Surname Meaning, History, Clan Names & Latest News

Izithakazelo🔥Umlando💙Clan names💯Iziduko🙌🏾

Category: Umlando Page 1 of 27

Umlando: Ondlunkulu beSilo uCetshwayo kaMpande

Laba besifazane abane babengondlunkulu, izindlovukazi zikaZulu ezazigane iSilo uCetshwayo kaMpande. Njengoba kuke kushiwo ukuthi emendweni akuhlezi kumnandi, ziyafika izikhathi zobunzima.

Lapha baseThekwini behamba neSilo uCetshwayo, beyogibela umkhumbi owabantuntisa wayobafikisa eKapa. Lapha kungonyaka ka-(1880), mhlazane uZulu esengasazimele gelekeqe. Nyakana uZulu esanda kuhlulwa eSandlwana.

Myeni

Abantu bakwa Myeni babebizwa ngokuthi abakwa Myeki besahlala eBabanango eduze komfula uMhlathuze. U Mlambo wazala Read more

Ndebele of Musi

The Ndebele are a Nguni people, they originate from Nguniland which was an area South Read more

Izibongo zeSilo uGoodwill Zwelithini kaBhekuzulu

Izibongo zeSilo uGoodwill Zwelithini kaBhekuzulu'INyosi : UNtulizenkosi Dlamini no-Buzetsheni kaSombila Mdletshe'INdlondl'enophaphe'ekhandaNdaba kawulalele lomunt'omemezayoUmemeza sengathi uyakhalaUkhal'isililoUth'igula Read more

Indlovukazi Yase-Sheba – eTopiya

Indlovukazi Yase-ShebaUMLANDO uthi uSolomoni kwakuyindoda eyayi nokuhlakanipha okukhulu emhlabeni wonke, wayethandana neNdlovukazi yase-Sheba, eTopiya (Ethopia). Read more

Izithakazelo Zakwa Ndlazi 😍 Umlando wakwa Ndlazi

Izithakazelo Zakwa Ndlazi
Ndlazi kaLokothwayo 
Swebelele 
Somlibo umarhog’uyababa unje ngatshongwe lomlambo, 
yincem’ende eyongamel’ iziziba abathi bayayibamba ayadontseka bayishiya ivele phakati kwesiziba. 

Ngu-Somlimokazi wena Gawuka kaMgegedla omathanga amakhulu adabula utshani bendlela. 
Ushiyampahla wena owahlindza inkomo wede wathuth’umswane wabashiya bedla. 

Ngababamba umsingizane badontsisane ngawo besithi yincema. 
Iindlaz’anyoni edla emigxobhozweni, inyon’ emaphiko made, endiza ezingweni zoThukela. 
Oondlubu zamil’ ebubini bamadoda ngokuswel’ indawo,  omafuz’afulele okwelifu lemvula, abashwabadel’ iinkomo. 
Nina bakwamfaz’ obele lide omuncis’ umntwana engaphesheya koThukela. 
Sihlabathi soNdi noThukela ndifike besihlenga besiphalaza, nam ndasihlenga ndade ndaguzubala. Nina mahlahla ndlela ngokukhamba iintaba zoLundi zingenandlela nazenza indlela yokukhamb’uBhungane. 
Ndlazanyoni nina mabinda nkosi ngoku binda uRhadebe inkosi ingakaze yabindwa. Ndlazi phum’ ethinzini abantwana bafa kukuthuthumela. 
Nyoni yeSilo kaMthimkhulu omuhle onje ngeNdlazi yakwaLokothwayo wena wengwazi emnyam abayinqinde izimpondo. Umphuhlan’ ophuhle wavelela phezu kwamaHubi, maHlubi ‘ amahle, oomashubel’ esavela. maNgelengele anzipho zimnyama ngokuqhwayana. 
Bayethe thole leSilo!!!
Umlando WakwaNdlazi
Abantu bakwaeuNdlazi kumbe Mandlazi badabuka esizweni samaHlubi endlini yeNgonyama uRadebe kaMthimkhulu wokuqala. Lesi sibongo siqhamuke ngendodana kaRhadebe uLokothwayo owazakhela umuzi wakhe wawuqamba ngeNdlazi inyoni encane enobuhlakani.
AbakwaNdlazi bahlobene kanye nabantu bakwaRadebe ngokozalo kepha sekunokulahleka komlando kwabanye abacabanga ukuthi uNdlazi uzalana kanye noMtshali kanye noMthiyane, kepha akusinjalo ukuduka komlando nanonukuthi abantu bakwaNdlazi bafikela ezingweni ezinengi uma babefuduka emhlabeni wabo eMtshezi lapho bahlukana khona abanye baya eSwatini abanye eMpumalanga abanye eEatern Cape.

Laba baseNatal bazibiza Ndlazi-Lokothwayo Shiya, abaseMpumalanga bszibize ngoMandlazi Shiya Semane, abaseSwatini bazibize Mandlati Sibanyoni, base EC babiza Ndlazi-Swebelele Somlibo.


Bhengu Clan Names  👑

Izithakazelo zakwa Bhengu 💛 Clan Praises Bhengu Ngcolosi! Wena wakwaDlabazane,KaNgwane, KaNephu kaLamula, Nyawo zigezwa ngamazolo, Read more


Bhebhe Clan Names 😍

Izithakazelo zakwa Bhebhe Bhebhe, Makhedama, Soyengwase, Nina bakaBhebhe kaMthendeka, Nina bakaSoqubele onjengegundane, Nina baseSiweni, KwaMpuku Read more


Izithakazelo zakwa Biyase ? Biyase Clan Praises

Biyase Clan Names Khathini, Ziqubu, Ngonyama yenduna, Luphondo!


Biyela Clan Names 😍 Izithakazelo

Izithakazelo zakwa-Biyela Ntshangase, Menziwa, Njezi ka Xhoko! Ndabezitha! Mvundlane wasoKhabeni, Mbeng'osinda abosi, Mgazi!

Imvelaphi yabantu bakwa Mpontshane 😍 Umlando wesibongo sakwa Mpontshane

Imvelaphi ngesibongo sakwaMpontshane – emandulo 
Imvelaphi yabantu bakwa Mpontshane 😍 Umlando wesibongo sakwa Mpontshane

kwakunenkolelo yokuthi uma inkosi esuka ibusa ngalesosikhathi iba nenyanga yayo noma futhi uma ikhothama nenyanga yayo leyo iya kwagoqanyawo, ngoba yayivamise ukuba uhlupho emphakathini ngoba yayingumuntu osondelene kakhulu nenkosi,yayazi izitha zenkosi kanye nezinyathelo ezizothathwa inkosi. ngakho-ke inkosi uShaka yiyo nenyanga yayo eyayibizwa ngo Jeqe Buthelezi. 

UJeqe Buthelezi wayesondelene kakhulu noZulu. Emveni kokudlula kwenkosi uShaka emhlabeni, inkosi eyalandela lapho uDingane,wahlela ukwakha utulo lokuyisa uJeqe kwagoqanyawo, Nokho elingaphumelelanga ngenxa yokufadalala kwamacebo kaDingane. Ngenkathi uJeqe esezwile ukuthi inkosi ikhothamile wabutha okungamasakana akhe ebusuku wathi nyawo zami ngibelethe, ngoba wayazi ukuthi uma epholisa amaseko bazomvimbezela bangene ngendluvu iyangena emzini kaShaka. Hhayi-ke wakhala wemuka umfoka Shenge enqamula amahlathi namahlathikazi,imifula nemifudlana. Waze wafika kamhlaba uyalingana, ngapha emuva uDingane wafika namabutho akhe elawini lika Jeqe itshe selome inhlama. Uma efika kamhlaba uyalingana azithele phezu kwamadoda endowo, embuze athi “wahamba umpontsha, ufohla lapha emahlathini nje mfokazana ulibamgisephi?”

Wabe esebazekela lonke udaba olwalumumpontshisa ezikhaleni nasemahlathini. Lamadoda endawo amzwela amnika indawo yokulala, badingida udaba lwakhe olwalusezithebeni base bephuma nesu lokumfihla.

“Lalela lapha-ke mfoka Shenge, ngoba usuzibikile, thina dingabantu abalungile ngakho ke sithe uma sibhunga ngodaba lwakho sabona ukuthi uzoba usizo emphakathini wethu njengoba unomlando omuhle wokuba inyanga yenkosi yethu uShaka” kusho indoda.

“Njengoba bengandile abantu bakwaButhelezi kulendawo sibona kungakuhle ukuthi ushintshe isibongo ozibiza ngaso okweskhashana kuze kudlule ukuthungathwa kwakho, njengoba wazi nawe mfoka Shenge ukuthi izibongo ziqanjwa ngenxa yezenzo Zomuntu nawe sibone kungaba isu elingcono lokuthi sikubize ngoMpontshane ngenxa yokuthi ubuhamba uMpontshampontsha izwe lonke leli”


Myeni

Abantu bakwa Myeni babebizwa ngokuthi abakwa Myeki besahlala eBabanango eduze komfula uMhlathuze. U Mlambo wazala Read more


Ndebele of Musi

The Ndebele are a Nguni people, they originate from Nguniland which was an area South Read more


Izibongo zeSilo uGoodwill Zwelithini kaBhekuzulu

Izibongo zeSilo uGoodwill Zwelithini kaBhekuzulu'INyosi : UNtulizenkosi Dlamini no-Buzetsheni kaSombila Mdletshe'INdlondl'enophaphe'ekhandaNdaba kawulalele lomunt'omemezayoUmemeza sengathi uyakhalaUkhal'isililoUth'igula Read more


Indlovukazi Yase-Sheba – eTopiya

Indlovukazi Yase-ShebaUMLANDO uthi uSolomoni kwakuyindoda eyayi nokuhlakanipha okukhulu emhlabeni wonke, wayethandana neNdlovukazi yase-Sheba, eTopiya (Ethopia). Read more

Page 1 of 27

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: