Yamela, Dazela Mdodo onga amaphela, Khoza Makhobeni, Sililela ukuphana abanye belilela ukuncishana. Yamela omazinyo amahlophe ngokungasiphuzi isijingi uphila ngentuthu yempepho njengezinkonjane zezulu. Mdlovu UMphahlwaUmphahlwa ophahle izindlela zombili eya emgungundlovu nase mgungundlovana, umagwaza ephindela njenge zulu, ihawu eladla amanye amahawu, umgibeli wehashi elimpunga elabonwa umlungwana ebheke empofanyana udumo lagwaza amajaha ayengakagwazi, umsingawodi. UmanqondoInyathikazi yokhalo, umbombombo kamachamsela unididwa ngemihla, induku emhlophe eyamila esigxhotsheni, labasakhiphe lomoya yagudleka ngalapho yakhula yaze ya isihlahla esikhulu esihlala amashinga, isigejela esimadolo abanzi isigodo esikhulu esivimbela abaya eluSuthu.CirhaOnojaholo, Ntswentswe.

Ndawo clan

Imvelaphi yesbongo sakaNdawo. Uma wazi izithakazelo zakwa Ndawo noma umlando sicela uzifake ngokucindezela lapha

Akulahlwa mbeleko ngakufelwa

Akulahlwa mbeleko ngakufelwa Incazelo: ukuthi wenzakalelwe yinto embi akusho ukuthi lahla ithemba. Umsuka: imbeleko eyokubeletha umntwana, uma ngabe usufelwe abantwana Read more