Surname Meaning, History, Clan Names & Latest News

Izithakazelo🔥Umlando💙Clan names💯Iziduko🙌🏾

Month: Dec 2016 Page 1 of 23

Imibala yezinkomo

Imibala yezinkomo

Ebafazi bewela: Inkomo emnyama wonke umzimba bese ibamhlophe ngemilenze nemikhono. Ukhozi

Emakhwi
: Inkomo emnyama enamabala amhlophe esiswini yachafachafaza futhi esiphongweni.

Khwifikhwifi: Inkomo enamabala amnyama namhlophe ngokulinganayo.

Ehhemu: Inkomo emnyama ngenhla imhlophe nganhlanye lombala omhlophe unokuba sezinhlangothini zombili.

Ihunqu: Inkomo ebomvu ngokunsundu yachaphaza ngamabala amnyama athi fahlafahla.

Ephuzingwebu: Inkomo emnyama emzimbeni imhlophe ngomlomo.

Ihwanqa: Inkomo ebomvu yafahlaza ngombala omhlophe wonke umzimba ngisho nezindlebe zinamabala.

Ntuli Clan Names
Ntuli Clan Names

Ntuli Clan Namesntuli,mphemba,wena kasompisisothole, gudukazi uyincwayo.khuboni, sompisi, mphemba ngamabele abafokazi bephemba ngezibi.nina base lenge,enabonakala ngefu Read more

Izithakazelo zakwa Shazi
Izithakazelo zakwa Shazi

Shazi, Bombo, Zindela, Mavuso, Cebekhulu, Bhayeka, Nongodwanini, S’hlahl’eskhulu, Mkhosana

Amagama ezinyoni

Izinyoni

‎Inqe
Inyoni lena eyisilwi esikhulu futhi esinolaka.Amashoshozela empi enza amadlokolo ngezimpaphe zayo ukuze ale ukukhasha empini.

‎Ingqungqulu
Kuthiwa ngesiNgisi i’Eagle ‘noma i’King of birds’. Ingolunye uhlobo lokhozi. Umbala wayo uluthuli. Uma indiza indizela phezulu kakhulu kangongokuthi kuye kube nzima nokuthi ibonakale. Izinyawo zayo zibomvu okwegazi.

Uma kuthe kwafa isilwane endle ezinye izinyoni azisidli leso silwane esisuke sifile. Ziyayilinda ingqungqulu ize ifike izokhipha amehlo aleso silwane esifile. Ngisho namanqe imbala awasidli. Lokho kwenzeka nxa lezo zinyoni zazi kahle ukuthi kuleyo ndawo ikhona ingqungqulu. Ososayinsi bathi kweleNgabade zingaphansi kuka 5 izingqungqulu ezisele.

Igama lengqingqulu libuye lisetshenziswe uma kukhulunywa ngokuthi ohlonishwayo entweni ayenzayo. Ziyahluka izinkozi, ezinye zimnyama bese ziba namakhanda amhlophe. Lezo -ke zikhonze kakhulu inyama yenhlanzi. INgqungqula yona ikhonze amehlo esilwane.

Indwa
Lena inyoni yezulu. Uphaphe lwayo lwalufakwa inkosi uShaka zwi!

Isakabuli
Lena inyoni encane cishe ngangendlanzi, yase yanda.ngesisila nezimpaphe ezinde ngangoba ayikwazi nokundizela phezulu. Imnyama ngombala.

Maboza Clan Praises
Maboza Clan Praises

Maboza Clan Praises  If you have information on these clan praises or izithakazelo, please add Read more

Sinanatelo saka Sungula
Sinanatelo saka Sungula

Sungula Mthimkhulu Hlubi lelihle Matfunga Litulu Lingani sihlahla lesikhulu emkhiweni !

Imibala yezinkomo nezincazelo zazo

Imibala yezinkomo nezincazelo zazo

UMbhungu

Inkabi emhlophe qhwa ngisho nezimpondo kanye nezinselo zayo
Igama elithi u’mbhungu’ libuye lisho ingane engakazalwa engakabi nalo ithambo. Lapha enganeni leli gama elithi umbhungu’‎ lithathelwe egameni elithi isibungu ngoba izinto ezifana neminyovu (wasp), izinyosi, imuvu nokunye okutinyelayo ziqala zibe izibungu (izimpethu) ngaphambi kokuba izibe ilezo zinto. Ngisho nempukane imbala ize ingatinyeli kodwa iba impethu kuqala ngaphambi kokuguqukela ekubeni impukane.
Umbhungu wenkomazi kuthiwa u’mbhungukazi’

Inco / Incokazi

Inkomo yensikazi ebomvu enamabala amhlophe
Amaqandakwayiba
Lena inkomo ensundu enamabala amamhlophe acisha aqaqele umzimba wonke

Amatshehlathi

Lena inkomo exube imibala ngokulinganayo, kungab ngomnyama noma omhlophe, kokunye kuba omdaka nomhlophe

Inyonikayiphumuli

Lena inkomo emhlophe qwa engenalo nelilodwa ibala. Kubuye kuthiwe ilanda nokuyigama elithathelwe enyonini emhlophe qwa ebizwa ngegama‎ elifanayo.

Intenjane

Lena inkomo emdaka noma empofu. Kwesinye isikhathi kuthiwa imdubu noma imthuku. Uma kungeyensikazi kuthiwa intenjanekazi. Leli bizo lisuselwa egameni lenyoni ebizwa ngokuthi intenjane enamabala ampofu njengayo le nkomo ebizwa ngentenjane bese ikhwifiza ngamabala amnyama umzimba wonke.

Umzondo

Lena inkomo emnyama noma ebomvu eshaya ngamabala amnyama umzimba wonke. Ukuxuba kwayo imibala kuyenza ibe mpunga okwesinambuzane esibizwa ngokuthi umzondo

Inzima

Lena inkomo emnyama bhuqe enganalo ibala. Uma kungeyensikazi kuthiwa inzimakazi. Kunesisho sesiZulu esithi i’nzimakazi izala ilungakazi ‘ esichaza ukuthi umuntu akazizali. Ilungakazi inkomo emnyama nayo kodwa yona inawo amabala amhlophe ambadlwana nje

Impevu

Inkomo emnyama noma ebomvu enabala elikhulu ebusweni. Uma kungeyensikazi kuthiwa impevukazi, inkabi kuthi uBhulesi nokuyigama elathathwa olimini lwesibhunu.

Inkone

Ibomvu inamabala amhlophe athe caba caba umzimba noma engawuqedile. Kufuneka kodwa ukuthi lamabala amhlophe ehlise umhlonzo,esukela ebusweni. Kwesinye isikhathi inkone iba nombala omhlophe emhlane nangaphansi. Amabala amhlophe esikhumbeni senkomo enkone ahambisa nehlanzeko kanye nokubusa
‘ inkomo ethe isankone kwaphuka isihlalo
UGwembeshe ongamanzi wokuhlalela ‘
UNomashikizela ashiye impi yakhe ‘

IWaba

Olunye uhlobo lwenkone kodwa yona iba mnyama, bese iba namabala athe caba caba umzimba.
Miningi impela imibala yezinkomo. Kukhona Abafazibewela, iMvubamabele, iZikhala zemithi, Amqanda kacilo, Ensiphozambele,iNhlamvu, iNtusi, neminye

Izithakazelo zakwa-Gasela
Izithakazelo zakwa-Gasela

Izithakazelo zakwa-Gasela Gasela, Chiliza, Mvemve, Mtungwa, Sdudu somfaba, Ndlovu ezidla ekhaya ngokweswela umelusi, Mdunge!

Mngcuse clan name
Mngcuse clan name

Ngcuse, Gcalo esingeni, Ntlangwane, Sihlahla, Tshocela, Magqwangu

Page 1 of 23

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: