Surname Meaning, History, Clan Names & Latest News

Izithakazelo Umlando Clan names Iziduko

Tag: Mchunu Page 1 of 3

Izithakazelo zakwaMajola, Majola Clan Praises

Majola :

Ndabezitha,
Mchunu,
Phakade,
Lembhede,
Jolinkomo,
Mphankomo,
Nqulunga,
Ndlela zabadluli nabagodusi,
Sobiya ngomthongwane abafokazana bebiya ngamahlahla,
Nyanda yemkhonto,
Jana kaslwane,
Mnguni,
Wena wasengonyameni !!!

Majola Clan Names | Izithakazelo zakwa Majola

Majola Clan Praises| Izithakazelo zakwa Majola Mchunu, Macingwane, Ngqulunga, Nyanda yemkhonto, Ndabezitha, Phakade, Yeyesa, Ndlela zabedluli nabaGodusi, Sobiya ngomthongwana abafokazana Read more

Izithakazelo Zakwa Mchunu

Izithakazelo Zakwa Mchunu Macingwane, Yeyesa, Phakade, Wena wase Ngonyameni, Jama ka Silwane, Nyanda yemi khonto, Phakade akagugi koze kuguge izingane Read more

Abakwa Mchunu | Imvelaphi yakwa Mchunu Clan

AbakwaMchunu:

Ukuze kuthiwa bangabakwaMchunu nje kungoba bedatshulwa nguMchunu, indoda eyayiphila ngezikhathi zoMalandela, kodwa thina sibathathe kuMavovo owazala uNyanda.
Ukwelamana kwabakwaMchunu, UMavovo uzale uNyanda owazala uLubhoko (Dubandlela) ULubhoko wazala amadodana amaningi amanye wawo abalwawo uJama, uMajola, uDladlama, uNtube, uNontshinga, uNcasanga, uNgqulunga noGama wakwaMchunu.

uJama ufakwa ekuthakazelweni ebongwa Ngokuzala intsizwa uMacingwane (waseNgonyameni) eyaba neqaza elikhulu eMachunwini. uMacingwane wazala uNtsundu, uMfusi, uGandeduze, uNdabezimbi. uMqanyana, uPhezulu, uNyoni kanye NoPhakade,
uPhakade kuveza wayeyiqhathanzipho njengo wayengagugi kwakuze kuguge izingane zakhe ngoba wayesaqine eqine okwebhungu wayeneqwaba yomakoti Nezingane, yingakho ekuthakazelweni abakwaMchunu.
UMfusi yena wazala uZimema owazala uMmeli OGabangaye noMbelembe kuthiwa bagugabedlula uyise. UPhakade uzale uGabangaye noMbelebele kanye nabanye. UGabangaye wazala uSilwane, uNgomane nabanye. uSilwane yena wazala uMzochithwayo, nabanye. UMzochithwayo yena wazala uSimakade, nabanye.

Abantu bakwaMchunu bangaMaNguni ngenxa yolimi abalukhulumayo Lokhu sikuthatha ekutheni imvelaphi yabantu balezi zibongo iseNingizimu yeNtilasifali Mpumalanga.
Enzalweni yamaNguni kukhona azibiza ngokuthi bangamaNguni angamaDebe. amaNguni angamalala kanye namaNguni angabaMbo, oNdlovu kanye nabanye. njengabantu oKhumalo, noQwabe nezinye izibongo abakwaZulu.

Kodwa lapho abakwaMchunu sibathola sebezinze khona ekufikeni kwabo lakwaZulu, kwakuphakathi kweThalaneni eNkandla kanye noMzinyathi. Kuthi omakhelwane babo ngaseMpumalanga kwakungaMabomvu kanye nabaseMbo, kanti ngaseNtshonalanga kwakungabaThembu.

Ukuqinisa ukuthi abantu baseMachunwini babakhelane nabaseMbo sizokhumbula ukuthi kwathi ngesinye isikhathi abantu baseMbo(abakwaMkhize) beneNkosi yabo uMavovo, naseMaChunwini babenoMavovo nakhona.

Kwaduka intombi yaseMabomvini eyayiyogana uMavovo waseMbo kodwa yahlangana noMavovo waseMachunwinini, waseyikhohlisa intombi wathi nguyena uMavovo kodwa uMakhelwane wakhe nguMavovana.
Okwathi esekuzwa lokhu omunye uMavovo, wahlomisa impi ukuba iyolanda lentombi Nangempela yalandwa, yalethwa kuMavovo wakwaMkhize.

Izintombi zaseMachunu azigani kwaMajola nakwaNdlela ngoba laba baphuma khona emaChunwini. Mcumane, Ndawonde ezinye izibongo ezibalwayo ukuthi ziyadlelana nabaseMachunwini kodwa kune Nkulumo mpikiswano ngalokho.

AbaseMachunwini bazalana nabakwaNdlela, Ndima Lembede. Kuhambe kwahamba abantu bakwaNdlela sebebuswa nguLembede baxabana nabakwaMchunu. KwaMchunu kwase kubusa uLubhoko.
Baze basuka bayokwa kwaNtabankulu ngaseMthonjeni weMfolozi emnyama, besuka eSikhaleni Sebomvu. Ngesikhathi abantu bakaLembede bebalekela uLubhoko
uLembede wasala esebulewe base babekisa ngesihlahla esithize ukuthi wangcwatshwa kuphi. Leso sihlahla kuze kube namuhla kuthiwa yisihlahla sikaLembede.

Ngesikhathi sokubusa kukaDingiswayo kwaMthethwa yilapho isizwe sakwaMchunu sagqama khona kuze kufike esikhathi sokubusa kweLembe (uShaka). Isizwe sakwaMchunu ngaleso sikhathi sabe sibuswa nguMacingwane. Umuzi kaMacingwane wawuphezulu kweThala echaza ukuthi uyiNkosi enkulu ngaphezu kwawo wonke amakhosi akhelane nawo.
uMacingwane wakha ihlalankosi aliqamba ngokuthi kuseNgonyameni, Ngakho wayezibiza nguBhubesi loqobo Lokhu yikho okwamfakela esikhulu isigcwagcwa kuDingiswayo kanye noShaka.

Phela ngaleso sikhathi uDingiswayo wayeqala umsebenzi wokuhlasela izizwe, ayezinqoba zaziba ngaphansi kombuso wakhe.Umuntu owawuqedelela lowo msebenzi nguShaka, ngoba uDingiswayo wayesekhotheme, yingakho phela kukhona isizwe samaZulu namuhla. Owaqala umsebenzi wokusakha kwa kunguDingiswayo kaJobe.

Kuthiwa uMacingwane wamhlupha kakhulu uMpongo kaZingelwayo wakwaNdlovu waze wabaleka wayozinikela kuZihlandlo wakwaMkhize owaze wamkhoselisa naye ethembe uShaka okwakungumhlobo wakhe omkhulu.

ekuhlaseleni kukaShaka bahlakazeka abantu bakwaMchunu abanye balishiya elendabuko yabo. Bahamba bayohlala oThukela, abanye abahamba bagcina bakha naseNtshonalanga kapa lapho uthola abantu bengoMacingwane.
ngoba ushaka wayeneNgalo elide eyayifinyelelele kwazuluNatal wonkana wenza imizamo yokufuna uMacingwane Kodwa wahluleka.

uMacingwane wahlala ezindaweni ezahlukene zesifundazwe sakwaZulu-natal ngokucashela uShaka. Kunokuvela izinkulumo mpikisano zokuthi kunokushiwo ukuthi uMacingwane wagcina Lapha esedliwa amazimzimu kanyei ukuthi uMacingwane washonela eSandlwane ehamba namangisi elwisa wona.
AmaChunu asinda ekuhlaselweni kaShaka aphindela kwelendabuko yabo sekubusa uPhakade eyobuyisa ubukhosi baseMachunwini. Njengoba sesa khothama isilo saseMgungundlovu uDingane kaSenzangakhona.

Sekubusa uMpande kaSenzangakhona owehlula uNdaba. wenqaba ukuhlobo uphakade nompande lapho izinto zazishubile kodwa ekugcineni kwaba noxlolo
Abantu bakwaMchunu sebeyisizwe esikhulu kakhulukazi eMsinga, nakwezinye izindawo zesifubazwe sakwaZulu-natal zikhona izinsalela laphaya eNkandla zaseMachunwini.
Mchunu, Majola,kladu, ngomane, Macingwane Wena wase Ngonyameni, Nyanda Yemkhonto Jama kaLubhoko, yeyesa kaMvumbi Phakade akagugi gugabafokazane, Wena kano Gida ngo Bambo Ezinye izintombi zigida ngomshayelo, Ndabezitha!


Izithakazelo zakwa Mchunu


Mchunu Macingwane, Yeyesa, Phakade, Mnguni, Ngonyama, Jama ka Silwane, Nogida ngo Bambo ezinye izintombi zigida ngo mshanyelo!


Majola Clan Names | Izithakazelo zakwa Majola


Majola Clan Praises| Izithakazelo zakwa Majola Mchunu, Macingwane, Ngqulunga, Nyanda yemkhonto, Ndabezitha, Phakade, Yeyesa, Ndlela zabedluli nabaGodusi, Sobiya ngomthongwana abafokazana Read more

Majola Clan Names | Izithakazelo zakwa Majola

Majola Clan Praises| Izithakazelo zakwa Majola

 • Mchunu,
 • Macingwane,
 • Ngqulunga,
 • Nyanda yemkhonto,
 • Ndabezitha,
 • Phakade,
 • Yeyesa,
 • Ndlela zabedluli nabaGodusi,
 • Sobiya ngomthongwana abafokazana bebiya ngamahlahla,
 • Mabonw’abulawe!


Iziduko zakwa Jola


Iziduko zakwa Jola | Jola clan | Jola Praises Jola !Mphankomo,Jolinkomo,Phahlo,Qengeba,Mthwakazi,Sabe,Ndleb’endlovu,Mzi welanga.Somarhwarhwa,Ngwanya,Somadolo,Zwelibanzi,Marholisa,Nomakhala,Njuza,Sthukuthezi,sithandwa mhla kukubi,hoshode,hakaha,mfaz’ obele ‘nye omabele made,oncancisa naphesheya komlambo.Yeyesa,Chirwa,Lembethe,Mgema,Mfaz’obelelide,Gcuma,Ndzabela,Thole Read more


Izithakazelo Zakwa Mchunu


Izithakazelo Zakwa Mchunu Macingwane, Yeyesa, Phakade, Wena wase Ngonyameni, Jama ka Silwane, Nyanda yemi khonto, Phakade akagugi koze kuguge izingane Read more

Izithakazelo zakwa Mchunu

 • Mchunu
 • Macingwane,
 • Yeyesa,
 • Phakade,
 • Mnguni,
 • Ngonyama,
 • Jama ka Silwane,
 • Nogida ngo Bambo ezinye izintombi zigida ngo mshanyelo!


Izithakazelo zakwaMchunu


Izithakazelo zakwaMchunu Macingwane, Yeyesa, Phakade, Mnguni wena wase Ngonyameni, Jama kaSilwane Wena kaNogida ngobambo ezinye izintombi zigida ngomshayelo!


Mchunu


Abantu bakwa Mchunu kusengabe Nguni bazinza phakathi kwe Thaleni ne Nkandla no Mzinyathi. Isizwe sakwa Mchunu sagqama ngenkathi kubusa inkosi Read more

Ndima Clan Names

Izithakazelo zakwa Ndima

Ndima!

mchunu,

lembede,

bayeni,

nyanda yomkhonto,

ngonyama eyasala ebuzini zabadla abanye,

mnguni,

qwabe,

mnyaka !


Umlando wakwa Qwabe | Imvelaphi: Qwabe


Umlando Wesibongo SakwaQwabe Isibongo sakwaQwabe sivela egameni lenye yamadodana kaMalandela, uQwabe. UQwabe wayelanywa nguZulu okwenza imilando yabo ifane. Njengazo zonke Read more


Izithakazelo Zakwa Makhanya


Izithakazelo Zakwa Makhanya Makhanya,Mnguni,Yeyeye,Gumede,Qwabe,Phakathwayo,Khuzwayo,Maphithini,Mpangazitha,Duze kaMnengwa Gcwabaza,Thusi, Lingela,Zukezela, Makhutha,Mfene,Wena owakhanyisa ngothi lomshanelo ngoba ezonda ubumnyama,Wakhanyisa ngothi lomshanelo kwaze kwasa luvutha MAKHANYA!!!! Read more

Page 1 of 3

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: