This blog is for all Africans who love their culture & heritage

Month: Mar 2019 Page 1 of 2

Izibongo zeNkosi uCetshwayo | Izibongo zamakhosi

Izibongo zeNkosi uCetshwayo
Uzulu laduma obala,
Lapho kungemunga kungemtholo.
UHlamvana bhula mlilo;
Ubaswe uMantshonga benoGqelemana.
Inzima lemnyama,
Engabubende bezingonyama,
Ibiqhutshwa uMseleni benoNgalaza;
Bathi ifanele ukuyosikwa  izihlangu eMkhweyantaba.
Bathi: iyekeleni ubumnyama bayo buyasabeka;
Ifanele ukuyawucela imvuka kaNkosinkulu.
Unqabelabantu ukudonsa;
UManz’ aphuma ezimbotsheni zoMtshezi.
Isiguqa esizifulele ngamahlamvu,
Enqabeni kwaDludluma kokaMsweli.
Umsindo okuNtilingwe ngowani?
Ubangwa abaseNtengweni nabakwaKhinya;
Uxokozelelwe abaseNtengweni nabakwaKhinya;
Baxokozelela indlondlo yakokaTshana
Bathi: Ndlondloni lena
Engabhuli amaphiko?
Zonke izindlondlo ziwabhula amaphiko?
Ozingelwe izwe laseNhlungwane;
Amakhe amakhaba emile ezixexeleku.
Thambekeka wena owaliwayo;
Thambekeka wewuse iNtambanana;
Uyewuse nangezinyembezi.
Mhla eyodabula kwaNgxangaza;
Abafazi bakwaNgxangaza bazolala esibayeni njengamathole
Kazi amathole azolalaphi?
Uye wadabula kuMlaba
Obezalwa nguKhwani;
Wafika wamnika inyanda yemikhonto;
Ethi: MntakaNdaba uze ubagwaze nasemehlweni.
Inyathi kaNdaba
Empondo zimakhenkenene
Bayivimbele ngamaphand’ emkhonto,
Beth’ uMlathuze kayikuwewela;
Ithe isiwuwela, yawuwela ngamakhand’ amadoda
Watshikizela uMatshikizela omnyama;
Edondolozela ngenhlendla yakhe ebimathatha,
Impi yakhe eyoyibuthis’ eNdliwayini,
Wazihlaba kanye namathol’ azo
Kwathiwa ziyeke lezo MntakaNdaba
Ngezikanyokokhulu
NgezikaLangazana.
Watshikizela uMatshikizel’ omnyama
Edondolozela ngenhlendla yakhe,
Eyoshona ngesikhala
SikaMpehlela noMaqhwakazi;
Eya ngoNohadu obezalwa ngoMsweli
Uyawukhokha umnyatheliso,
Iqabi lakwabo lezinkabi, elimpunga.
Uya ngoMphepha obezalwa uNdengezi,
Uyalikhokh’ iqabi lakwabo
Elimnyama lezinkabi;
Uya ngoGawozi obezalwa nguSilwane,
Uyawukhokha umnyatheliso
Iqabi lakwabo elinkone lezinkabi.
Watshikizela umatshikizel’ omnyama
Edondolozela ngenhlendla yakhe
Eyoshona ngesikhala samahlath’ amabili;
IShowe kanye neDlinza;
Eya ngoSikhonyana obezalwa uNgqungqulu;
Uyawukhokha umnyatheliso
Iqabi lakwabo elixub’ imbala.
Isilo esimaduna sakokaTshana,
Esikhangel’ abantu baduka nolwandle,
Nanamuhla basadukile.
Esimenyezwe nguMzili ezalwa nguSiniswayo,
Wathi ningayihlabi leyondlovu,
Ukube niyahlabile kobe niyibangile,
Iyawuvus’ imland’ emdala
Eyayinzawo ngawoyihlo.
UHlohloloza ngendlov; enohlanya;
Indlovu ethe imuka
Babeyixokozelela.
Uzitho zimagwegwe,
Ngoba zigwegw’ abakayise.
UJininindi omnyama,
Ongabubende bezingwe nobezingonyama.
Ongangamabuya eziziba zolwandle noThukela,
Usakha lukhalweni enhlanganisweni
Lapho kuhlangana khona imifula,
Kanye neyabafo kanye nabafokazana.
UGaqa libomvu lawo Bathonyile,
Isibuko sikaMaphitha benoNzibe,
Ebebezibuka ngaso beya kwaNkosinkulu.
Ohlathi limnyama;
Limnyama konke nemizi yalo.
Ebelinjeng’ ebelilal’ izindlovu
EzikuMakhehle.
IGwalagwala likaMenzi,
Elisuk’ eNtumeni kwabhej’ iShowe
Kwaze kwaye kwabhej’ uThukela.
IZulu elidum’ eNdulinde phezulu,
Laduma lazithath’ izihlangu zamadoda,
Indaba yenziwe uManqina obezalwa uNkontshela,
Uyena othath’ izinkomo zaseMangweni,
Waye wayozithela ndawonye
NezaseMkhweyantaba,
Ngobethathe uNxaba kaMkhono,
Isiziba sikaHamu, benoZiwedu,
Esibhukudis’ izihlangu zaseMkhweyantaba
Ilanga liyoshona.
Abantu baseNtengweni,
Ngiyabesaba ngibasolile,
Bazibukul’ itshe linemamba
Imamba yath’ ukuvuka yangen’ ehlathini,
Ihlathi linembube,
Yamaphul’ ubusongelwe kaNongolaza.
UMthunduluka ovuthw’ eNdulinde
IZigqoza ziyawulabalabela,
Udl’ uNomsimekwana
Obezalwa nguBikwayo
Wamshaya phansi koludumayo eziqungeni,
Akwaze kwaba ndaba zalutho.
Wamudl’ uSgombe obezalwa uMatshana
Ngaphesheya kukhona abamhlophe
Uze uyesab’ imlandemdala;
Eyayenziwa ngawoyihlo.
Udunusel’ uNdi kanye noKhahlamba.
UMagwaz’ eguqile njengethole.
USinikinikini singamashob’ oSuthu.
Ubhukudis’ abantu bengathandi ukubhukuda
Ngob’ ebhukudisa amadod’ amadala,
Ngob’ ebhukudisa uNongolaza ezalwa uNondela,
Wabhukudis’ uThemana obezalwa uNohaye,
Wabhukudus’ uMgebisa obezalwa uJokwe,
Wabhukudus’ uMatshekana obezalwa nguMaqhoboza.
UMamba yeVuna
UMaqhumusela
Eth’ ukuvuka yadl’ abakayise
Wadl’ uMbheduka kwabakayise,
UMbheduka njengesona,
UPhaqa njengelanga;
Inyathi yaseNhlakanhlakeni,
UKhwani liyasikwa liyahluma,
Ngengxenye linguPhunga,
Ngengxenye linguMageba.
Amakhubal’ adliwa nguyena kwabakaMpande.
Wadl’ uNtshokweni obezalwa uMpande,
Amakhubal’ adliwa nguCetshwayo kwabakaMpande.
Wadl’ uMantantashiya obezalwa uMpande,
Amakhubal’ adliwa uyena kwabakaMpande,
Wadl’ uSomxhwana obezalwa uMpande,
Amakhubal’ adliwa uCetshwayo kwabakaMpande.
Wadl’ uMdumba obezalwa uMpande,
Amakhubal’ adliwa uyena kwabakaMpande.
UNonzila ukudla kwamagwala.
Amagwal’ adl’ ububende.
ULanga phum’ endlebeni yendlovu,
Nyakambe liyophuma kweyengonyama.
Impunzi kaNdaba
Bayibambe ngandlebende
Phezu kukaLangazana
Yadlumuluka yadl’ amadoda.
UGuqabadele!
INhlambamasoka! (Yibinda Nkosi!)

Izithakazelo Zakwa Sikhosana | Sikhosana Clan Names

Izithakazelo Zakwa Sikhosana | Sikhosana Clan Names

Sikhosana!
uMusi kaMhlanga
Novaphi
Nolinda, ulinda mkhotho njengeNsele
Mphandaphanda
Magwace!
Gwayiba
Hlahl’Ulundi lungenandlela lwaba nezindlelandlela
Zitsha ezinhle njengezokubolekwa
Mtungwa!
Gxamugxamu sikhumba seMpisi asibethelwa ekhaya ngoba izinkomo zizobovuka!

Izithakazelo Zakwa Ndlazi | Umlando wakwa Ndlazi

Izithakazelo Zakwa Ndlazi
Ndlazi kaLokothwayo 
Swebelele 
Somlibo umarhog’uyababa unje ngatshongwe lomlambo, 
yincem’ende eyongamel’ iziziba abathi bayayibamba ayadontseka bayishiya ivele phakati kwesiziba. 

Ngu-Somlimokazi wena Gawuka kaMgegedla omathanga amakhulu adabula utshani bendlela. 
Ushiyampahla wena owahlindza inkomo wede wathuth’umswane wabashiya bedla. 

Ngababamba umsingizane badontsisane ngawo besithi yincema. 
Iindlaz’anyoni edla emigxobhozweni, inyon’ emaphiko made, endiza ezingweni zoThukela. 
Oondlubu zamil’ ebubini bamadoda ngokuswel’ indawo,  omafuz’afulele okwelifu lemvula, abashwabadel’ iinkomo. 
Nina bakwamfaz’ obele lide omuncis’ umntwana engaphesheya koThukela. 
Sihlabathi soNdi noThukela ndifike besihlenga besiphalaza, nam ndasihlenga ndade ndaguzubala. Nina mahlahla ndlela ngokukhamba iintaba zoLundi zingenandlela nazenza indlela yokukhamb’uBhungane. 
Ndlazanyoni nina mabinda nkosi ngoku binda uRhadebe inkosi ingakaze yabindwa. Ndlazi phum’ ethinzini abantwana bafa kukuthuthumela. 
Nyoni yeSilo kaMthimkhulu omuhle onje ngeNdlazi yakwaLokothwayo wena wengwazi emnyam abayinqinde izimpondo. Umphuhlan’ ophuhle wavelela phezu kwamaHubi, maHlubi ‘ amahle, oomashubel’ esavela. maNgelengele anzipho zimnyama ngokuqhwayana. 
Bayethe thole leSilo!!!
Umlando WakwaNdlazi
Abantu bakwaeuNdlazi kumbe Mandlazi badabuka esizweni samaHlubi endlini yeNgonyama uRadebe kaMthimkhulu wokuqala. Lesi sibongo siqhamuke ngendodana kaRhadebe uLokothwayo owazakhela umuzi wakhe wawuqamba ngeNdlazi inyoni encane enobuhlakani.
AbakwaNdlazi bahlobene kanye nabantu bakwaRadebe ngokozalo kepha sekunokulahleka komlando kwabanye abacabanga ukuthi uNdlazi uzalana kanye noMtshali kanye noMthiyane, kepha akusinjalo ukuduka komlando nanonukuthi abantu bakwaNdlazi bafikela ezingweni ezinengi uma babefuduka emhlabeni wabo eMtshezi lapho bahlukana khona abanye baya eSwatini abanye eMpumalanga abanye eEatern Cape.

Laba baseNatal bazibiza Ndlazi-Lokothwayo Shiya, abaseMpumalanga bszibize ngoMandlazi Shiya Semane, abaseSwatini bazibize Mandlati Sibanyoni, base EC babiza Ndlazi-Swebelele Somlibo.

Izithakazelo zakwa Lushaba

Izithakazelo zakwa Lushaba | Lushaba clan praises

Lushaba,
Mthuli,
Lushaba lwenkosi,
Ngwenya,
Mgwazi kaQhaqhela,
Mcwashi,
Sithole esaya kwaMpanza sabuya sesixhekethisile,
Bhebheza wena wasezilovini!

Izithakazelo zakwa Mbonambi

Izithakazelo zakwa Mbonambi

Mbonambi,
Mabhodla,
Mbuyazi,
Ngiba kaMananga,
Wena owaya ngaphesheya kwezilwandle wabona abantu abazindlebe zikhany’ilanga,
Mabuya nomuntu abuye nenkunzi,
Ndunakazi!

Izithakazelo Zakwa Mabhida

Izithakazelo zakwa MABHIDA
SGWAZA!
JULAZA,
CHOKO,
MDLABELA!
MABHALA NGOZIPHO ABANYE BEBHALA NGEPENSELA.
MINA NGOKA MATHENKOMO OZALA USIKEBHE MKETULE,
OZALA UKHONABESHO INGWENYA ,
INKOWANE!

Izithakazelo zakwa Shabane | Shabane clan praises

Shabane,
Dwala,
Dwala ka Mbatshazwa,
Sembathwa, wena owabona itshe lembethe ingubo.
Phingoshe,
Sozwakade,
Gcagcabane,
Sochaya,
Lindabutho,
uNceshe olinde impi ngesinqindi somkhonto osebeni lomfula
Jongisa,
Mqhakama,
Ndlondlo eme ngomsila kwelaMpondo, eyawela umfula ngezembe
Bhovula,
Mabhala ngozipho abanye bebhalangamapensela. Majiya ojiya njengotshani
Zembelibomvu lokuhlahlela izinkomo.
Nina enabona isihlakothi sehla ngomfula nathi nansi inyama.
Nina bothala livuzinyama ngoba behlala bedla. Hleza goduka hleza kaMboli
Mdlovu omnyama.
Hleti elibomvu elimmbila mhlophe, wamuhlumuntu
Nina enigezela emadwaleni abanye begeza emaxhaphozini
Nina enaqeda uBombo ngokuhletetela
Nina baseSwatini,
Mhlambanyathi
Manyela indlela eyakulonina abuye ngenye. Nhlungu zahlula insunguzi
Ncincimane
Sithuba

Izithakazelo zakwa Qwabe

Izithakazelo
Qwabe!
Gumede!
Phakathwayo!
Mnguni!
Malandela!
Ntabani leyayaya kuNgoye Gumede!
Dluya Nguni kubeyethwe!

Nazi Ezinye: Izithakazelo zakwaGumede
Mnguni!
Qwabe!
Mnguni kaYeyeye
KaKhondlo kaPhakathwayo
Abadl’ umuntu bembhuyabhuya ngendaba
Bedluya kuyabeyethwa
Abalw’ impi noShaka
Wath’ uShaka makusikw’ ugebhezi
Lwekhand’ aphuze kulona.
Mgwaqo!
Khuzwayo!
Wena kaMalandela
Ngokuland’ izinkomo zamadoda
Amazala nkosi lana,
Mpangazitha!
Makhanya!

Izithakazelo zakwa Ninela | Ninela clan

Izithakazelo zakwa Ninela | Ninela clan
msawoni, 
ganwa, 
magadlela! 
mdlolo onhlokonde, 
owafica ingoma ihlokoma, 
nhokozimphatha,  
gcogcololo!

Izithakazelo Zakwa Lamula

Izithakazelo Zakwa Lamula | Lamula clan

Lamula 
Jiyane 
Mpangazitha omhlophe 
Slokazi livico kawugezanga wabuya nensila emfuleni wathi ugezile kanti unyambisile.
Bantwini
Mthonti
Thembu
Lutholoni
Mdlenevu!

Page 1 of 2

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: