clan names 💙 clan history 💯

izithakazelo

Tag: Manqele Page 1 of 2

Manqele Clan | AbakwaManqele bangamaNguni aseMbo

Izibongo ezihlobene nabakwaManqele

Nkwanyana

Nxumalo

Ndwandwe

Masuku

Phakathi

Mncwango

Mncwanga

Mfekayi

Mfeka

Mzimela nezinye

ISIZINDA SABO | izindawo lapho abakwaManqele betholakala khona

KwaHlabisa ( Mpembeni)

Emdletsheni eHluhluwe

KwaNongoma eBuxedene

Empumalanga eBilanyoni

KwaMthwadlana

KwaDlangezwa baze babe noMphathi lapho ohlale exoxa nesilo uMdlokombane.

EMandeni bagcwele kakhulu.

Maye bakhona

Emyaneni nakwezinye izindawo.

Izithakazelo zabakwa Manqele

Duyaza omhlophe njengezihlabathi zolwandle,

Mthonga weNdlovu,

Mpangazitha oziphangayo,

Mtholo,

Mahloko,

Diza kaMatoto,

Mkhawulez’ukuwela,

Mlotshwa,

Mahloko,

Phakathi kaMhawana,

Sgagu,

Khethankomo,

Mfolozi emnyama inkethabaweli,

Sthanda,

Mnkonyeni,

Wena wembange,

Wembangalala kankomo elala kalukhuni,

Mkhutshana kaSodondo kaNcungu,

Thanga limndindi,

Limndindinini ngokwethekela,

Wena ndlwana ezimbana zikaSomnguni ezimahlikihlikana,

Mkhatshwa,

Nxumalo!

MANQELE SILUSAPHO

Langa wazala uZwide

UZwide wazala uNxumalo

Nxumalo wazala uMaqhoboza

Maqhoboza wazala uSothondose

Sothondose wazala abakwaManqele

Amaqhawe akwaManqele

1. Sothondose ozale oManqele

2. Sibusiso Mthandeni ( Igcokama elisha)

3. Lungisani Manqele eHluhluwe ocula Maskandi umshayi wesginci.

4. Manqele wakwaHlabisa oyikhansela onguThishanhloko owaseZidonini

5. Zuya owayeshuka izikhumba aphinde akhande nensimbi

6. Mhawana umfowabo kaMahloko owayedla izinkomo zikaZuya khona kwaHlabisa.

Izithakazelo zakwa Manqele

Izithakazelo zakwa Manqele

 • Duyaza omhlophe njengezihlabathi zolwandle,
 • Mthonga weNdlovu,
 • Mpangazitha oziphangayo,
 • Mtholo,
 • Mahloko,
 • Diza kaMatoto,
 • Mkhawulez’ukuwela,
 • Mlotshwa,
 • Mahloko,
 • Phakathi kaMhawana,
 • Sgagu,
 • Khethankomo,
 • Mfolozi emnyama inkethabaweli,
 • Sthanda,
 • Mnkonyeni,
 • Wena wembange,
 • Wembangalala kankomo elala kalukhuni,
 • Mkhutshana kaSodondo kaNcungu,
 • Thanga limndindi,
 • Limndindinini ngokwethekela,
 • Wena ndlwana ezimbana zikaSomnguni ezimahlikihlikana,
 • Mkhatshwa,
 • Nxumalo!

Zikhona izikibha nama-jacket/hoodies zakwa Manqele Whatsapp / call: 061 868 5163

Prices:
t-shirt: R200
Hoodies: R400

Izibongo zakwa Donda

Izithakazelo zakwa Manqele

Izithakazelo zakwa-Manqele

Duyaza omhlophe njengezihlabathi zolwandle,

Mthonga weNdlovu,

Mpangazitha oziphangayo,

Mtholo,

Mahloko,

Diza kaMatoto,

Mkhawulez’ukuwela,

Mlotshwa,

Mahloko,

Phakathi kaMhawana,

Sgagu,

Khethankomo,

Mfolozi emnyama inkethabaweli,

Sthanda,

Mnkonyeni,

Wena wembange,

Wembangalala kankomo elala kalukhuni,

Mkhutshana kaSodondo kaNcungu,

Thanga limndindi,

Limndindinini ngokwethekela,

Wena ndlwana ezimbana zikaSomnguni ezimahlikihlikana,

Mkhatshwa,

Nxumalo!

Libafazi bedube inyama

Libafazi bedube inyama

Lesi simo sokukhuluma sichaza ukubanda nokuguqubala kwezulu

Umsuka: sonke siyaz kuth mangabe kunomcimbi komakhelwane kuyaye kuze omama basize ngokuqoba imifino nangokugeza inyama, manje mangabe kwakwenzeka loyo msebenzi uqondane nesimo sezulu esibandayo omama babebikelwa makumele bayosiza ngoba phela kuyabanda beth “uban nje ongagezana nenyama kubanda kanje”

Izibongo zeSilo uSolomon kaDinuzulu

Izibongo zeSilo uSolomon kaDinuzulu

INkayishan’enkulu kaMenzi
Ephuz’umlaza ngameva
Ulanga lisehlule madoda sesingavikithi
Ngosib’olusenkundleni
Kith’oSuthu
Luntula noyedwa ongaluthintayo

UNogwaj’oshiy’izinja zasOndini
UNgcede onyonkel’isife singawi
UMadlokovu sabel’uyabizwa
Bakubiza eNkonjeni

Ubizwa ngabamhlophe abelungu
Kawubizelwa ndaba zalutho
Bakubizel’ukukhuluma
Ngomhlabathi wakithi kwaMalandela
Bakubiz’ePitoli wavuma
Bakubiz’eMgungundlovu wavuma
Bakubiz’eShowe wavuma
AbakwaZulu bakubiza ngohlanya

Bathi mtakaNdaba uyazula
Ngoba udonse ngentambo ende yosizi
Wabuya ngentambende yosizi

Wathatha iziphakanyiswa
Wathi kazihlale ndawonye
Zibenjengamankankane
Wona ahlala ludweni lunye
Enqamulela umsundu
Umudli waMakhobongwana amabili
Elinye kungelakwaMadumelana
Elinye kungelakwaFelaphakathi

INyath’emnyama kaNdaba*
Eshoba limhlophe nasogabeni
Efuz’amahlath’amabili
Iwaphindela
Ngoba ifuze uMkhombe
Yafuza iNkonjeni
Lapho kuhlangana khona izifunda
Kwakungezemiful’emibili
KwakuyiSikhwebezi
Kanye neMfolozi

Umshisi wesikhotha
EsiseZindumeni phezulu
Kuze kuyosha esikuNdaba
Esibanzi ngasoPhongolo

UPhongolo olumanz’abomvu
ISigolodla sikaNdaba
Esibheka umuntu
Kube sengathi simjamele

Uphaphe oluphezu kwendlu
KokaNtuzwa
Kakho noyedwa
Ongalwathulayo
Ngisho kwabamnyama
Ngisho kwabamhlophe

INkomankoma kaNdaba
Ekhaz’amajaji
Lapha kwaNongoma
Yaze yakhaza aseEShowe
Umvuli wamasango
Namhla izwe belivalile
Abamhlophe abelungu

USingqungqungqu!
Kakhulumi kanamlomo
Unjengongaphakathi
Ezihlangwini zamadoda
Ugwabaa ebeliphethe mgodo
Nonhloyiya angalibuka
Az’akhathale

Umpondo zinde
Zingangamagudu ngawezinyathi
Indaba yenziwe
Ngamadoda ngawakwaNobamba

Yenziwe nguNdabankulu
Ezalwa nguluKhwazi
Yenziwe nguLokothwayo
Ezalwa nguZembe
Yenziwa nguMankulumani
Ezalwa nguSomaphunga

Abathath’izinkomo
Zakith’eMahhashini
Baze bazithela ndawonye
NezakwaNgenetsheni
Lidume lawathela
Amathons’esilimela

INkosi efungelwe
Ngamhlophe abelungu
Bathi akusekubakho Nkosi
Kithi koSenzangakhona

UmtakaNdabaa!
Uhlomel’ehlathini
Kwathi izibilini zamaJaji
Zabhambazela!
Kubhangazel’uMchitheki
Obezalwa nguZibhebhu

Kanti umtakaNdaba
Akaxabene namuntu
Wayeyodla umhlambi
Wezinyamazane nangaseNkonjeni
UMdlongodli wakithi Ezibindini
INcwincwi kaNdaba*
Ephuza kwezind’iziziba
Ithi ingaphuza kwezimfishane
Ibuya nodaka
Umthungo wofa lwembiza
Eyathubekela oThukela
Eyachezuk’izingcezu ezine
Olunye lwaya oSuthu
Olunye lwaya kwaMandlakazi
Olunye lwaya kwaNgenetsheni
Olunye lwaya kwaDukuza kaNomboza

Othunga limbe
Seliyosengula lingenamantshumpa
Umhlanganisi wemihlambi efanayo
Uhlanganise uNgenetsheni kanye noSuthu
Wahlanganisa uMandlakazi kanye noSuthu
Wahlanganisa uZulu wonkana

USeqamkhaya!
Losatshwa zinkonjane
NgezikaFalaza nezeMbokodebomvu
iNkosi ebhale ngozipho
Mhla iyakwehlukanisa
AMampondo kanye namaXhosa

Ngeshoba leNkonkoni
Elalibhul’izangoma
NakwaSoshangane
Izanoma zamnuka kwaMchunu
Isibhuxa esimathanga abushelelezi
NgesokaNtuzwa
Usikhafula mithi
Iphekiwe endlini kwabo
KokaNtuzwa

UMqwalajuba ngowoBeyisilie
UMqwalajuba ziyakwethuka
AmaWombe
Intaba ehlal’iNgonyama
Ngokwesab’izulu
Ukuduma

Kwathi iziphakanyiswa
Zayivula imilomo
UBayede!
UBayede kaNdaba!
INkosi yohlanga!

THOLA ESAKHO ISIKIBHA ESINESITHAKAZELO SAKHO. ORDER: 061 868 5163 (WHATSAPP OR CALL) PRICE: R200

THOLA I-HOODIE ENEZITHAKAZELO ZAKHO: ORDER: 061 868 5163 PRICE: R400

Izithakazelo zakwaManqele

Izithakazelo zakwaManqele

Duyaza omhlophe njengezihlabathi zolwandle,
Mthonga weNdlovu,
Mpangazitha oziphangayo,
Mtholo,
Mahloko,
Diza kaMatoto,
Mkhawulez’ukuwela,
Mlotshwa,
Mahloko,
Phakathi kaMhawana,
Sgagu,
Khethankomo,
Mfolozi emnyama inkethabaweli,
Sthanda,
Mnkonyeni,
Wena wembange,
Wembangalala kankomo elala kalukhuni,
Mkhutshana kaSodondo kaNcungu,
Thanga limndindi,
Limndindinini ngokwethekela,
Wena ndlwana ezimbana zikaSomnguni ezimahlikihlikana,
Mkhatshwa,
Nxumalo!

Izithakazelo zakwa-Donda

Izithakazelo zakwa-Donda

Ngonyama, Masinga,
Thusini, Manqele,
Mzimela!

Njoko:

Dlomo:

 • Mkhabela,
 • Dinangwe,
 • Bhelesi

Gamede:

 • Magadlela,
 • Mkhohlwa,
 • Mbebe,
 • Mhlungu,
 • Sebenzekhaya

Dlungwana:

 • Nondaba,
 • Gagashe,
 • Zondi,
 • Phithikela,
 • Mathaba,
 • Nyanzela

Mdlalose:

 • Nyanda,
 • Maduna,
 • Dikane

Gaba:

 • Nyawose,
 • Mzoneli

Thabethe:

Doyisa:

 • Khoso,
 • Mzengezi,
 • Mvubu

Donda:

 • Ngonyama,
 • Masinga,
 • Thusini,
 • Manqele,
 • Mzimela,
 • Mnguni

Sithole:

 • Jobe,
 • Mondise,
 • Matshana,
 • Maphitha,
 • Maqoqo,
 • Ngqikazi,
 • Mgidi,
 • Mqolo,
 • Mkhwanazi,
 • Myshibha,
 • Mahamba

Gcabhashe:

 • Mnguni,
 • Mhlathuze,
 • Njonjo,
 • Masimuka

Gule:

 • Malambule,
 • Nselenduna

Izithakazelo zakwa Donda 😍 Donda Clan Names

Izithakazelo zakwa Donda

 • Donda,
 • Ngonyama,
 • Masinga,
 • Thusini,
 • Manqele,
 • Mzimela!

Page 1 of 2

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: