Myeni

Abantu bakwa Myeni babebizwa ngokuthi abakwa Myeki besahlala eBabanango eduze komfula uMhlathuze.
U Mlambo wazala u Ngwenya no Nsinde. U Ngwenya wabe esakha isizwe sakwa Ngwenya kanti uNsinde wenza esakwa Nsinde.
UNgwenya uDuma, u Duma nguye abantu bakhe abagcina bengabakwa Myeni.
Bagcina befuduka baze bayofika eNgwavuma lapho abafika khona bahlala nabantu bakwa Mngomezulu ababebuswa yinkosi yabo uZondiwe.

Ake sibalamanise abakwa Myeni:
uMbambo wazala uMabaso (Hhayi wakwa Mntungwa)
uMabaso wazala uNgwenya no Nsiande,
uNgwenya wazala uDuma,
uDuma wazala u Mdolomba,
uNsinde wazala u Maguma,
uMaguma wazala uLundini,
uLundini wazala uVuma no Mlangazi,
uVuma wazala uSiphike owazala uMkakwa,
uMkakwa wazala uNkunzi,
uSiphike ka Duma wathuthela eSwazini, lapho afike akhothamela khona.

Izithakazelo zakwa Myeni:

Mdolomba,
Mzukase,
Mnguni,
Mzimela,
Mziyankatha.

47 thoughts on “Myeni

  1. Israel Myeni

   Akulona iqiniso lelo. Bheka ngokulandelayo izithakazelo zoMyeni

   Angikwazanga ukulamanisa (genealogy tree) amaKhosi akwaMyeni lapha.

 1. bongah mfeka

  Engabe uMfeka uhlobene noMyeni? Ngoba nabo oMzimela, Mnguni?

  1. Walter myeni

   Cha umfeka akahlobene nomyeni umlando awumvezi umfeka phandle kamzimela

   1. ntuthukozwane

    Walter, oMyeni babuye babizwe ngo Mnyamana or Jemini or Dlemini or Yemeni or Myeki or Mkile or Mkweni or MaNgweni or Jamane or Lamane or Lamula or Dhlamani or Damara or Daman or Malan or Magan or Ngwane or Maun or Maweni. Abanye amagama abakwa Myeni AmaGina or Ginites or Gininda or Ginindza or Guinea or Ngai or Magaye or Michael or Maliwa or Matiwa or Mzila or Amaziya or Mazwane. OMyeki are also called Jaine or Jalinkosi or Nkosi-Jali = Jalinga = Jalai = Janai = Matshana = KaJali = Galai = Gcaleka = Maluleka = Malulale. Izizwe ezingaphansi kwabakwaMyeni zibuswa ilana abazalwa uMthethwa = Mbambo = AbaMbo = Mkhize = Cis = Mphephu = Zwebu = Zvebu = Zbebu = Ziphephu = Siphupha = Mpambosi = AbaBusi.

    Laba abantu abazalwa kwaSibiya, bebizwa ngoZwane or AbaNtwane or AbaNtwana or Nzwane or Zwane or Matiwane or Mthiyane or Mathanias lr Mathathias or Mantatisi or Mthanti or Ethai or Mthayi or Mngadi or Khathi or Qwathi or Ngwadi or Ngwati or Cohath.

    This is a house ebuswa aBeNguni. House of Guni = amaPhuthi AbeNguni oKhambule or Malambule or Namuel or Nabonkosi or Mambo-Nkosi or Mbambo-Nkosi or Mbambosi or Miphiboseth, son of Jonathan, son of Saul, son of Cis or Mkhize/Zwide/Zie/Seni of the House of Jemini.

    Indlu yakwaMyeni is the Big House of the Biyela-Dlamini or Benjamin or Nyamane Clan that is the right-hand house of the Ndlovu house that is the Zulu royal House. Indlu yakwaBenjamin ibizwa ngoKunene ibuye ibizwe ngoMthethwa noma Khumalo no Latha or Deda or Dada or Dadeni or Matatiele or Madedane or Ndidane. UMnyeni indlu yabaNtwana ezala amaKhosi akwaZulu and the ones sizibiza ngawo e.g. Mthaniya = Matiwane = Mazwane = Zwane = Azania = Azane = Esan = Msane = Sela = Hlela = Ndlela = Ndlange or Mandrakes = Mandlakazi.

    Iyo lendlu ezibiza ngamaXhosa, abaThembu, Mfengu, Gqunukhwebe (angoCebekhulu = Linda = Nzima/Nzama/Zuma/Manzi/ Amai = Micha = Mchwayo = Cubu-Ngwane = Damara = also a tribe of Namibia). We came from Central Africa, around Angola from a Kingdom called Angola = Nango = Nako = Sikhathi = Segadi = Sebola = Mazibuko = Manzi-Ngcobo = Manzini-Mbo.

    Abantu bakwaMthethwa abakaZwane bonke. This is the whole of KZN. The whole of Africa igcwele abantu bakwaZwane. Zwane means MuNtwane = Umuntu + Wane = Ntulane = Ntulela = Ntulila = Tolane = Thangoni = Zangweni = Sangweni = Zwaneni = Zelani = Siyane = AmaZiyane = Siwela.

    AbaseMaNgweni, oThulini, eZulwini.

    Mangethe (Ngidi = Magidi = Mdingi = Ntini = Othni amakhosi akwaMzimela/Semenya/Mtshemla/Jemla/Masimula, abeSuthu) = Baria/Vhalea/Marewa/Molewa/Biyela/Abihail/Abulawi/Boroa + Sama/Nzima/Nzama/Linda/Cebekhulu = Zebulun = Gwede = Mugede = Gumede = Bakhithe = Bakhize = Biyase = Mvelase = Mbuyazi = Mbulazi = Sebiya = Sibiya = Sibani = Zibane = Thuphane = Tubane = Masilela = Silela = Sithupha = Khathi = Nako = Ngai. ONgai or Magaye bathathu Korea bahlobene kakhulu kangangokuthi bayathakazelana = 1. Mathanias/Mthania/Sedecias/Zikode/Zolide or Zoide = Zwide = Segadi = Sebola = Sayidi = Sandile / Jadihel 2. Galal or Galai or … Kalawi or sons of Malawi or Malinga or Maleka or Mulenga or Recha or Rika or Rai or Jeri or Jine or Myeni or Nyika or Nyai or Nyathi or MaNyathi or Magadi or Mngadi or Kalika or Gaika or Gcaleka or Maluleka (a. Gathrapha or Shabane or Sarvia or Zeroua or Mzila or Gwabini or Biyela (Mnguni) or Sibiya or Sabela or Ndabane or Tabane or Mthabiya or Mthabela or Ntombela (all refer to the same people) b. Phesseni = Bheseni = Mphezeni = Ngobese = Kubisi = Lubisi = Tubisi = Sibisi = Sompisi = Mpisingo = Mbensele = Mbenseni = amaQungebe) = Sebeni or Nsimbini and lastly, c. Tehinna or Tehai = Thaine = Thingane = Dingane = Dinane = Dikela = Madzikane = Ntshona (Magwaza = Mazwanga = Mazwana = Mazwane)) and lastly, 3. BacBacar = Banibanga = Babanango = BabaNgola = Babakoa = Barbacoa = Babanga = Babalwa = Babiya = BaGabi = Bacambi = BaGcwabe = Mncwabe = Qwabe = Phekwa = Phika = Phinga = Pai = Bhayi = Mbai = Mbali = Palesa = Zulu.

    UGumede uzala uDlangezwa or Hlanguza or Sakuza = Sankosi = AmaHala-Nkosi.

    SingabaThembu. UZwane uveka KwaNdlovu eQhudeni.

    Izizwe zakwaZwane = Mkhize, Mthethwa, Xasibe, Khathi, Makua, Nyathi Makuanyathi= Mkhwanazi = Dlomu = Lomu = Molomo = Oromo = Ndlovu = Mdolomba (Cebekhulu) = Matiwane = Mthiyane = Cele = Magwaza = Ndiweni = Mangwe/Machi/Miya/Manci/Ngema/Guma/Ngoma.

    The glue for one Zulu state is Zwane. Every province has a Zwane area. We are Pedi by origin, amaZulu in general. Siphuma kuSothone or Esthon or Stone or Sithole or Sothole or Lesotho. This is who we are!

    AmaZulu abantu bakwaMthethwa nabakwaQwabe. NgesiZulu-Sotho kuthiwa amaSeru or Seror or Zeru or Zoro or Mzolo or Mtolo or Tholo or Tlou or Ndlovu or Ndou or Zhoulou or Tulu or Turu or Lutu as in Lutuli = Zwane = Toure (West Africa) = Ituri (Congo) = Ntuli.

    In the Bible, Zerubabel or Zorobabel and Semei came back to Jerusalem from Babyolonian exile and formed the nation known as Hebrews post the exile of Babylon.

    Lezi izindlu ezibizwa ngokuthi iNsindeni. Izindlu zamaKhosi asakhothama akwaZulu. amaKhosi ngokwawo Korea inye inkosi yamaKhosi. AmaVenda, abeTswana/Zwane/Tawana/abaNtwane baseBotswana Limpopo, North West, Northern Cape, amaXhosa, Tsonga, Bemba, Lunda-Luba etc. In Africa were once part of us but, ke, basidayisa abaNtwana benza amaDeal nabelungu bawuhlakaza uZulu.

   2. ntuthukozwane

    Zwane = Mazuwane = Bantuwane = Kantu = e.g. Ntuthuko Ka Ntu = Son of Ntu.

    Zulu, Ntuli, Lutuli, Toure, Ndlovu, Chopi, Mjobi = Jobe = Lope = Qwabe = Gcwabe = sons of Ntu.

    Ntu is also Edo. Eddo is a kingdom in Africa where Israelites and more specifically the Levites lived. It is written as so in the Bible.

    Kantu is also called Gando of Dlomo clan and is also called Gwato = BamaNgwato (most senior clan of Botswana, the Khama presidents are the rulers of this clan) = Tongwa = Ntuka = Mntungwa = Ndonga = BaDogwa = BaTlokwa = Hlongwa = Dzonga = Roka = Moroka = Ronga = Ndau = Mudau = Batau = Tau (means Lion) = Duma (means lion) = Ngonyama = Mbube = Mphephu = AmaTonga. These are the princes and rulers of the Zulu together with their King of Kings.

    Myeni is not a surname but a House = has different surnames under it but it is a ruling house. A person of Royal stock would leave their house and change their surname from Zwane to that house they are ruling. At Yemeni, it shows where we came from in the Middle East before the destruction of the temple. OYemeni kungasoDlangezwa naseNdlangubo kwaQwabe eNyakatho naKwaZulu, KwaZulu uqobo.

    Zonke izizwe zakwaZulu ngezakwaZwane futhi ezakwaDlomo:
    1. NZUZA
    2. DUBE
    3. MZIMELA
    4. MBAMBO
    5. MTHETHWA
    6. NGCOBO
    7. MACAMBI
    8. CEBEKHULU = Gqunukhwebe = Damara = Mdolomba
    9. ZUNGU
    Etc.

 2. xolani myeni

  Ngicela ukwaz ukuth zonke izibongo izifaka umnguni ngihlobene yini nazo njenboba mina ngingowakwa Myeni nje. Ngyabonga

 3. ngicela usizo ngezithakazelo eziphelele zakwa Myeni makukhona ongaba nolwazi lwazo ngingathokoza kakhulu uma ngingathola lolu sizo from Sfiso

  1. ntokozo rhadebe

   ngicela onolwaz ngezithakazelo zakwa Radebe angisize bo

   1. solomon

    Rhadebe
    Mthimkhulu
    Ndlebezinhle zombini
    Mafuz’afulelwe njengelifu lemvula
    Mashiya amahle njengenyamazani
    Sgoloza esimehlo abomvu esithi sikujoga kubengathi siyakujamela
    ……

 4. Zakhele Mzimela

  What i was told is that Myeni was Mzimela at first. He impregnated a Mzimela woman. He was than refered as “umyeni” meaning “the husband” when people we speaking, they were hiding his surname.

  1. Msindazwe William Mthupha

   Mthupha ,dzablase kwesaba mabulali indlovu ingabulawa sigidza mthonjeni kwanotsa wena kwesaba lonjenge ndlandla wena lonemkhala emkhonweni njenge nkhomo mthupha

 5. ntombi

  cela ningsize ngethakazelo zakwaMbhele.abakwaMyeni bavelaph?

 6. Nkosinathi Myeni

  Izithakazelo zakwa Myeni
  Mnguni Ngwenya Mdolomba wena waseNingizimu mabalekela insingizi,wena owawela iMfolozi neMfolokazana wena ongeneli entendeni yesandla,Ntombi zenda ngonyezi ezabanye zenda ngomnyama. Thumbeza Samela Duma

  1. Nonhle Myeni

   haaa sihlobene nongwenya futhi ay ngeke sigane phela suka

 7. njabulo I Msweli

  Please am in need of izithakazelo zakwa mashaba plz assist

 8. ntombieh kunene

  Ngicela ukwaziswa ngezithakazelo zakwakunene odlomo nt ngwenya

 9. moffat

  Is there anyone knowing about the surname Xhakaza pls let me know if you are there

 10. Nontokozo Ngwenya

  njengoba ngihlobene nabakwa Myeni ingabe ngivumelekile yin ukusebenzisa izithakazelo zakwa Myeni uma nginga zazi ezakwa Ngwenya?

 11. Thobekile

  BANI OWAZI IMIZI YAKWA MYENI E SWAZINI KWELAVUMISA?PLZ ASHO IF EKHONA OWAZIYO

 12. Israel Myeni

  Mina ngingowakwaMyeni Eswazini. Ngizalwa ngu Maduna indodana ka Ngngelezi owayeyiduna eNtabayengwe ngaphansi kweNkosi un Zombizwe Mngomezulu.

 13. Israel Myeni

  Izithakazelo zo Myeni..

  Myeni, Mnguni
  wena wase Ningizimu,
  wena owawela iMfolozi neMfolozane,
  wena owawela uMkhuze noMkhuzana,
  wena omabelemade ungancelisa ingane ngaphesheya komfula,
  wena kaMdolomba ongengakanani nasentendeni yomkhonto ungahlala.

  Mnguni Malambe, ingwenya ayidli enye ingwenya,
  ithi ingadla enye ingwenya isuke isilambile.

  AbakwaMyeni abayidli Insingizi ngoba yabathusa ngaseMhlosinga bengayazi lenyoni, bethi isilwane.
  Wena owabhala ngozipho abanye bebhala ngempenseli.
  Izindlu zakwaMyeni uNsinde no Mdolomba….

 14. THOBEKILE

  Mina ngingowakwa Myeni elavumisa ngidinga usizo angiwazi undeni wami ngyafisa ngelinye ilanga ukuxhumana nawo ukhona yini onganginceda plz igama lababa u Sikelela Myeni

  1. Musawenkosi Vuma

   Uma kungenzeka Abe ukhona awazi isibongo sakwaVuma nomlando waso angisize, nangezisho zakhona.

   On Wed, 13 Jun 2018 00:11 Izibongo Nezithakazelo, wrote:

   > THOBEKILE commented: “Mina ngingowakwa Myeni elavumisa ngidinga usizo > angiwazi undeni wami ngyafisa ngelinye ilanga ukuxhumana nawo ukhona yini > onganginceda plz igama lababa u Sikelela Myeni” >

 15. Thnks a lot to know more knowledge about the MYENI’S surname this is for the sake of my daughter n her father yena ungowakwa myeni EMANYISENI THNKS 4RM THULISILE NXUMALO.

 16. Musawenkosi Vuma

  Mina ngifisa ukwazi ngesibongo sakwaVuma ukuthi sivelaphi, nezithakazelo angizitholi ma ekhona ozaziyo ngingajabula ukuzazi.

 17. Nontobeko Hlekwayo

  Ngicela ongangisiza ngezithakazelo zakaHlekwayo

 18. Nosipho myeni

  Ngcela ukwaz ukuth abakwamyeni bakuhlanganisa konke yini umdolomba no mnguni ngizwa abaye bath bahlukene omyeni

 19. 0725311742

  nazi izithakazelo zakithi uma seziphelele
  Mnguni,nsinde, mzimela
  mnguni waseningizimu
  wena owawela imfolozi nemfolozana
  wawela umkhuze nomkhuzana
  wathi ungaphesheya komfula wachatheka ugwayi wabhema
  ngisho nasentendeni yesandla uyenela
  wena wakwa Mdolomba ongengakanani
  ngoba nasothini lomkhonto uyahlala
  mabasa endleleni zombili
  enye eyokuya enye eyokubuya

  nanti I HUBO lakwa MYENI

  AKE SILUNGUZE SIKE SIBONE
  SAZE SAFELA NDAWONYE
  AY WE MANKWILI
  AKE SILUNGUZE SIKE SIBONE
  SAZE SAFELA NDAWONYE

  ELINYE LITHI

  YATHUTH’ INTUTHWANE
  IYISA KWA MHLABA
  BAYENQABA NGINGENE ESOKWENI

 20. Izithakazelo ZakwaMafuleka
  Ndinisa
  Mbobho kaBikwayo
  Mlaba
  Mazalankosi azala uDlambula azala uLubelo
  Mzomba
  Ndlela zinomswani njengezendlovu
  Thuliswayo
  Bhejelibomvu!!!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.