clan names 💛 clan history 💯

izithakazelo

Tag: Mchunu Page 1 of 2

maNgwanya Clan Names & Origin

Mangwanya:
From Jola singaMpondomse ngohlanga Jola , Jolinkomo , Mphankomo , Qengeba , maNgwanya , Macingwane , Mchunu 🙌🙌🙌

Izithakazelo zakwaMajola, Majola Clan Praises

Majola :

Ndabezitha,
Mchunu,
Phakade,
Lembhede,
Jolinkomo,
Mphankomo,
Nqulunga,
Ndlela zabadluli nabagodusi,
Sobiya ngomthongwane abafokazana bebiya ngamahlahla,
Nyanda yemkhonto,
Jana kaslwane,
Mnguni,
Wena wasengonyameni !!!

Abakwa Mchunu 😍 Imvelaphi yakwa Mchunu Clan

AbakwaMchunu:

Ukuze kuthiwa bangabakwaMchunu nje kungoba bedatshulwa nguMchunu, indoda eyayiphila ngezikhathi zoMalandela, kodwa thina sibathathe kuMavovo owazala uNyanda.
Ukwelamana kwabakwaMchunu, UMavovo uzale uNyanda owazala uLubhoko (Dubandlela) ULubhoko wazala amadodana amaningi amanye wawo abalwawo uJama, uMajola, uDladlama, uNtube, uNontshinga, uNcasanga, uNgqulunga noGama wakwaMchunu.

uJama ufakwa ekuthakazelweni ebongwa Ngokuzala intsizwa uMacingwane (waseNgonyameni) eyaba neqaza elikhulu eMachunwini. uMacingwane wazala uNtsundu, uMfusi, uGandeduze, uNdabezimbi. uMqanyana, uPhezulu, uNyoni kanye NoPhakade,
uPhakade kuveza wayeyiqhathanzipho njengoba wayengagugi kwakuze kuguge izingane zakhe ngoba wayesaqine eqine okwebhungu wayeneqwaba yomakoti Nezingane, yingakho ekuthakazelweni abakwaMchunu.
UMfusi yena wazala uZimema owazala uMmeli OGabangaye noMbelembe kuthiwa bagugabedlula uyise. UPhakade uzale uGabangaye noMbelebele kanye nabanye. UGabangaye wazala uSilwane, uNgomane nabanye. uSilwane yena wazala uMzochithwayo, nabanye. UMzochithwayo yena wazala uSimakade, nabanye.

Abantu bakwaMchunu bangaMaNguni ngenxa yolimi abalukhulumayo Lokhu sikuthatha ekutheni imvelaphi yabantu balezi zibongo iseNingizimu yeNtilasifali Mpumalanga.
Enzalweni yamaNguni kukhona azibiza ngokuthi bangamaNguni angamaDebe. amaNguni angamalala kanye namaNguni angabaMbo, oNdlovu kanye nabanye. njengabantu oKhumalo, noQwabe nezinye izibongo abakwaZulu.

Kodwa lapho abakwaMchunu sibathola sebezinze khona ekufikeni kwabo lakwaZulu, kwakuphakathi kweThalaneni eNkandla kanye noMzinyathi. Kuthi omakhelwane babo ngaseMpumalanga kwakungaMabomvu kanye nabaseMbo, kanti ngaseNtshonalanga kwakungabaThembu.

Ukuqinisa ukuthi abantu baseMachunwini babakhelane nabaseMbo sizokhumbula ukuthi kwathi ngesinye isikhathi abantu baseMbo(abakwaMkhize) beneNkosi yabo uMavovo, naseMaChunwini babenoMavovo nakhona.

Kwaduka intombi yaseMabomvini eyayiyogana uMavovo waseMbo kodwa yahlangana noMavovo waseMachunwinini, waseyikhohlisa intombi wathi nguyena uMavovo kodwa uMakhelwane wakhe nguMavovana.
Okwathi esekuzwa lokhu omunye uMavovo, wahlomisa impi ukuba iyolanda lentombi Nangempela yalandwa, yalethwa kuMavovo wakwaMkhize.

Izintombi zaseMachunu azigani kwaMajola nakwaNdlela ngoba laba baphuma khona emaChunwini. Mcumane, Ndawonde ezinye izibongo ezibalwayo ukuthi ziyadlelana nabaseMachunwini kodwa kune Nkulumo mpikiswano ngalokho.

AbaseMachunwini bazalana nabakwaNdlela, Ndima Lembede. Kuhambe kwahamba abantu bakwaNdlela sebebuswa nguLembede baxabana nabakwaMchunu. KwaMchunu kwase kubusa uLubhoko.
Baze basuka bayokwa kwaNtabankulu ngaseMthonjeni weMfolozi emnyama, besuka eSikhaleni Sebomvu. Ngesikhathi abantu bakaLembede bebalekela uLubhoko
uLembede wasala esebulewe base babekisa ngesihlahla esithize ukuthi wangcwatshwa kuphi. Leso sihlahla kuze kube namuhla kuthiwa yisihlahla sikaLembede.

Ngesikhathi sokubusa kukaDingiswayo kwaMthethwa yilapho isizwe sakwaMchunu sagqama khona kuze kufike esikhathi sokubusa kweLembe (uShaka). Isizwe sakwaMchunu ngaleso sikhathi sabe sibuswa nguMacingwane. Umuzi kaMacingwane wawuphezulu kweThala echaza ukuthi uyiNkosi enkulu ngaphezu kwawo wonke amakhosi akhelane nawo.
uMacingwane wakha ihlalankosi aliqamba ngokuthi kuseNgonyameni, Ngakho wayezibiza nguBhubesi loqobo Lokhu yikho okwamfakela esikhulu isigcwagcwa kuDingiswayo kanye noShaka.

Phela ngaleso sikhathi uDingiswayo wayeqala umsebenzi wokuhlasela izizwe, ayezinqoba zaziba ngaphansi kombuso wakhe.Umuntu owawuqedelela lowo msebenzi nguShaka, ngoba uDingiswayo wayesekhotheme, yingakho phela kukhona isizwe samaZulu namuhla. Owaqala umsebenzi wokusakha kwa kunguDingiswayo kaJobe.

Kuthiwa uMacingwane wamhlupha kakhulu uMpongo kaZingelwayo wakwaNdlovu waze wabaleka wayozinikela kuZihlandlo wakwaMkhize owaze wamkhoselisa naye ethembe uShaka okwakungumhlobo wakhe omkhulu.

ekuhlaseleni kukaShaka bahlakazeka abantu bakwaMchunu abanye balishiya elendabuko yabo. Bahamba bayohlala oThukela, abanye abahamba bagcina bakha naseNtshonalanga kapa lapho uthola abantu bengoMacingwane.
ngoba ushaka wayeneNgalo elide eyayifinyelelele kwazuluNatal wonkana wenza imizamo yokufuna uMacingwane Kodwa wahluleka.

uMacingwane wahlala ezindaweni ezahlukene zesifundazwe sakwaZulu-natal ngokucashela uShaka. Kunokuvela izinkulumo mpikisano zokuthi kunokushiwo ukuthi uMacingwane wagcina Lapha esedliwa amazimzimu kanyei ukuthi uMacingwane washonela eSandlwane ehamba namangisi elwisa wona.
AmaChunu asinda ekuhlaselweni kaShaka aphindela kwelendabuko yabo sekubusa uPhakade eyobuyisa ubukhosi baseMachunwini. Njengoba sesa khothama isilo saseMgungundlovu uDingane kaSenzangakhona.

Sekubusa uMpande kaSenzangakhona owehlula uNdaba. wenqaba ukuhlobo uphakade nompande lapho izinto zazishubile kodwa ekugcineni kwaba noxlolo
Abantu bakwaMchunu sebeyisizwe esikhulu kakhulukazi eMsinga, nakwezinye izindawo zesifubazwe sakwaZulu-natal zikhona izinsalela laphaya eNkandla zaseMachunwini.
Mchunu, Majola,kladu, ngomane, Macingwane Wena wase Ngonyameni, Nyanda Yemkhonto Jama kaLubhoko, yeyesa kaMvumbi Phakade akagugi gugabafokazane, Wena kano Gida ngo Bambo Ezinye izintombi zigida ngomshayelo, Ndabezitha!

Majola Clan Names 😍 Izithakazelo zakwa Majola

Majola Clan Praises 😍 Izithakazelo zakwa Majola

 • Mchunu,
 • Macingwane,
 • Ngqulunga,
 • Nyanda yemkhonto,
 • Ndabezitha,
 • Phakade,
 • Yeyesa,
 • Ndlela zabedluli nabaGodusi,
 • Sobiya ngomthongwana abafokazana bebiya ngamahlahla,
 • Mabonw’abulawe!

Izithakazelo zakwa Mchunu Clan Names

 • Mchunu
 • Macingwane,
 • Yeyesa,
 • Phakade,
 • Mnguni,
 • Ngonyama,
 • Jama ka Silwane,
 • Nogida ngo Bambo ezinye izintombi zigida ngo mshanyelo!

Ndima Clan Names & History

Izithakazelo zakwa Ndima

Ndima!

mchunu,

lembede,

bayeni,

nyanda yomkhonto,

ngonyama eyasala ebuzini zabadla abanye,

mnguni,

qwabe,

mnyaka !

Mchunu Surname Origin, Mchunu Meaning & Mchunu Last Name History

Mchunu: If you know any info about this surname, such as Mchunu Meaning, Mchunu Origin, Mchunu History or Mchunu Clan names, please add the info in the comments below or click this button + ADD CLAN NAMES

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

.

Please use the form below to add info for this or another surname/clan name:

Please complete the required fields.

Zibhebhu kaMaphitha kaSojiyisa kaJama wa kwaZulu

Zibhebhu kaMaphitha kaSojiyisa kaJama wa kwaZulu

Image may contain: one or more people and outdoor

Zibhebhu kaMaphitha kaSojiyisa kaJama wa kwaZulu. Wadlala indima enkulu ngempi yabantwana eyaziwa ngempi yaseNdondakusuka, lapho uMpande ayeqhathe khona abantwana uCetshwayo no Mbuyazwe. UZibhebhu wesekela kakhulu umntwama uCetshwayo bayinqoba leyompi. Izinto zajika ngemuva kokunqoba kukaZulu abamhlophe empini yaseSandlwane, njengoba inkosi uCetshwayo yadingiselwa phesheya. Yabeka indodana yayo eyothatha ubukhosi ngemuva kwayo, umntwana uDinuzuluu kumfowabo uZibhebhu kaMaphitha. Indaba yoniwa ngomntwana uNdabuko kaMpande owayelamana nesilo uCetshwayo owanyundela uZibhebhu kumfowabo ethi ebehlupha umntwana emulusisa emusengisa futhi. Sase isilo simshalazela ke ngalokho uZibhebhu okwamenza wagadla kuqala kunenkosi yakhe uCetshwayo. Kulolo hlaselo lwaZibbhebhu kwafa izikhulu cishe zonke zakwaZulu,engingabala ezimbalwa zazo; uGodide kaNdlela, uSihayo wasemaQungebeni, uMbopha kaWolizibi wakwaHlabisa, uNtshingwayo kaMahole namadodana akhe amabili, haaa ngingabala ngifikephi na, cishe 79 eezikhulu ezasala enkundleni zijunywe uhlaselo likaZibhebhu kaMaphitha. Lokho kwadala inzondo phakathi kwaMandlakazi noSuthu okwenza ukuthi isilo uDinuzulu siphindiselele uyise kuZibhebhu.

Ubongwa kanje uZibhebhu, umsongi wensimbi eshisayo ayibeke ekhanda kusabe amagwala! Nani maSwazi yekani ufunga uMahlokohla ngoba uMahlokohla ngowakithi eBhanganoma! Haaa inkosi kayiqedwa.

Izibongo zeSilo uDinuzulu kaCetshwayo

Izibongo zeSilo uDinuzulu kaCetshwayo

UMamonga woSuthu
UMamonga kabulali uyasizila
Uqotha imbokode nesisekelo
Ufana neNdlovu emnyama yasOndiniUsilwa nankunzi mbili
Enye ngeyakwaNgenetsheni
Enye ngeyaseBhanganomo
UMgwazi kadinwa zinqapheli
Isikhomo esikhomo esimazinga

Umuzi bawuphume ehlathin
Bawulabalabela
Ithole lakokaMsweli
Elanyisa liguqile
Indaba engiyizwe ngimncane
Ngaze ngakhula ngayibona ngamehlo
Usifuba sigungu sigungubele
Nyakane sabhoboka
Umuntu uyakuzizwa izindada

Usikhipha mbila ehlathini kwaCeza*
Kulale yena esixhotsheni
UNdaba uhlomehlathini
Ube njengohlanya

UMashesha njengezulu*
Ephikelele kwaNdunu
UMphangela langa
Lingaphumi kwaNdunu
Lithe liphuma
Laliphuma ngezingazi zamadoda

Wazithatha  izihlangu zikaMandlakazi
Waziphonsa eMkhuze
Wamudla uMcwasimbana kaMaphitha
Wamshaya phansi koludumayo
Akwabindaba zalutho
Wamudla uXukwana kaMaphitha
Wamshaya phansi koludumayo
Akwabindaba zalutho

Wamudla uNdlovu kaMaphitha
Wamshaya phansi koludumayo
Akwabindaba zalutho
Wamudla uPhuzukumila kaMaphitha
Wamshaya phansi koludumayo
Akwabindaba zalutho

Wamudla uSiwana kaMaphitha
Wamschaya phansi lokudumayo
Akwabindaba zalutho
Wamudla uSikhizane kaNomageje
Wamshaya phansi koludumayo
Akwabindaba zalutho
Wamudla uSomfula kaMaphitha
Wamshaya phansi koludumayo
Akwabindaba zalutho

Isikhova sikaMaphitha
UMgwagwa wezulu
Umpondo zamil’enjeni
Engab’enkomeni zesabani
Lokhu sasiyokwenza
Amagudu okubhema

UDlothovu kabhekeki uyesabeka
Ufana nemisebe yelanga
UDlotho’onjengebhubesi
Uliso lifana noyazi lwezulu
Sengathi ngelengwe
Sengathi ngelengonyama

UMamba yeVuna
Umaqhamusela
Ngoba uqhamusele
Ezihlangwini zabasEkuvukeni

UMalokotha izizwe zilokotheke*
Usihhawuhhawu siyinkondlo bayivumile
Ivunywe ngabaMhlophe
Ivunywe ngabaphansi nabaphezulu

Uphaph’oluphezu kwendlu kaKhotho
Umathathel’ahlome onjengezulu
Lalela luntu omemezayo
Ungathi uyakhala
Ukhal’isililo

INkosi yensizwa
UMaphikelela
Ngob’ephikelel’amadod’akwaZulu
Esagunda izicoco azibeka emseleni

Mlomo ongawodwa
Suk’ukhulume
Uyayibon’imilom’eminingi
Iyavunana phakathi kwezwe
Kuvunana uZibhebhu benoHamu
Kuvunana uZiwedu benoMnyamana

Izulu elidume
Emva komuzi eNkalakuthaba
Lazithatha izingane
ZikaMaphitha zonkana
Lazithela eMkhuze

Gijimami ngazo zonke izindlela*
Niyobikela abakwaSidladla naNtini
NabakwaVuma
Nithi amanzi oMkhuze ningawaphuzi
nGoba uDinuzulu indaba uyenzile
Ulile ngomkhonto kwelakubo kwaZulu
Ngoba udadewabo enguSililo
Wagwaza impi yema
Yanjengegama likadadewabo uSimiso
Wagwaza umntu wameya
Ngoba udadewabo enguBeyisile

Ohlasele nemikhonto
Njengemuzi waeMkhontweni
Ohlasele ngamahhashi
Njengomuzi waseMahhashini

UMagagamela!
Ogagamele izinkomo zamaBhunu
Inkunzi yakith’eMkhontweni
Unophumuza abant’amaphika
Unonhlahl’amazibuko akwaSekane

UNongqayiza bayakuthibela*
Uthitshelwe nguMalimade
Kwabamhlophe abelungu
UMgwazi kaqaqi
Uqaqelwa zinyoni

Umkhonto kaShaka noDingane
INgweny’edlel’ogunjini lomfula
Ngaphezulu yesab’ukuhlatshwa,
Yimisebe yelanga
Ugubuzel’uCeza noHlathikhulu

Unhlamvu zamdeka kwaCeza
Zashaya amagatsha emithi
Umgwadlaza nqola ziyakwethuka
Ziyakushon’eNkonjeni

UPhondo lwendlovu
Luyenqaba ukungena
Ezindlini zamankengane

INgqungqul’egoq’amaphiko
Enhla komuz’Ekuvukeni
UKhozi lukaNdaba
Olweqe luphindelela kwaMandlakazi

IziNgqungqulu zibethene phezulu
NgekaMaphitha enye
NgekaCetshwayo enye
Angiqondi nezokubhabhalala
Kwathi ekaMaphitha yabhabhalala

UMkhangela jozi ngaphansi kweTshana
Ulikhangele ngoFalaza
UFalaza wathukuthela
Uzitho zimbombo zimbombonono*
Zifana nezikadadewabo uSililo

USomkhandi wakithi eMkhontweni
Okhand’abezindlu nabezindlwana
Abazindlu bayikhex’imilomo
Ucala lathethwa ngomkhonto kwaMalandela*
Amanye amacala  ethethwa ngezindukukwana

ISidlova kasidinwa nayikuhoma
Ingan’oButhelezi badiniwe
Abasematheni badiniwe
Indaba yenziwe ngabakwaNgenetsheni
Umkhosi bawuhlaba eBhanganomo

UNobhanaza ngendlela ezenyukayo
Eziqond’oThaka kuNkosiluhlaza
Wathi ukubufike oThaka
Kwathi iBhunu uPotolozi
Wakuthwesa isigqoko
Kwathi isigqoko sakufanela
Wena Nkonyane kaPhunga noMageba
Inkunzi kaShaka
Babethi iyahlaba
Kant’ithibela imihlambi yamadoda

Izizwe zonke ziyambuza
Zithi uMamonga ungakanani
Umthent’ohlab’usamila
Insimu yakwabo kaKhambi
Ivum’amanhla
Yavuma amazansi

Uthukuthele wayophuma ngesikhala
seNgonyama
Eyakudabula kuMlandu ezalwa uNkungu
Waphuma ngesikhala seHlobane neZungeni
Eyakudabula kuNdabankulu ezalwa
nguLukhwazi
Wayikhipha eyomnyatheliso

Wakhethelwa nguLevisa
Kwabamhloph’abelungu
Wakhethelwa nguLukhwasi
Kwabamhloph’abelungu
Wakhethelwa nguNkosiluhlaza
Kwabamhlph’abelungu

Ngomkhumbi wakho phansi kukaCeza
Wawakha wayithukulula
Eyakuyibhekisa kuMantanga
Ezalwa nguMkhanyile
La kwakheth’amathns’esilimela

Eyakuyidlulisa kuSinquma ezalwa uMvamane
La kwakheth’amathons’esilimela
INtukuzo yakithi
Ibithukuzwe ngabakithi eKushumayeleni
Ngomkhumbi wakh’omnyama

Eceleni kwabafana bakMlonyeni
Uye wadabula emaNtungweni
Izalukazi zasemaNtungweni
Kawabe usazinika mlomo

Eyakudabula kuSonkeshana
Ezalwa nguNgqengelele
Nanamuhla lokhu
Abafana bakaSonkeshana bangavuma
Bathi yedlule lapha insizwa yeNkosi
Ipheth’ibhosho
Ipheth’ihawu

Unxeba laphum’intunthu yesibhamu
UMngenuli wamaguma
Kusal’izmpahla
Ziyakusala zibadabula
Nanamuhla lokhu
Abanini Mpembeni basamangele

UMagalel’agase
NjengeNkosi yaMantshali
Ugasel’uZibhebhu kwaNdunu
UMavel’ajahe
OnjengeBhunu lakoPhewula

USitshongo  siyithuntu yamabhosho
Abedutshulwa ngoNongqayi
ESikanekisweni kwaNongoma
Umashishiliza ongazindlovu

Ziyakudl’amaganu kwaNongoma
Ujame ukuhlangabeza
Uhlangabez’izihlangu zaMankentshane
Okhalweni kwaNongoma
Usibamba nkunzana bayesabayo
UMathang’adabululwandle
Ngemvula yezinyembezi

Uyajabula mfazi waphesheya kolwandle
Wen’obon’iThole lakokaMsweli
Liyoke liwaphul’amany’amathole

Gqabula Thole !!!
Amany’amathol’akonona asakhulekiwe
USinakanaka sezincwadi zabamhlophe
abelungu
Beziloba bezinakazisa kakhulu
Zilotshwe ngamSotsha
Zalotshwa ngamaGumgedlela.

THOLA ESAKHO ISIKIBHA ESINESITHAKAZELO SAKHO. ORDER: 061 868 5163 (WHATSAPP OR CALL) PRICE: R200

THOLA I-HOODIE ENEZITHAKAZELO ZAKHO: ORDER: 061 868 5163 PRICE: R400

Izithakazelo zakwaMchunu Clan Names Umlando

Izithakazelo zakwaMchunu

Macingwane,
Yeyesa,
Phakade,
Mnguni wena wase Ngonyameni,
Jama kaSilwane
Wena kaNogida ngobambo ezinye izintombi zigida ngomshayelo!

Page 1 of 2

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: