Yamela, Dazela Mdodo onga amaphela, Khoza Makhobeni, Sililela ukuphana abanye belilela ukuncishana. Yamela omazinyo amahlophe ngokungasiphuzi isijingi uphila ngentuthu yempepho njengezinkonjane zezulu. Mdlovu UMphahlwaUmphahlwa ophahle izindlela zombili eya emgungundlovu nase mgungundlovana, umagwaza ephindela njenge zulu, ihawu eladla amanye amahawu, umgibeli wehashi elimpunga elabonwa umlungwana ebheke empofanyana udumo lagwaza amajaha ayengakagwazi, umsingawodi. UmanqondoInyathikazi yokhalo, umbombombo kamachamsela unididwa ngemihla, induku emhlophe eyamila esigxhotsheni, labasakhiphe lomoya yagudleka ngalapho yakhula yaze ya isihlahla esikhulu esihlala amashinga, isigejela esimadolo abanzi isigodo esikhulu esivimbela abaya eluSuthu.CirhaOnojaholo, Ntswentswe.


More information is available on our YouTube channel