clan names 💙 clan history 💯

izithakazelo

Tag: VILAKAZI Page 1 of 2

Jika Clan Names

Jika:
Gwala,
Nzimande,
Mphephethe,
Mayeka,
Khamanga ka Divane,
Machama ne nhlunu,
Mdlovu,
Umtubutubu,
Nkondlwane,
Vilakazi,
Mhlwehlwe odume njengezulu,
Nyawo zimhlophe ngokunyathela njengezihlabathi zolwandle !!!!

Benedict Wallet Vilakazi

Benedict Wallet Vilakazi was a South African Zulu poet, novelist, and educator. In 1946, he became the first black South African to receive a PhD Vilakazi Street in Soweto is named after him and it is now famous as the place where both Nelson Mandela and Desmond Tutu once lived.

Gwala Clan Names Gwala Surname

Gwala, Mphephethwa, Nzimande, Khilane, Khondlwane, Majiya ka-Mshika, Khamanga, Mdlovu, Mantshinga, Ntimbane, Ngwede, Ngwevu (Mgwevu), Jili, Ngwavuma, Sihlase, Vilakazi, Gcuma !!!

Izithakazelo zakwa Gwala

Izithakazelo zakwa Gwala 😍 Gwala Clan Praise

 • Mphephethwa,
 • Nzimande,
 • Khondlwane,
 • Majiya,
 • Khamanga,
 • Mdlovu,
 • Mantshinga,
 • Ntimbane,
 • Ngwede,
 • Ngwevu,
 • Jili,
 • Ngwavuma,
 • Sihlase,
 • Vilakazi,
 • Gcuma,
 • Ngwekazi,
 • Mancama ngesinkw’esikhulu,
 • Wena owasukel’isigodo simuka nomfula uth’inyama,
 • Manda kulandulwa,
 • Vilakazi,
 • Xam’odla ngomsingizane,
 • Mhlandla!

Zikhona izikibha nama-jacket/hoodies akwa Hlengwa Whatsapp / call: 061 868 5163

Izithakazelo zakwa Gwala
Izithakazelo zakwa Gwala

Prices:t-shirt: R200Hoodies: R400

Izithakazelo zakwa Gwala 😍 Gwala Clan Praise

Izithakazelo zakwa Gwala 😍 Gwala Clan Praise

 • Mphephethwa,
 • Nzimande,
 • Khondlwane,
 • Majiya,
 • Khamanga,
 • Mdlovu,
 • Mantshinga,
 • Ntimbane,
 • Ngwede,
 • Ngwevu,
 • Jili,
 • Ngwavuma,
 • Sihlase,
 • Vilakazi,
 • Gcuma,
 • Ngwekazi,
 • Mancama ngesinkw’esikhulu,
 • Wena owasukel’isigodo simuka nomfula uth’inyama,
 • Manda kulandulwa,
 • Vilakazi,
 • Xam’odla ngomsingizane,
 • Mhlandla!

Zikhona izikibha nama-jacket/hoodies akwa Hlengwa Whatsapp / call: 061 868 5163

Izithakazelo zakwa Gwala
Izithakazelo zakwa Gwala

Prices:t-shirt: R200 Hoodies: R400

Izithakazelo zakwa Gwala

Izithakazelo zakwa Gwala 😍 Gwala Clan Praise

 • Mphephethwa,
 • Nzimande,
 • Khondlwane,
 • Majiya,
 • Khamanga,
 • Mdlovu,
 • Mantshinga,
 • Ntimbane,
 • Ngwede,
 • Ngwevu,
 • Jili,
 • Ngwavuma,
 • Sihlase,
 • Vilakazi,
 • Gcuma,
 • Ngwekazi,
 • Mancama ngesinkw’esikhulu,
 • Wena owasukel’isigodo simuka nomfula uth’inyama,
 • Manda kulandulwa,
 • Vilakazi,
 • Xam’odla ngomsingizane,
 • Mhlandla!

Zikhona izikibha nama-jacket/hoodies akwa Hlengwa Whatsapp / call: 061 868 5163

Izithakazelo zakwa Gwala
Izithakazelo zakwa Gwala

Prices:t-shirt: R200 Hoodies: R400

Izithakazelo zakwa Vilakazi

Izithakazelo:

Vilakazi,

Nzimande,

Mdluli,

Gwala,

Mphephethe,

Nyawozimhlophe ngokunyathela izihlabathi zolwandle

Myeka khamangwa

Majiya Ngwekazi Nkondlwana

Mdlovu omatubutubu

Umhlwehlwe odume njengoZulu

Mancama ngenhlunu

Lugwashu

Matshinga waseMaphephetheni

Sihlase Binda

Abanye bathakazela kanjena:

Binda!

Mphephethwa

Wena kaGama

Mantshinga waseMaphephetheni

Owagwaz’ aze ame ngeklwa

UNgwevu noNgwavuma

Nina baseNgwede neNgwavuma

Sihlase!

Owadl’ umkadadewabo

Wathi akananyongo

Wathi akanamehlo

Umhlehlo sibhanhakazane

Malinga khilu hohlo

Bamchatha ngohlanga bethi akafe

Kanti lapho engasayukufa impela baze banqoba!

Izithakazelo zakwa Nkonyane

 • Nkonyane,
 • Vilakazi,
 • Gwala,
 • Jili,
 • Ndzimandze,
 • Mphephetse,
 • Binda abasengwede nengwavuma bathi udadewabo akananyongo akanamhlehle, abagqalingana balingisa insimi isiyalile.

Vilakazi Clan

Izithakazelo Zakwa Vilakazi

Binda!

Mphephethwa!

Mphephethe wena

Wena wakoGama

UGamuyedwa lubaphephethwa

Matshinga waseMaphephetheni

Ogwazaze ame ngeklwa

UNgwevu noNgiwavuma

Nina baseNgwede naseNgwavuma

Nina baseNdondina ngovuma

Sihlase!

Owadlumkadadewabo

Wathakananyongo

Wathakanamhlehlo

Umhlelhlo sibhbhakazane

Malinga khulu hohlo

Bamchatha ngohlanga

Bethi akafe angafi

Baze banqoba.

Abakwa VILAKAZI 😍 Abantu bakwa VILAKAZI 😍 Umlando wabantu bakwaVilakazi

Abakwa VILAKAZI 😍 Abantu bakwa VILAKAZI 😍 Umlando wabantu bakwaVilakazi

Abantu bakwaVilakazi badabuka kubantu bakwa Jili behlala ngaso lwandle beziphilisa ngokudayisa usawoti bethengisela zonke izizwe abebakgelene nazo. Lowo sawoti babewuphephetha ukuze kusuke ukungcola. Basithola kanjalo lesithakazelo esithi Mphephethe. Izinyawo zabo zazihlala zimhlophe ngoba babewugxoba ngezinyawo losawoti ukuze ucoliseke. Bathola izithopho ezethi Zinyawo ezimhlophe ngokunyathela izihlabathi zolwandle.

Lesibongo sakwaVILAKAZI basothola ngemibono emibili kwelakwaZulu nelakaNgwane.

Umbono wokuqala kwaZulu: komunye umuzi emndenini wakwaJili kwabe kuno mfazi owayephisa utshwala obuxakile ngenye indlela bububi kuyisitshodo. Ababephuza lobo tshwala babebabaza bebabazile ngenxa yobubi babo. Abantu bavumela ukuthi okudala lotshwala bube bubi ikithi lowo nkosikazi ubuvilakazi uyivila voco. Kwase kuqanjwa lowo muzi ngokuthi ikwaVILAKAZI ngoba kuphiswa utshwala obubi obubangelwa ukuvilapha kwalenkosikazi. Ngakho uzalo lonke lwakulowo muzi lwabizwa ngoVilakazi isibongo.

Ngesikhathi elakwaZulu libuswa uShaka isizwe sakwaVILAKAZI sabe sibuswa uVelaphansi owayebuye ebe usomahlaya kaShaka. Okwathi langa limbe uVelaphansi wenza ihlaya ngenkosi uShaka phambi kwesinduna zakhe. Lesosenzo samthukuthelisa okaMenzi wathumela amanutho ukuthi ayobahlasela abakwaVilakazi. Babaleka bagibela intaba eyayoseduzane nabo base baphosa atshe emabuthweni kaShaka. Kwaphinde kwamcasula lokho uShaka wathi bangamagwala, kwavela esinye isithakazelo esithi GWALA, kepha kukhona abasebenzisa leso sithakazela njengesibongo.

Umbono wesibili ngokuqambeka kwalesibongo eSwazini:

Ngesikhathi uShaka ebahlasela lesizwe sikaVelaphansi abanye babalekela eSwazini lapho yafike inkosi uSobhuza wokuqala wabamukela ngezandla ezimhophe. Wabasikela indawo eNgwedze ngasemfuleni Ingwavuma ukuthi bazilimele bezophila. Kuthiwa lababantu behluleka ukulima ngoba bona babejwayele ukuzodayisela usawoti kuphela hhayi ukulima. Kuthiwa bamangala abantu baseSwazini ukuthi kungenzeka kanjani ukuthi isizwe esimnyama singakwazi ukulima kwathiwa amavilakazi lawa. Phela babengalimi baseseNatali. Kuthiwa impilo yabo yabanzinyana ngempela lena eSwatini. Bakizwa ngo VILAKAZI bonke ke eSwazini abantu bakaVelaphansi wakwaJili.

Ngezingameko ezahlukahlukene kwavela nazi isibongo ziphuma kwaVILAKATI;

Nzimande/Ndzimandze
Gwala
Nkonyane
Mkhaliphi
Mdluli

Izithakazelo:

Vilakazi
Nzimande
Mdluli
Gwala
Mphephethe
Nyawozimhlophe ngokunyathela izihlabathi zolwandle
Myeka khamangwa
Majiya Ngwekazi Nkondlwana
Mdlovu omatubutubu
Umhlwehlwe odume njengoZulu
Mancama ngenhlunu
Lugwashu
Matshinga waseMaphephetheni
Sihlase Binda

Abanye bathakazela manjena:

Binda!

Mphephethwa
Wena kaGama
Mantshinga waseMaphephetheni
Owagwaz’ aze ame ngeklwa
UNgwevu noNgwavuma
Nina baseNgwede neNgwavuma
Sihlase!
Owadl’ umkadadewabo
Wathi akananyongo
Wathi akanamehlo
Umhlehlo sibhanhakazane
Malinga khilu hohlo
Bamchatha ngohlanga bethi akafe
Kanti lapho engasayukufa impela baze banqoba!

Page 1 of 2

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: