clan names 💛 clan history 💯

izithakazelo

Tag: Dwala

Izithakazelo zakwa Dladla ziphelele zonke

Dladla Clan Praises :

Mgabadeli, owagabadela izinkundla zakwabulawayo, gadlela, dwala, mpembe, mhlophe, vezi, dladla, nyazitha, magalel’agiqe njengeshongololo,  nhliziyo zimhlophe, mapha azay’ncishe yena, ngalonde, masok’amahle, limi luyashelela ezintombini,mangaphikiswa, bunono bekati, makhos’ezwe, mhlambi wezinkomo kawubaleki, maqaphel’ebheke phansi ngokungathand’ukukhuluma, findo kaliqaleki sofa silahlane, mpilonde, malal’evulile ngokungesabi lutho, mkhanyelw’ebumyame, mthond’omuhle, ngokuzal’abafana namantombazane, nzalwenhle engaciki, mahambela phezulu ngokuzazi, dladla !!!

Shabane Clan Names

Shabane
Dwala
Majiya
Mabhal ngozipho abanye bebhal ngepensel
Mabiya ngwoko
Sbumbu esiqumbil
Linda

Izithakazelo zakwa Shabane Clan Names Umlando

Shabane,
Dwala,
Dwala ka Mbatshazwa,
Sembathwa, wena owabona itshe lembethe ingubo,
Phingoshe,
Sozwakade,
Gcagcabane,
Sochaya,
Lindabutho,
uNceshe olinde impi ngesinqindi somkhonto osebeni lomfula,
Jongisa,
Mqhakama,
Ndlondlo eme ngomsila kwelaMpondo, eyawela umfula ngezembe,
Bhovula,
Mabhala ngozipho abanye bebhalangamapensela. Majiya ojiya njengotshani,
Zembelibomvu lokuhlahlela izinkomo,
Nina enabona isihlakothi sehla ngomfula nathi nansi inyama,
Nina bothala livuzinyama ngoba behlala bedla. Hleza goduka hleza kaMboli,
Mdlovu omnyama,
Hleti elibomvu elimmbila mhlophe, wamuhlumuntu,
Nina enigezela emadwaleni abanye begeza emaxhaphozini,
Nina enaqeda uBombo ngokuhletetela,
Nina baseSwatini,
Mhlambanyathi,
Manyela indlela eyakulonina abuye ngenye. Nhlungu zahlula insunguzi,
Ncincimane,
Sithuba !!

Izithakazelo zakwa Dladla Clan Names

Izithakazelo zakwa Dladla

Mgabadeli,
Owagabadela izinkundla zwakwaBulawayo,
Gadlela, Dwala,
Mpembe, Mhlophe,
Vezi, Dladla,
Mhlophe, Nyazitha,
Magalel’agoqe njengeshongololo!

Izithakazelo zakwa Dladla Clan Names

Izithakazelo zakwa Dladla

Mgabadeli,
Owagabadela izinkundla zwakwaBulawayo,
Gadlela, Dwala,
Mpembe, Mhlophe,
Vezi, Dladla,
Mhlophe, Nyazitha,
Magalel’agoqe njengeshongololo,
Songololo siyakwesaba,
Ngoba wena inezinyawo eziningi,
Ongathinta wena,
Angafa nokufa, fi,
Wena zikhali kazikho zisemsamu koGobone,
wena sandla esembethe imbokodo.
Mgabadeli!

Izithakazelo zakwa-Dladla

Izithakazelo zakwa-Dladla

Mgabadeli,
Owagabadela izinkundla zwakwaBulawayo,
Gadlela, Dwala,
Mpembe, Mhlophe,
Vezi, Dladla,
Mhlophe, Nyazitha,
Magalel’agoqe njengeshongololo!

Abakwa Mbatha kusengabantu bakwa Shandu, MBEJE, Dladla. Lababantu babakhe eMangeni ngase Nkandla okwathi muva inkosi yabo uNdaba ka Sontshikazi wathuthela eNhlazatshe ngase Vryheid nesizwe sakhe. Kulapho azalela khona oMbeje, Dladla no Shandu.
Lendawo bayithanda ngoba yayiseduze kwabahlobo babo bakwa Zulu e Babanango kanti iseduze komfula iMfolozi emhlophe kanti futhi neNtaba iNhlazatshe inechibi elingomi lapho imfuyo ebeyikwazi ukuthola amanzi khona. Intaba lena beyibasiza futhi ukuthi babone isitha siseza le kude. Iyona ntaba lena obekuthi uma behlaselwa bazivikele ngayo. Lentaba yethiwa igama inkosi uNdaba ngoba ethi ‘Ihlanza Amatshe’ yagcina seyibizwa nge Nhlazatshe. Emadodaneni ka Ndaba uShandu owazinza kuyo lendawo abanye abafowabo oMbeje no Dladla bafuduka bazitholela izindawo zabo.
Emva kuka Shandu inkosi ebusile kube ngu Dunjwa okwathi uma ekhothama kungazelelwe ubukhosi bathathwa u Khali wabusela emzini kayise e Zivundleni. Amanye amadodana ka Shandu awazange athande ukuphathwa uKhali abe esehamba neqeqebana labantu bawo ayozifunela ezinye izindawo eziseduze. U-Nkomo no Mashiba baya e Zihlalo/Dlebe, uMandlovu waya eBaQulusini kanti uMngunyana waya kwa Nobamba/Danny Dalton. Kodwa-ke abazange baqhelelane ne Nhlazatshe, Mahlabathini, Dlebe, Zihlalo, Mabedlane, Ceza nezindawo ezisondelene nazo.
U Dladla yena waya koMnambithi, Nobamba/Weenen kanti abanye bazinza ko Msinga, Nquthu nezindawo ezakhelene nazo. Komsinga singabala uLugubhu ozalwa endlini ka Dumisa kanti waba nobudlelwane obukhulu nomfowabo uMbeje.

Izibongo zama Mbatha
Sontshikazi, Ndaba, Shandu, Mbatha, Mthiya, Mangcengeza, Khali, Mngunyana, Manyosi, Mashiba, Makhubalo, Mngeni, Dumisa, Nsibankulu, Nkomo, Mandlovu, Dunjwa, Mbudlele, Dilikana…
Amanye lapha amagama nje angazange aba yizibongo

Dladla
Mgabadeli, Mphembe, Mhlophe, Gadlela, Dwala, Mnembe, Kweyama, Vezi, Gigaba, Ziyamanzi, Mathenjwa, Kolotshana…

Mbeje
Bhabha, Magwaza, Mlotsha, Sihlangu senxele,
Mabhala ngepensela abafokazane bebhala ngozipho, Gumbi lama gwala, Ndabezitha

Izithakazelo zakwa Dladla Clan Names Umlando

Izithakazelo zakwa Dladla 😍 Dladla Clan Names

  • Dladla,
  • Mgabadeli,
  • Owagabadela izinkundla zwakwaBulawayo,
  • Gadlela,
  • Dwala,
  • Mpembe,
  • Mhlophe,
  • Vezi,
  • Mhlophe, Nyazitha,
  • Magalel’agoqe njengeshongololo!

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: