This blog is for all Africans who love their culture & heritage

Izibongo Izithakazelo Umlando Clan names Iziduko Direto Sinanatelo

Tag: Mdletshe

Izithakazelo zakwa Mdletshe Ngomane

Msindazwe
Nkoni
Ngomane
Mfusi kamawewe
Magida
Mnomo
Mfuyi wamatshe abanye befuya izinkomo

Izibongo zakwa Mdletshe

Mdletshe

 • Ngomane,
 • Msindazwe,
 • Nzamela,
 • Gwaza
Izithakazelo zakwa Mdletshe

Izithakazelo nomlando wakwa Mdletshe

Mdletshe Clan Names & History:

AbakwaMdletshe:

Abantu bakwaMdletshe baphuma kubantu bakwaMthethwa .Abantu bakwaMthethwa bangamaNtungwa angaMalala ngokwezigaba zabeNguni ,kodwa -ke ngokuhlakazeka kwabo kugcine abanye sebengamaNtungwa-Nguni .Nabo abakwaMdletshe sebengaMantungwa -Nguni ize bezalwa kwaMthethwa .

Ukuvela kwesibongo sakwaMdletshe:

Isibongo sakwaMdletshe sivele ngokuthi omunye wabafana bakwaMthethwa ekhulelise intombazane. Uma beyibuza ukuthi ngubani oyikhulelisile yakhomba lowo mfana. Abadala bakhona kwaMthethwa base bethi udla etsheni, lowo mfana kwabe sekuthiwa unguMdletsheni

Abantu bakwaMdletshe akukho lapho sithola khona ukuthi bagcine bengasezwani nabantu bakwaMthethwa ngoba abanye baseMadletsheni bagcine sebengezinye zezinduna zakwaMthethwa futhi bagcina sebengamaqhawe esizweni sakwaMthethwa nasesizweni samaZulu.

Izindlu zakhona eMadletsheni[oMdletshe] ziphuma emadodaneni kaMdletshe uqobo lwakhe ozale uNgobo , uMnomo noSiziba .

Amaqhawe akwaMdletshe:

-UNgomane kaMqomboli

UNgomane wayezalwa nguMqomboli .UNgomane wabe eyindunankulu yenkosi yabakwaMthethwa inkosi uDingiswayo kaJobe kaKhayi .Wabe esembeka laphaya eSangoyana lapho akhe khona umuzi wakhe waseZisayini[Zisaleni] ‘Iklolodo’ elibomvu laseZisayini’ kwelakwaSomopho eBaThenjini. Phela izwe lwakwaMthethwa labe lilikhulu ngoba laligcina ngoMhlathuze .

‘Nguyena uNgomane owakhulisa iLembe kwaMthethwa waze wambuthela ebuthweni leZichwe futhi nguye owahamba naye esizweni sakwaZulu emveni kokukhuthama kwenkosi u-Senzangakhona kaJama nokufa kukaSigujana . USigujana wabulawa nguNgwadi owabe engumfowabo weLembe[inkosi uShaka].

Ngesikhathi kubusa iLembe kwaZulu, waba ngomunye wondunankulu balo iLembe efundisa amabutho izindlela zokulwa izimpi ngomkhonto owodwa [iKlwa]. Futhi-ke iLembe kalizange lihlasele abantu baseMadletsheni ngoba lalibathatha njengabantu bakubo lapho elakhulela khona kwaMthethwa njengoba kwakuyibo ababevikela umbuso wakwaMthethwa .

-Izibongo zikaNgomane kaMqomboli:

UNgomane waseZisayini

Umfuyi wamatshe adel’izinkomo

Isithukutheli esathukuthela

Sayozithela kanye nonina

Kithi kwaZulu

Zenyisa

UMzungulu hlozinga

Othekwakha

Wabhek’iSangoyana

IKlolodo elibomvu

Lakith’eZisayini

Isigawuli semith’emikhulu

Ingani emincane

Yayisala iziwela

Umganu owahluma

Emini kwaMandlakazi

Kwathi ebusuku wasuwohloka

Umgodi kawugcwali

Ungaze ugcwale ngezikhwebu

INguyazana yakithi kwaSobadli

Ebingabuki muntu

Yayithi ingambuk’umuntu

Kube sengathi

Ibuka isidladla sengwe

Kube sengathi

Ibuka isidladla sengonyama

‘Iklolod’ elibomvulaseZisayini

USimbatha buhlal’obumvu kwaZulu

Obungambathwa muntu

Babumbathwa inkosi kuphela:

Ibinda !

-UNgubhane kaNgomane:

Leli qhawe lakwaMdletshe labe lingumngane omkhulu weSilo uShaka. UNgubhane wafa ebulawa yiSilo saseMgungundlovu inkosi uDingane kaSenzangakhona ngoba sase sesibulala bonke labo ababezwana neLembe .Naye -ke umtaka Ngomane wawela kulolo gibe.

-UMfusi kaGubashe:

Elinye iqhawe lakwaMdletshe nguMfusi ,uSembethwa buhlal’obubomvu kaGubashe kaMnomo. Yena wayeyiqhawe leSilo sakwaNodwengu[inkosi uMpande kaSenzangakhona] owayethembeke kakhulu eSilweni sakwaNodwengu. Yena -ke leliya izwe walisikelwa uSimayedwa njengelanga[ISilo uMpande] .Lelo zwe izwe laseNhlwathi lapho wakha umuzi wakhe waseZibayeni namuhla sekubizwa ngawo isiteshi samaphoyisa eZibayeni .

Lapho-ke uMfusi wazala uMsushwana[iMboza\UThulwane ibutho lakhe] wamyisa eNdlunkulu kwaZulu ukuba ayofundiswa ngokuphatha isizwe: Futhi-ke uMsushwana wayehlakaniphe kakhulu. Wayesebuthweni elilodwa noJininindi kaNdaba [iSilo uCetshwayo] . Lona-ke ngesikhathi sekubusa iSilo sasoNdini laliphethwe nguMntwana wakwaMfemfe uHhamu[iNxandela]. Emveni kokuba sekuhambe uMfusi ekubeni indunankulu yeSigodlo saseMlambongwenya, kwaqhubeka yena uMsushwana : Kuleso sigodlo kwakuhlala undlunkulu uSongiya kaNgotsha wakwaHlabisa ozala iSilo uMpande. Ngenkathi yempi yaseNdodakusuka eyayiphakathi kwabantwana beSilo uMpande ,uMsushwana yena wayengasohlangothini loMntwana uCetshwayo ,emeseke njalo . Ngisho sekubusa sona iSilo sasoNdini wayelokhu ethembekile, akazange asihlamuke.

Kuthe emveni kokuthi inkosi yakwaMandlakazi [uZibhebhu kaMaphitha] ibhubhise izikhulu zakwaZulu esigodlweni oNdini lapho kwagwazeka khona iSilo sasOndini ethangeni saze sayofihlwa ngabakwaShezi –sedlulela eShowe. Kwathi iSilo sezibize izikhulu zaso ezasinda lapho sihlaselwa, naye wayekhona uMsushwana kaMfusi :

ISilo samdonsa nendlebe uMsushwana sathi lapho uDinuzulu efa khona naye uMsushwana makafe lapho .Nembala uMsushwana wafa efela iNdlunkulu ngesikhathi sempi yakwaCeza .Yathi uma isiphelile wacela eSilweni sasoSuthu ukuyobheka izingane zakhe eZibayeni,kanti iMboza laseZibayeni[uMsushwana] kalibuzanga elangeni ngoba kwasekunomsheshelengwana ababehambisana noZibhebhu abamtshela ukuthi likhona iMboza laseZibayeni . Balivimbezela balibulala,belibulalela ukuthi leseka iSilo sasoSuthu. Bakhuza i ‘ji’ futhi abakwaMandlakazi base benesaga sabo ababezwana ngaso bethi ‘Washesha’.

Zafika izindaba eSilweni sasoSuthu zokubulawa kukaMsushwana,zifika neShundu lakwaThambo uNdunankulu uMankulumana nomfowabo kaMsushwana uMavukefile. Kuthiwa sakhala kakhulu iSilo sasoSuthu sathi,’awu sebembulele ubaba’.Phela sasimthanda njengoyise. Lafa iqhawe lifela iNdlunkulu yakwaZulu.

Namanje abantu baseMadletsheni balokhu bethembekile njalo eNdlunkulu yakwaZulu njengoba nenyosi yeSilo esibusayo kunguBuzetsheni kaDlakudelwa kaQalenkomo.

Ubukhosi obukhona bakwaMdletshe ngobaseZibayeni obubuswa yiNkosi uBonga oke waba yilungu leSishayamthetho kwaZulu Natala.

Abantu baseMadletsheni :

-UMdletshe wazala uNgubo ,uMnomo noSiziba:

-UNgubo wazala uSode

-USode wazala uMlotshwa

-UMlotshwa wazala uTshana

-UTshana wazala uMqomboli

UMqomboli wazala uNgomane

-UNgomane wazala uNgubhane noDedema

-UDedema uzale uMasovalo

-UMasovalo wazala uNgqangi

-UNgqangi wazala uMusawenkosi

-UMusawenkosi wazala uMkhangeleni

INdlu kaMnomo [obusayo eZibayeni]:

-UMnomo wazala uGubashe [uMawewe]

-UGubashe wazala uManqaba noMfusi

-UMfusi wazala uMsushwana

-UMsushwana wazala uNtaminemidwa

-UNtaminemidwa wazala uMkhaliphi[uMkhayiphi]

-UMkhaliphi wazala uSiphosamadletshe neNkosi uBonga ebusayo

INdlu kaSiziba kwaCeza:

-USiziba wazala uNomzoyi

-UNomzoyi wazala uMpondo

-UMpondo wazala uNomqhamlashe,uMakhwebeza noNkowana

-UNonkowana noNomqhamlashe basala empini yasoBhalule

-UMakhwebeza wazala uNqekeza[uDududu] ,uQalenkomo[uMavukefile] noBhiniza

-UQalenkomo wazala uMpiyendoda,uNgikhawulani ,uDlakudelwa[uSombila] noThobelamakhafula

-UDlakudelwa wazala uBuzetsheni[iNyosi yeSilo samabandla],uMbhekiswana [inkosana],uBantubonke,uMndeni, uMuntungenacala uNhloko nabanye:

-UThobelamakhafuala wazala uZuku uChakide noMashayinyoni :

Izithakazelo zakwa-Mdletshe

Ngomane,

Wena kaMqomboli

Msindazwe,

Mfuyi wamatshe abanye befuya izinkomo,

Mfusi kaMawewe,

Wena waseZisayini,

Mnomo!

Dukuza,

Msindazibaya owasina eMangweni nasakoDonda:

Ibinda

Nyawo Clan names

NYAWO
DUMAKUDE, MLABA , THANDA ABANTU BENGAKUTHANDI , SAMBANE, PHUMA EHLATHITHINI KWENILE, KUGCWELE IZINGWE NEZINGONYAMA

Indlu yegagu iyanetha

Indlu yegagu iyanetha-isaga lesi mazulu amahle uba ongangitshena ukuthi sisho ukuthini?

Izimpendulo:

Sichaza umuntu othanda ukusizakala noma ukukhuluma izindaba zabantu kepha ezakhe zimxaka.

—–

Sichaza ukuthu umuntu ogada okwabanye okwakhe kyamehlula.

Isibonelo: Umzali ojwayele ukukhuza noku thethisa izingane zabanye abantu njalo ezakhe ziyamehlula.

Izibongo zeSilo uDinuzulu kaCetshwayo

Izibongo zeSilo uDinuzulu kaCetshwayo

UMamonga woSuthu
UMamonga kabulali uyasizila
Uqotha imbokode nesisekelo
Ufana neNdlovu emnyama yasOndiniUsilwa nankunzi mbili
Enye ngeyakwaNgenetsheni
Enye ngeyaseBhanganomo
UMgwazi kadinwa zinqapheli
Isikhomo esikhomo esimazinga

Umuzi bawuphume ehlathin
Bawulabalabela
Ithole lakokaMsweli
Elanyisa liguqile
Indaba engiyizwe ngimncane
Ngaze ngakhula ngayibona ngamehlo
Usifuba sigungu sigungubele
Nyakane sabhoboka
Umuntu uyakuzizwa izindada

Usikhipha mbila ehlathini kwaCeza*
Kulale yena esixhotsheni
UNdaba uhlomehlathini
Ube njengohlanya

UMashesha njengezulu*
Ephikelele kwaNdunu
UMphangela langa
Lingaphumi kwaNdunu
Lithe liphuma
Laliphuma ngezingazi zamadoda

Wazithatha  izihlangu zikaMandlakazi
Waziphonsa eMkhuze
Wamudla uMcwasimbana kaMaphitha
Wamshaya phansi koludumayo
Akwabindaba zalutho
Wamudla uXukwana kaMaphitha
Wamshaya phansi koludumayo
Akwabindaba zalutho

Wamudla uNdlovu kaMaphitha
Wamshaya phansi koludumayo
Akwabindaba zalutho
Wamudla uPhuzukumila kaMaphitha
Wamshaya phansi koludumayo
Akwabindaba zalutho

Wamudla uSiwana kaMaphitha
Wamschaya phansi lokudumayo
Akwabindaba zalutho
Wamudla uSikhizane kaNomageje
Wamshaya phansi koludumayo
Akwabindaba zalutho
Wamudla uSomfula kaMaphitha
Wamshaya phansi koludumayo
Akwabindaba zalutho

Isikhova sikaMaphitha
UMgwagwa wezulu
Umpondo zamil’enjeni
Engab’enkomeni zesabani
Lokhu sasiyokwenza
Amagudu okubhema

UDlothovu kabhekeki uyesabeka
Ufana nemisebe yelanga
UDlotho’onjengebhubesi
Uliso lifana noyazi lwezulu
Sengathi ngelengwe
Sengathi ngelengonyama

UMamba yeVuna
Umaqhamusela
Ngoba uqhamusele
Ezihlangwini zabasEkuvukeni

UMalokotha izizwe zilokotheke*
Usihhawuhhawu siyinkondlo bayivumile
Ivunywe ngabaMhlophe
Ivunywe ngabaphansi nabaphezulu

Uphaph’oluphezu kwendlu kaKhotho
Umathathel’ahlome onjengezulu
Lalela luntu omemezayo
Ungathi uyakhala
Ukhal’isililo

INkosi yensizwa
UMaphikelela
Ngob’ephikelel’amadod’akwaZulu
Esagunda izicoco azibeka emseleni

Mlomo ongawodwa
Suk’ukhulume
Uyayibon’imilom’eminingi
Iyavunana phakathi kwezwe
Kuvunana uZibhebhu benoHamu
Kuvunana uZiwedu benoMnyamana

Izulu elidume
Emva komuzi eNkalakuthaba
Lazithatha izingane
ZikaMaphitha zonkana
Lazithela eMkhuze

Gijimami ngazo zonke izindlela*
Niyobikela abakwaSidladla naNtini
NabakwaVuma
Nithi amanzi oMkhuze ningawaphuzi
nGoba uDinuzulu indaba uyenzile
Ulile ngomkhonto kwelakubo kwaZulu
Ngoba udadewabo enguSililo
Wagwaza impi yema
Yanjengegama likadadewabo uSimiso
Wagwaza umntu wameya
Ngoba udadewabo enguBeyisile

Ohlasele nemikhonto
Njengemuzi waeMkhontweni
Ohlasele ngamahhashi
Njengomuzi waseMahhashini

UMagagamela!
Ogagamele izinkomo zamaBhunu
Inkunzi yakith’eMkhontweni
Unophumuza abant’amaphika
Unonhlahl’amazibuko akwaSekane

UNongqayiza bayakuthibela*
Uthitshelwe nguMalimade
Kwabamhlophe abelungu
UMgwazi kaqaqi
Uqaqelwa zinyoni

Umkhonto kaShaka noDingane
INgweny’edlel’ogunjini lomfula
Ngaphezulu yesab’ukuhlatshwa,
Yimisebe yelanga
Ugubuzel’uCeza noHlathikhulu

Unhlamvu zamdeka kwaCeza
Zashaya amagatsha emithi
Umgwadlaza nqola ziyakwethuka
Ziyakushon’eNkonjeni

UPhondo lwendlovu
Luyenqaba ukungena
Ezindlini zamankengane

INgqungqul’egoq’amaphiko
Enhla komuz’Ekuvukeni
UKhozi lukaNdaba
Olweqe luphindelela kwaMandlakazi

IziNgqungqulu zibethene phezulu
NgekaMaphitha enye
NgekaCetshwayo enye
Angiqondi nezokubhabhalala
Kwathi ekaMaphitha yabhabhalala

UMkhangela jozi ngaphansi kweTshana
Ulikhangele ngoFalaza
UFalaza wathukuthela
Uzitho zimbombo zimbombonono*
Zifana nezikadadewabo uSililo

USomkhandi wakithi eMkhontweni
Okhand’abezindlu nabezindlwana
Abazindlu bayikhex’imilomo
Ucala lathethwa ngomkhonto kwaMalandela*
Amanye amacala  ethethwa ngezindukukwana

ISidlova kasidinwa nayikuhoma
Ingan’oButhelezi badiniwe
Abasematheni badiniwe
Indaba yenziwe ngabakwaNgenetsheni
Umkhosi bawuhlaba eBhanganomo

UNobhanaza ngendlela ezenyukayo
Eziqond’oThaka kuNkosiluhlaza
Wathi ukubufike oThaka
Kwathi iBhunu uPotolozi
Wakuthwesa isigqoko
Kwathi isigqoko sakufanela
Wena Nkonyane kaPhunga noMageba
Inkunzi kaShaka
Babethi iyahlaba
Kant’ithibela imihlambi yamadoda

Izizwe zonke ziyambuza
Zithi uMamonga ungakanani
Umthent’ohlab’usamila
Insimu yakwabo kaKhambi
Ivum’amanhla
Yavuma amazansi

Uthukuthele wayophuma ngesikhala
seNgonyama
Eyakudabula kuMlandu ezalwa uNkungu
Waphuma ngesikhala seHlobane neZungeni
Eyakudabula kuNdabankulu ezalwa
nguLukhwazi
Wayikhipha eyomnyatheliso

Wakhethelwa nguLevisa
Kwabamhloph’abelungu
Wakhethelwa nguLukhwasi
Kwabamhloph’abelungu
Wakhethelwa nguNkosiluhlaza
Kwabamhlph’abelungu

Ngomkhumbi wakho phansi kukaCeza
Wawakha wayithukulula
Eyakuyibhekisa kuMantanga
Ezalwa nguMkhanyile
La kwakheth’amathns’esilimela

Eyakuyidlulisa kuSinquma ezalwa uMvamane
La kwakheth’amathons’esilimela
INtukuzo yakithi
Ibithukuzwe ngabakithi eKushumayeleni
Ngomkhumbi wakh’omnyama

Eceleni kwabafana bakMlonyeni
Uye wadabula emaNtungweni
Izalukazi zasemaNtungweni
Kawabe usazinika mlomo

Eyakudabula kuSonkeshana
Ezalwa nguNgqengelele
Nanamuhla lokhu
Abafana bakaSonkeshana bangavuma
Bathi yedlule lapha insizwa yeNkosi
Ipheth’ibhosho
Ipheth’ihawu

Unxeba laphum’intunthu yesibhamu
UMngenuli wamaguma
Kusal’izmpahla
Ziyakusala zibadabula
Nanamuhla lokhu
Abanini Mpembeni basamangele

UMagalel’agase
NjengeNkosi yaMantshali
Ugasel’uZibhebhu kwaNdunu
UMavel’ajahe
OnjengeBhunu lakoPhewula

USitshongo  siyithuntu yamabhosho
Abedutshulwa ngoNongqayi
ESikanekisweni kwaNongoma
Umashishiliza ongazindlovu

Ziyakudl’amaganu kwaNongoma
Ujame ukuhlangabeza
Uhlangabez’izihlangu zaMankentshane
Okhalweni kwaNongoma
Usibamba nkunzana bayesabayo
UMathang’adabululwandle
Ngemvula yezinyembezi

Uyajabula mfazi waphesheya kolwandle
Wen’obon’iThole lakokaMsweli
Liyoke liwaphul’amany’amathole

Gqabula Thole !!!
Amany’amathol’akonona asakhulekiwe
USinakanaka sezincwadi zabamhlophe
abelungu
Beziloba bezinakazisa kakhulu
Zilotshwe ngamSotsha
Zalotshwa ngamaGumgedlela.

THOLA ESAKHO ISIKIBHA ESINESITHAKAZELO SAKHO. ORDER: 061 868 5163 (WHATSAPP OR CALL) PRICE: R200

THOLA I-HOODIE ENEZITHAKAZELO ZAKHO: ORDER: 061 868 5163 PRICE: R400

Izithakazelo zakwaMdletshe

Izithakazelo zakwaMdletshe

Ngomane,
Msindazwe,
Mfuyi wamatshe abanye befuya izinkomo,
Mfusi kaMawewe,
Wena waseZisayini,
Mnomo!

Xaba
Shwabade, Nonkosi

Ntombela

 • Mpangazitha,
 • Mahlobo,
 • Ntanzi,
 • Msangula,
 • Gebhezi,
 • Zulu,
 • Lukhwazi,
 • Mageba,
 • Hlongwa,
 • Mahaye,
 • Nodangu,
 • Sokhela,
 • Nzuza,
 • Khawula,
 • Mshazi

Khuboni
Maseko, Simelane

Ndlovu

 • Gatsheni,
 • Boyabenyathi,
 • Zingelwayo,
 • Mpongo,
 • Mthiyane,
 • Mdubusi

Ntuli

 • Mbhele,
 • Mphemba,
 • Nyathi,
 • Godide,
 • Ndlela ka Sompisi,
 • Sothole,
 • Gudukazi uyi Ncwayo,
 • Khuboni,
 • Guqa,
 • Masalela,
 • Mazimuzimu,
 • Mgwabini,
 • Langa

Jiyane-Lamola
Zinyane, Mthembu

Gambu
Memela, Msuthu, Nontuli

Mdletshe

 • Ngomane,
 • Msindazwe,
 • Nzamela,
 • Gwaza

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: