Abakwa Dlamini

The Dlamini People
Abantu bakwa Dlamini banga Bambo-Nguni bahlobene nabakwa Mkhize, AmaNgwane namaMpondo. Ngenxa yokuthi umlando wawungabhalwa kodwa udluliselwa ezizukulwaneni ngomlomo nangezithakazela asinalo ulwazi olugcwele.
Ngokuka Prince Zuko Pokwana bazalana kanje:
Ludiwu, Sidwaba, Lufelelwenja, Mini, Fulathelilanga, Nguni, Mzimkhulu, Masoka, Mhuhu, Nqubeni, Mhlanga, Musi, Mntungwa, Ndlovu, Dlamini, Ludonga, Mswati, Ngwane, Dlamini, Nkosi, Mavuso, Magudulela, Ludvonga, Dlamini, Ngwane, Ndungunye, Sobhuza, Mswati, Ludonga, Mbazeni, Ngwane, Sobhuza, Mswati iii.

Kuyacaca-ke lapha ukuthi ngokuhamba kwesikhathi babe sebehlukana ngokwezindlu babe sebeyofuna amadlelo aluhlaza ezindaweni ezehlukene. Ilelo nalelo qembu labe liholwa inkosi yalo. ODlamini abohlukananga bonke umnyombo wabo uqala ku Dlamini wokuqala. Babe sebezibiza ngezindlela ezehlukene isbn. AmSwazi, AmaZizi, AmaKhuze, Inhlangwini, Fodo, Tolo, Soshenge njll.

AmaZizi Mpuma Koloni
Dlamini, Jama, Sijadu, Nomane, Mtikitiki, Ntabuyanyuka, Sandluluba, Nkosi, Nsukunsuku, Mphinyana, Songiya, Sfanguba, Mcherhwa, Sorhelesi, Zakewu…
Ngubonde, Lamyeni, Cubungulashe, Ngxibinoboya, Mtatela, Njokweni, Ntondwa, Ndunakazi, Ndosi, Lunika, Menziwa, Zangashe, Pokwana…

Sibalukhulu, Khuze, Lungqi, Ngubokazi, Lamyeni, Langa, Mdlovu, Limakho…

Abazinze eMahlabathini
Sibalukhulu, Nyanya, Soshenge, Malandela, Magaduzela, Mabonelempunzini, Luzumane ka Ndaba, Bazume Ndaba balibele…

Abase Swazini
Dlamini, Nkosi, Sidlubula Dledle sika Nobamba, Lokothwayo, Ludonga luka Mavuso, Sidwaba Siluthuli, nina enawela uBombo ngokuhlehletela, Ndlovu ezidlekhaya ngokuswela abelusi, Sibhahuza sika Mawawa, Mlangeni, Sobhuza, Mntungwa, Wawawa, Kunene…

Inhlangwini
Lungqi, Makuthu, Tiba, Mengcwa, Mabandla, Gasa, Nombewu, Fodo, Dumuka, Mdibaniso, Langalethu, Melizwe…

Amazizi Miya
Gcwanini, Sibhewu, Saliwa, Sijekula, Bhincelehlangeni, Mancoba…

Latha
Mashwabada, Ntshawe, Nceka, Dada, Mshengu

Abantu bakwa Dlamini baningi kakhulu futhi basebenzisa izibongo ezehlukene akumangazi-ke ngoba ngesinye isikhathi uthola beganene bodwa.

263 thoughts on “Abakwa Dlamini

 1. Nomvuyiseko Eunica Beme

  My name Nomvuyiseko Eunica Beme(Dlamini,Zizi) I’m looking for my father’s family his name(Nomathumbu,Wilson Beme)he pass on when I was 5years. What I know he left his brother at home. He got married to my mother her name Makhazasi Anna Bucibo and they were bless with 5 kids Mabandla,Mandlakayise,Muziwamandla,Nomana and me I’m the last born. All the boys pass on now we left only two of us

  Our home where they brought us to Jabulani,Soweto

  Please anyone who can help,thanks now I know Izithakazelo

 2. Wondile

  wondile ,Wora,Wolex Elzaphonic live in thaleni location boy nguDlamini ,ufakade ,jama,kasjadu,nkosi,ngxonoboya,ndosi to my mom rest in peace Madlamini ndizohlale ndikukhumbula

 3. Michael

  My name is Michael Nkosinathi (Senzeni) (Nyoni) Dlamini. My sisters is Ntombenhle,Sthembilefathers and my brother is Sfiso. My fathers Name is Joseph Mandlenkosi Dlamini his father is Gideon Mpontshiya Dlamini.
  I’m looking for my fathers brother, Lizwi Dlamini he is younger then my dad.
  My Mom Sindisiwe Jabulisiwe told me that they think he was staying at Nanda Durban KZN. Anybody can help me to find him plz.

 4. Nkosiphendule Dlamini

  Sanibonani futhi bantwa bakaMatalatala (Dlamini 1). Nduna Mzwakhe Goodwill Lusaseni, nami ngingathokoza ukusebenzisana nawe, ne Dlamini Network 2 ngizongena kuyona ku Facebook. Nakhu esengakuthola kulesithuba ngingasho litho lapha. UDlamini wokuqala uzele kakhulu, kodwa kwinzala yakhe ngingabalula nje amadodana amahlanu wakhe. Nawa: nguMnyembane (isokangqangi); uSongololo; uMsuthu noMswati (inkosana) kanye noMthonga. AbeNhlangwini, amaKhuze nabaseSiphahleni bazalwa nguMnyembane, amaZizi azalwa nguSongololo (ngokusho kuka R.T. Kawa, iZizi lakwaShweme), uMsuthu uzala oKhoza, Maphalala, Ncube. Kanti uMthonga nguye iThonga elizala awoGumede kaManukuza! Nginawo umlibo walezindlu engingawufaka bese nilungisa lapho kuphethene khona. Ngiyabonga.

  1. Nkosinathi Dlamini

   Angibingelele kuwe mfowethu Nkosinathi ngiyafisa ukuthola umlando wendlu yakwaDlamini eMakhuzeni ngoba ngizwa kuthiwa okhokho bami basuka eMzimkhulu kodwa bafuduka balibangisa eMagoda ngaseFilidi ( Vryheid) bagcina sebesabalele nakoNongoma.

  2. Vusumzi ka Ntengo ka Jabavu

   Molo Dlamini, kha usilandise ngendlu ka Songololo nenzalo yakhe, ndifuna ukwazi kabanzi nga maZizi.

  3. Vukani Dlamini

   Ngiyabingelela kuwe Dlamini

   Ngiyathokoza ukuzwa ngezindlu zakwaDlamini, naphezu kokuthi eyakwethu indlu kulezi angazi lapho iqhamuka khona futhi ngingathokoza ukusizwa. Ukhokho wami uGcokoda uzala umkhulu uTatane kodwa anginaso isithombe kahle ukuthi bavela kuyiphi indlu kulezi ozibalulile.

   V Dlamini

  4. Muzi Dlamini

   Baba ngingathokoza kutfola loyomlamndo onawo ngesibongo sakitsi kwa Dlamini

 5. Nkosiphendule Dlamini

  Vulindlela Dlamini, ngethembe usaphila mntakwethu. KunawuNjokweni ababini, kodwa bakumnombo ofanayo. UNjokweni wokuqala uzalwa nguTshani (Tshanikuhle) kaTenya kaDlamini kaZizi kaNgubondze. LoNjokweni ke uzalwa noNgwangwini (abanye bathi Ngwangwili), kodwa uNjokweni uye waduma ngulona wesibili, uNkokweni kaMrhawu. LowoNjokweni uzalwa noMsuthu noMshibe. Indlu yobukhosi bakwaMsuthu izalwa kuloNjokweni wesibini nguMsuthu. Nawu umlibo:
  Zizi (iwele likaTolo/Dlangamandla, belanywa nguLimakhwe/Shweme)
  Dlamini II
  Tenya
  Tshanikuhle
  Njokweni noNgwangwini
  Mhlanushile
  Xuza
  Mrhawu
  Njokweni II noMsuthu kunye noMlangeni.
  UNjokweni II uzele uFundakubi nabanye. Ngiyema la.

 6. Thandeka Dlamini

  Bo Dlamini my name is Thandeka Dlamini my father is Gijimani from Impendle I am looking for my siblings Lucky and Ntombimpela they both born by my elderly father Mnsizwa Philip and Mantombela Dlamini, plz help me, thank u bo Dlamini abahle

  1. Sibusiso Jama

   Sis Thandeka kukhona oDlamini engibaziyo baseMpendle eRondebult ngase Eastrand, eGoli. Omdala kuthiwa nguJeffrey and then kunoManqoba

   Ngingazi ke ukuthi ingabe bona bazalwe ubani….kodwa ngabaseMpendle

 7. noluvuyo mapisa

  molweni boDlami nomaDlamini nam ndinguMadlmini ucubungulashe ndifuna ukwazi iziduko zam zonke kuba ziyandi bhida kuba oDlamini behlukene.ndifuna ukwazi banzi ngemvelaphi yam

 8. Thapelo Terrence Dhlamini

  Sanibonani boDlamini abahle Nina boSibalukhulu. Ngifuna ukwazi isithakazelo sami ngoba bathi thina kaDlamini sihlukene kathathu, kukhona amaXhosa, amaSwati namaZulu. Mina kuthiwa ngingumZulu kodwa nabakithi abasazi sonke lesithakazelo sakaDlamini abamaZulu. Ngicela ningincede.

 9. N.Mabele

  Mazizi amahle onolwazi ngeziduko zakwaDlamini ndicela khe undichazele ngaba bakwa njokweni,bhanisa ,faku,kunye nenvelapphi yabo andiyazi odlamimni bahlukahlukene ,xa ndlimgafumana nje ulwazi lwaba bakwa Faku ndingavuya kuba ndazi ezi ndizibizileyo zontathu qha ,ncedani bantu bakuthi

 10. malibongwe blaai

  Mholweni mna ndingu malibongwe blaai udlamini ,zizi ,jama kasijadu.ndifuna ukwazi ukuba ndingu gxilinoboya okanye ngxibinoboya
  (yintoni ingxibi?)

  1. khayalethu

   Mna ndingu khayalethu ntethe ndingu dlamini izizi limnyama nekomo zalo ufakade ungxibinoboya umoni

  2. Retshepile

   Hi my mum is looking for her family apparently his Dlamini jama can u pls help

 11. Lindokuhle Nkosi

  Ngiba nokudideka okuncane engithanda ukusizwa kukho…
  NgiwuNkosi,Dlamini wena weKunene, Shadashada kaSobhuza, zindlebe zikhany’ilanga, syabapha syabadlukula…
  Ilokho engikwaziyo ngesbongo sam bathi sisuka eswazini Kodwa izithakazelo azifan nalezi engizibona la

 12. Menzi Mdlovu

  BoDlamini anisize bo ngesibongo sakwaPhungula ukuthi bakhishwa kanjani kwaDlamini.

 13. Mthkozisi Dhlamini

  ODHLAMINI besuZULU O Lusibslukhulu Onyanya O soshange Magudulela Mabonelempunzini O luzumane ka Ndaba bazume Ndaba Balibele

  1. Sibusiso Jama

   Mnewethu Mthoko ngicabanga ukuthu ngu Magaduzela, not Magudulela, ngingazi ke njalo! And Soshenge, not Soshange, angazi njalo zalo…….

   Uma sewuthi “bazume Ndaba balibele” ngiyasazi lesisithakazelo kwabakwaZulu abanye! Kusho khona ukuthi kukhona lapho esihlangana khona naboZulu njengoba ngiyengaphawula phambilini

 14. Albert Nkosi

  Sanibonani ngicela umladvo wabo Nkosi Dlamini, thina sithi nkosi Dlamini wena wekutalwa njenke nkomo kanti umuntu akatalwa uyabeletwa

 15. Kholiwe

  I have recently met this guy, from a Ndebele tribe, his surname is Dlamini. My clan is Dlamini, Zizi, Jama ka Sjadu. I come from Matatiele in a Hlubi tribe… can I date this guy.

  1. MATRIC

   yabona lento yakwaDlamini julile to be safe back off ekuthandaneni nomuntu wakhona mina nje ngizitshele lokho umuntu wakwa Dlamin i ngeke ngimthathe

 16. nkanyiso

  igama lami ngingu nkanyiso mnyandu lesi isibongo sakomalume kodwa ngingo wakwa dlamini engifuna ukukwazi kahlehle izithakazelo zakakithi zakwadlamini ngoma angisaqondi ngempela uma ekhona ongangichazela ngindinga ukwazi.

  1. Sibusiso Jama

   Very interesting ngoba amaZizi akwaBulawayo bangoMphankomo! UMphankomo lona wasuka eZululand wahamba noMzilikazi……

   OMnyandu kwaBulawayo bakhona ene bathi isibongo sabo uMzizi!

 17. Cecil Thambo

  linjani bakwethu , mina ngilapha eZimbabwe ko Bulawayo sidingi ndlela yokuza ekhaya.

  1. Nketha Dlamini

   Yebo Thambo. Mina nginguNketha Mangoye Dlamini. Lami ngilapha eZimbabwe. Engxenye kungabakuhle abantu bahlangane sixoxe

 18. Nontobeko Dlamini

  Mina ngu Ntobeko Dlamini from Olundi nami ngididekil njengabanye mayelan no Dlamini bt ngangiyaye ngizwe u Anti wami ethakazela ethi……Malandela owalandel iynkomo zamadoda,wen wemfolozi emnyama inketh’ abaweli,wena oqakwebh amatshal ezbunjin ahamba ngokugxamalaza,Luzumane,wena kanyanya omnyama

  1. li

   Malandela, ngangizwa bethi UNtombela wayelamana noMalandela. Kusho ukuthi Sisonke ngoba name ngingu Dlamini,Shenge ka Ndaba,Malandela,Luzumane ungabazumi belibele ngoba uyobenza ingozi.imfolozi emnyama inketha baweli,

   1. deli

    Li wena izithakazelo zakho zifana nse nezami, nami ngingu Shenge ka Ndaba u Malandela…..ubaba wami wathi sidabuka e Nquthu. kodwa angazi noma kunjalo na.

   2. li

    Ndaba, cha thina bathi sadabuka eDlebe kwaZulu ngoba ngisho amathuna amaningi okhokho bethu aSedlebe.

  2. njabulo

   NAMI SISI NGINGU-NJABULO OZALWA NGUMA-DLAMINI THINA KHABO-MAMA IZITHAKAZELO ZAKITHI SINGO DLAMINI,SHENGE,SIBALUKHULU,MAGADUZELA,ABANYE BEBIYA NGAMAHLAHLA THINA SIBIYA NGEMKHONTO,WENA WEMFOLOZI EMNYAMA IKHETHA BAWELI
   NYANYA NGOKUNYANYA AMANYALA………….

  3. Sibusiso Jama

   uLuzumane nguyise kaMalandela……. uMalandela ozale uNtombela: Ntombela wazala UQwabe noZulu…..

 19. Lebo

  Sanibonani Madlamini amahle…
  Igama ngingu Lebohang Litiba (uDlamini)….ngiwumzulu (stukulu) kaMatiti ozalwa wuMbhebhe “uMbheketla getulu uMagefugefu” sise Matatiele eNtlangini kwaMzongwana….thina skhulume isiPhutshi siyafana nesiSwati.
  Ngifuna ukwazi iizithakazelo zasekhaya!
  Onolwazi please help…

  1. Labo oDlamini uMntungwa uNdlovu zidl’ ekhaya ngokuswelabelusi ongadleli esityheni sokubolekwa odlela kwesakhe, kodwa ke bonke oDlamini bayahlobana ngoba bazalwa umuntu oyedwa oSibakhulu, oZizi noMntunga noNkosi yingane zikaDlamini lezo

  2. mohato Letuka

   Molo Lebohang Leteba nangani ifani yako uyibhale wrong Zizi, mna ndingu Mohato Letuka wase Matatiele kankosi u Masakala nam ndingu Mphuthi Jama, u Leteba utalwa gu Sepere latalwa gu Nkopane latalwa gu Monyane wa Thibela,mine Letuka utalwa gu Moorosi latalwa gu Mokuoane latalwa gu Mokhoebi wha Thibela, ayiba ufuna kuyati lokunyeti Dlamini ugifowunele lakha ku 0732740105,sitokhuluma lokunyeti Zizi utotiyati tohle tidzaba taka Dlamini giyaboga.

 20. I’m luking for ma brother Simphiwe mhlongo his mothers surname iz dlamini pls help n his father is Agrippa Derrick mhlongo ma name is Phindile mhlongo

 21. bo dlamini abahle ngicela ningisize nam ngiwufalandile dlamini.bathi singamaswazi kodwa izithakazelo azingicacele kahle.unkosi nodlamini abandawonye yini

 22. Vumza

  Yaze yabanga umdla lendaba ndiyabulisa Nam. Mna ndazi ukuthi ndingu Dlamini, Zizi, Lamyeni, Gugulamagwala, mtatele, ngxibinobiya, Lunika, Nomane. Umama wam NguMadlamini, Xuza, Shwabene, Tyani andikwazi udlula apho. Wnkosi

 23. Phindile Nlosi

  Phindile Nkosi
  mina ngifuna umlando wakithi ngifuna ukwazi ngoMangoye owayeyibutho laShaka wahamba noMzilikazi kaMashobane yena kuthiwa wagcina eyakha umuzi eSwazini ngezikhathi zeNkosi uSobhuza 1 waba namadodana uZezwane UNketha noGoliyathi bakaDlamini Nkosi

  1. Nketha Dlamini

   Dadewethu engikwaziwe yikuthi umkhulu uMangoye usuke eSwatini lemuli yakhe lomfowabo. Usuke eSwatini uMangoye esethethe amakhosikazi amabili umaShongwe lomaNcube. Ufike elizweni likaMthwakazi wahlala ngaphansi kwenkosi uMzilikazi, wathatha unkosikazi wesithathu umaNdlovu. Amabizo amadodana akhe nguZihoqo, uZwezwane, uGuduza loNketha. Sathi sidingisisa sathola ukuthi usuke endaweni ebizwa kaHhoho, eSwatini.

 24. Sampi

  Pls help! Am looking for my cousins in Mtubatuba area. Their father was Rooikop James Dlamini .He passed away in 1997 while working at Zululanders Printers. I tried to trace them personally in 2001 and 2015 but failed.

  Mthandeki Dlamini Pretoria

 25. Malibongwe kaNkilivane Dlamini

  Asibonge kumlobi ngoba abaningi uma bebhala ngomlando wakwa Dlamini bayamshiya uLatha indlu kaLatha ilaphaya eMsinga emabomvini kulinqiniso nokuthi thina bakwa Dlamini sihlomene nabakwaMkhize njengoba sidabuka eMombasa ngasezwenikazi lase Kenya siyinzalo kaDlamini wokuqala akukhathalekile ukuthi uzithakazela uthini

  1. Busi E Dlamini

   WeMalibongwe ka Nkilivane ngididekile nami njengoba ngingu Busi kaSgijimimu samadoda nabafazi ngoba umama wami umaMkhize phansi emakholweni eMbumbulu into enjani lena futhi bantu

   1. Malibongwe kaNkilivane Dlamini

    awu cc Busie usho uNondwayiza koPelepele ndaba kazibuzwa zibuzwa kwabaphambili? phela ungowakwethu nje wena eMahlokohlokweni phansi koMbonja, cha impela ngathi kuyavela cc ukuthi thina bakwaDlamini sihlobene nabakwaMkhize vele ziningi izibongo eziphuma kwezinye kungakwethusi lokho

 26. Andisiwe Pakade

  Mna ndinguMadlamini ujama kasjadu izizi elimnyama nenkomo zalo ufakade kacubungulashe umtikitiki unomane untabuyanyuka usandlulube nkosi umangxibinoboya unyawo ezineswekile.
  Andisiwe Pakade

 27. Nkunzebomv umabhakuza

  Aningicaciseleni la boDLAMINI ngomlando wakwe2

  ngingumalandela owalandela iznkomo zamadoda imfoloz emnyama inkethabaweli ugagane lukandaba olwagagamela amatshal luyawahlab ezbunjini luzumane ndaba komkhulu wena kanyanya omnyama ngokunyanya amanyala…

  Ngolwaz enginalo uyena baba wodlamini loo bazalwa nguye bonke nezinye izbongo njengo mageba oyiwele lika phunga (zulu)

  Bengicela onolwaz olufanayo nolubanzi ngalamakhehla Malandela, Luzumane, Ndabakomkhulu, noNYANYA kanye nenzalo yawo kuze kufike ezizukulwaneni odlamini, olusibalukhulu, onkosi, olatha, omlangeni, onyamayenja, omzizi, kuze kufike kuthunjana umswati

  Ngiyobonga kakhulu sizwe skamalandela

  1. Lindi Dlamini

   Ngane yakwethu Nkunzebomv umabhakuza,

   Ngabe nakhe ngakuphi nina Ndabomkhulu?

 28. Nhle

  Ngicela ukwazi ngezithakazelo zakwaDlamini-Nkosi…nomlando wakhona

 29. Ntethelelo Dlamini mzizi jama ka sjadu,

  Ngphuma eMsinga ko Dlamini mzizi sjadu mntwana osingathwayo, ngicela ukuba uDlamini uhlangan nj kuphel kube sibongo esisodwa njengoba sibhala phansi

 30. Lomalangeni

  What is wrong with these Dlamini father’s mara….Hi guys my name is Lomalangeni Clemmentia…pls guys if any1 has any info on my father Maqhawe “vayi” Dlamini whom I last saw 21 yrs ago..he is from Swaziland and stays there,pls I need him things are not going well for me,i jst want to hv him in my life I want nothing more from him:-(

 31. Russ

  Bo Dlamini onolwazi ngoMlando wendlu yaseMakhuzeni asisize ngyabonga bo Dlamini

 32. Cubungulashe

  Mna ndingumXhosa, iZizikazi lase Gcuwa eMpuma Koloni.

  Ndingu Madlamini, Zizi, Ntuli, Nomana, Fakade, Lamyeni, Mtatela, Ngxibinoboya, Cubungulashe, Gubulamagwala♡ Ziphelele apho, andinguye uJama kaSjadu.

 33. uDlamini wakwa Xhosa♡ Oooh ndiyazingca ngobumna!!!

  Mna ndingumXhosa, iZizikazi lase Gcuwa eMpuma Koloni.

  Ndingu Madlamini, Zizi, Ntuli, Nomana, Fakade, Lamyeni, Mtatela, Ngxibinoboya, Cubungulashe, Gubulamagwala♡ Ziphelele apho, andinguye uJama kaSjadu.

 34. uDlamini wakwa Xhosa♡♡

  Mna ndingumXhosa, iZizikazi lase Gcuwa eMpuma Koloni.

  Ndingu Madlamini, Zizi, Ntuli, Nomana, Fakade, Lamyeni, Mtatela, Ngxibinoboya, Cubungulashe, Gubulamagwala♡ Ziphelele apho, andinguye uJama kaSjadu.

 35. Zolani

  Molweni Mazizi noke Gu Ngubonde, Lamyeni, Cubungulashe, Ngxibinoboya, Mtatela, Njokweni, From Willovale ku Gatyana Ozalwa gu Mlugiseleni no Nokwakha ntombi yakwa Kwali

  Zolani gama Love you all

 36. Nkosi sipho

  Hi.i am very much interested in discovering about my Swazi culture especially the Nkosi clan.I don’t know even a thing let alone utter 1 word in siswati.im a Nkosi but I believe we havedistance relatives from Nelspruit up until into the Swazi kingdom itself.

 37. Delisile

  siyabonga maDlamini amahle kodwa ngikhathazwa ukuthi angitholi ulwazi ngemvelephi yami. uKhokho wobaba kwakungu Lihoho owayedabuka eSwazini. ngicela incazelo ngaye.
  Mina ke bakwethu ngingu
  Dlamini, Mntungwa Lokothwayo, Donga lukamMavuso

 38. Mzwandile Dlamini

  Lababakwa Dlamini abakwa mtugwa bona bayisimakanjani baningikakhulu kwa Dlamini indawo estcourt

 39. lindani ka dlamini

  i seem to know noyhing abt my surname well izithakazelo most importantly all i know is that um a sibalikhulu

 40. Xolani

  Ngizwakalisa ukubingelela bengifisa if ngabakhona ongangisiza ngethakazelo zakwa “Dlamini Mtungwa Lokothwayo” eziphelele….sacela ungangithumelela kule email : dlaminixolani31@gmail.com

 41. Xolani Dlamini

  bengisacela ningisize ningithumela izithakazelo zakwa “Dlamini Mtungwa Lokothwayo” eziphelele

 42. Wawawa

  Siyabonga ngomlando. Siyacele nisiphe izithakazelo zonke seziphelele zoDlamini abase Swazini

 43. Jappie Mateku Dlamini

  Angibingelele endlini yakea Dlamini,ngiphinde ngibonge ngomlado wakwaDlamini,…ngicela uncedo ngale sthakazelo,Dlamini,Mtungwa olokothwayo imbokoto ebomvu……..ngicela osaziyo bandla angincede,asakubo baba wami manje washona,laba engise duze nabo abasazi,umuntu osaziyo uhlala kude

 44. Lulama Justice Nombola

  Mandizibulisele kuni nonke mzi waseMazizini ngokubanzi, lo ubhalayo nguLulama Nombola (Mzozoyana). Eyona fani yam nguMzozoyana yiyeke le kaNombola, unguMxhosa nje uyakuzazela. Mna ndinguJama, Sjadu, Fakade, Ngxib’inoboya, Mtatela, Nomali, Dweba, Sandlulube, Sizizilenzi emlanjeni, ndikumhlaba waMaBhele eTyhume eDikeni. Utata ondizalayo uzalwa nguPhiliso, ozalwa nguDaza, yena uDaza uzalwa nguMzozoyana. Oonyana bakaMzozoyana, ngu Jack, nguDaza, nguMkhokheli kwakunye noYekani okanye Yezani noxa ndingamchani ncam. Endikunqwenelayo kukwazi banzi ngalomnombo, ndiyacela konolwazi oluthe vetshe avele, ingakumbi koMzozoyana abahlala eMatatiele nabaseMabaleni eMazizini eNgqushwa, phofu nokuba usuka, uhlala phina. Igalelo lakho lamkelekile. ungaqhangamshelana nam kuledilesi lulamanombola5@gmail.com. ndiyacela ube ungumntu ozandinika le nto ndiyifunayo. Tshoniii.

 45. Alex

  Sanibonani! Mina nginguBonginkosi Dlamini eMakhuzeni.Nakhu engifuna kukwazi kosolwazi,njalo njalo umakadze kubuswa sesibonga sithi Lihoho kuDlamini wethu.Okungididayo abanye aboDlamini abasho ukuthi Lihoho.Kungabe singakuphi kulaboDlamini abanye.

  Ngiyabonga!

 46. NangamaJama

  UDlamini wakwa Zulu, wase Swazini, wase Eastern Cape banye? Bahlangene?

  1. Alex Dlamini

   Angiphinde ngibingelele kuni nonkhe boDlamini!
   Akaze abekhona uDlamini wakwa Zulu akekho.
   Angibonge!

   1. Sibusiso Jama

    Sanibon’ endlini! I think there is a misunderstanding in the use of “Zulu” in the context. Zulu as in isizwe samaZulu, not Zulu as a surname! Besides Zulu is not even a real surname: it’s the name of Qwabe’s brother

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.