Mbozisa, and his sons

   Shenge,singena ngoba UShenge emadodaneni akhe wayizala Indodana ayiqamba igama elithi uNdaba

 60. Buthelezi Nzuzo

  Wow! This is really great to know (in detail) my ancestors whom are responsible for my surname. I think I’ll get my son’s first name in those names above. Thanks you guys.

  • mbukiseni samuel buthelezi

   I like this thing of our history as we are buthelezi family

   • Mbozisa, and his sons

    MaShenge,ngelekeleleni ngicela oShenge abazalwa ukhokho uMbozisa,bangixhume kule email address. [email protected]

  • SiboneloMpontshane

   Boshenge ngicela ukubuza isibongo sakwa Mpontshane singena kanjan kuButhelezi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: